Tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm lần thứ 2 trong năm 2023

Tiếp tục giảm lãi suất tiền gửi tiết kiệm lần thứ 2 trong năm 2023

QTO - Ngày 23/5/2023, Ngân hàng Nhà nước ban hành Quyết định 951/QĐ-NHNN về mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức, cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Theo đó mức lãi suất tối đa đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam của tổ chức (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) và cá nhân tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định tại Thông tư 07/2014/TTNHNN như sau:

Thời tiết