Đồng hành với nạn nhân chất độc da cam

Đồng hành với nạn nhân chất độc da cam

QTO - Tiếp tục triển khai phong trào “Hành động vì nạn nhân chất độc da cam” và Chỉ thị 43/CT-TW ngày 14/5/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam, 5 năm qua, huyện Vĩnh Linh đã tích cực thực hiện công tác chăm lo về mọi mặt đối với nạn nhân chất độc da cam/dioxin. Đặc biệt, huy động được nguồn quỹ hơn 8,8 tỉ đồng kịp thời hỗ trợ trên 12.100 lượt người khuyết tật, nạn nhân da cam/dioxin và gia đình thông qua nhiều hình thức thiết thực.

Thời tiết