Cập nhật:  GMT+7
4buKI8OTTsavLOG7lMOhw6HhurxNOMOAPcOgLOG7sE3hu4jGocagIUBOw6Bh4bueLk7Gr+G7nCEjTsOh4buWw6BO4buow6MhQE7huqvhu7BOxq/hu6ThuqFO4buqIMOgTjskxq8jTsOhMz1Oxajhu5rGr04sMyHhu4ovI8OT4buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TTjGoeG7sOG7lOG7qE3hu4jDjXVzbcO6w4wtTm3hu7ROxajhu6DDoE7DoTM9TsWo4buaxq9Ow6Dhu5o9TsavMk7DoTZOxq/Dmi5O4buqIk5qJSEjTmvhurc0IUBHTmtbIUBO4buUIU7DoCYhI051QCPhu7JO4bq5IU7hu6rhu6JOI+G6oWJO4buqICFATiPGoCFATsOgYeG7ni5Oxq8jPVkhTsOhP07Gr1shQE7hu5QhTsavw6MhQE4hIz3DneG6oU7DoCM9WcOgTsWoKk7GryPhuqFiWCFO4buoxIMhQEjhu4rDoOG7lMWoLOG7sE7DocOgYizhu7DhurxNLuG7lGFAPSHhu4TDkjjhuqtO4buU4bqhw6AoTeG7iOG7isOgYeG7iOG7isOg4buo4buI4buKPS5ATsOhw6BiLOG7sOG6vE0u4buU4bqrLeG6qT3hu6jDoCPhu4ROw5NPT+G6vk5JPS44KGHDoOG7lCHDoE1OPeG7qOG6vE09LkBfw5TGr+G7sOG7uOG7kuG7juG7lE8t4buU4buMxq/DlS3Dk8OT4buww5QtxajFqOG7mOG7sC3hu4zDleG7juG7lMOST+G7kuG7juG7lMOSxq/Gr01O4buULMOg4bq8TU5zw6LGr04s4bq3NSFATsavWyFATuG7lCFOxajhu5QoTuG6rVRiTsav4bueIU4hI8agTsavKU7DoTM9TsWo4buaxq9OTU7DoWHGr+G6vE0jw6DDoDjhu4QvLyEs4buoSOG6rcavLuG7sOG7qD3hu5RI4bqtIS/DoCPhuqEuxahf4bqpL8OV4buOTy/Dkk/Dk8OUL8Wo4buUxq8t4buOLcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buQ4buS4buY4buQw5Xhu5LDk0g6OEBNTsOgYjjhu7DhurxNOCMow6AoTU5h4buwLOG6vE0jw6DDoDjhu4QvLyEs4buoSOG6rcavLuG7sOG7qD3hu5RI4bqtIS/Dkk/Dk8OUL8Wo4buUxq8t4buOLcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buQ4buS4buY4buQw5Xhu5LDk0g6OEBNTuG7qOG7lMOg4buULShhPUA9IeG7lCzhurxNI8Ogw6A44buELy8hLOG7qEjhuq3Gry7hu7Dhu6g94buUSOG6rSEvw5JPw5PDlC/FqOG7lMavLeG7ji3Dk+G7juG7kOG7kuG7jOG7mOG7kOG7kuG7mOG7kMOV4buSw5NIOjhATU7huqnhurxN4buYw5RPTU4j4bq8TeG7kMOST01OOCMow6AoPeG7qOG6vE3DlMav4buw4bu44buS4buO4buUTy3hu5Thu4zGr8OVLcOTw5Phu7DDlC3FqMWo4buY4buwLeG7jMOV4buO4buUw5JP4buS4buO4buUw5LGr8avTS/hu4jhu4ovw6Dhu6jhu4jhu4ovw6Bh4buI4buKw6Bh4buI4buKw6Dhu6jhu4jhu4o44buIc8Oixq9OLOG6tzUhQE7Gr1shQE7hu5QhTsWo4buUKE7huq1UYk7Gr+G7niFOISPGoE7GrylOw6EzPU7FqOG7msav4buKLzjhu4jhu4ovw6Dhu6jhu4jhu4ovw6Bh4buI4buKL8Og4buUxags4buw4buI4bqsxqAoTjsjKOG7nCFATsOT4buQTkA9NE4hQMagYk7DlS3Dk8OTR04jxqAhQE7DoGHhu54uTsavIz1ZIU7DoT9Oxq9bIUBO4buUIU7DoCYhI051QCPhu7JO4bq5IU7hu6rhu6JOxahVw6BOIUA0TsWo4buUKE7huq1UYk7Gr+G7niFOISPGoE7hu4xOw6DDmiFATsavKU5A4bugIU7FqD3hu7QhTiM94buy4bqhTuKAnGolISNOa+G6tzQhQE7GryPhuqFiWCFOxq/Dmi5O4buqIkdO4buq4bucKE47I1lOIUBUIU4jxqAhQOKAnU7DoGFYIU7hu6rhurc0IUBO4bu3I+G7mi5OxqEiIUBOw4Aj4buWPUdOw4Dhu7dO4bqsPSEjR07DoCYhI07hurkhSOG7ii844buI4buKOE7Gryzhu5TDocOh4bq8TThqKOG7qGJN4buIbChOxq/hu54hTiEjxqBO4buqKSFATjskIU7GrzAhQEdOLMOixq9OLOG6tzUhQE7Gr1shQE7hu5QhTjgj4bucPU7hu6jDoyFATuG6q+G7sE7Gr+G7pOG6oU7GryPhuqFiWCFO4buoxIMhQE7hu6rhu7RO4buq4bq34buUTiFA4bq3ND1OLFghTsOgw5ohQE7DkkdO4buqIMOgTiEjw5k4TuG6rcagKE7Gr+G7niFOISPGoEhOw4Aj4buwKE4uIMOgTsOhXU4hQOG6oSIhTsOgPSFHTizhuqPGr04hxqBiTsavKU5hVcOgTiEjPcOd4bqhTiFA4bq3ND1O4buq4buUIUBOw6Aj4buULk5APeG7lE7hu6rhu5YhI07FqOG7msavTuG7niFOw6A9w50hSE5t4bu0TuG7quG7nC5Oxajhu5woTuG7lCFOw6AoxqAhTsOgYSghQE454bqh4buWTsOgYSUhI047I+G7li5O4bqr4busw6BOxq/hu54hTiEjxqBOxq8pTsOhMz1Oxajhu5rGr05HTizDosavTizhurc1IUBOxq9bIUBO4buUIU7hu6rhu6JOOCMoIUBOw6B74buUTuG7qijhu5ohTuG7quG6tzQhQE7hu6o9TjnhuqHhu5ROxq/hu54hTiEjxqBOIcagYkjhu4ovOOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iOG6rMSDTuG6rT3hu7LGr07DoCPhuqFOI+G6o8OgTiPGoCFATsOgYeG7ni5OIUDhurc0PU7hu6hUIU4jPVnhuqFOO2ROw6DDmThOw6Bh4bqhIUBO4buqWSFO4bqr4buwLk47Iz1ZIU7hu6rhurc0IUBO4bu3I+G7mi5OxqEiIUBOw4Aj4buWPU7FqCpOw6Dhu6DGr04hQCNXIU4hIz3DneG6oU5APTRI4buKLzjhu4jhu4o4TsavLOG7lMOhw6HhurxNOGoo4buoYk3hu4jGoTIhTsOT4buSTkA9NEdOISM9w53huqFOIUDhurc0PU7DoGEoIUBOxq/hu54hTiEjxqBO4buq4bq3NcavTsavWyFATuG7lCFO4buq4bq34buUTixYIU7huqvhu7BOxq8j4bqhYlghTuG7qMSDIUBO4buq4bq34buUTuG6rcOdTsOgYcSDTsOhNkhOw4Dhu5o9Tsav4bueIU4hI8agTiHGoGJOLMOixq9OLOG6tzUhQE7Gr1shQE7hu5QhTsOg4buaLk5APeG6p04hIz3DneG6oU7huqvhu7BOW07DoFtO4buq4bugw6BOw6A9w50hSE5tWSFOOyMo4bucIUBOIzIhTsOSw5NOQD00Tsavw6MhQE4hQMagYkdOxq/huqEgxq9O4bqtVGJOxajhu6DDoE47WcOgTsOgI+G6o8avR04sw6LGr04s4bq3NSFATsavWyFATuG7lCFO4buq4buiTuG7quG6t+G7lE4hIz3DneG6oU7huqvhu7BOW07DoFtOxq/DoyFATsav4buWxq9Ow6Dhu5QhQE7huq3DmcOgTiw9WCFOOeG6oeG7lCFO4bqtw51Ow6BhxINOw6E2SOG7isOg4buUxags4buwTsOhw6BiLOG7sOG6vE0u4buUYUA9IeG7hMOSOOG6q07hu5ThuqHDoChN4buI4buKw6Bh4buI4buKw6Dhu6jhu4jhu4o9LkBOw6HDoGIs4buw4bq8TS7hu5Thuqst4bqpPeG7qMOgI+G7hE7Dk09P4bq+Tkk9LjgoYcOg4buUIcOgTU494buo4bq8TT0uQF/hu5jhu5DFqOG7lOG7jsOSxahPLeG7lOG7jMavw5Utw5PDk+G7sMOULcWoxajhu5jhu7At4buMw5Xhu47hu5TDkk/hu5Lhu47hu5TDksavxq9NTuG7lCzDoOG6vE1OQVXDoE7hu6pbIUBOIUDhurc0PU7hu6hUIU4jPVnhuqFOO2ROxq8pTi5Rw6BOw6Dhu5o9TiM94buyIU7DoGHhurc0IUBOTU7DoWHGr+G6vE0jw6DDoDjhu4QvLyEs4buoSOG6rcavLuG7sOG7qD3hu5RI4bqtIS/DoCPhuqEuxahf4bqpL8OV4buOTy/Dkk/Dk8OUL8Wo4buUxq8t4buMLcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buQ4buYw5Thu5jDk+G7jOG7jkg6OEBNTsOgYjjhu7DhurxNOCMow6AoTU5h4buwLOG6vE0jw6DDoDjhu4QvLyEs4buoSOG6rcavLuG7sOG7qD3hu5RI4bqtIS/Dkk/Dk8OUL8Wo4buUxq8t4buMLcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buQ4buYw5Thu5jDk+G7jOG7jkg6OEBNTuG7qOG7lMOg4buULShhPUA9IeG7lCzhurxNI8Ogw6A44buELy8hLOG7qEjhuq3Gry7hu7Dhu6g94buUSOG6rSEvw5JPw5PDlC/FqOG7lMavLeG7jC3Dk+G7juG7kOG7kuG7jOG7mOG7kOG7mMOU4buYw5Phu4zhu45IOjhATU7huqnhurxN4buS4buY4buMTU4j4bq8TcOV4buQ4buQTU44IyjDoCg94buo4bq8TeG7mOG7kMWo4buU4buOw5LFqE8t4buU4buMxq/DlS3Dk8OT4buww5QtxajFqOG7mOG7sC3hu4zDleG7juG7lMOST+G7kuG7juG7lMOSxq/Gr00v4buI4buKL8Og4buo4buI4buKL8OgYeG7iOG7isOgYeG7iOG7isOg4buo4buIQVXDoE7hu6pbIUBOIUDhurc0PU7hu6hUIU4jPVnhuqFOO2ROxq8pTi5Rw6BOw6Dhu5o9TiM94buyIU7DoGHhurc0IUDhu4ovOOG7iOG7ii/DoOG7qOG7iOG7ii/DoGHhu4jhu4ovw6Dhu5TFqCzhu7Dhu4jDgCPhu7AoTi4gw6BOw6FdTsOgI1shQE7DoD0hTsWo4buUIU7hu6rDmuG6oUdO4bqtxqAoTsOgIzQ9TuG7qj3hu7QuTsavMk454bqh4buUIU7Gr1shQE7hu5QhTsOZOE7huq3GoChOxajhu6DDoE5APeG6p0dOxq8pTiPGoCFATsavI8SDxq9OIUDhurc0PU7hu6rhu5QhQE7DoCPhu5QuTkA94buUTuG7quG7liEjTsWo4buaxq9O4bueIU7DoD3DnSFHTsavMk454bqh4buUIU7Gr1shQE7hu5QhTuG7quG7ok7DoCPhuqFOQD3huqdOI8agIUBOw6Bh4bueLk7DoGE94buy4bqhTuG7qiIhQE7Gr8OjIUBOISM9w53huqFOw6Dhu5QhQE7huq3DmcOgTiw9WCFOOeG6oeG7lCFI4buKw6Dhu5TFqCzhu7BOw6HDoGIs4buw4bq8TS7hu5RhQD0h4buEw5I44bqrTuG7lOG6ocOgKE3hu4jhu4rDoGHhu4jhu4rDoOG7qOG7iOG7ij0uQE7DocOgYizhu7DhurxNLuG7lOG6qy3huqk94buow6Aj4buETsOTT0/hur5OST0uOChhw6Dhu5Qhw6BNTj3hu6jhurxNPS5AX8Wo4buQ4bu4w5XGr8OT4buSTy3hu5Thu4zGr8OVLcOTw5Phu7DDlC3FqMWo4buY4buwLeG7jMOV4buO4buUw5JP4buS4buO4buUw5LGr8avTU7hu5Qsw6DhurxNTmsyTjnhuqHhu5QhTsavWyFATuG7lCFOw6Dhu5ouTkA94bqnTiEjPcOd4bqhTuG6q+G7sE5bTsOgW07hu6rhu6DDoE7DoD3DnSFOxq/huq/hu5ROxq/hu5bGr07hu6pdPU7DoOG6tzUhQE4sPVghTjnhuqHhu5QhTuG6rcSDTsWo4bugw6BOw6EzPU7FqOG7msavTk1Ow6Fhxq/hurxNI8Ogw6A44buELy8hLOG7qEjhuq3Gry7hu7Dhu6g94buUSOG6rSEvw6Aj4bqhLsWoX+G6qS/DleG7jk8vw5JPw5PDlC/FqOG7lMavLcOULcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buST8OSw5XDlcOSw5VIOjhATU7DoGI44buw4bq8TTgjKMOgKE1OYeG7sCzhurxNI8Ogw6A44buELy8hLOG7qEjhuq3Gry7hu7Dhu6g94buUSOG6rSEvw5JPw5PDlC/FqOG7lMavLcOULcOT4buO4buQ4buS4buM4buY4buST8OSw5XDlcOSw5VIOjhATU7hu6jhu5TDoOG7lC0oYT1APSHhu5Qs4bq8TSPDoMOgOOG7hC8vISzhu6hI4bqtxq8u4buw4buoPeG7lEjhuq0hL8OST8OTw5Qvxajhu5TGry3DlC3Dk+G7juG7kOG7kuG7jOG7mOG7kk/DksOVw5XDksOVSDo4QE1O4bqp4bq8TeG7mMOUT01OI+G6vE3hu5DDkk9NTjgjKMOgKD3hu6jhurxNxajhu5Dhu7jDlcavw5Phu5JPLeG7lOG7jMavw5Utw5PDk+G7sMOULcWoxajhu5jhu7At4buMw5Xhu47hu5TDkk/hu5Lhu47hu5TDksavxq9NL+G7iOG7ii/DoOG7qOG7iOG7ii/DoGHhu4jhu4rDoGHhu4jhu4rDoOG7qOG7iOG7ijhOxq8s4buUw6HDoeG6vE04aijhu6hiTeG7iGsyTjnhuqHhu5QhTsavWyFATuG7lCFOw6Dhu5ouTkA94bqnTiEjPcOd4bqhTuG6q+G7sE5bTsOgW07hu6rhu6DDoE7DoD3DnSFOxq/huq/hu5ROxq/hu5bGr07hu6pdPU7DoOG6tzUhQE4sPVghTjnhuqHhu5QhTuG6rcSDTsWo4bugw6BOw6EzPU7FqOG7msav4buKLzjhu4jhu4ovw6Dhu6jhu4jhu4ovw6Bh4buI4buKL8Og4buUxags4buw4buIxqE94buyIU7huq3Eg07huq094buyxq9O4buq4buUIUBO4buq4bq3NcavTsavMk454bqh4buUIU7Gr1shQE7hu5QhTuG7qj3DneG6oU7DoGHhu5ROLMagLk5hfUhOw4A9IS3hu5whI+G7hE7GoeG7nD1O4bqs4bqx4buKLzjhu4g=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố

Cô gái truy đuổi 2 tên cướp trên đường phố
2016-11-04 08:49:09

(NLĐO) – Bị cướp mất chiếc ĐTDĐ, cô gái trẻ tăng ga đuổi theo 2 tên cướp và tri hô cùng người dân tóm gọn giao công an xử lý. Công an quận Bình Tân, TP HCM ngày 3-11 cho biết...

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ

Tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ
2016-11-04 08:35:38

(QT) - Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Quảng Trị, trong tháng 10/2016 toàn tỉnh xảy ra 17 vụ TNGT, làm chết 17 người, bị thương 18 người. So với tháng trước liền kề, số vụ TNGT...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết