Cập nhật:  GMT+7
4buq4bqv4buyWTHhuqkq4buJ4buJUFjDrcSo4bqxxKnhuqk0WOG7sOKAnMSo4bqvJmLhuq9ZMeG6r8O14bqx4oCdWWhZ4buvITFZQuG6sWLhuq9ZMOG6tVnhuq3huq9o4bqxWcSp4bq9WcSp4bqvOeG6q1nEqeG6v+G6sVnhuq9u4buVWeG6r2M64bqxWcSpP+G6sVnhu4k7YuG7qi/huq/hu7Lhu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63huq40KjJY4buwxq/hu4jEgsSCw43hu6jhu6YtWULEgz/hu5VZ4bu2LeG7suG7suG7pFl4OuG6sVnEqSZZQsSDauG7leG6o2JZ4bquw6pixINZ4buQ4bq14bukWcSo4buLw7NoYsSDWXbhurtixINZKmJZxKjDjVnhu68hMVlC4bqxYuG6r+G7pFnEqcOiYuG6r1nhu68hMVlC4bqxYuG6r1kx4bqvY1kw4bqxYcSp4bukWXbhu4NZw6xqKmJZduG7iHjEqFkzLFnDrGrhu5VhxKlZM+G6tWLhuq9Z4bqt4bqvaOG6sVnEqeG6vVnEqeG6rznhuqtZxKnhur/hurFZ4oCc4bqubuG7lVnhuq9jOuG6sVnEqT/hurFZ4buJO2LigJ1ZM+G6veG6sVnhu5Hhu4XhurFZd8Oz4buDYsSDWeG6quG6sWLhuq9ZxKhq4buVw6FiWcav4bu2w51ZxKlq4buB4bqx4bukWcSp4buLa1nEqTrhurFZw63huq/Ds2ZixINZ4bqs4bqxYuG6r1nhu68hMeG7pFnEqMONWeG7ryExWULhurFi4bqv4bukWcSpw6Ji4bqvWeG7ryExWULhurFi4bqv4buo4bum4buqL8Ot4buw4buqw61ZMeG6qSrhu4nhu4lQWMOt4buvYzLhu5VY4buwxKjhu4vDs+G7hTFZM2Thu6RZxKhq4buVw6FiWTMsWTDhurVZMeG7g1nDrGoqYlkx4bq7YsSDWSpiWTAhxKlZ4buRP1nhuq3huq9o4bqxWcSp4bq9WeG7kcOhWcSp4bq/4bqxWeKAnMSCe+G7lVnhu4vhur3hurFZxKnhu4tdxKlZxKnhu49ZMeG6u2LEg1kx4bq/YsSD4oCd4bumWXg64bqxWTLhurHDoGJZduG6u2LEg1kqYlnEqMONWeG7ryExWULhurFi4bqvWTFvYsSDWTHhuq9jWTDhurFhxKnhu6RZ4buR4bqxw6AxWeG6reG6r2jhurFZxKnhur1ZxKhq4buVw6FiWcSp4bqvOeG6q1nEqeG6v+G6sVnigJzhuq5u4buVWeG6r2M64bqxWcSpP+G6sVnhu4k7YuKAnVnhuqk/WTJjWcSp4buLw7Phu4UxWTNkWcSoauG7lcOhYlkzLFkxZFnhuq8/YuG6r1nhu5HhurFZM13DrVnhu5FpWTPhurHDoGJZxKnhuq9jOuG6sVkxbipZ4bqr4bq/xKlZYuG6r3tiWeG7keG6sTliWcOsaiZiWeG6rSrhu4sqY+G6rTThu6bhu6rEqSow4bqpNFnhu4nEqeG7leG6qTRQWOG6qyrhu4vEg+G6sWLDmuG7tMOt4buZWSpqxKljWOG7sOG7qsSp4buL4buw4buqxKky4buw4buq4bqx4bqrxINZMGPhu4syNOG7i1BYw51YWWIq4bqrNFBY4bqx4bqrKsSDNMON4bqvY8SpY1hZKuG6qcSpUFhYWeG7k+G6sTLEqeG6r1BYQOG7uMOdWFnhu4nhu4sxUFjhuq/EqcSpw63Dmi8v4buT4buT4buT4bum4buJxIPEg8Ot4bumY+G7i8SD4bum4buRYi8yKsSpKuG6seG6qyrEgzThu4kvY+G7i+G6scSD4bqxYirhuqkv4bu0w53hu7IjL+G7suG7si/hurHhuqsqxIM04buJIz09I+G7siNfMmpjYsSDLeG6q+G6sWLhuq8txKlq4buVNGLhu6bhuqfDrcSDWC/hu7Dhu6ovxKky4buw4buqL8Sp4buL4buw4buqxKnhu4vhu7Dhu6rEqTLhu7B3w7Phu4NixINZ4bqq4bqxYuG6r1nEqGrhu5XDoWLhu6ovw63hu7Dhu6ovxKky4buw4buqL8Sp4buL4buw4buqL8SpKjDhuqk04buwxKjhu4vDs+G7hTFZM2RZ4buRP2NZxKnhur3hurFZPS3hu7LDneG7pFnEqGrhu5XDoWJZMWxixINZKmLhuq9ZQsSDauG7leG6o2JZ4bqqOmLhuq9Z4bqubGLEg1nGr+G7tiVZxKlq4buB4bqx4bukWWhZxKjDjVnhu68hMVlC4bqxYuG6r+G7qFnhu5E/WeG6q+G6v8SpWeG7ieG6vVnEqeG6rypi4bqvWWIq4bqrWWLhurE5Ylnhuq3huq8mMVkz4bqxWeG6rybEqVnhuq0q4buLKmPhuq004bumWcSoOuG6sVnDrGomYlnhuq0q4buLKmPhuq004bukWcSoauG7lcOhYlnhuqt7alnEqeG6r2ogYlnhu5Hhu4XhurFZ4bqr4bq/xKlZYsO0WWLhuq97Ylnhu5HhurE5YlnDreG6r20xWeG7kW3hu6ZZ4buIKmpZM2Thu6RZxKhq4buVw6FiWTMsWcSD4bqxKGLEg1nhu5E/WWI14bqrWTPhurHDoGJZxKnhuq9jOuG6sVliw7RZYuG6r3tiWeG7keG6sTliWeG7mWrhur1ixINZYsOhYlli4bqvP+G7plnEqOG6r33hu5VZ4buRXeG7leG7pFkqYuG6r1nhuq5sYsSDWTMsWTEqYlnEqeG6r+G6scOgw61Z4buRP1kxO1nhuq8q4bqxWeG7mTvhu5VZ4buLKlnhu5lqYsSDWTPhur/EqeG7plnhu59i4bqvWeG6rmxixINZMyxZMmxixINZ4buRw6lZMeG6ryrhurFZMOG6sSpZMyZi4bqvWcSoauG7lcOhYlnhu5E/WcSoauG7lcOhYlkxb2LEg1kzJmLhuq9Z4bqpOuG6seG7plnhu4gqalnhuq3huq/hurFZ4buZO+G7lVnhu4sqWSJqWTM7WcSpOuG6sVnDrGomYlnhuq0q4buLKmPhuq004bukWcSoauG7lcOhYlnhu5HDoVli4bqvP1nhuql94buVWeG7slnhuq3huq8ialnhu4lrYsSD4bukWeG7slnhu5FdxKlZMjpixINZxIPhurHhur1ixINZYuG6r8OzWcOsajtZ4bqp4buPalkzOmJZ4bqrw6lZ4buR4bq1xKlZ4buRP1nhu7JZMnvhu5VZMWRZ4bu2w51Z4bqp4buHWTPhu49ixINZMzpiWTPhurFZMOG6v1nEqeG6rzRjWeG6r8Oz4buFYsSDWULhuq8/WXbhuq9qYsSD4bumWcSo4buLOWJZM8OzZmLEg1kz4bqx4bukWcSoauG7lcOhYlli4buBWeG7uC1AWcOt4bqvJsSpWeG7iWtixIPhu6ZZ4buIKmpZM2RZ4bqrZeG6sVlixIPDs2bhurFZM2FiWcSD4bqxKGLEg1nhuql94buVWTEmMVnhuq9qYsSDWeG6reG6r+G6t1nhu5E/WTMi4buVWcSoauG7lcOhYlnhu5HDoVli4bqvP+G7plnEqGrhu5VZYuG6r+G6sTli4bukWcSoauG7lcOhYlnhuqk64bqxWeG7kcOhWWLhuq8/WeG6qypixINZMipjWTI/4bqxWcSDW2JZ4buy4bqrWcOsairhu5VZ4bqpOuG6sVnhu4vDquG6sVnEqeG6sWHDrVnEqW0xWTHhuq/DteG6sVkw4buF4bqxWSpi4bqvWeG6rmxixIPhu6ZZ4buIKmpZ4bqt4bqv4bqxWWLhuq9dYlkzw7NnMVnEqeG6sWJZMCZjWeG6qeG7jzFZ4bqpw7NnYsSDWXY7YuG6r1nhu4kmxKlZ4buy4buy4bu2WXbhurtixINZKmJZxKnDomLhuq9Z4buvITFZQuG6sWLhuq9ZM2FiWcSD4bqxO+G6sVnDrGrhu5VhxKlZ4buRP1nEqTrhuqtZxIPhurHDtFnEqGrhu5XDoWLhu6bhu6ovw63hu7Dhu6rDrVkx4bqpKuG7ieG7iVBYw63hu69jMuG7lVjhu7DEqOG7i8OzaGLEg1l24bq7YsSDWSpiWcSow41Z4buvITFZQuG6sWLhuq9ZMW9ixINZMeG6r2NZMOG6sWHEqeG7pFkx4buDWcOsaipiWTPhurHDoWpZxKnhu4sqWTMsWWLhuq9dYlkzw7NnMVnEg+G6sSbhuqtZM+G6tWLhuq9ZMW4qWTHhu4NZw6xqKmJZxIPhurEm4bqrWTPhurVi4bqvWcOsantiWTPhur/hurFZ4buRP1nhu5kmMVkz4bq1YuG6r1nhu4lrYsSDWeG7kT9Z4buRXcSpWcSD4bqx4bq9YsSDWeG6qeG7j2pZMzpiWeG6qz9ZxKhq4buVw6FiWeG7icO1WTJtYsSDWeG6reG6r+G6u2LEg1nDreG6rzvhurFZ4bqpP1nhu5FvWeG6reG6r+G6t1nDrGp7YlkybWLEg+G7pll3Y1nhu5Fd4buVWTHhu4NZw6xqKmJZM+G6scOhalnEqeG7iypZ4bqt4bqv4bq7YsSDWcSp4buLauG7lVkxw7JqWcSp4buLJjHhuq9ZYuG6r+G6scOg4bqrWeG6r+G6s2Lhuq9Z4buJ4buPWTPhur3hurFZ4buR4buF4bqxWcSoauG7lcOhYlnhu5HDoVnhuq8/YuG6r1nhu5HhurFZxKk/YsSDWcSp4buLw7Thu6RZ4buJw7VZMm1ixINZxKnhu4sm4bqxWcOt4bqvNcOtWeG7kW9Z4bqt4bqv4bq3WcOsantiWTJtYsSD4bumWXfDs+G7g2LEg1nhuqrhurFi4bqvWcSoauG7lcOhYlnhuqk/WWLEg8OzZuG6sVnhuq3huq8mWWLhu4HhurFZxKnhurFhYsSDWcSp4buLOWJZ4bqrOmLEg1nhu5ksWeG6r+G6v+G6sVnhu5Hhu4XhurFZMOG6scOgxKlZMipi4bqvWeKAnMSo4bqvJmLhuq9ZMeG6r8O14bqx4oCdWeG6reG6r+G6sVnEqGrhu5XDoWJZxKnhuq/Ds2ZixINZxKnhu49Zw6xqKuG7lVkxJjFZMeG6qeG6scOtWTHhuq/DteG6sVkw4buF4bqxWeG7kT9ZM8OzKlnhuqk5YlnEqeG7iypixINZw6MqMTQwY2Phuq1ZMSZZYuG6r3tiWTFuKlnhuqvhurNi4bqv4bukWcSp4bqvalnhuq9rxKlZ4bqvP2LEg1nEqeG7iy7huqtZYsSDP2JZ4bqpw7NnxKlZYsSDw7Nm4bqxWeG7mTThuqvhu6ZZ4bqq4bqwQuG6rlnhuqzhuq7hu59CxILhu6ovw63hu7A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tội phạm đang trẻ hóa

Tội phạm đang trẻ hóa
2016-11-07 10:13:32

(SGGP) - Cái tên Lê Văn Luyện năm nào làm dậy sóng dư luận về độ man rợ khi ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở tỉnh Bắc Giang, đã phần nào lắng xuống. Nguyên nhân vì...

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
2016-11-06 11:53:54

(NLĐO) – Nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng cùng 1 trưởng phòng giao dịch và 1 nhân viên vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra. Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công...

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố
2016-11-04 08:49:09

(NLĐO) – Bị cướp mất chiếc ĐTDĐ, cô gái trẻ tăng ga đuổi theo 2 tên cướp và tri hô cùng người dân tóm gọn giao công an xử lý. Công an quận Bình Tân, TP HCM ngày 3-11 cho biết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết