Cập nhật:  GMT+7
xrDDjHl3RU/huqDDmsOa4bufdlPhu4vhu4rDmU/hurp24bup4bqnw4PDk3fDjeG7iuG6rndV4buwUOG7pHfDksON4buMxILhu4p3w5lV4buMw5LDjXdTw4zDlcOSw413WUZ3w5rhu4rDksOMxrAvw4x54bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTw6PhurrhuqDDiXbhu6nhu6fhu4vhuqnhuqvFqXctd8Os4bqg4bukd8OTxqDDmXfDmcOM4bug4buKd8ON4buK4bqgw5J3w5nDjOG6uuG7jHfDieG7kuG7isO6d1nDg+G7jHdOw4zhu4zhuq7DksONd3nhu7N3w43hu4rhu6B3w5LDjcOD4bu0d3l5w7l5w7p3w43huqrDknfhu7N4d0XhuqLDknfEkMagw7p3RcOM4buK4buCw5J3w5pMdyDhu5jDksONd+G6oMOSd+G7i2jDuTHhu5jDksONd8Ojw4N34bunaeG7pOG6rsOSw4134buLVUrFqXfhurjhurB3xJDhuqjDmXfDksON4bugd0JTd1nDg+G7jHfDk8agw5l3w5LDjeG7mOG7infDksOMw4N3w5lV4buGw5J34bq44buw4bugw5LDjXfhuqnDjeG7pOG7tEjDknfhu4vDjOG6ouG7infDo8OURXfhu6fDmcOM4bukxqBFd07DjOG7pHdTw4zhu5R34buzw7p3aMO5ecO6d+G7i2jDuTHhu5jDksONd8Ojw4PFqXfhurhHd07DjOG6osOTd+G7suG6vMOZw7nGsC9T4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qeG7i8SC4buKd+G6uOG6rOG7tMO6d09WRXdP4buwUMOSw413RcOM4busRXfDkuG6tsOSw413xJDhurLDmXdU4buk4bqud8OZ4bqgw5LDjXfDk8agw5l3Wcavd0/Dg8OTd8ON4buK4bqud1Xhu7BQ4bukd8OSw43hu4zEguG7indZ4bue4buKd8Oa4buUd0/hu7BQw5LDjXdP4buew5LDuXfhu4vhuqDDksONd1lCw5l3ReG7qOG6oHdZxq93WeG7ikZFd8ON4buWw5N3w5LDjOG7iuG7hOG7pHdFw4zhuqDhu4p3VeG7sFDhu6R3w5LDjeG7jMSC4buKd8OJ4buQw5N34bq44bqwd+G6uOG7jsOSw413RcOM4bqg4buKd+G6uOG7sFBFd8OJ4bqiw5J3w5PhuqJFd0XhuqJFd8OZw4zhu7Dhu6LDksONd8OM4buKRuG7pHfDkuG7muG7infDmeG7iuG7gsOSw43DunfDk8agw5l3w5rhu5R3WeG7kHdF4bqiRXdFw4zhuqDhu4p3VeG7sFDhu6TDundTw4xDw5N3w5PDg+G7pMO6d8OZ4bq6w5N3VeG7sFDhu6R3RcWow5LDjXfDksOM4buK4buE4bukd8OJxq/DksONd0XGr3dTw4zGr0V3Wcavd1nhu4pGRXfDmuG6oMOSw413RcOM4buK4buCw5nDundPw4PDk3dV4buwUOG7pHfDjeG7iuG6rsO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6kx4bqiw5LDjXfDkuG7juG7infigJxF4buYw5LDjXfhu7Lhu7BRw5LDjeKAnXdPw4PDk3dV4buwUOG7pHfDjeG7iuG6rnfhurjhu7BQRXfhurjDgsOZd8OSw43huqDhu7R3w5lV4buMw5LDjXdTw4zDlcOSw413WUZ3w5rhu4rDksOMw7l3IMOM4buod8OSw4zhuqzDkndF4buo4bqgd8OSw43hu5jhu4p3w5LDjMODd+G6uOG7lsOSw413w5nDjOG7oOG7indPw4N3RcOM4buod+KAnEXhu6J3w5pR4oCdd8OSw4Phu7R3T8ODd8SQw4N3IMOM4bqs4bukd+G7i8OMSndow4zhu7BQw5LDjXfhu6fDrOG6qXd5w4BBecO6d1Thu6Thu4Z34buy4bqwd8O1TMOSw4x3w6PDleG6oMO6d8Ojw7nDtUzDksOMd+G6p+G7isOSw4zFqcO6d8OSw43DjOG7hHfDksONw4zhu4pGU3fEkOG7pOG7mMOSd8SQ4bqiw5LDucawL1Phu6nGsMOZ4bqgxJBP4bq6d8Oaw5nhu7RP4bq64bufdsOT4bqgVcON4buKw5J0w71T4buyd+G6oOG7pMOZ4buMduG7qcaww5lV4bupxrDDmcOJ4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXfhuqBPw5nhu592dnfDmlVF4bufdsOMw5nDmVN0Ly/DncOdw53DucOZw4zhuqDDksOMw5Lhu4rhurrDksO5ReG7jMOTw7lZw5IvaOG7ikXDmeG7pFXhurrDmsO9eHnDvXkv4bqn4buk4bqgw5IveS9V4buk4bukw43hu4rhuqB5w7lNU8ONdi/hu6nDreG7sFDhu6R3w5LDjeG7jMSC4buKd+G6uOG7sFBFd+G6uOG7jsOSw413RcOM4bqg4buKw7p3T8ODw5N3w43hu4rhuq53w5LDjeG6oOG7tHfDmVXhu4zDksONd1PDjMOVw5LDjXdZRnfDmuG7isOSw4zGsC9T4bupxrAvw5nDieG7qcawL8OZVeG7qcaww5lV4bupxrDDmcOJ4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXfhuqBPw5nhu592dnfDmlVF4bufdsOMw5nDmVN0Ly/DncOdw53DucOZw4zhuqDDksOMw5Lhu4rhurrDksO5ReG7jMOTw7lZw5IvaOG7ikXDmeG7pFXhurrDmsO9eHnDvXkv4bqn4buk4bqgw5IveS9V4buk4bukw43hu4rhuqDhu7PDuU1Tw412L+G7qcOt4buwUOG7pHfDjeG7iuG6rnfhurjhu7BQRXfhurjhu47DksONd8OZw4zDg8OSw4x3w5nDjMWow5LDjXdZw4N34bq44buw4bqgd+G6uOG7infDmeG7iuG7huG7pHfDmcOMxq/GsC9T4bupxrAvw5nDieG7qcawL8OZVeG7qcaww5lV4bupxrDDmcOJ4bupxrBTd0VP4bqgw5rDmuG7n3ZTIuG7jMOJ4bu0duG7qcaw4buKw5PDjXfhuqBPw5nhu592dnfDmlVF4bufdsOMw5nDmVN0Ly/DncOdw53DucOZw4zhuqDDksOMw5Lhu4rhurrDksO5ReG7jMOTw7lZw5IvaOG7ikXDmeG7pFXhurrDmsO9eHnDvXkv4bqn4buk4bqgw5IveS9V4buk4bukw43hu4rhuqDhu7fDuU1Tw412L+G7qeKAnCLDg3dFw4zhu6jigJ13IMOM4bqs4bukd+G7i8OMSndow4zhu7BQw5LDjcawL1Phu6nGsC/DmcOJ4bupxrAvw5lV4bupxrDDmVXhu6nGsMOZw4nhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupxrDhu4rDk8ONd+G6oE/DmeG7n3Z2d8OaVUXhu592w4zDmcOZU3QvL8Odw53DncO5w5nDjOG6oMOSw4zDkuG7iuG6usOSw7lF4buMw5PDuVnDki9o4buKRcOZ4bukVeG6usOaw714ecO9eS/huqfhu6ThuqDDki95L1Xhu6Thu6TDjeG7iuG6oOG7ucO5TVPDjXYv4bupMeG7gsOSd3lBd8ON4buK4bugd0XFqMOSw413w5LDjcOD4bu0w7p3T1ZFd0/hu7BQw5LDjXcg4buYw5LDjXfhuqDDknfhu4tow7kx4buYw5LDjXfDo8ODd1lEw5J3U8OM4buMw5LDjXfDmeG7kOG6oHfDksON4buY4buKd8OSw4zDg8awL1Phu6nGsC/DmcOJ4bupxrAvw5lV4bupxrAvw5nhuqDEkE/hurrhu6nGsFN3RU/huqDDmsOa4bufdlMi4buMw4nhu7R24bupMeG7gsOSd3lBd8ON4buK4bugd0XFqMOSw413w5LDjcOD4bu0w7p3T1ZFd0/hu7BQw5LDjXdF4buYw5LDjXfhuqDDkndZRMOSd1PDjOG7jMOSw413w5nhu5DhuqB3w5LDjeG7mOG7infDksOMw4PDundOw4zhu5jDksONd0XDjOG7jHfhuqDhu4p3VeG6oHdZw4Phu4x34bq4R3fDmcOMVkV3w4zhu4pGw5J3ReG6okV3w5nDjOG7qHfDmcavRXfDksONw4zhu4pGU3dZxq93ReG6qsOSd8OZw4zhu4rhu4LDmcO5xrAvU+G7qcawU3dFT+G6oMOaw5rhu592UyLhu4zDieG7tHbhu6nhuqfhurDDksOMd+G6uMSC4buMdyDhu5jDksONd+G6oMOSd+G7i2jDuTHhu5jDksONd8Ojw4N3ReG7qsOSw413w5nhu653RcOM4buU4buKd8OZ4buK4buCw5l3T8agd8Oa4buUd0/hu7BQw5LDjXdF4buqw5LDjXfDksOM4buwd1PDjOG7sOG7osOSw413w5nDjOG7rEV3T8ODw5N3w43hu4rhuq53ReG7qOG6oHfigJxF4buid8OaUeKAnXfDksOD4bu0d1nhu57hu4p3T+G7tnfDieG7jHdZxq93WeG7ikZFd1lEw5J3RcOVw5J34bq44buwUEV34bq44buK4buE4bukd8OZVeG6oMO5d+G7i+G7isOSw7p34bquw5LDjHR34bqpw43hu6Thu7RIw5J3aMOM4bumRcawL1Phu6k=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn

Đường hư hỏng nặng, dân đi lại khó khăn
2012-01-12 05:36:11

(QT) - Qua thời gian dài sử dụng và đặc biệt là trong hai đợt lũ vào tháng 10 và tháng 11 vừa qua, tuyến tỉnh lộ 8 trên địa bàn huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đang bị hư hỏng và...

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa

Dọa nổ mìn, cướp ngân hàng giữa trưa
2012-01-11 06:35:48

(VnExpress) - Trưa 10/1, nam thanh niên bước vào chi nhánh Ngân hàng Maritime Bank (số 5 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội) dọa sẽ cho nổ mìn nếu nhân viên không đưa 50 triệu...

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”

Lê Văn Luyện “không thấy bị oan”
2012-01-11 06:27:09

(VnExpress) - "Bị cáo sai rồi. Bị cáo đã mắc lỗi với gia đình nạn nhân”, Luyện trình bày sau khi khai lại quá trình gây án tại tiệm vàng. Việc tòa đưa sát thủ này ra xét hỏi...

Những vụ án rúng động ở đất Cảng

Những vụ án rúng động ở đất Cảng
2012-01-09 03:07:10

(VnExpress) - Buôn bán hàng trắng, tàng trữ súng và thực hiện những vụ thanh toán, thậm chí nã đạn vào lực lượng chức năng, một số vụ án ở đất Cảng đã gây kinh hoàng, nhức nhối...

Giả quân nhân lừa bạn chat

Giả quân nhân lừa bạn chat
2012-01-09 03:06:29

(TNO) - Ngày 8.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Đức Cường (33 tuổi, tổ 1,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết