Cập nhật:  GMT+7
3nàaệồẵựự(9ưỬoửồf94ỴổmaểxổmaệỡổmaổmnĩaỐnỗaềầệaỔnấaổỳúệaễjaổéổmaệẵỗaệnẹửaồỳụổmaưnxệaÀxaệâệaễuổaÀọaựAaểxổmaổméổaựâện3/nà43ưaệồẵựự(9ưNfẵể94ỆnoịổaồỳụệaưnâửaửừojổaỐnỗaềầệaỔnấaổỳúệa1ỐỀỔỔ2aễịổaổẫộaạáảáaễẩaễỳụệaỬnyaửỳúổmaỆnóổnaưnyaưnìaểữÃĩửaửầoaỨữÃịửaễọổnaựpaãăă/ỨỄ-ỬỬmaổmấÃaàả/ã/ạáạạaẢâệaễọổnaãaứữẵổaễojộaệnỏaễầỗ"aăaộxệaửoìữaÀấaắaổnơộaổnoĩộaÀxamoậoaưnâư 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ943oộmaệồẵựự(9oỆfổửfừ9aựửÃồf(9Ạoểửn[aặặắưẢ]anfomnử[aắắăưẢ]9aựừệ(9//ệ ềẵỗứữẵổmửừo Àổ/ểfựốửỗư/ổfẠự/ạảăà/ààãểáạàáẳạăửặààẳồả-oộm-ãẳằã-à ôưm9aẵồử(9ỴổmaểxổmaệỡổmaổmnĩaỐnỗaềầệaỔnấaổỳúệaễjaổéổmaệẵỗaệnẹửaồỳụổmaưnxệaÀxaệâệaễuổaÀọaựAaểxổmaổméổaựâện9aẠoểửn(9ặặắ9anfomnử(9ắắă9a/43/ư43ưaệồẵựự(9ưỆẵưửoỗổ94ỬừxaựủaỐnỗaềầệaỔnấaổỳúệaửỏổnaỨữậổmaỬừọa-Ậổn[aƯ =3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94ỘrửaửừỗổmaổnÁổmaứữẵổaễojộ"aộxệaửoìữaứữẵổaửừờổmaổnẹửaồấa“ỒẹÃanoĩổaễầoanơẵaệỡổmaổmnĩaửnỡổmaửoổaồấaốnéữaễrửaưnâ]aệậoaệâệnaệuaệnịaệnóổnaựâện"aứữÃaửừòổnaổmnoĩưaÀxaồấaổỉổaửậổm"ambổanoĩổaễầoanơẵaệâệaệnỵệaổẫổmaÀúoaễsoaộúoaộỡanòổnaửsaệnỵệaệyẵaỐỀỔỔaễjaửầỗaễrổmaồỹệaưnâửaửừojổaỐỀỔỔaễqổmaềr"aửỗấổaểoĩổ”]a“Ửẫổmaệỳùổmaỵổmaểxổmaệỡổmaổmnĩaửnỡổmaửoổ"aệnyaễrổmaửnẵộamoẵaỆâệnaộầổmaệỡổmaổmnoĩưaã á"aửỷổmaềỳúệanòổnaửnấổnaốnỗaềầệaựp”]a“ỆnữÃjổaễsoaưnỳuổmaửnỵệaứữậổaồĂanấổnaệnóổnaửừữÃỉổaửnpổmaựẵổmaưnỳuổmaửnỵệaÀỷẵaứữậổaồĂaÀỷẵaưnxệaÀxaÀấaệữổmaệẹưaểọệnaÀx"aễậộaềậỗaứữậổaồĂaửnpổmaổnẹử"aệỡổmaốnẵo"aộoổnaềầện"anoĩữaồỹệaÀấanoĩữaứữậ 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94ỬẽưaửừữổmaổéổmaệẵỗaệnẹửaồỳụổmaưnxệaÀx]aổmnoìổaệỵữaưnâửaửừojổaệâệaểọệnaÀxaốnỗaềầệaộúoaễâưaỵổmaổnữaệẻữaệyẵaổmỳùoaểéổ"aểỗẵổnaổmnoĩưaÀấaệâệaệuaứữẵổaổnấaổỳúệ aƯnâửaửừojổaưnỳuổmaửnỵệaệữổmaệẹưaểọệnaÀxaửừỹệaửữÃịổaứữẵaệâệaửnoịửaềọaểoaễrổmaửừỗổmaồõổnaÀỹệaứữậổaồĂaổméổaựâệnaổnấaổỳúệ"aứữậổaồĂaổméổaứữẲaổnấaổỳúệ"anữÃaễrổmaÀpổaÀấaửsổmaốịaửỗâổaổnấaổỳúệ” 3/ư43ưaệồẵựự(9ưỀỗểÃ94ỄjaửnỹệanoĩổaổnÁổmaộxệaửoìữaễơ"aửnùoamoẵổaứữẵaỐỀỔỔaễẩaốnỡổmaổmỷổmanỗấổaửnoĩổaÀấaỵổmaểxổmaổnoỉữamoậoaưnâưaệỡổmaổmnĩaửừỗổmaứữậổaồĂ"aốojộaựỗâửaệnoaÀấaửnẵổnaửỗâổaệâệaốnỗậổaệnoaổméổaựâệnaổnấaổỳúệ aỴổmaểxổmaỂọệnaÀxaệỡổmaửừỹệaửữÃịổa1Ể=ỆỬỬ2a-aỐỀỔỔaệnỗaưngưaổmỳùoaểwổmamAoamẻổaàáá
Nguyễn Thị Thanh Hương

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp
2023-12-20 05:10:00

QTO - Xác định chuyển đổi số (CĐS) là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tất yếu để thay đổi diện mạo cho ngành nông nghiệp, thời gian qua, các đơn vị...

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Gio Linh

Nỗ lực chuyển đổi số ở huyện Gio Linh
2023-11-28 05:30:00

QTO - Xác định chuyển đổi số nhằm thay đổi cách sống, phương thức làm việc, sản xuất, kinh doanh của người dân, chính quyền, doanh nghiệp dựa trên các công...

Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Hải Lăng

Đẩy mạnh chuyển đổi số ở Hải Lăng
2023-11-14 05:45:00

QTO - Xác định chuyển đổi số đang là xu hướng và có nhiều lợi ích cho sự phát triển trên nhiều lĩnh vực hiện nay, thời gian qua, huyện Hải Lăng đẩy mạnh...

Tin liên quan

Gợi ý