Cập nhật:  GMT+7
w7PhurLhu5Xhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4jhurXhurRMQ+G7teG7kcOy4bq14buxxJDhu5N54bq+xJDhurbhu5N5dcSQ4bqy4buTS3JM4buT4buzxILhu5NMdk3hu5NMcsSQ4buT4bqyc8SQ4bq24buTQ+G7r03Dsy/hurLhu5XDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buILOG7tXHDveG7kcOybuG6tSIgb+G7ky3hu5Mi4bq2c+G7muG7k+G7leG7lWzhu5Vr4buTTErDgMSQ4buTxKhN4buAeeG7k0Phu4Lhu5Phu5VR4buTw73hurThuq7EkOG7k0px4buTeU3hu4J54buTSuG7jsONTOG7k+G7s03hu4ThurThu5NC4bq0xJDhurLhu5PhurJFc8SQ4bq24buT4bq24bq04buYceG7k0Phu5B54buTQ+G7jsONxJDhurbhu5N54bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5Phu5Rz4buTeeG6suG6tOG6oHnhu5PGoOG7teG7k3nhurLDjOG7k+G6snPEkOG6tuG7k0Phu69NbOG7kyLhurbhurLhurTDgEThu5NMSuG6usSQ4bq24buT4bqyR8SQa+G7k3nhurLDkuG7k8ag4bu14buT4buzw7rhu5Phu7PDicSQ4bq24buTeeG7knHhu5PEkOG6suG7gEzhu5PhurJx4bq04buTeXXEkOG6suG7k0tyTOG7k0xKRcSQ4bq24buTxqDhu7Xhu5NK4buG4bq04buTeOG6vOG7k3nhurJ04bua4buT4buzxILhu5NMdk3hu5NMcsSQ4buT4bqyc8SQ4bq24buTQ+G7r01sw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsuG6teG6suG7tUXhu5Phu7PhurThuqJN4buTTEpx4buTeHHEkOG7k+G7s+G7rU1r4buTQuG6skV1xJDhurbhu5Phu5Xhu53hu5PhurbhurRJa+G7k3nhurLhurThuqB54buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5NDRXThurThu5Phu53hu5nhu5N54bqyRuG7k8SQ4bq24buG4bq04buTeOG6tMSCxJDhu5NL4buA4buT4buf4bubfS3hu5vhu5nhu5/hu6Fr4buTeeG6ssOM4buT4buz4but4bua4buTTOG6sk3hu4B54buTQ3Lhu5ND4buvTeG7k+G7lHPhu5PEkOG7jkh54buT4bq24bq0deG6tOG7k0LhurJyTOG7k+G7s8OJxJDhurbhu5NDRcSQa+G7k8O9ReG7k0xz4bq04buTxqDhuqDhu5Nbw4Dhu5PhurVK4bq6xJDhurbhu5PhurnhurTEkOG6suG7k27hurMi4buT4buVcOG7n+G7m29r4buTeeG6ssOM4buTTOG6suG7tUXhu5N54bqyw5Lhu5PGoOG7teG7k0Nz4buT4bq5w4rhu5PhurXhurLhuqbhu5PhurXhurJO4bua4buTw53hurThuq5E4buTbuG6syLhu5Phu5Vw4bufxqFva+G7k3lPxJDhurbhu5PEqE3DgOG7k+G6sU11xJDhurbhu5PhurVK4bqma+G7k0Phu45N4buTTOG6suG6vsSQ4bq24buTTMOU4buTWOG7pXnhu5Phu5RzReG7k+G6teG6r2wsWV3hu5NM4bqy4bu1ReG7k0xN4bua4bqgxJDhu5PEqE3hu4B54buTQ+G7guG7k+G7lVFsw7Mv4buIw7LDs+G7iOG7k3lDcUtLaOG7keG7iFhFw73hu5rhu5HDsn3hurLhurThu5Phu7PhuqDEkOG7k0JE4buT4buV4buf4bud4buZK+G7n+G7meG7mWvhu5Phu7NFdMSQ4buTxKhNceG7k0zhurLhuqbhu5NMSuG7scSQ4buT4bq14burxJDhu5Mi4bq24bqy4bqocWvhu5MsbCxzROG7k+G6teG7q8SQ4buTbljhuqTEkOG6suG7k+G6teG6sk3hu6/EkG9r4buT4buy4buC4bq04buTWXXEkOG6suG7k0tyTOG7k0LhurTEkOG6suG7k0zhuqDhu5NuWeG6vsSQ4bq24buTccSQ4buTLGwsc0Thu5PhurXhu6vEkG/hu5Phurbhu4ZE4buTTEpNxJDhurbhu5NO4bua4buTXXHhurThu5MsRXPhurRr4buTTOG6suG6tOG6oE3hu5NO4bua4buTW8OA4buT4bqxTeG7gHnhu5Phu7J0TGvhu5NM4bqy4bq04bqgTeG7k07hu5rhu5Nbw4Dhu5PhurFNccSQ4bq24buTLE/EkOG6tuG7k8O9w5TEkOG6tuG7k8ag4bu14buT4buaw4BN4buTeeG7rU3hu5NEw4zhu5NC4bqyRXHEkOG6tuG7k+G6snPEkOG6tuG7k0px4buT4buzxILhu5NC4bq0xIJE4buTTEpxbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JZT8SQ4bq24buTQ0554buT4buzw4lr4buTTEpNxJDhurbhu5NO4bua4buTLEVz4bq0a+G7k0zhurLhurThuqBN4buTTuG7muG7k+G7snRM4buTQ8OAxJDhu5PGoOG7teG7k0LhurTEgkThu5NMSnHhu5NM4bqy4bqk4buTeOG6puG7k0NH4buTxqDhu7Xhu5Phu5Thu69M4buTxJDhurbDuuG7k0xKRcSQ4bq24buTxqDhu7Vr4buT4buzw4nEkOG6tuG7k3nhurLFqUzhu5N54buSceG7k0N04bq04buT4buUc+G7k8SQ4buE4buTRHLhu5rhu5N44bq84buTeeG6snThu5rhu5Phu5ThuqLhu5Phu4jhurLDgnHhu5NM4bqsxJDhurLhu5Phu7Lhu4bEkOG6tuG7kyJx4bq0bMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JbTnnhu5PEkHPhu5rhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5MsbCxzROG7k+G6teG7q8SQ4buT4buz4bq0w4PEkOG7k0zhurJFdOG6tOG7k+G7s+G6ouG7k8SQ4bq24bqy4bqm4buTQ+G7kHnhu5ND4buOw43EkOG6tuG7k1nhurM74bq14buTTEp0ROG7k+G7leG7o+G7k25Z4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5NM4bqsxJDhurLhu5NY4bqkxJDhurLhu5PhurXhurJN4buvxJDhu5PhurJG4buTTErDjeG7k3nhurLFqcSQ4buTxqDhu7VvbOG7k+G6tUp0ROG7k+G7leG7o+G7k0PhurThuqLEkOG7k8O9T8SQ4bq24buTROG7gkzhu5N54bqy4bq04bqgeeG7k+G6vuG7k0zhur7hu5NMTeG7rcSQ4buTTEpx4buT4buzTeG7hOG6tOG7k0zhurLhu7VF4buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5Phu5rDgE3hu5N54butTeG7k8O9w5TEkOG6tuG7k0N04bq04buTxJDhurLhu47EkOG6tuG7k0xz4bq04buTxqDhuqDhu5NC4bqy4bq+xJDhurbhu5N54bqy4bux4buI4buT4bqyc8SQ4bqybMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7Lhu7LhuqDEkOG7k0JE4buT4buV4buf4buf4buVa+G7k0zhurJN4buCeeG7k+G7s+G6pnHhu5N4c8SQ4buTxqDDuuG7k+G6vU3hu6vEkOG7k+G6teG7q0Rr4buTLGzhur1N4burxJDhu5Nb4buCeeG7k27hu7Lhu4bEkOG6tuG7kyJx4bq0b2vhu5NMc+G6tOG7k8ag4bqg4buTw73DlMSQ4bq24buTQ3ThurThu5Phu5Rz4buT4buzTeG7hOG6tOG7k0xKTcSQ4bq24buTTuG7muG7kyxFc+G6tGvhu5NM4bqy4bq04bqgTeG7k07hu5rhu5Phu7J0TOG7k8agTeG7gMSQ4bq24buTxqDhu7Vr4buTS3FN4buT4buzw4nhu5N44bq84buTeeG6snThu5rhu5Phu7PhuqDEkOG7k+G7s+G6pnHhu5Phu7PhurTEgkThu5NC4bqycnnhu5Phu7PEguG7k0xN4buGxJDhu5NMRXPEkOG7k3jhu4Lhu5PhurJzxJDhurbhu5ND4buvTeG7k0LhurLhurzhurThu5PGoOG7teG7k0rhu4bhurThu5N54bqydOG7muG7k0zhurThuqDhu4jhu5Phu5ThuqLhu5Phu4jhurLDgnHhu5PhurXhuq9sLFldbMOzL+G7iMOyw7Phu4jhu5N5Q3FLS2jhu5Hhu4hYRcO94bua4buRw7JbTnnhu5PEkHPhu5rhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5MsbCxzROG7k+G6teG7q8SQ4buTTOG6tOG6oOG7iOG7k0zDk3nhu5Phu7PhuqLhu5PEkOG6tuG6suG6puG7k1nhurM74bq14buT4buy4buGxJDhurbhu5MiceG6tOG7k+G6skbhu5NMSsON4buTeeG6ssWpxJDhu5PGoOG7tWzhu5N94bqy4bq04buT4buz4bqgxJDhu5NCROG7k+G7leG7n3Dhu5nhu5NM4bqyTeG7gnnhu5PGoMO64buT4bq9TeG7q8SQ4buTLOG6uHFr4buTLGzhur1N4burxJDhu5Nb4buCeWvhu5Phu7Lhu4LhurThu5NZ4bqzO+G6teG7k+G6s03hu4DhurThu5PhurVK4bu14buT4buI4bqy4buA4bq04buT4bqyw43hu4jhu5Phu5RI4bq04buTWeG6vsSQ4bq24buTccSQ4buTLGzhur1N4burxJDhu5Nb4buCeeG7k3nhurLFqcSQ4buTxqDhu7Xhu5NC4bqycnnhurLhu5NDdOG6tOG7k+G7lHPhu5N44bulTOG7k+G6tuG6tOG7mGzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyW3NE4buT4buU4bq0w4N54buT4buUSOG6tOG7k3lH4buTxKhNccSQ4buTeeG6vsSQ4bq24buTccSQa+G7k3nhurLDkuG7k8ag4bu14buT4buUc+G7k+G7iOG6ssOT4buTxqDhu7Xhu5PEkOG6suG7sUzhu5PEqE3hu5rhuqBM4buTQuG6suG6vsSQ4bq24buTQuG6snHhurThu5NKceG7k+G7s+G6pnHhu5Phu7PhurTEgkThu5Phu7PDuuG7k0x2TeG7k0xyxJDhu5PhurJzxJDhurbhu5ND4buvTWzDsy/hu4jDssOz4buI4buTeUNxS0to4buR4buIWEXDveG7muG7kcOyLOG6tMODxJDhu5NZ4bq+xJDhurbhu5NxxJDhu5MsbOG6vU3hu6vEkOG7k1vhu4J54buT4buzw7rhu5N4c8SQ4buT4bq24bq0cUXhu5PhurLhu4bhu5NLR+G7k+G7lHPhu5N5cnnhu5Phu7Phu4DhurThu5NM4buOw43EkOG6tuG7k3nhurJF4buTWeG6vsSQ4bq24buTccSQ4buTTOG6rMSQ4bqy4buTWOG6pMSQ4bqy4buT4bq14bqyTeG7r8SQ4buTxqDhu5Lhu5ND4bucbOG7k33hurRE4buTWeG7jkfEkOG6tsOzL+G7iMOy


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát hiện nhiều vé tàu tết giả

Phát hiện nhiều vé tàu tết giả
2012-01-12 05:53:07

(TNO) - Ông Nguyễn Văn Thành, Phó ga Sài Gòn, chiều 11.1 cho biết Công an P.9, Q.3, TP.HCM đang xử lý một vụ làm vé tàu tết giả, với nhiều vé đã được bán ra ngoài.

Khởi tố một giáo viên vận chuyển ma túy

Khởi tố một giáo viên vận chuyển ma túy
2012-01-12 05:52:33

(TNO) - Hôm qua 11.1, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét khẩn cấp đối với Giàng A Bô (SN 1975, là giáo viên tiểu học) và...

Làm giả rượu ngoại trong phòng vệ sinh

Làm giả rượu ngoại trong phòng vệ sinh
2012-01-12 05:36:51

(TNO) - Sau một thời gian theo dõi, vào khoảng 13 giờ ngày 11.1, gần 30 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đã bất ngờ ập vào một ngôi nhà trên đường Nguyễn Thái...

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn
2012-01-12 05:36:11

(QT) - Qua thời gian dài sử dụng và đặc biệt là trong hai đợt lũ vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tuyến tỉnh lộ 8 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang bị hư hỏng và...

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa
2012-01-11 06:35:48

(VnExpress) - Trưa 10/1, nam thanh niên bước vào chi nhánh Ngân hàng Maritime Bank (số 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) dọa sẽ cho nổ mìn nếu nhân viên không đưa 50 triệu...

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”
2012-01-11 06:27:09

(VnExpress) - "Bị cáo sai rồi. Bị cáo đã mắc lỗi với gia đình nạn nhân”, Luyện trình bày sau khi khai lại quá trình gây án tại tiệm vàng. Việc tòa đưa sát thủ này ra xét hỏi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết