Cập nhật:  GMT+7
ốẨởờAẺùÒÒĩớNẫẪỌẺẠớồấẨụờụÊờẼùờỌÕQờÊẬủQờPỎxÊố/ẨởồốNờAẺùÒÒĩớN>ẠùÁớồõệÊ$PNÓẠÒÒôờ-ờẫẨyQờÊẬẨẪờNẨũẼờOỎừÊẬờỹỂAờÊẪẺẾÊờPỎHÊẬờỞẴờÀỔJÊẬòờÊẨưQờPỎHÊẬờÒGÊẬờẨỆÊẬờỌÓHÊờỌẨẾụỌờẨùẪờỌÓẪÊẨờÒụỌờỌÓĂờỞÍẪờẺùẾờỌẨẠẾọờ1ẨẪờÀỔùờÀỔKAờẨựÊờẺẰÊờỹJờAỘÊẬờẺủờẺÕAờÊẬỔJẪờẨỂờÓỎÊờẺỳNờAỳNờỌÓẾÊẬờỌẪẶỌờỌÓJẪờẬẪụNờẫẶỌờẺũÊẨờẬẪụờẬýÊờtờÀÍọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫÓẾÊẬờỌỆùờÊẨủờÊửẼờỌÓẰÊờAẾÊờNẨHờ>ủÊẬờỸủẪờÊỔJẼờÊỔKNờÊẬỔJẪờÀẪờAẨỈẪờẫẶỌòờAụÊờỹÍờAẨHÊẬờẼùờỌÕQờ@GÊẬờùÊờ>ủờ4ÍẪờỞỷÊờẼưẪờẼẰờỞĨẪờAGÊẬờỞẪẴAọờẫÓỎÊẬờỌụờ4ẬỎQẤÊờ>ẾủÊẬờẩỈÊờõÀÍẪờỌÓỔLÊẬòờấẨỆÊẬờAưÊẨờÒụỌờNẨỆÊẬờAẨHÊẬờẼùờỌÕQôờỌxẼờÒỚoờớ4ẬẨẲờẺủờỌẨẶờÀyQòờÁỔJÊẬờÊẨỔờOỎẰÊờAườPỎxÊờỞẲờùÊẨờẠẼờỞỷÊờAừÊẬờÒỖAờÀÂờÀyỎờỌÓBờỞĨẪờỌÍẪờNẨũẼớọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồệDờÀÍẪờỌÓỔLÊẬờÊẨẪẲỎờẸẪÊẨờÊẬẨẪẴẼờỹưẾờẼỊẪờÁDNờẫẶỌờỞẲờùÊẨờẺũẪờÊẨĨờAẨỎQẰÊờụÊờớẼLờẨủÊẬớờẸẨẪờÀÍẪờNẨụờụÊờẼùờỌÕQờÀỔJÊẬờÁủẪờẼĨẪờỌẨủÊẨờẺỳNọờ>GẼờÀỀờẺủờÊẬủQờAỎHẪờÊừẼờởúútờÊẬùQờẸẨẪờỞƠùờỌỎQẰÊờỌẨẴờỌÓẾÊẬờẺẤờÓùờẼựỌờÀỈÊờỞDờẼĨẪòờAụAờỌÓẪÊẨờÒụỌờÀứờNẨưẪờAẨỐẼờÀýỎờỹủÊờẸẶờẨẾũAẨờÀẪờNẨụờụÊọờ@ụAờùÊẨờÀỔKAờẺẴÊẨờớỌỎÊẬờẺỔĨẪớờỹựỌờẸĂờỹỎGÊờẼùờỌÕQờÊÕNờỹỀÊẬờẸẪÊẨờÁẾùÊẨờẺỔỈÊẬờỌẨỚAờẫẶỌọọọờẬẪỢùờẩỈÊờ2ùờỞủờ>ủờ4ÍẪọố/NồốỌùỹẺẠờÒỌQẺẠĩớẼùÓẬẪÊoỡNPờùỎỌẾớồốỌÓồốỌÁồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồốẪẼẬờẨẠẪẬẨỌĩớpqtớờùẺỌĩớẫùÊẬờỞỳỌờẼÍỌờAẨỎQẰÊờụÊờÁẾờAưÊẨờÒụỌờẼùờỌÕQờNẨụọớờỠẪÁỌẨĩớqúợớờÒÓAĩớẨỌỌNo//ỞÊẠPNÓẠÒÒọÊẠỌ/)ẪẺẠÒ/ẩỎỹÉẠAỌ/pỹ/ùỡ/rÁ/Ạu/ỹẾA-ẨùÊẬ-qọÉNẬớ/ồố/Nồố/ỌÁồố/ỌÓồốỌÓồốỌÁồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫùÊẬờỞỳỌờẼÍỌờAẨỎQẰÊờụÊờÁẾờAưÊẨờÒụỌờẼùờỌÕQờNẨụọố/Nồố/ỌÁồố/ỌÓồố/ỌùỹẺẠồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ<ýÊờqợờAụÊờỹÍờÀỔKAờAẨẪùờỌẨủÊẨờÊẨẪẲỎờỌÌờÊửẼờNẨỐAờẸBAẨờLờÁỂAờỌỎQẶÊờÀỔJÊẬờLờẨỎQẴÊờẫẪẰÊờ2Ợòờ>ỔÊẬờfẰÊọờẩùỎờÊẨẪẲỎờÊẬủQờỌẨẠẾờÁFẪòờÀẰẼờỌẨụÊẬờở/ởúúuờÁỔĨẪờAụẪờÓẢỌờAựỌờÁùờAựỌờỌẨDỌòờAụAờỌÓẪÊẨờÒụỌờÁÔÊẬờHÊẬờÊẨỆẼờNẨụỌờẨẪẴÊờẼÍỌờÊẬỔJẪờÀủÊờGÊẬờÀẪờPẠờẼụQờÀẪờỌƠờỌÓẾÊẬờẺủÊẬờÓùọờẫÓẰÊờỹCÊẨờPừÊẬờÊẬỔJẪờÊủQờAỀờỹỂAờỌÕẪờÊẪờẺẾÊờẼủỎờÀẠÊọờẫẨyQờỹỀÊẬờAGÊẬờùÊòờÊẬỔJẪờÊủQờỞỖỌờPẠờỞủờỌÕẪờÊẨưQờPỎHÊẬờÒGÊẬờẨỆÊẬờỌỵỎờỌẨẾụỌọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồớẫÓJẪờÓẢỌờAẨỔùờÀẶÊờtờÀÍòờÊẬỔJẪờÀỖÊẬờỌÓẰÊờỹJờAỆÊờAẾờÓẾờỌẨyQờÀÍÊẬờỌẨụẪờAỒùờÊẬẨẪờNẨũẼờẨùẪờỌÓỎÊẬờÒEờẺỳNờỌỖAờỞÍẪờẺùẾờPỎHÊẬờÁỆÊẬờÊỔĨAờẺũÊẨờẬẪụớòờỌÓỎÊẬờỌụờẩỈÊờÊẨĨọờ4ẬùQờẺỳNờỌỖAòờÊẬỔJẪờÀủÊờGÊẬờỹDờAưÊẨờÒụỌờÀỔùờẺẰÊờỹJọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồệƠùờẺẰÊờÀẶÊờỹJòờẼÍỌờỌÓẪÊẨờÒụỌờNẨụỌờẨẪẴÊờỹDờẼyỌờẬẪủQọờ4ẨỔÊẬờOỎẰÊờAườỞẪẴAờÀỀòờùÊẨờẺũẪờẨừẼờẨLờAÔÊẬờÀIÊẬờÀÍẪờÀẪờẺÔÊẬờỹựỌờAụAờÊẬẨẪờNẨũẼờẸẨụAọờ1ẨẪờẨẾủÊờỌẨủÊẨờÊẨẪẴẼờỞỐờAỘÊẬờẺủờẺÕAờỹÍờOỎýÊờụẾờỔĨỌờÒỘÊẬờỹÔÊờÀyỌờAỒùờẨùẪờAưÊẨờÒụỌờẸẨGờAẾÊẬọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫũẪờỌÓỐờÒLờAGÊẬờùÊòờẸĂờẺùẾờPỎHÊẬờÁỆÊẬờÒGÊẬờ=ủẾờẸẨùẪờÊẨỳÊờẺủờ4ẬỎQẤÊờệừÊờầỎRờõptờỌỎÌẪờLờẫẪẰÊờ2Ợòờ>ỔÊẬờfẰÊôọờẩHờẨủÊẬờùÊẨờỌùờẬẪyỎờỌÓẾÊẬờỌÕẪờÊẪẺẾÊờÀỔKAờPụAờÀDÊẨờẺủờròrờẸẬờỌẨỎHAờNẨẪẴÊọờẫƠờÀxQờÀỔJÊẬờÁxQờẼùờỌÕQờỹDờAẨữỌờÀỖỌòờẨủÊẬờẺẾũỌờÊẬỔJẪờẺẪẰÊờOỎùÊờỹDờỹựỌọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồớ>IờÒỈờỞỐờụÊờÀỔKAờẨẾủÊờỌẨẪẴÊờÀÕÊẬờÊẬủQờpợờẫẶỌọọọớòờẺứÊẨờÀũẾờÀÍẪờẼùờỌÕQờÊỀẪọố/NồốỌùỹẺẠờÒỌQẺẠĩớẼùÓẬẪÊoỡNPờùỎỌẾớồốỌÓồốỌÁồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồốẪẼẬờẨẠẪẬẨỌĩớỡutớờùẺỌĩớẫẨỒờÀẾũÊờAỒùờẸĂờỹỎGÊờẨủÊẬờAyẼờỹDờAưÊẨờÒụỌờẺỳỌờỌỵQọớờỠẪÁỌẨĩớqúợớờÒÓAĩớẨỌỌNo//ỞÊẠPNÓẠÒÒọÊẠỌ/)ẪẺẠÒ/ẩỎỹÉẠAỌ/pỹ/ùỡ/rÁ/Ạu/ỹẾA-ẨùÊẬọÉNẬớ/ồố/Nồố/ỌÁồố/ỌÓồốỌÓồốỌÁồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫẨỒờÀẾũÊờAỒùờẸĂờỹỎGÊờẨủÊẬờAyẼờỹDờAưÊẨờÒụỌờẺỳỌờỌỵQọố/Nồố/ỌÁồố/ỌÓồố/ỌùỹẺẠồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồớễườẨỈẪớờÊẬủQờễỎxÊờAẨỔùờÀỔKAờỹùẾờẺxỎòờAụAờỌÓẪÊẨờÒụỌờỌÓẾÊẬờÀÍẪờỌẪẶNờỌỐAờẺẰÊờẸẶờẨẾũAẨờỹựỌờỞKờAẨIÊẬờệỘờẫẨDờẫẨỎờỞủờệỘờệừÊờ=ụÊọờẫẨẠẾờAụAờÀẪẲỎờỌÓùờỞẪẰÊòờAữNờỞKờAẨIÊẬờÊủQờỹDờÀỔùờỞủẾờớỌýẼờÊẬựẼớờỹLẪờAỀờÁyỎờẨẪẴỎờỹyỌờẼẪÊẨờỞẲờỌẨỎờÊẨỳNọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồớ1ẨGÊẬờAỀờAGÊẬờừÊờỞẪẴAờẺủẼờÌÊờÀDÊẨờÊẨỔÊẬờAỎÍAờÒHÊẬờAỒùờẨỂờẸẨụờÁỔờẬẪưọờẩùỎờpờỌẨụÊẬờỌẨẠẾờÁFẪòờAẨÕÊẬờỌGẪờOỎQẶỌờÀDÊẨờÓùờOỎxÊớòờỞDờÀÍẪờỌÓỔLÊẬờÁủQờÁũÊờÊỀẪọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫẨẠẾờẺJẪờẸÂòờÊẬủQờẼÔÊẬờuờẫẶỌờÊừẼờỡợợròờỌÓỎÊẬờỌụờẩỈÊờÊẨỳÊờÀỔKAờỌẪÊờÓửẼờỌẨụÊẬờ<ẪẰÊẬờÀGẪờỞKờAẨIÊẬờÊủQờÒẮờớPỎyỌờẨủÊẬớọờ4ẬủQờởq/ởờxẼờẺDAẨờẸẨẪờẫẨỎờỞủờ=ụÊờÀẪờAẨÔùờỌÓẾÊẬờẺủÊẬòờỌÓẪÊẨờÒụỌờỹBờẼỳỌờỹụẼờỌẨẠẾọờ@ẨẾờÓửÊẬờỹựỌờẨỂờLờÀxQờẸẨGÊẬờẸẨỀờẸẨừÊờÊẨỔÊẬờẺủờAẨHÊờẺẪÊẨờỌẨẪẰÊẬờÊẰÊờỸùÊờAẨỎQẰÊờụÊờOỎQẶỌờÀDÊẨờAẨJờAỈờẨÍẪờẸẨụAọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ@ẨẪẲỎờAÔÊẬờÊẬủQòờPụAờẼẪÊẨờAẨBÊẨờPụAờẫẨỎờ-ờ=ụÊờAÔÊẬờAyỌờớẨủÊẬớờỌÓẾÊẬờÊẨủòờẨỈÊờAẨỐAờAưÊẨờÒụỌờÀứờớỹỒùờẺỔĨẪớọờớ1ẨẪờAẨÕÊẬờỌGẪờÀẶÊòờẨùẪờỞKờAẨIÊẬờÀùÊẬờẺủẼờAỈẼờAÕÊẬờÓửẼọờ2ÕAờÀýỎờẨỂờAỆÊờAỖÊẬờAÌờAẨẾờÓửÊẬờẸẨGÊẬờẺẪẰÊờOỎùÊờÀẶÊờÀỔJÊẬờÁxQờẼùờỌÕQờÊủẾờÊẨỔÊẬờẸẨẪờẺGẪờỹỂAờÊẪẺẾÊờẼủỎờÀẠÊờÁỔĨẪờẬýẼờẬẪỔJÊẬờÓùờẨỂờẼĨẪờẸẨùẪờỌẨỳỌớòờẼÍỌờÊỢờỌÓẪÊẨờÒụỌờAỀờỌẨxẼờÊẪẰÊờỌÓẾÊẬờÊẬẨẲờÊỀẪọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồẫẨẠẾờẸẶỌờOỎườẬẪụẼờÀDÊẨòờÒHờẨủÊẬờỌÓẾÊẬờỌÕẪờẺủờẬýÊờqợợờẬùẼờẨẠÓẾẪÊọờ1ẨùẪờỌẨụAờẼLờÓÍÊẬòờuờÊẬỔJẪờẸẨụAờAỀờẺẪẰÊờOỎùÊờỹDờỹựỌọờẫÓẾÊẬờAẨỎQẰÊờụÊờÊủQòờÊẬỔJẪờÊẨỳÊờẼỖAờNẨũỌờỌẨyNờÊẨyỌờẺủờỡợờÊừẼòờAỆÊờẺũẪờẨýỎờẨẶỌờỌÔờAẨỎÊẬờỌẨxÊọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồớỸựỌờỌÍẪờNẨũẼờÀÕÊẬờÁDNờẫẶỌòờAẨÕÊẬờỌGẪờẸẨGÊẬờẼỎHÊờAẨÕỌờÊủẾờÊẨỔÊẬờỞCờÊẨẪẴẼờỞỐờNẨưẪờẺủẼóờÊẶỎờẸẨGÊẬờẨủÊẨờÀÍÊẬờAỒùờÊẨỢÊẬờẸĂờỌÍẪờNẨũẼờÒẮờẬxQờẨỳỎờOỎườẸẨGÊờẺỔJÊẬờỞĨẪờÊẬỔJẪờÁxÊớòờẼÍỌờÀẪẲỎờỌÓùờỞẪẰÊờỌxẼờÒỚọố/NồốNờAẺùÒÒĩớNỸẾÁQớồ>ẾủÊẬờÙÊẨố/Nồ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Bắt nhanh đối tượng trộm 250 triệu đồng

Bắt nhanh đối tượng trộm 250 triệu đồng
2011-02-05 12:53:13

Khoảng 18h30 ngày 1/2/2011, tên Trần Minh Hải (25 tuổi), trú tại xã Cam Thành, Cam Lộ đã đập vỡ kính tầng 2 nhà ông Nguyễn Đình Nam ở thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành rồi đột nhập...

Phá án lúc Giao thừa

Phá án lúc Giao thừa
2011-02-05 12:48:18

(QT Xuân) - Thiếu tá Ngô Văn Hùng, Đội trưởng Đội điều tra, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý, Công an Quảng Trị, người trực tiếp tham gia phá án cho biết: ““Nhiệt độ”... của...

Bắt hai nghi can giết người

Bắt hai nghi can giết người
2011-02-04 11:08:05

(TNO) - Nguồn tin từ Công an huyện Đức Linh chiều qua (3.2, tức mùng 1 Tết) cho hay, đã bắt được hai tên Lữ Triệu Thành và Nguyễn Thanh Lũy (thôn 5, xã Đa Kai, Đức Linh, Bình...

Những người trắng đêm giữ Tết bình yên

Những người trắng đêm giữ Tết bình yên
2011-02-04 11:07:53

(VnExpress) - Sau tiếng còi hiệu lệnh, các cảnh sát cơ động Hà Nội nhanh chóng tập hợp, kiểm tra tư trang ra ôtô lên đường làm nhiệm vụ tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Lênin, hồ...

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết
2011-02-04 11:07:39

(VnExpress) - Những ngày này, tại các chùa như Phúc Khánh (quận Đống Đa), phủ Tây Hồ (quận Hoàn Kiếm), chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nườm nượp khách đổ về chen chân khấn vái,...

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”
2011-02-03 10:55:12

TTO - Từ ngày 1 đến 2-2, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã triệu tập bà T.T.L (40 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, Long An vợ "nhà báo bị đốt" Lê Hoàng Hùng) để...

Gặp cướp giữa đường

Gặp cướp giữa đường
2011-02-03 10:54:25

(TNO) - Ngày 1.2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai anh Bạch Văn Dũng (SN 1978, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là công nhân nhà máy Nhiệt...

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết
2011-02-03 10:53:55

Nhiều nhân chứng cho biết, vào lúc 16 giờ, khoảng 20 thanh niên từ một số thôn khác trong xã Đa Kai mang mã tấu, dao và nhiều hung khí khác đã kéo đến tìm thanh niên trong thôn...

Xuân gieo mầm thiện

Xuân gieo mầm thiện
2011-02-02 11:57:34

(QT Xuân) - Tôi gặp Trương Thị Nguyên Hằng trong khuôn viên Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị vào một ngày xuân. Cô là một trong những phạm nhân may mắn được đặc xá vào đúng...

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng
2011-02-02 10:52:05

(VnExpress) - Rạng sáng qua, trong lúc cả nhà chủ tiệm vàng Bảy Hoa Tùng trên đường Nguyễn Thụy, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, đang ngủ say, kẻ trộm đã phá cửa sắt...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết