Cập nhật:  GMT+7
RsOdSuG7iFUl4buONTVE4buKMuG7s+G7sjYl4buk4buKR+G7s8Od4buqKuG7iEpLw5Lhu4hVW+G7iDUw4buIw6Lhu4g24buw4buIw5nhuqEgVeG7iFU3Jlnhu4hV4bugMuG7iDLDneG7suG7sDfhu4gk4buwNuG7iDM34buS4buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIw71iecO9LcOtP+G6ti1LRi/DnUpHRjLhu4hVJeG7jjU1ROG7ijLDtOG7pOG7jsOa4buKR8O0KCrhu4gm4buOw6Lhu4jDki9M4bq+4buIJeG7mCbDneG7iMOZ4buQP+G7iMO9MOG7iMOC4buINuG7sOG7iFXDnT/hu4hU4buy4buwNuG6vuG7iOG6t8Oj4buO4buIw5k8Jlnhu4jhuqXhu4hVw53DoeG7iDY04bqhWyZZ4buIVcOdP+G7iEpLw5Lhu4hVW+G7iDUw4buIw6Lhu4g24buw4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIJsOd4buOJsOd4buIJMOdw5UmWeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iMO9YnnDvS3DrT/hurYtS+G7iOG6t8OU4buIVTcmWeG7iFXhu6Ay4buIMsOd4buy4buwN+G7iCThu7A24buIMzfhu5Lhu4jhurXhu6Y24buIJlnDneG7suG7rirhu4Dhu4h4N8Oi4buwNuG7iMOZ4bu4JsOd4buIJsOUw6Lhu4gmw53GoCrhu4jDmcOVMuG7iOG6oyZZ4buIw6Lhu6o34buIVVA34buIVcOh4buO4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4gyw507Jlnhu4hVw50pJlnhu4jDmuG7uFXDneG6vuG7iFnhu7I4MuG7iDY04buyVibhu4gkw53hu47hu7Lhu4jDneG7suG7rjfhu4gzN+G7kuG7iMOdP+G7kDbhu4jDmT4mWeG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04bu44buIw61w4bq24buRw6wtSuG7jOG7iDY0PyZZ4buINuG7tibDneG7iMOd4bu2JsOd4buIKl3hu7Lhu4BGLzJHRjbhu45UJeG7pOG7iDU2w6Il4bukROG7iirhu440WeG7sibhurxLMuG6teG7iOG7jjc2P+G7ikdGNjRHRjbDmkdG4buyKlnhu4g1NFVE4buKLy9V4buAVOG7jj8zN+G7jiZZNjThu7Lhu4DhurcmL8Oa4bukNSQ2PzIvJuG7pOG6szUvS0tKxKgvTcOSw5pLSk1KxKhNTDZKT05NT0wlSuG7gD0y4bukWeG7iuG7iC9HRi82w5pHRi82NEdGNjRHRjbDmkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu6HDneG7nibhu4jhurfhu7Lhu6om4buIw6Lhu4g24buw4buIMOG7iOG7szQ3Jlnhu4g24bueKuG7iOG7neG7slYq4buINT/DlTbhu4hp4buuJsOd4buINlE24buINkAmw53hu4g24buy4buwJuG7iMOdw5Qmw53hu4jhurXhu6Y24buIJlnDneG7suG7rirhu4gkw53DlSZZ4buIJlk3w6Lhu6om4buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buILeG7iGUmw53hurzhu4h44buAw7RGLzJHRi82w5pHRi82NEdGLzbhu45UJeG7pEdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7M04bqhXVXhu4jDmTrhur7hu4g2w6Phu4g2w53DlSZZ4buI4buML0vEqEtK4bq+4buIw70w4buIw4Lhu4g24buw4buIw5nhu5jhu4hVOuG7iOG6t+G7lCbhu4hU4buSJuG7iDbDnSgmWeG7iFTDlT/hu4hMSuG7iFVb4buINTDhu4jDouG7iDbhu7Dhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4jDmeG6oSBV4buINsOdxINV4buIw53hu7Lhu64m4buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIJsOd4buOJsOd4buIJMOdw5UmWeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iMO9YnnDvS3DrT/hurYtS+G7gOG7iOG7szfDouG7iCbDneG7suG7qibhur7hu4g2ND8mWeG7iFQp4buy4buIVeG7kibDneG7iDUp4buIVeG7juG7iMOtcOG6tuG7kcOsLUrhu4zhu4g24buUJlnhu4gmw53hu44mw53hu4jhurfDlOG7iFXDlVXhu4g2NOG6oSImWeG7iMOdIDLhu4jDmuG6oVsmWeG7iDbhu7Qmw53hu4jhurdd4buy4buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buIJMOdKCZZ4buINjThu7Lhu6434buIVcOd4bqjJlnhu4jDnT/hu5pV4buIVTrhu4g2NOG7suG7rjfhu4hVw53huqMmWeG7iCbDncWo4buIw5nhuqEgVeG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04bu44buINuG7kOG7suG7iCbDncOU4buIJsOd4bqh4buIw53hu7Lhu64m4buIJuG7jsOi4bq+4buIw6Lhu6o34buIVVA34buIVVAm4buINsOd4buy4buwNuG7iCXDlOG7iCow4buIND4mWeG7iFUoJlnhu4g2w5VV4buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIJsOd4buOJsOd4buI4bq3w5Thu4hVNyZZ4buIVeG7oDLhu4gyw53hu7Lhu7A34buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buA4buI4bq24bu24buI4bq3UcOi4bq+4buIw70w4buIw4Lhu4g24buw4buIw5nhu5jhu4hUe+G7iDU3Jlnhu4g2w53hu6oq4buISkvDkuG7iFVb4buINTDhu4jDouG7iDbhu7Dhu4g2NOG7qibhu4jDmeG7uOG7juG7iFTDlCbhu4glw5Qq4buIJsOd4buy4buuKuG7iOG6t2Hhu4gmw5TDouG7gOG7iEpLw5Lhu4hVW+G7iDUw4buIw6Lhu4g24buw4buI4bq3w6Phu47hu4jDmeG6oSBV4buIJcSD4buO4buIVcOdLCbhu4hZPCrhurzhu4jhu7M0NyZZ4buINuG7nirhu4jDguG7iDbhu7Dhu4h4N+G7nibhu4jDmuG7nibhu4jDouG7iMOdN8Oi4buuJuG7iMOZ4buSP+G7iMOtPCbhu4jDrS7hur7hu4jhu7M0NyZZ4buINuG7nirhu4jDguG7iDbhu7Dhu4jDnTfDouG7ribhu4jhu7M04buy4buuN+G7iHfDnT8mWeG7iOG7glVb4buINTDhu4hL4buE4bq+4buIaeG7ribDneG7iOG6tcOV4buIeDfhu54m4buIw5rhu54m4buIw6Lhu4jhu4s/w5Qm4buI4bud4buyJsOd4buINuG7sOG7iC3hu4h4NylV4buIMsOdOyZZ4buITEzDk+G7iOG6t8OU4buISktO4buINjThu5Aq4buIw6Lhu4g24buw4buI4bq14buY4bq+4buIMsOd4bqhIiZZ4bq+4buINsOd4bu44buINjThu6Am4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7o+G7mCbDneG7iMOZ4buQP+G7iMO9MOG7iMOC4buINuG7sOG7iFXDoCZZ4buI4bq3w6Phu47hu4jDouG7qjfhu4hVUDfhu4hVw5VV4buIw5lbJuG7iOG6t+G7uOG7iCXhu7Imw53hu4jDnT/hu5A24buIWcOd4buy4buIJsOdUSbhu4jDouG7sDfhu4g2KeG7iMOa4bu4VcOd4buINlfhu4jDmVbhu4jhurXDlVXhu4jDmeG7uCbDneG7iCbDneG7jibDneG7iFXhu47hu4jDrXDhurbhu5HDrC1K4buM4buINsOd4bukP+G7iDM3w6Lhu4jDmeG7uCbDneG7iCZZ4buOw6Lhu4gkw53hu7Lhu4hVOuG7iCThu7A24buIMzfhu5Lhu4jhurXhu6Y24buIJlnDneG7suG7rirhu4gmw53hu44mw53hu4gkw53DlSZZ4buIJlk3w6Lhu6om4buI4bq34buy4buINDg24buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buIw5rhuqFbJlnhu4g24bu0JsOd4buA4buI4buz4buUJlnhu4hV4bqhIiZZ4buI4bq14buY4buIw50+4buy4buIw5064buO4buINjQ/Jlnhu4jhurXhu6Y24buIJlnDneG7suG7rirhu4gmw53hu44mw53hu4gkw53DlSZZ4buIJlk3w6Lhu6om4buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buA4buIw61h4buINsOdVuG6vuG7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7iDbDncSDVeG7iMOd4buy4buuJuG7iOG6teG7pjbhu4gmWcOd4buy4buuKuG7iCbDneG7jibDneG7iCTDncOVJlnhu4gmWTfDouG7qibhu4jDvWJ5w70tw60/4bq2LUvhu4jDmuG6oV3hu7Lhu4g1xIPhu4hZ4buyw5Uq4buINcOVNuG7iFXDoeG7juG7iCbDneG7nibhu4jhurfhu7Lhu6om4buIw6Lhu4g24buw4buIVMagJlnhu4jhu7Q24buIJsOd4bugNuG7iCo+NuG7iDY0PyZZ4buIVcOVVeG7iMOd4bu2JsOd4buINsOd4bqjVeG7iDY0xINV4buINuG7suG7sDLhu4jDnT/hu5pV4buIWeG7ssOVJuG7iDbhu7Lhu7Ay4buIMzfhu47hu4hVw5VV4buIMsOd4bqhWyZZ4buINuG7suG7ribhu4g2w6Phu4jhurXhu47hu4jhu4IzN+G7jsOi4buI4bq34buyw5rhu6Q/4buIWeG6r+G7suG7iFXDlSbhu4hUPuG7iMOi4buINuG7sOG6vuG7iDM34buOJuG7iDXDlTbhu4gzN+G7juG7iHrhu44lP+G6vuG7iCrhu6Q1NeG7pCZZ4bukNOG6vuG7iOG6t+G7slThu6Q04oCm4buE4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR+G7i+G6oSBV4buINeG6r+G7iMOaYSZZ4buINeG7sibDneG7iDLDnVIq4buI4bq14bumNuG7iCZZw53hu7Lhu64q4buIJsOd4buOJsOd4buIJMOdw5UmWeG7iCZZN8Oi4buqJuG7iOG6t+G7suG7iDQ4NuG7iMO9YnnDvS3DrT/hurYtS+G7iMOaP+G7iCZZ4bqhIuG7suG7iMOa4bueJuG7iFU3Jlnhu4hV4bugMuG7iFXDnT/hu4hVw5Um4buIVD7hu4jDouG7iDbhu7Dhu4g2w53Eg1Xhu4jDneG7suG7ribhu4gmw53huqEmWeG7iCTDnSgmWeG7iDbDnTfhu4gyw53hu7Thu4jhu4Iyw53hu7Thu4hKSuG7gEvEqMSo4buIw5k8Jlnhu4g2w53hu6Q/4buINsOdKCZZ4buINuG6oeG7iFXDoeG7juG7iGk+4buIw4Lhu4g24buw4buE4buIJsOdxqAq4buIMsOdYVXhu4jhurdh4buIVSgmWeG7iDbDlVXhu4gyw507Jlnhur7hu4hVw50pJlnhu4jDmuG7uFXDneG7gOG7iOG7o+G6oTfhu4jhuqXhur7hu4g14buyJsOd4buIMsOdUirhu4jhurXhu6Y24buIJlnDneG7suG7rirhu4gmw53hu44mw53hu4gkw53DlSZZ4buIJlk3w6Lhu6om4buI4bq34buy4buINDg24buIw71iecO9LcOtP+G6ti1L4buIMsOd4buS4buy4buINsOdNz5V4buIw5rhu44mw53hu4gqYVXhu4jDmeG6oSBV4buIaT7hu4jDguG7iDbhu7Dhu4hV4bugMuG7iDLDneG7pjLhu4Dhu4jDrTkmWeG7iOG6t13hu7Lhu4jDmTrhur7hu4jDmeG6oSBV4buIVSgmWeG7iCbDnVEm4buIJOG7sDbhu4gzN+G7kuG7iOG6teG7pjbhu4gmWcOd4buy4buuKuG7iCbDneG7jibDneG7iCTDncOVJlnhu4gmWTfDouG7qibhu4jDvWJ5w70tw60/4bq2LUvhu4jDmuG6oVsmWeG7iDbhu7Qmw53hu4jDmj/hu4gmWeG6oSLhu7Lhu4g24buy4buwMuG7iOG6tThV4buIWVAm4buI4buC4buPSuG7hOG7iDbEg+G7iDbDncSDVeG7iMOd4buy4buuJuG7iOG6t8OU4buIJMOd4buO4buy4buIVMOVP+G7iFXDnT/hu4hVW+G7iDM34buOJuG7iMOi4buINuG7sOG7gEYvMkdGMuG7iFUl4buONTVE4buKMmk/w5rDouG7ikfhu7PDnSLhu7Lhu4hZ4buy4buOJuG7iDM34buO4bq+4buINSnhu4hV4buO4buIw61w4bq24buRw6wtSuG7jOG7iDbhu5QmWeG7iCbDneG7jibDneG7gOG7iOG7s8Od4bukP+G7iDUp4buIJeG7suG7rjfhu4hVKCZZ4buIVCnhu4jhurfDlD/hu4gmWcOUw6Lhu4jDk+G7iOG6t8OU4buIw5IvTOG7iFXDoeG7juG7iGnhu44m4buIw63DnUDhu4jDmeG7kD/hu4gyw507Jlnhur7hu4hVw50pJlnhu4jDrXDhurbhu5HDrC1K4buM4buINkAmw53hur7hu4hVw51A4buINjQ/Jlnhu4hL4buIJlnDlMOi4bq+4buINj/DlCbhu4g2QCbDneG7iFnDneG7suG7iCbDnVEm4buIKl3hu7Lhu4hM4buASsSoTOG7iFXhu47hu4jDrXDhurbhu5HDrC1K4buM4buA4buI4buz4bu0JsOd4buIw5nhu7Am4buIJlnDlMOi4buIw5IvTOG6vuG7iDZ7Jlnhu4g1KeG7iFXhu47hu4hU4buuJsOd4buINjThu6om4buIw5nhu7jhu47hu4hUw5Qm4buIJcOU4buIS0zhu4DDk8OS4buM4buA4buId8OdUCbhu4glXSbhu4hVw5VV4buIVeG7juG7iFThu64mw53hu4jDmeG7jiZZ4buIw5nhuqEgVeG7iMOZ4buy4busN+G7iDY04bu44buINuG7kOG7suG7iCbDncOU4buARi8yR0Yy4buIVSXhu441NUThu4oyaT/DmsOi4buKR3jhu4DDtEYvMkc=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép

Bắt vụ vận chuyển 30 hộp pháo trái phép
2022-03-03 10:35:18

QTO - Hôm nay 3/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết, Đội Trinh sát đặc nhiệm, Tiểu đoàn Huấn luyện cơ động vừa phối hợp với Đồn Biên phòng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết