Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

Đảm bảo cho người lao động có môi trường làm việc an toàn

QTO - Xác định an toàn lao động có vai trò và ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tích cực triển khai thực hiện các giải pháp ngăn chặn, phòng ngừa chặt chẽ các sự cố trong quá trình tham gia lao động sản xuất của người lao động (NLĐ).

Thời tiết