Cập nhật:  GMT+7
4bqncsOpxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSCLHPhurLGsOG7kWThuq3DlXbhu4XEkeG7q+G7t8SR4bupdeG7q+G6t8SR4buP4bqqw4HEgsSR4burcWzhu6vEkXJn4burccSRcXNF4buFxJHhurLhurDhuqrhu4XhuqcvcsOp4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxIJS4buR4buFw7Vk4bqtw6Iw4bur4buQ4bq6xILhurDhu5HhurbhurbhuqXEkS3EkSzhurDhuqrhu4XEkcOpZS/DqeG6t8SR4bur4buF4bupxJHhurJy4buF4burcsSR4burc8ah4burxJHhu43huqrDgeG7j8SRw4ln4buxxJHhu49yc8SR4burcmbhu6tyxJHhu6pxbOG7q8SRcmfhu6txxJHhu6jhu4XhurBz4bqyc+G7qeG7kcSR4buM4buF4burxanEkcOi4bq2w73EkcOqxJFS4buxZ+G7q3HEkT/hurTDveG7j8SRMHPhu6PhurLhurfEkeG7jm7hurTEkVFzbeG6vOG6t8SRUmfEkeG7quG7tXPhuqXEkcO1duG7hcSR4bq24buXxJHhu49y4buxxJHhu6vhu7fEkeG7qXXhu6vEkeG7q+G7m+G6tMSR4burcmzhu6vEkcOJc8ah4burxJHFqXJ54burccSRw7Thuqrhu4XEkcOqZcSR4bqy4bqwc+G7o+G6tMSRw7Thu7Phu6tx4bqzxJHFqHLhu7Fp4burccSRw6nDqXLhurtl4bq3xJHFqXJzxJHhuq7hurRu4bq8xJFxc+G7heG7scSRw7XDuuG7j3LEkcOJ4buL4burccSRxalyZuG7j3LhurfEkeG7qeG7teG6ssSR4bur4buF4bupxJHhurJy4buF4burcsSR4burc8ah4burxJHhurJz4bub4burxJHGsGhzxJHEgnJ04buFxJHhuq7hurRu4bq8xJFxc+G7heG7scSRw7XDuuG7j3LhurPEkVLhu4vhu6vEkeG7qeG7teG6ssSR4bqy4buF4bq8xJHhu49u4bupxJHDteG7heG7seG6t8SR4bqy4buF4bq8xJHFqXPhu4XEkXFzQcSR4bqyw4DEkXFzbeG6vMSR4buP4butxJHDteG7r+G7q3HEkeG7j3JF4bqvxJFkw5Thuqrhu4XEkeG7q3Hhu4XhurzEkcOqZcSR4bqy4bqwc+G7o+G6tMSRw7Thu7Phu6tx4bq3xJHhu6vhu5vhurTEkcWpcnnhu6txxJHhurbhu5fEkeG7jW3hu6nEkeG7qXXhu6vEkeG7q+G7t2ThurPEkTvhu4XhurTEkcO04but4bq3xJFy4buL4burxJFxc0HEkeG6snLGoeG7qcSRcuG7tcSCxJHDtOG7keG7q8SR4buP4butxJHhu6vDguG6ssSR4buNbeG7qeG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtO+G7heG6tMSRw4lnc8SRxIJyw4LhurLEkXLhu7Fp4burccSRcsO94bqy4bq3xJHhurnEkeG7q3Js4burxJHDiXPGoeG7q8SRw6Lhu6vhu4Xhu6nEkXFz4buF4buxxJHDtcO64buPcsSRw4lzxqHhu6vEkcOJZ8SR4burRcSRxalz4buf4bupxJHhurbhu7Fm4bqyxJHDiXPGoeG7q+G6pcSRw7TDrcSRw7Thuqrhu4XEkcOqZcSR4bqy4bqwc+G7o+G6tMSRw7Thu7Phu6txxJHhurJy4buR4buxxJHhurzGoeG6tMSR4buPbuG6tMSR4burcuG6quG7q3HEkeG7j8O9xJHFqeG7k+G7scSRw7Vnc8SR4bqycsOAc8SRcXPhu4Xhu6vhurPEkcWocnPEkeG6ssah4burxJHhu4/huqrDgcSCxJHhurJz4bub4burxJHDtOG7m+G7q8SRcW7hu6vhurfEkeG7qeG7teG6ssSR4burceG6qsOAc8SR4buNbeG6ssSR4burccOAxJHGsOG7hcSRxrDGoeG7q+G6s8SR4buqceG6qsOAc8SRxalz4buFxJHGsG/EgsSR4bqyQuG7j8SR4buNbeG7qcSR4burw4LhurLEkeG7jWbhu7HEkcO04bu14burceG6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqt4buqcXLhu5HEkeG6snPhu5vhu6txxJFyecSRw4lnxJHhurJz4bub4burccSR4buPcuG6tHnhu6txxJHhu41m4buxxJHDtOG7teG7q3HhurfEkeG7j2bhu4/EkeG7jWnhu7HEkcOJ4bujxJHDiWfEkeG7q3JF4burccSR4burcmzhu6vEkcOJc8ah4burxJHhuqLEkcSCcuG7r+G7q3HEkcWpcmbhu4/EkcOJ4bu1c8SRxrDhu4Xhu7HEkcO04bq04bu3c8SR4bqycuG7keG7seG6s8SRLMah4burxJHhu4/huqrDgcSCxJHGsOG7heG7scSR4bqw4buFxJHFqXJ3c8SR4bqy4buv4buFxJHhu6tyZ+G6t8SRw7TDuuG7q3LEkcSCcuG7reG7q3HEkeG6uuG7kcSR4bupZuG6vMSR4buNd8SR4bqy4bqww73hu6vEkeG7q3Lhuqrhu6txxJHDtMOtxJHhu43DusSR4burceG6qsOAc8SRw7Vs4burxJHDtOG6tOG7t3PEkeG6snLhu5Hhu7HhurPEkVLhu7Fp4burccSR4bq24bqg4bq3xJFy4buL4burxJHDiULhurLEkeG6uuG7kcSR4buNd8SR4buPcmjhurzhurPhuqcvxILhuq3huqfhurLhu4Xhu43GsOG7kcSR4bq24bqy4bq8xrDhu5HDoWThu6nhu4XhurBxc+G7q+G6r+G6ucSC4bq6xJHhu4XhurThurLhu7Fk4bqt4bqn4bqy4bqw4bqt4bqn4bqyw7Xhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6reG6p3Phu6lxxJFy4buRc3Fy4bqyw6Fk4bq9w6plZMSR4buFxrDhurLDoWThu6tx4buF4burxJFy4buF4burcWTEkeG6uHPDteG6snLDoWThurvhur1lZMSR4bq24bqw4buPw6FkcuG6suG6ssSC4bqvLy/DieG7q+G7keG6usSC4bqw4buR4bq24bq24bqz4bur4buR4bqyL1BzxrDhu5HhurYvO+G6tOG7jeG7p+G7keG7j+G6si/hurvhu40v4buNw7Uvw6nhursv4buF4bq/L+G7q3Hhu4Xhu6ty4buF4burceG6s+G7p8SCcWQv4bqt4bqnL8SC4bqt4bqnL+G6ssO14bqt4bqnL+G6suG6sOG6reG6p+G6suG6sOG6reG6p+G6ssO14bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq3hu45yc8SR4burcmbhu6tyxJHhu6txbOG7q8SRcmfhu6txxJHhu6jhu4XhurBz4bqyc+G7qeG7kcSR4buM4buF4burxanEkeG6tsO9xJHDqsSRUuG7sWfhu6txxJE/4bq0w73hu4/EkTBz4buj4bqyxJHDouG7jm7hurTEkVFzbeG6vOG6t8SRUmfEkeG7quG7tXPhuqXhurPhuqcvxILhuq3huqcv4bqyw7Xhuq3huqcv4bqy4bqw4bqt4bqnL+G6suG7heG7jcaw4buR4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq074buF4bq0xJHDiWdzxJHhurLhurDDrOG7qcSR4bup4buT4bqy4bq3xJFy4buL4burxJHhu43DusSR4buNaeG7scSRw4nhu6PEkeG7q3Fs4burxJFyZ+G7q3HEkeG7j+G6pOG7q3HEkeG7q3HhuqrDgHPEkcO1bOG7q8SR4buN4buL4bqy4bq3xJHDtOG6quG7hcSRw4nhu53EkeG7j3nhu6txxJHhu4Xhu6vEkcSCcuG6qsOA4burccSR4buqcXLhu6Xhu4XEkcOUeeG6s8SR4buqcXJzxJHhu4/hu4Xhu6vEkcWpcuG7hXPEkeG6ssah4burxJEs4bqwbuG7q8SRMOG6qMSRUuG6tOG6vOG6t8SR4bq54buBxJHhurLhurThu7dz4bqzxJHhu45p4burcsSR4bq2ZuG6ssSR4bq6ZuG7j8SRw7TDuuG7q3LhurfEkeG7heG7q3LEkeG6suG7hcSR4buPbuG7qcSRxrBE4bq0xJHDtGjhu6vEkXFzacSRw7Thu5/EkcO1duG7hcSR4burcmzhu6vEkcOJc8ah4burxJHhu6txbOG7q8SRcmfhu6tx4bqz4bqnL8SC4bqt4bqnxILEkeG7j8aw4buF4bq24bq2w6FkxILhu4zhu7HDteG6vGThuq1Z4burccSRLOG6sG7hu6vEkSxy4buF4burcsSR4buq4buF4bup4bq3xJEmcuG7rcSR4bqy4bu34burccSRcXNm4bupxJHDtMO94buPxJHhu6pxbOG7q8SRcmfhu6txxJHhu49y4buxxJHhu41z4bub4bqy4bq3xJHhu6jhu4XhurBz4bqyc+G7qeG7kcSR4buM4buF4burxanEkcO0w63Ekcaw4buLxILEkcO0xKnhurLEkXLhu6PEkeG6snLDveG7q3HEkeG7j+G7heG7qeG7keG6sOG7hcSRcXNm4bupxJHhurZm4bqy4bq3xJFy4bujxJHhurJyw73hu6txxJHhu41m4buxxJHDtOG7teG7q3HEkcWpcsOz4burxJHhu49txILEkeG6smhzxJHhurJt4bqyxJHhu49pxJHDtHPhu5/hu6nEkXFz4buF4buxxJHDtcO64buPcuG6s8SR4buqceG7sWdzxJHhurDhu4XhurfEkcWpcnnhu6txxJHhu49yw7nEkcawROG7j8SRxrDhuqrhuqDhu6txxJHhu41p4buxxJHDieG7o8SRw7ThuqrhuqDhu4/EkXLhurRt4burxJHGsOG6tOG6vOG7o+G7q8SR4burcXJz4bujxILEkcOJ4bqmxJHhu6lnxJHhurLhu7Fn4burxJHhurJy4bufxJHhu49m4burxJHhu43hu7XEkeG7q3Js4burxJHDiXPGoeG7q8SRcXPhu4Xhu7HEkcO1w7rhu49y4bq3xJHFqXPhu5/hu6nEkeG6tuG7sWbhurLEkcOJc8ah4bur4oCmxJHDtOG7neG6tMSRw7ThuqrhuqDhu4/EkeG6suG6sOG7heG7q3HEkeG7jcO6xJHFqeG7gsSR4burw6zhu6txxJHhurrEkMSRxrDDisSR4bqydeG7q3LEkXLhurTDveG7q3HhurPhuqcvxILhuq3huqfEgsSR4buPxrDhu4XhurbhurbDoWTEguG7jOG7scO14bq8ZOG6rWQwdcSRw4lv4bq84bq3xJHFqXJzxJHhu43DusSR4bq04bq8xJFyc+G7m8SC4bq3xJHhu49m4buPxJHhu6tybOG7q8SRw4lzxqHhu6vEkeG7qOG7heG6sHPhurJz4bup4buRxJHhu4zhu4Xhu6vFqcSRcXNFxJHDtOG6quG6oOG7j8SR4buNdeG7q3LEkeG6suG7peG7q3LhurfEkeG6snXhu6nEkeG7j2bhu49yxJHFqeG7k+G7scSRw7Vnc8SR4bqycsOAc8SRcXPhu4Xhu6vEkcOJZ8SR4buNZuG7scSRw7Thu7Xhu6txxJHhu49y4buxxJHGsEThu4/Ekcaw4bqq4bqg4burccSR4buNaeG7scSRw4nhu6PEkcO04bufxJHFqcO6xILEkeG6snLDgHPEkeG7q3HDrOG7q8SR4buPcsSp4bur4oCd4bq3xJF54burccSR4bur4butc+G6s+G6py/EguG6reG6p8SCxJHhu4/GsOG7heG6tuG6tsOhZMSC4buM4buxw7Xhurxk4bqtUW7hu6vEkeG6ucSR4burw6zhu6nEkeG6suG6sOG6qsOB4buP4bq3xJHhurJoc8SR4buPcnPEkeG7q3Jm4burcsSR4buo4buF4bqwc+G6snPhu6nhu5HEkeG7jOG7heG7q8WpxJHhuqLEkcO04bqqw4Dhu6txxJHGr+G7hcSRLHJn4burcsSR4bqyQ+G7q3HEkeG7jcO6xJHhu6nhu7XhurLEkeG6snLhu4Xhu6tyxJHhu6tzxqHhu6vEkeG7jcO64bqyxJHhu6nEqeG6suG6t8SR4buPbuG7qcSRw7Xhu4Xhu7HEkcOJZ8SRw4lv4bqyxJFxc8O94burccSRxalyw7PhurTEkeG6tsOC4burccSR4bq6eeG7q3HEkcOJZ+G7scSRxaly4bq0xJHDiUThu4/EkeG6ruG6tG7hurzEkXFz4buF4buxxJHDtcO64buPcuG6s8SRUuG7i+G7q8SR4bq04bq8xJFyc+G7m8SCxJHhurvEkeG7q0XEkeG7q3Js4burxJHDiXPGoeG7q+G6t8SR4buP4bqqw4HEgsSRw7RzxJHhu4NlxJHhurLhurBz4buj4bq0xJHDtOG7s+G7q3HhurPEkeG7quG7heG7qcSR4buE4burcuG6py/EguG6rQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”
2012-01-11 06:27:09

(VnExpress) - "Bị cáo sai rồi. Bị cáo đã mắc lỗi với gia đình nạn nhân”, Luyện trình bày sau khi khai lại quá trình gây án tại tiệm vàng. Việc tòa đưa sát thủ này ra xét hỏi...

Những vụ án rúng động ở đất Cảng

Những vụ án rúng động ở đất Cảng
2012-01-09 03:07:10

(VnExpress) - Buôn bán hàng trắng, tàng trữ súng và thực hiện những vụ thanh toán, thậm chí nã đạn vào lực lượng chức năng, một số vụ án ở đất Cảng đã gây kinh hoàng, nhức nhối...

Giả quân nhân lừa bạn chat

Giả quân nhân lừa bạn chat
2012-01-09 03:06:29

(TNO) - Ngày 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường (33 tuổi, tổ 1,...

Phá đường dây cá độ bóng đá

Phá đường dây cá độ bóng đá
2012-01-09 03:06:11

(TNO) - Ngày 8.1, Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) đã bắt khẩn cấp Nguyễn Thành Nam (SN 1992, quê Ninh Bình) và Phạm Quang Tâm (SN 1986, quê Quảng Nam) để làm rõ hành vi tổ chức...

Xã hội đen đặt mìn nhà giám đốc CA Thái Nguyên?

Xã hội đen đặt mìn nhà giám đốc CA Thái Nguyên?
2012-01-08 09:39:32

TT - “Khả năng là các đối tượng xã hội đen ném mìn vào nhà tôi” - đó là nhận định của đại tá Nguyễn Như Tuấn, giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, khi trao đổi với Tuổi Trẻ sau...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết