Cập nhật:  GMT+7
M27DoGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4busb+G7reG7k2Y5NOG7rG7hurXhu5lh4buhYeG6oSLhuqFh4but4buPYeG7hXHhu5VtImHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHhu5Hhu4th4but4buXw6Lhu5Vh4but4bur4buz4bun4buVbWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5Vh4bqib+G7lWFtb+G6reG7mWHDouG7lTMvbsOgNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcawTmbhurXhu4M5NDHhu5Thu5Lhu4Thu5YyYeKAk2Hhu4Bj4buVbWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu61ueWHhu4Xhu5fhuqfhu5UiYeG7lW3hu6/Dg8Os4buVYeG7keG7i2Hhu63hu5fDouG7lWHhu63hu6vhu7Phu6fhu5VtYeG7heG6qWHhu4dub+G7i+G7mWHhu4Xhu5fhuqfhu61h4buHeeG6tWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5Vh4buxcGHhu61v4buJ4buVYeG6oSLhuqFh4but4buPYeG7hXHhu5VtYeG7hWph4butb8Os4buvYeG6ouG6pW9h4buHw6Jh4buVbsOp4buVIGHhu6zhurThu5Thu4Jh4buG4bq5xrBh4buH4bq14buXYeG7reG6p29h4busxq9hTuG7huG7mGHhuqJBYcawbnbhu4dh4butbsOq4buZYeG7lW3huqXDg2HhurEtw6DDoGHhu4Xhuqlh4buBw6Lhu4dh4buFdeG7lWHhu5Fuw6Lhu5VtYeG7h8Oi4buXImHhu63hu6/Dg8Os4buVYcODYcOi4buVYcOg4bqvYeG7leG6q+G7mWHhu613YeG7hXBvYcOAw7pvYeG7geG7jWHhu4fDouG7l2Hhu5Rt4buvw4Nr4buVYT3DvWHGr27hu7N14buVbWEx4buw4buUYcOg4bqz4bqv4bq3ImHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHhu5Hhu4th4but4buXw6Lhu5Vh4but4bur4buz4bun4buVbWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5UyYcOA4buJYeG7rXJvYeKAnOG7rG7hurXhu5lh4buhYeG7reG6pW9h4bux4bqt4buV4oCdMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7rOG7q+G7r+G7lW1h4butw6nhu5lh4buGbuG7pWHhu5LDuuG7lWHhu4Xhu7Phu6Xhu4dh4butbuG6peG7lW5h4buT4bq9xrBh4but4bu3YeG7heG6u+G7r2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HDoeG6tyJh4buT4bqlYeG7g+G7l+G6teG7lW5h4buVbW5vxKnGsGHhu5Vu4bqlYeG7leG7s8O64buHYeG7reG7q+G7ueG7h2Hhu61u4buvcuG7h2Hhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7rMavYU7hu4bhu5ggM+G7reG6teG7geG7k2Zh4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhu6ttb+G7lVvhuqHGsOG6omHhurXhu6/hu63hu5c5NDPhu63hu6s0M+G7reG7gzQzb+G7mW1h4bux4butw4Phu5NmKDnhu5nhurXhuqIt4bqgb+G7g+G7rW5bYcOgw6HDoTxhMG/hu5nGsOG7l+G7q+G7reG6teG7leG7rTlhb+G7gyg5b+G7mW1f4buD4bqx4bq3bOG6t8Oh4bqjw6Et4bq1w6Phu4fDoy3DoMOgZuG6ry3hu4Hhu4HhurNmLeG6o8SDw6PhurXhuqHDoeG6t8Oj4bq14bqh4buH4buHOWHhurXhu5Phu60oOWHhu4Bj4buVbWHhu5Vub+G7ieG7r2Hhu61ueWHhu4Xhu5fhuqfhu5UiYeG7lW3hu6/Dg8Os4buVYeG7keG7i2Hhu63hu5fDouG7lWHhu63hu6vhu7Phu6fhu5VtYeG7heG6qWHhu4dub+G7i+G7mWHhu4Xhu5fhuqfhu61hbnXhu5Vh4bqhIuG6oWHhu63hu49h4buFceG7lW1hOWHhu7Hhu6vhu4coOW7hu63hu63GsFsvL+G7leG7k+G7gyDDgOG7h+G7mWbhu4Nv4bq1IMOA4buVL+G7rW7hu6/hu5nhu4Ff4bqgL8SDw6PDoS/huqHDocOg4bqvL+G7kWYt4but4buX4bq14buVLcOgw6PhurHhurfEg8Oh4bqxxIPhurPDo+G6r+G6s+G6tyDDtMawbTlh4butw4PGsGYoOcawbuG7l+G7reG7lzlhxrBu4buX4but4buXb+G7gyg54buD4bqx4bq3bOG6t8Oh4bqjw6Et4bq1w6Phu4fDoy3DoMOgZuG6ry3hu4Hhu4HhurNmLeG6o8SDw6PhurXhuqHDoeG6t8Oj4bq14bqh4buH4buHOWHhu6tm4buTKDlu4but4butxrBbLy/hu5Xhu5Phu4Mgw4Dhu4fhu5lm4buDb+G6tSDDgOG7lS/huqHDocOg4bqvL+G7kWYt4but4buX4bq14buVLcOgw6PhurHhurfEg8Oh4bqxxIPhurPDo+G6r+G6s+G6tyDDtMawbTlhbig54bq3xIPhuqM5YeG6oCg5w6DhuqHhurfDoTlh4buD4bq14but4bq1LeG7l+G7q29tb+G7leG6teG7kyg5buG7reG7rcawWy8v4buV4buT4buDIMOA4buH4buZZuG7g2/hurUgw4Dhu5Uv4bqhw6HDoOG6ry/hu5FmLeG7reG7l+G6teG7lS3DoMOj4bqx4bq3xIPDoeG6scSD4bqzw6Phuq/hurPhurcgw7TGsG05LzQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQz4but4burNDPhu63hu4M04buAY+G7lW1h4buVbm/hu4nhu69h4butbnlh4buF4buX4bqn4buVImHhu5Vt4buvw4PDrOG7lWHhu5Hhu4th4but4buXw6Lhu5Vh4but4bur4buz4bun4buVbWHhu4Xhuqlh4buHbm/hu4vhu5lh4buF4buX4bqn4butYW514buVYeG6oSLhuqFh4but4buPYeG7hXHhu5VtMy/GsDQzL+G7reG7gzQzL+G7reG7qzQzL+G7reG6teG7geG7k2Y04buA4buz4buvYeG7hW/EqeG7lWHhu6zhu6vhu6/hu5VtYeG7rcOp4buZYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5Vh4buHxqFh4bqj4bqhYeG7geG7s+G7r2Hhu4d44buHYeG7p2Hhu5Vub+G7ieG7r2Hhu6nhu6/hur3hu5UiYW7hu6/Dg8Sp4buVYcOA4bqlYeG7h8ahYeG7lW5vxKnhu5lhw4B4YeG7rW7hu69h4buH4buzw7rhu4dh4buY4buX4buBb2zhu5fhu5VmImE9b+G7leG6tcawbuG7l+G7lWYiYeG7rW7hu69hbnJh4butb+G7ieG7lWHhu4VvxKnhu5Vh4buV4buzw7rhu4figKYiYeG7h+G7r3BvYeG7lW3huqXDg2HGsG7huq1vYeG7lXLGsGHDgOG7iWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5UgYeG7rOG7q+G7ueG7h2Hhu61u4buvcuG7h2Hhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5UiYeG7reG7t2Hhu5Xhuqvhu5lh4bqhw6HDoMOhImHhu4Dhu7Phu69h4buHeOG7h2Hhu5Rt4buhYU1v4bq1YeG7rOG7uWHhu4fhu5vhu5Vh4buF4buz4bul4buHYW1v4bq14buXYeG7qeG7r+G6reG7lWHhu5PEgmHhu4ZB4bq1YW7huqXhu5VtYeG7gMOi4buHbmFuxqHhurVhxq/hu5fhu7Hhu63hu7Fu4buXxrBh4buHbuG7r8ODw6zhu5Vh4buBw6Lhu5Vh4buFb8Sp4buVYeG7rW7hu5fhuqdvImHhu61u4bu54buHYcawbsOq4buZImHDgOG6q+G7lWHGsG7hu5vhu5VtYcawbsOq4buZ4oCmMy/GsDQzxrBh4buH4buT4bq14bux4buxKDnGsOG7gOG7l+G7g8ODOTThu5Lhu6VvYeG7g3jhu5VtYeG7k+G6pWHhu5Hhu4th4but4buXw6Lhu5Vh4but4bur4buz4bun4buVbWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5UiYeG7reG7t2Hhu61uw6Lhu5VtYcOgLeG6ocOhw6DDoCJh4buUbeG7r8ODa+G7lWE9w71hxq9u4buzdeG7lW1h4buF4bqpYeG7lW5v4buJ4buvYeG7k+G6u+G7lWHDg8Os4buvYeG7h+G6u+G7r2FO4bqlYeG7rG7hu41h4busbnnDg2Hhu6xvw6zhu5VhMeG7rOG7q+G7s+G7p+G7lW1h4buA4buz4buvYeG7h3jhu4dh4buUbeG7oWFNb+G6tWHhu6zhu7kyYeG7reG6p+G7mWHhu7Xhu5VtYeG7rW/hu4nhu5Vh4buHeeG6tWHhu4Dhu7Phu69h4buFb8Sp4buVYeG7hm7hu6Vh4buSw7rhu5Vh4buF4buz4bq1YeG7h27hu5dhxq9u4buzdeG7lW1hw4DDum9h4buTxIJh4buD4buXYeG7meG7r+G6tWFu4bql4buVbWHhu4du4buXYcav4buX4bux4but4buxbuG7l8awYeG7lW7hu7Phu5VtYeG7rW7hu7nhu4dh4but4buLYeG7k+G6pWHhu4VqYeG7rW/DrOG7r2HhuqLhuqVvIDMvxrA0M8awYeG7h+G7k+G6teG7seG7sSg5xrDhu4Dhu5fhu4PDgzk04buC4buXYeG7sXBh4butb+G7ieG7lWHhu4Xhu7PhurVhxq9u4buzdeG7lW1h4buRbuG7oeG7lW1h4buHxqFhbsah4bq1YeG7hXXhu5Vh4buVw6zhu5Vh4buR4buLYeG7reG7l8Oi4buVYeG7gOG7s+G7r2Hhu4VvxKnhu5Vh4buGbuG7pWHhu5LDuuG7lWFtbm9h4busbnnDg2Hhu6xvw6zhu5Vh4buH4bub4buVYeG7leG7pWHhu61v4buJ4buVYeG7reG6p+G7mWHhu7Xhu5VtIGHhu6zhu6/Dg2Hhu5Vub8Os4buVYeG7seG6teG7r2Hhu4XGoSJhxq9u4buzdeG7lW1h4buF4bqpYeG7g3fhu5VtYeG7lW5v4buJ4buvYeG7h8Oi4buHbmFu4bulxrBh4butbuG7teG7h2FuxqHhurVh4buxcGHhu61v4buJ4buVYeG7meG6pWHhu6xuecODYeG7rG/DrOG7lWHhu4Xhuqlh4bu14buVbWHhu5Fu4buX4bqt4buVbWHDoCLEg2Hhu63hu49h4buFceG7lW1h4buHbuG7l2HGr27hu7N14buVbSAzL8awNDPGsGHhu4fhu5PhurXhu7Hhu7EoOcaw4buA4buX4buDw4M5NOG7lG3hu5fhuqVvYeG7q+G6tSJhxq9u4buzdeG7lW1h4buH4bub4buVYcODw6zhu69h4buH4bq74buvYeG7lW5v4buJ4buvYeG7reG7q+G7s+G7p+G7lW1h4buB4buz4buvYeG7h3jhu4dh4buHbuG7r8ODauG7lWHhu61v4buJ4buVYeG7hWph4butb+G7i8awYeG7qeG7r+G6smHhu4du4buXYeG7h8Oi4buHYeG7geG7s+G7r2Hhu4d44buHIGHhu6jhu6/hurVh4bup4buvw6Jh4but4burw7Lhu5VuYeG7kW9q4buZYeG7reG7q+G6tSJh4buFcG9h4buHbuG7teG7lW1h4buxc2Hhu7HDouG7h24iYeG7gOG7s+G7r2Hhu4VvxKnhu5Vh4busxq9hTuG7huG7mGHhu4XhuqlhxrBuw6Lhu61hbm/EqeG7lWHGr27hu7N14buVbWHhu61ueOG7rWHhu5Fn4butYW514buVYeG6oSLhuqFh4but4buPYeG7hXHhu5VtYeG7lcOs4buVYcODw6zhu69h4buH4bq74buvYeG7h3Vh4bup4buv4bq14buVYeG7hW/hu4nhu69h4but4bur4bq1YcOA4bql4buXYeG7h+G7r3Lhu4cgYeG7rG/hu5Ut4bqt4buVblth4busbuG7r+G6veG7lWHhu6xub8Os4buVMy/GsDQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tội phạm đang trẻ hóa

Tội phạm đang trẻ hóa
2016-11-07 10:13:32

(SGGP) - Cái tên Lê Văn Luyện năm nào làm dậy sóng dư luận về độ man rợ khi ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở tỉnh Bắc Giang, đã phần nào lắng xuống. Nguyên nhân vì...

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
2016-11-06 11:53:54

(NLĐO) – Nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng cùng 1 trưởng phòng giao dịch và 1 nhân viên vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra. Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết