Cập nhật:  GMT+7
4bqu4bua4bqo4bqmTFThuro9PXnhuqThu7jhu53hu5wkVE/huqThurDhuqXDjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqmPlnhu5zhuqbDmuG7muG7pFXhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmJCPhu65V4bqmTOG7hOG7uOG6piThu5rhu5zDlCThuqZL4bug4bqmTuG7nOG7ksOa4bquL+G7muG6qOG6sOG6ruG7uOG6pkxU4bq6PT154bqk4bu4w6pP4bq6TeG6pOG6sMOD4buX4budxILhuqYt4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDiuG6psOD4buXJeG7gMOaxqDhuqbhu50j4bugxILhuqZO4bq6w5rGoOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqZV4bu04bqmI+G7rsOaxqDhuqZU4bucw5XDmuG6pkAl4bq6w5rhuqbDmuG7muG7pFXhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmxqDDjVvhuqYj4bq64bqm4buaWMOa4bqm4bqq4bqs4bqmPj/huqYkI+G7rlXhuqZM4buE4bu44bqmJMOK4buc4bqmPeG7gMOa4bqmTOG7miVbw5XDmuG6pj7hu5DhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmS+G7oOG6pk7hu5zhu5LDmuG6psOa4buaLOG6pkvhu57DmuG7muG6pk7hu5zhu5LDmuG6puG7quG6piThu6rDgOG6plXhurxb4bqmVVjDmsOA4bqmVeG6vFvhuqYjJsOaxqDhuqZ94buAW+G6piPhurrhuqYkI8OVw5rhuqZO4bug4bq64bqmS8OKw5rhuqDhuq4k4bq6S1RP4bqmPSRbVE954bqkVeG6uiPGoOG7nMOaQeG6quG7uH3huqbhurolJMOZ4bqk4bqw4bquJCPhurDhuq4kTeG6sOG6ruG7nFXGoOG6pj0jTHnhuqQvL0zhuqBL4bq6w5lAJeG6usOaxqAkI+G7nOG6oD7Dmi9NTz1TJMOZ4bu4L8OaT3s9L+G6qMSQQ0MvQ8OJTcSQ4bqoQ+G6qsOJ4bqqQyThuqjhuqhE4bqo4bqq4bqqVOG6qOG6oFLhu7jGoOG6pOG6pi/hurDhuq4vJE3hurDhuq4vJCPhurDhuq4kI+G6sOG6riRN4bqw4bqu4bu44bqw4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7miXhuqbGoOG7nDzhuqYk4bq6w5rGoOG6pj7hu4gk4bqmVOG7nMOVw5rhuqZAJeG6usOa4bqmTsOUw5rhuqY+P+G6puG6vMOa4bquL+G7uOG6sOG6ri8kTeG6sOG6ri8kI+G6sOG6ri8k4bq6S1RP4bqw4budI+G7tOG6plThur7hu5zhuqYk4buaw53hu5zhuqbGoOG7nOG6usOa4bqmJCHhuqbGoOG7nDzhurrhuqYk4bua4bq8w5rGoOG6psOJ4bqmTsOUw5rhuqZO4buKJeG6piThu5rhurzDmsag4bqm4bqo4bqsL+G6quG6rOG6qMSQw4DhuqYkI8OVw5rhuqZO4bug4bq64bqmS8OKw5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOK4bqmPsOK4bqmTOG6vEzhuqZO4bug4bq64bqmS8OKw5rhuqZUw43DmuG6pkzhu4jDmuG6plThu5zDlcOa4bqmJOG7nMOU4bu44bqmfeG7gFvhuqYj4bq64bqmTOG6vEzhuqY+P+G6plXDjCThuqYkI+G7rlXhuqYk4bua4bucw5Qk4bqmS+G7oOG6pk7hu5zhu5LDmsOA4bqmxqDDjVvhuqZLLkzhuqZ9KkzhuqYkI8OZw5rGoOG6pkAl4buKw5rhuqZM4buaKsOaxqDhuqbDmuG7msONw5rhuqZNw43DmuG6oOG6puG7nSMsWUzhuqYk4buew5rhu5rhuqbhu5rhu57DmuG7msOA4bqmVOG7hsOa4bua4bqmTuG6vsOZ4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJFDDmuG7muG6puG7lyXhu4DDmsag4bqm4budI+G7oOG6pkzhu5pQ4bqmTuG6vsOZ4bqmTOG6vEzhuqZOWMOa4bqmPuG7oOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqY+P8OA4bqmTOG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6pkzhurxM4bqm4buaJVvhu5LDmsOA4bqmJOG7muG7oOG6pn3hu4bDgOG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqmJOG7gsOaxqDhuqZMLMOdw5rGoOG6pkzhurxM4bqmVUck4bqmTOG7qsOaxqDhuqYk4bq8TOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqY+P8OA4bqmTsOMJeG6piQj4bq6w5rhu5rhuqZAJVvDlCThuqZU4buc4buSJOG6pj5Z4buc4bqmVMOZ4bq+4buc4bqmJOG7ruG7nOG6puG7uOG7muG6vlXhuqbDmsOKW+G6oOG6puG6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqm4bql4buqw5rGoOG6psOqw4rhuqZO4buG4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqZO4busw5rGoOG6pkvhu67huqZM4bq8TOG6pkvhu5zhu5LDmuG6puG7uOG7muG6vOG7uOG6psOaxqDhu4LDmuG6pkzhu5pHw5rDgOG6puG7uOG7muG7psOaxqDhuqbDmsagIeG6usOA4bqmJFbhuqZM4buaLkzhuqZV4buIJOG6puG7uOG7mj9Mw4DhuqYkJeG7isOa4bqmJCPhurrhuqZT4buc4buYVeG6pj3DmeG6vCTDgOG6plPhu5rDk+G7uOG6plPhu6LDmuG6pk7hu6DhurrhuqZLw4rDmuG6oOG6pmjhu5rDmeG7gMOaxqDhuqZC4bqmxqDhu5zDneG6psOaxqDDilvhuqbhuqjhuqov4bqo4bqsL+G6quG6rOG6qMSQw4DhuqZUKEzhuqZULOG7ssOaxqDhuqZL4buAw5nhuqY+4buS4bqmTcONw5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqYk4buaJeG7rkzhuqZT4buaJeG6puG7uOG7muG7sOG6psOJ4bqmPsOK4bqmU+G7miXhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqjhuqjDgOG6puG7uOG7mizDncOaxqDhuqZE4bqmw4Mk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOKxILhuqZMJsOaxqDhuqZM4buAw5rhu5rhuqY94bq8JOG6plPhu5ol4bqmPihM4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6pkThuqYkJeG7isOa4bqmJCPhurrhuqZOw5TDmuG6plPhu5ol4bqmPihM4bqmTizDncOaxqDhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6psOiJeG6piThu5rhu57huqbhu7jhu5rhurwk4bqm4bua4buc4buSw5rhuqbhuqrhuqYk4bua4bq6w5rhu5rhuqbDmuG7nMOVw5rhuqZO4buc4bqmfU/huqZV4bq8W+G6plPhu5rhu6rDmsag4bqmxqDhu4TDmuG6pkvhu5zhu5jDmuG6plPhu5zhu5hV4bqmPcOZ4bq8JMOA4bqmU+G7muG7qsOaxqDhuqZO4buu4buc4bqmVTvhuqZL4buAw5nhuqbhu5rhu5zhu5hV4bqg4bqmw6zhu5rhu4jDmuG6piThu5rDjFvhuqbDmuG7muG7nOG7kCXhuqZNw4wl4bqm4bua4buc4buSJeG6plPhu5rhu4DhuqbDmsag4bua4bucw4DhuqZUKEzhuqZULOG7ssOaxqDhuqYkJeG7isOa4bqmJCPhurrhuqZU4buc4buQw5rhuqZT4buc4buYVeG6piQj4bq64bqm4buaw4rDmuG7muG6pkzhu5rhu6LDmuG7muG6oOG6puG6teG6vEzhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmTMOKw5rGoOG6piThu5rhu5jhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pj0o4bqmVCrDmsag4bqmJCrDmsag4bqmU+G7muG7nOG6plQoTOG6plQs4buyw5rGoOG6piQl4buKw5rhuqYkI+G6uuG6puG7uOG7muG6vCThuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6plXhurrDmsag4bqmJOG7mk/DmeG6psOa4bua4buc4buQJeG6pk7hu6zhuqbDmsag4bua4buQ4bqmw5rhu5os4bqmTeG6usOZw4DhuqZC4bqmTMOd4bqmVMOVw4DhuqZM4buKw5rhuqYk4bui4bu44bqmVD9M4bqmxqDhu5zhurxM4bqg4bqmaShM4bqmVCzhu7LDmsag4bqmTOG7mi5M4bqmw5rhu4LDmsag4bqmTuG7huG6plXDneG7nOG6puG7muG6uuG7nOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqYkI8OVw5rhuqY+4buQ4bqmJCM/4bqmPeG7tOG6plTDilXhuqY+4buc4buSTOG6oOG6puG7neG6vuG7nOG6pk7DjVvDgOG6puG7muG6uuG7nOG6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqZT4bua4bq64buc4bqmJMOVw5rhuqbhu5rFqOG6plTDiuG6psOsxqAlW+G7lMOa4bqm4bq14buqw5rGoOG6pmjhuqDhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6rOG6qsSC4bqmPsOK4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbDrOG7muG7iCThuqbhu5XhuqDhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6quG6rOG6rOG6rMSCw4DhuqZO4buQJeG6piQjKuG6piThur7hu5zhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqqw4DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOK4bqg4bqm4buXJeG6uuG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqmU+G7muG6uuG7nOG6pkvhurzDmcOA4bqmTsOUw5rhuqbEkOG6psag4bucw53huqZMJsOaxqDhuqbDmsagw4pbw4Dhuqbhu5rhurrhu5zhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmTuG7huG6piThu5oh4bq64bqmw5rhu5rhu4jDmuG6pk7hurrDmsag4bqmJCPDlcOa4bqmTizDncOaxqDhuqYk4bueVeG6psOaWOG7nOG6pj1Y4bqm4bua4bu04bqmw5rhu5pGVeG6piQj4buuVeG6pkzhu4Thu7jhuqYkw4rhu5zhuqY94buAw5rDgOG6pk7hu6zDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmU+G7muG6uuG7nOG6psOa4bua4buIw5rhuqbGoMONW+G6piPhurrhuqZV4buuJOG6pj3hu7DhuqY+P+G6piQj4buuVeG6piThu5rhu5zDlCThuqZL4bug4bqmTuG7nOG7ksOa4bqmJCPDlcOa4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqmJFDDmuG7muG6puG7lyXhu4DDmsag4bqm4budI+G7oOG6piQjLFlM4bqmTuG7pOG6oOG6puG7pz/huqY+4buc4buSTOG6psOa4bua4bq6w5rhu5rhuqZM4bua4bukw5rGoOG6pk4s4buyTOG6pkzhu5olW+G7mMOa4bqmTuG7ruG7nOG6puG6teG7gMOa4bua4bqmPeG6vCThuqbDquG7nsOa4bua4bqmPSjDgOG6puG6teG7qsOaxqDhuqbhurrDmuG6piThu5rDisOa4bua4bqm4bu44bua4buw4bqm4bql4buqw5rGoOG6psOqw4rhuqYkVuG6pkzhu5ouTOG6pk7DjCXhuqYkI+G6usOa4bua4bqg4bqm4bunWeG7nOG6psOaxqDhu5rhu5zhu5Lhu7jhuqY+P+G6pj3hu4RM4bqmS8OTw5rDgOG6pk3DilvhuqZN4bq+w5rhuqZT4bucw5rhu5rhuqbDmsag4bua4buc4buSVcOA4bqmVChM4bqmVCzhu7LDmsag4bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7nMOUw5rhuqbhu5rDisOa4bua4bqmTuG7nOG7kCXhuqYkI+G6usOA4bqmJCMlW+G6pn3DkyThuqZV4bu04bqmI+G7rsOaxqDDgOG6pj1ZVeG6plTDilXhuqYj4buo4bqmTizhu7JM4bqmJMOMJOG6pkzhu4DhuqbhuqjhuqzhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmVOG7isOa4bqmVCzhu7Ik4bqmxqDDjVvhuqYj4bq64bqmw5rhu5rhu5zhu5Al4bqmPj/huqYkI+G7rlXhuqZL4buew5rhu5rhuqZO4buc4buSw5rhuqbhu6rhuqYk4buqw4DhuqYk4buc4bqmPuG7nMOA4bqmVMOZ4bq+4buc4bqmVeG6vFvhuqZM4buEJOG6psag4bq+TOG7msOA4bqmVeG6vFvhuqZVWMOaw4DhuqZNw41b4bqmTOG6vOG7uOG6pk7hu5zhu5LDmuG6oOG6psOsxqDDmcOK4buc4bqmaOG6oOG6pj7DiuG6puG7leG6oOG6pkzhu6bDmuG6pkzhu6Thuqbhu50j4bugw5rhu5rhuqbDreG7nMOa4bua4bqm4bud4bua4bqg4bqmw4M94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqrhuqzhuqzhuqzEgsOA4bqmJCMq4bqmJOG6vuG7nOG6puG7nSPhu5zhu5Il4bqm4bq94buc4bq6w5rGoMOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG7nSPhu5zhu5Il4bqm4buV4buaw5nDmsagw4DhuqbDrMagJVvhu5TDmuG6psOs4bua4buIJOG6puG7leG7muG6oOG6psODPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq44bq44bq4xILDgOG6puG7leG7muG6usOa4bqm4bun4buCw5rhuqbhu5vhuqDhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uMOJRcSCw4DhuqZpw5Xhuqbhu6fhu4LDmuG6pjLhuqDhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uOG6uMSQxILDgOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu53hu4LDmsag4bqm4bud4bua4bqg4bqmw4M94bucw5rhu5rhuqbDmuG7glXhuqbhuqjhurjhurjDicSCw4DhuqbDqsOZw4rDmsag4bqmw6rhur7huqbhu53hu5rhurrDmuG7muG6puG7nSPhuqDhuqbDgz3hu5zDmuG7muG6psOa4buCVeG6puG6qOG6uOG6uELEgsOA4bqmw6rDmcOKw5rGoOG6puG7p+G7gsOa4bqmw6zGoOG7muG6oOG6psODPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq44bq4w4nEguG6pj7DiuG6puG7nSPhu4rDmuG6puG7p+G7gsOa4bqmaeG6oOG6psODPeG7nMOa4bua4bqmw5rhu4JV4bqm4bqo4bq44bq44bqsxILDgOG6piTDjCThuqZM4buA4bqmTuG7kCXhuqYkIyrhuqYk4bq+4buc4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDiuG6oOG6puG7nSMlw5rGoOG6piThurzhuqbhuqXDmcOKw5rhuqbhu50jxajDmsag4bqm4buXJSLDmuG7msOA4bqm4bql4buu4buc4bqmJCMs4bu0w5rGoOG6puG6peG7ruG7nOG6puG6teG7gMOa4bua4bqmPeG6vCThuqbhu5rhu57DmuG7muG6pj0o4bqmTOG7msOZ4bqmS+G7nMOUJOG6pkzhurxM4bqmTuG7sOG7nOG6piQs4buyw5rGoOG6pk7hu4bhuqZT4bua4bq64buc4bqmw5rhu5rhu4jDmuG6piThu5ooTOG6puG7muG7nOG7ksOa4bqm4buaWMOa4bqm4bqq4bqs4bqmPj/huqYkI+G7rlXhuqDhuqbhu5cl4bq84bqmJCPhu57DmuG7muG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqZO4buG4bqmVMOKVeG6piPhu6jhuqZM4bua4buc4bqmJOG7nMOUJOG6plXhu64k4bqmPeG7sOG6pj4/w4DhuqZO4buc4buYw5rhuqbhu5rhu57DmuG7muG6pj7DisOZ4bqmw5rGoMOKW+G6puG6qkIvw4kv4bqq4bqs4bqoxJDDgOG6pmjhuqDDgOG6puG7neG7msOA4bqm4budI+G6oMOA4bqmw6zGoOG7muG6oOG6pj7DiuG6puG7neG7muG6oOG6pkwmw5rGoOG6piThu5rhurpV4bqmxqDhu5zhurrhuqYk4buaKEzhuqbhu5rhu5zhu5LDmuG6pj4/4bqmJCPhu65V4bqm4bqo4bqmJOG7nOG6pj7hu5zhuqZVw4rDmuG6puG7muG7nsOa4bua4bqm4bu44buaSMOaxqDhuqZp4bq94bqm4buV4bud4bqqROG6rOG6piThur7hu5zhuqbhu50jLMOdw5rGoOG6puG7ncOq4bq14bub4bqmw6zGoCVb4buUw5rhuqbhu50j4buc4bqm4buV4buaLFjDmsag4bqmw4Phu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqqw4DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOKxILhuqDhuqbhu5vhurol4bqmTuG7pMOA4bqmTOG6vEzhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmVeG6usOaxqDhuqZO4buc4bqmJOG7nMOVJeG6piThu5o/4bqmTizhu7JM4bqm4bqq4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDDgOG6pkzhu5rhu5zhurrhuqbDmuG7muG6uiXhuqYk4bucw5Ul4bqmfcOK4buc4bqg4bqmw6zGoMOKW+G6pkLhuqwv4bq4L+G6quG6rOG6qMSQw4Dhuqbhu5vhuqDDgOG7leG6oMOAaOG6oMOA4bud4bua4bqg4bqmTuG7riThuqbDmuG7muG7iOG7uOG6pkzhu5om4bq64bqm4bql4bucw5Ql4bqmw6zGoOG6usOZw4Dhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqqw4DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOK4bqmJOG7mihM4bqm4bua4buc4buSw5rhuqY+P+G6piQj4buuVeG6psONVeG6plRbw4DhuqZL4buu4bqmTuG7iiXhuqYk4buaJeG6puG7o+G6vcaw4bqmw4nhur/hur/huqZTw6hV4bqm4bqq4bqmVeG7nEwjw5nhuqZT4bua4buqw5rGoOG6pk3DjVvhuqDhuqbhu5vhu7DhuqYkw4rhu5zhuqY94buAw5rhuqbDmsOKW8OA4bqmTOG6vEzhuqZO4buw4buc4bqmJCzhu7LDmsag4bqmVeG6usOaxqDhuqZO4buc4bqmS+G6vMOa4bqmTizhu7JM4bqm4bqo4bqmJCPhu5zhu5Il4bqmTuG7rMOaxqDhuqDhuqbDrMagw4pb4bqm4bq4L+G6qOG6rC/huqrhuqzhuqjEkMOA4bqmJOG6vuG7nOG6plPhu5ol4bqmPihM4bqmTFbDmsag4bqmxqDhurrhuqbhu7jhu5o/4bqm4bql4buqw5rGoOG6psOqw4rDgOG6puG7m+G6oOG6pkwmw5rGoOG6pj5Z4buc4bqm4buV4bqgw4DhuqZo4bqgw4Dhuqbhu5Xhu5rhuqDhuqYkI+G7rlXhuqbhuqrhuqZL4buew5rhu5rhuqZO4buc4buSw5rhuqbhu6rhuqYk4buq4bqm4bqzaOG7m+G6pkVD4bq14bqmLeG6puG6rOG6quG6uOG6oETEkOG6pkw64bq64bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu53hu5rhurzhu5zhuqbhu53hu4LDmsag4bqmw6zhu5rDjcOaw4DhuqYkIyrhuqYk4bq+4buc4bqmfeG7huG6puG6teG6ulXhuqbhu53hu5rhurrDmuG7msOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG6teG6ulXhuqZp4buuw4DhuqY94bq6JeG6pk7hu6ThuqZL4bq8w5rhuqZM4buaw5nhuqbhu5Xhu5rhurrDmuG6puG7p+G7gsOa4bqm4budKuG6psODQ+G6quG6piQlVuG7nMSCw4DhuqYkIyrhuqYk4bq+4buc4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6puG6qsOA4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDiuG6pj5Z4buc4bqmxqDhu5zhurzhuqbhurjhuqzhuqzhuqbDmsagw4rDmuG6pk7hu6zDmsag4bqg4bqm4bq1JsOaxqDhuqbDmsagw4pb4bqmw5rDilvDgOG6piThur7hu5zhuqZOLMOdw5rGoOG6pmnDleG6psOiJcSow5rhuqYk4buaJeG7rkzhuqZT4buaJeG6pj4oTOG6puG7uOG7mizDncOaxqDhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmaSxYw5rGoMOA4bqm4bub4bqgw4Dhuqbhu5Xhu5rhuqDDgOG6puG7leG6oMOA4bqmaOG6oOG6pj7DiuG6puG7neG7muG6oOG6piQj4buuVeG6puG6quG6pkvhu57DmuG7muG6pk7hu5zhu5LDmuG6pkw64bq64bqm4buq4bqmJOG7quG6puG6s2jhu5vhuqZFQ+G6teG6pi3huqbhuqzhuqjhuqzhuqDhuqxE4bqmTDrhurrhuqbhurUkW+G6puG7ncOsw6rDquG6puG7neG7nMOUw5rhuqbhu5Xhu5rDmcOaxqDDgOG6pk7hu6TDmsag4bqmJOG6vuG7nOG6piThu5rhu6DhuqYkI8OMw5rhuqbhurXhurpV4bqmaeG7rsOA4bqm4buaJVvhu5LDmuG6puG6teG6ulXhuqZp4buu4bqmJOG7nMOU4bu44bqmJD9M4bqmS+G6vMOa4bqmTOG7msOZ4bqm4budKuG6pj5Z4buc4bqmxqDhu5zhurzhuqbhurhE4bqs4bqmw5rGoMOKw5rhuqZO4busw5rGoOG6oOG6psOsxqDDilvhuqZFL+G6qOG6rC/huqrhuqzhuqjEkMOA4bqmJOG6vuG7nOG6pk4sw53Dmsag4bqmw6rhu4Dhu5zhuqbhu50j4buc4buQJcOA4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDisOA4bqmaOG6oOG6pkwmw5rGoOG6puG7neG7muG6oMOA4bqm4buV4bqgw4Dhuqbhu5Xhu5rhuqDhuqY+w4rhuqZp4bqg4bqmJCPhu65V4bqm4bqq4bqmS+G7nsOa4bua4bqmTuG7nOG7ksOa4bqm4buq4bqmJOG7quG6pkw64bq64bqm4bq6w5rhu5rhuqbDreG6uuG7nOG6psOqw5nDisOaxqDhuqbhu5Xhu5osWMOaxqDDgOG6piQjKuG6piThur7hu5zhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqow4DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOKw4DhuqZL4bq8w5rhuqZM4buaw5nhuqbhu50q4bqmxqDhu5zhurzhuqZE4bqs4bqs4bqmw5rGoMOKw5rhuqZO4busw5rGoOG6oOG6psOsxqDDilvhuqbhuqjhuqgv4bqo4bqsL+G6quG6rOG6qMSQw4DhuqYk4bq+4buc4bqmTizDncOaxqDhuqbhu50j4buKw5rhuqbDrMagJVvDlcOa4bqmw6rhu4bDmsOA4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDisOA4bqm4bud4bua4bqgw4Dhuqbhu5Xhu5rhuqDDgOG6puG7leG6oMOA4bqmaOG6oOG6pkwmw5rGoOG6psOa4bua4bq6JeG6piQj4buuVeG6puG6quG6pkzhu5rhu5zDlEzhuqZL4buew5rhu5rhuqZO4buc4buSw5rhuqbhu6rhuqYk4buq4bqm4bqzaOG7m+G6pkVD4bq14bqmLeG6puG6rELDieG6oENE4bqmTDrhurrhuqbhurrDmuG7muG6puG7nSPhu4rDmuG6puG6peG7nsOa4bua4bqmw6omw5rGoMOA4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbhur3hu5zhurrDmsagw4DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOK4bqg4bqm4bub4bq6JeG6plPhu5rhu5zhuqZMw4wk4bqmxqDhu5zDjCXhuqYkw4rhu5zhuqY94buAw5rhuqZM4bua4bucw5RV4bqmTsOZ4bq+JMOA4bqmQ+G6pk7hu7Dhu5zhuqYkLOG7ssOaxqDhuqYk4bucw5Thu7jhuqYkP0zhuqZAJeG6ulvhuqZU4bq+4buc4bqmTizDncOaxqDhuqbhu50j4buKw5rhuqbDrMagJVvDlcOa4bqmw6rhu4bDmuG6piQj4buuVeG6puG6quG6pkvhu57DmuG7muG6pk7hu5zhu5LDmuG6pn1P4bqmVeG6vFvhuqZVKkzhuqbhurNo4bub4bqmRUNpMuG6pi3huqbhuqzhuqpDROG6pj7DiuG6pkVDaTLhuqYt4bqm4bqsQsSQ4bqo4bqmTDrhurrhuqbhurrDmuG7muG6psOt4bq64buc4bqm4bq14bua4bucw5RV4bqmw6zhu5zhu5JV4bqmPsOK4bqm4bq6w5rhu5rhuqbhu5Xhu5omw5rGoOG6puG7neG7msOU4bqmMsOa4bqg4bqmQ+G6pkvhu57DmuG7muG6pk7hu5zhu5LDmuG6piQjw5XDmuG6pk7hu5Al4bqmVeG6usOaxqDhuqY+4buQ4bqmw5rhu5rDiuG6puG7leG7msOZw5rGoOG6pkzDjCThuqbGoOG7nMOMJeG6oOG6psOsxqDDilvhuqbhuqjhuqov4bqo4bqsL+G6quG6rOG6qMSQw4DhuqbhurVY4bqmQCXhurrDmuG6puG6teG7gMOa4bua4bqmPeG6vCThuqZO4buc4buQJeG6piQj4bq64bqm4bq14buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmJOG7msOKw5rhu5rhuqbhu7jhu5rhu7DhuqbhuqXhu6rDmsag4bqmw6rDiuG6piThu5zDlMOa4bqm4buaw4rDmuG7muG6plPhu5rhurxV4bqmfcOTJOG6pkxY4bqmPeG7tOG6plPhu5zDmuG7muG6pk3DmeG6usOa4bua4bqmTDrhurrhuqbhu50qw4DhuqYk4buaJeG6psag4bucPOG6pkRC4bqmS+G7nsOa4bua4bqmTuG7nOG7ksOa4bqmfU/huqbhu6rhuqYk4buq4bqmPsOK4bqmTOG6vEzhuqZUw5nhur7hu5zhuqZV4bq8W+G6pkzhu4Qk4bqmxqDhur5M4buaw4DhuqZV4bq8W+G6plVYw5rDgOG6pk3DjVvhuqZM4bq84bu44bqmTuG7nOG7ksOa4bqg4bqmw6zGoMOKW+G6puG6qEMv4bqo4bqsL+G6quG6rOG6qMSQw4DhuqbhurVY4bqmQCXhurrDmuG6puG6teG7gMOa4bua4bqmPeG6vCThuqZO4buc4buQJeG6piQj4bq64bqmTuG7huG6plPhu5rhu7Thu5zhuqYk4buw4bqmTOG6vEzhuqY+P+G6puG6vMOa4bqm4oCc4budI+G7rlXhuqZM4buE4bu44bqmJMOK4buc4bqmPeG7gMOa4bqmPsOK4bqmJOG7nMOVJeG6piThu5o/4bqmJMOK4buc4bqmPeG7gMOa4bqmTcOZ4bqmw5rGoCzDneG7nOG6plPhu5rhurxM4bqm4bu44bua4bq+VeG6piThu67hu5zhuqZVw4rhuqZM4buk4oCd4bqmfeG7gFvhuqYj4bq64bqmJOG6vuG7nOG6pkzhurxM4bqmTuG7oOG6uuG6pkvDisOa4bqm4bu44buaLMOdw5rGoOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbhur3hu5zhurrDmsagw4Dhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bqqw4Dhuqbhu7jhu5osw53Dmsag4bqm4bql4buqw5rGoOG6pmnhu5ThuqDhuqbhu50jJcOaxqDhuqYk4bq84bqm4bqlw5nDisOa4bqm4budI8Wow5rGoOG6puG7lyUiw5rhu5rhuqZM4buaw5nhuqZL4bucw5Qk4bqmSyxZTOG6pk7hu4ol4bqmTuG7huG6plPhu5rhu7Thu5zhuqYk4buw4bqmROG6pkvhu6DhuqZM4bq6w5rhuqDhuqbhurXhu6rDmsag4bqm4bq6w5rhuqYk4buaw4rDmuG7muG6puG7uOG7muG7sOG6puG6peG7qsOaxqDhuqbDqsOK4bqm4bua4buc4buSw5rhuqZO4bq6w5rGoOG6plXhu7ThuqYj4buuw5rGoOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrDgOG6pk7hu6zDmsag4bqmJOG7msOd4buc4bqmJOG7muG7qsOaxqDhuqZL4bq8w5nhuqbDmuG7mjzDmsag4bqmJCMsw53Dmsag4bqm4bua4buy4bu44bqmVcOMJOG6piThu5rhu5zDlCThuqZL4bug4bqmTuG7nOG7ksOa4bqmJCxYw5rGoOG6piQo4bqmPVlV4bqmTsOUw5rhuqYkI+G7nsOa4bua4bqmS+G6vMOZw4Dhuqbhu5pX4bqmJCPhu7LhuqZM4buqw5rGoOG6puG6usOa4bqmfeG6vEzhuqZV4bucw5rhu5rDgOG6pk7hu5zhu5Al4bqmJCPhurrhuqZUw4pV4bqmI+G7qOG6oOG6puG7pz/huqbhurzDmuG6plXhu64k4bqmVOG7isOa4bqmw5o84bq64bqmS+G6vMOZ4bqmTuG7rsOaxqDhuqY+4buQ4bqmTuG7sOG7nOG6piQs4buyw5rGoOG6pj7hu6DhuqYk4buaw4rDmuG7muG6psOa4bucw5XDmuG6puG7uOG7muG6vlXhuqYk4buu4bucw4DhuqZUw5Ul4bqmVMavw5rGoMOA4bqmS8av4bqm4buaxahM4bqmPVlV4bqmPeG6uuG6pj7DisOZ4bqmJOG7kuG6psOa4bq+w5rhuqZV4bq64bqmJCpb4bqmxqDDjVvhuqbDmsOVw5rhuqbDmlfhu5zhuqZO4bq6JeG6psOa4buaLkzhuqbDmuG7muG7sOG7nOG6pkzhu5rDmeG6psag4buc4bq64bqmTuG7nsOa4bua4bqmPsOK4bqmfeG7huG6puG7muG7ruG7nOG6oOG6puG6s8OK4bucw4Dhuqbhu4DDmuG7mkHhuqbhurM24buL4bqmw6o04bquL+G7uOG6sA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố
2016-11-04 08:49:09

(NLĐO) – Bị cướp mất chiếc ĐTDĐ, cô gái trẻ tăng ga đuổi theo 2 tên cướp và tri hô cùng người dân tóm gọn giao công an xử lý. Công an quận Bình Tân, TP HCM ngày 3-11 cho biết...

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ
2016-11-04 08:35:38

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 10/2016 toàn tỉnh xảy ra 17 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 18 người. So với tháng trước liền kề, số vụ TNGT...

Xét xử vụ trộm cắp cổ vật ở Hải Lăng

Xét xử vụ trộm cắp cổ vật ở Hải Lăng
2016-11-04 08:12:12

(QT) - TAND tỉnh Quảng Trị vừa đưa ra xét xử và tuyên bị cáo Vũ Văn Nghĩa (SN 1969) 11 năm tù, bị cáo Trần Quốc Hùng (SN 1969) 9 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Cả hai bị cáo...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết