Cập nhật:  GMT+7

Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp “trồng người”

TUV, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Trị LÊ THỊ HƯƠNG trả lời phỏng vấn

-Thưa đồng chí! Thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) theo tinh thần Nghị quyết số 29-NQ/TW, ngày 4/11/2013 của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI, đề nghị đồng chí cho biết quan điểm chỉ đạo về xây dựng trường trọng điểm, chất lượng cao được ngành GD&ĐT Quảng Trị quan tâm triển khai như thế nào?

-Năm 2019, ngành GD&ĐT tỉnh Quảng Trị đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐND về phát triển Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, ngành đã tham mưu huy động đầu tư tổng thể về cơ sở vật chất và các nguồn lực để xây dựng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn thực sự là trường chất lượng cao, dẫn đầu trong toàn tỉnh. Trong 3 năm gần đây, kết quả thi học sinh giỏi quốc gia của tỉnh Quảng Trị ngày càng tăng về số lượng và chất lượng, có học sinh tham gia và đoạt giải tại cuộc thi Olympic quốc tế.

Tiếp tục đổi mới toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong sự nghiệp “trồng người”

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn là cơ sở giáo dục trung học chất lượng cao của tỉnh Quảng Trị -Ảnh: Đ.T

Hiện nay, phát triển GD&ĐT gắn liền với chủ trương đảm bảo công bằng trong giáo dục. Các cơ sở giáo dục được đầu tư nguồn lực đáp ứng thực tiễn dạy học và hướng đến xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định tại các thông tư của Bộ GD&ĐT đối với từng cấp học. Ngành GD&ĐT luôn khuyến khích, thúc đẩy chất lượng giáo dục mũi nhọn ở các nhà trường.

Với tinh thần thống nhất trong đa dạng, dựa trên việc phát huy năng lực, vai trò người đứng đầu, các cơ sở giáo dục hướng đến xây dựng văn hoá nhà trường gắn liền với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc thù địa bàn, nền tảng truyền thống và xác định rõ nhiệm vụ, sứ mệnh được giao.

Ngành GD&ĐT Quảng Trị đang tập trung toàn lực chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu phát triển toàn diện cả về năng lực, phẩm chất và tri thức cho học sinh, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ngành GD&ĐT luôn chú trọng và chỉ đạo hiệu quả việc xây dựng trường trọng điểm, chất lượng cao, trường đạt chuẩn quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị kết hợp với tiêu chí cần đạt trong xây dựng nông thôn mới.

Qua đó, đã tạo sự thay đổi lớn về đầu tư cơ sở vật chất, cảnh quan môi trường, chất lượng giáo dục, công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, chuyển biến rõ rệt. Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được tăng cường, đã tạo sự đột phá mạnh mẽ trong đổi mới phương pháp dạy học, giúp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Ngành GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo, chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền, đoàn thể các cấp, tạo sự đồng thuận trong xã hội, đặc biệt là với phụ huynh học sinh; tranh thủ sự ủng hộ của các cơ quan, đoàn thể, các cá nhân và tổ chức xã hội để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục; tăng cường bồi dưỡng đội ngũ, tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ, giáo viên đảm bảo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay; đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học, như: phòng bộ môn, nhà đa năng, bộ thiết bị thí nghiệm Lý, Hóa, Sinh, phòng máy tính, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong ngành giáo dục.

Đổi mới các hoạt động giáo dục, tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương, khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT; tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, giáo dục kỹ năng sống cho học sinh...

-Phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao là yếu tố then chốt, có ý nghĩa quyết định và là nhiệm vụ quan trọng có tính chiến lược lâu dài trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị và đất nước. Vậy các giải pháp nào mà ngành GD&ĐT Quảng Trị sẽ triển khai để tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, thưa đồng chí?

- Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu cụ thể: “Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, thu nhập cao”.

Để đạt được mục tiêu này, yếu tố quyết định là xây dựng và phát huy được nguồn lực con người Việt Nam, làm cho mọi công dân được phát triển toàn diện, kết tinh được các giá trị văn hóa truyền thống quý báu, có đạo đức trong sáng, có lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại, được đào tạo, trang bị tri thức, kỹ năng sống, năng lực lao động sáng tạo, tư duy đổi mới, phát huy được tối đa trí tuệ, tài năng, khát vọng phát triển trong cuộc sống và lao động sáng tạo.

Trong những năm qua, ngành GD&ĐT Quảng Trị luôn đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng đội ngũ lên hàng đầu, xem đây là nhiệm vụ then chốt để nâng cao chất lượng GD&ĐT; chú trọng phát triển nguồn nhân lực để đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, với nhiều giải pháp như sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 8/6/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa X về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Chương trình hành động số 70-CTr/TU, ngày 19/12/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị “về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Chú trọng đào tạo đội ngũ chất lượng cao trong ngành GD&ĐT là nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ hai, tập trung các giải pháp tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ. Từ năm 2017 đến nay, Sở GD&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 6 kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên của ngành. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên luôn được chú trọng.

100% giáo viên được bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý các đơn vị trường học đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý giáo dục. 94,1% cán bộ quản lý, giáo viên mầm non, phổ thông đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019 (cao hơn tỉ lệ bình quân của toàn quốc), trong đó tỉ lệ trên chuẩn trung bình của các cấp học đạt 26%. Số lượng cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ sau đại học ngày càng tăng, cụ thể: năm 2017 có 257 cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ sau đại học, đến năm 2023 có 517 người.

Thứ ba, ngành GD&ĐT Quảng Trị chú trọng trong khâu tuyển dụng, thu hút nhân tài theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 5/12/2017 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ.

Trong khâu xây dựng kế hoạch tuyển dụng ưu tiên tuyển dụng theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP trước, nếu còn chỉ tiêu mới tuyển dụng theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Giai đoạn 2019 - 2023, Sở GD&ĐT đã tuyển được 12 giáo viên.

Thứ tư, phối hợp với ngành Nội vụ tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu số người làm việc, sắp xếp bố trí đội ngũ hợp lý, đảm bảo số lượng, chất lượng để thực hiện giảng dạy trong toàn ngành.

Thứ năm, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, bồi dưỡng các mô đun để đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đến nay 100% giáo viên phổ thông được bồi dưỡng các mô đun để thực hiện nhiệm vụ.

Về một số nhiệm vụ và chỉ tiêu trong thời gian tới, ngành GD&ĐT Quảng Trị tiếp tục tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch đào tạo nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục 2019 với mục tiêu đến năm 2025, 100% giáo viên mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh thuộc đối tượng tham gia đào tạo nâng chuẩn theo Nghị định số 71/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ đã hoàn thành hoặc được cử tham gia đào tạo nâng chuẩn theo quy định.

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển đội ngũ các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập tỉnh Quảng Trị đáp ứng yêu cầu phát triển GD&ĐT giai đoạn 2023 - 2026, định hướng đến năm 2030, trong đó chú trọng công tác đào tạo sau đại học với mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu đạt tỉ lệ 7,4% cán bộ quản lý, giáo viên có trình độ sau đại học, trong đó: cấp học mầm non: phấn đấu có ít nhất 10% cán bộ quản lý và 1% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học.

Cấp học tiểu học: phấn đấu có ít nhất 25% cán bộ quản lý và 2% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học; cấp học THCS: phấn đấu có ít nhất 30% cán bộ quản lý và 5% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học; cấp học THPT: phấn đấu có ít nhất 80% cán bộ quản lý và 25% giáo viên có trình độ sau đại học hoặc được cử tham gia đào tạo sau đại học.

Bên cạnh đó, tiếp tục nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh các chính sách thu hút nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao dự tuyển vào ngành GD&ĐT để xây dựng đội ngũ cán bộ giáo viên vững mạnh, thúc đẩy sự nghiệp “trồng người” của tỉnh Quảng Trị ngày càng phát triển hiệu quả, bền vững.

-Xin cảm ơn đồng chí!

Đào Tâm Thanh (thực hiện)


Đào Tâm Thanh (thực hiện)

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trị mụn như thế nào cho hiệu quả?

Trị mụn như thế nào cho hiệu quả?
2024-04-06 06:20:00

QTO - Mụn ở tuổi dậy thì là một vấn đề da liễu khá phổ biến, thường xuất hiện ở nhiều thanh thiếu niên. Mụn thường xuất hiện nhiều ở mặt, ngực và lưng, gây...

Để nụ cười của con được vẹn nguyên

Để nụ cười của con được vẹn nguyên
2024-04-06 06:10:00

QTO - Đó là mơ ước của vợ chồng anh chị Hồ Văn Phao, Hồ Thị Liễu người Pa Kô ở thôn Tân Đi 2, xã A Vao, huyện Đakrông, khi con họ là cháu Hồ Gia Huy (sinh...

Đừng để nước mắt cứ mãi rơi vì ma túy

Đừng để nước mắt cứ mãi rơi vì ma túy
2024-04-06 06:00:00

QTO - Nhiều bị cáo trước khi bắt tay vào thực hiện các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy đều không nghĩ đến hậu quả mà mình phải gánh chịu sau đó. Vì...

Cha, con và cuộc đoàn tụ sau hơn 30 năm

Cha, con và cuộc đoàn tụ sau hơn 30 năm
2024-04-06 05:55:00

QTO - Cuộc sống mưu sinh khó nhọc khiến đôi khi ông Lê Đức Minh quên đi giọt máu mà mình đã để lại nơi chiến trường Campuchia năm xưa. Nhưng ở độ tuổi xế...

Thời tiết