Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6teG7puG7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG6omjhu6fhu6PhuqvDsuG7k+G7peG6q+G7o+G7oULhuqsm4buZxILhuqtuceG7p+G7n+G6q0Xhu5Phu6fhurMv4bufY+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgOG7nuG7jeG6v8Oz4bqp4bq14bqxW+G7p+G7jMSQw4DhuqLhu43Dg8OD4bq34bqrLeG6qyrhur/huq7huqvEguG7oeG7meG7p+G7o+G6q2/hu6nhu6Hhuqvhu5/hu6Hhu5fhuq7huqvDueG7l+G7p+G7n8Oj4bqrb+G7gW/huqtv4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu7PhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu57hu4fhuqvhu6Z44buh4bqr4bun4buf4bq/4bun4buf4bqrb+G7n8aw4bun4buj4bqrxIJrw4Dhuqvhu5/hu7nDgMOj4bqrw7rhu6HGoeG7peG6q8SC4bqi4bq/4bqrxILhuqThuqvEguG6ouG6v+G7p+G7o+G6q+G6ouG6v+G6q+G7r8SC4buv4bqrw7nhu5Phu6fhuqvDsuG6pOG7t+G7p+G7o+G6q8O54buH4bul4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q8SC4buD4buh4bqr4bufd+G6q+G7nsWp4buH4bun4bqrw5rhu6Hhu5nhu6XDo+G6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrw5nhu5Phu6fhu6Hhu6fDo+G6q+G7n3fhuqsm4buJReG6qy3huqvhu6fhu7Phu6Hhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvDs+G7ieG7p+G6q8Oy4bq/4bun4buj4bqr4buf4buBxanhuqvhu5/huqZv4bqrw7LGsOG7p+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrxILhu5/huqzhur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSZ24buh4bqrxJFi4bqrJuG7mcSCw6PhuqvDs8Wp4bq/4bun4buf4bqrxILhuqLhu4Phu6Hhuqtv4bq04bq/4bqrT2ThuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8Oyxanhu4fhu6fhuqtP4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu7PhuqvDsnjhu6fhu6Phuqvhu57hu4fhuqvhu6Z44buh4bqrQeG6q+G6oOG6rmvhu6fhuqsm4buJReG6q+G7nnfhuqvDsmpF4bqraMOA4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqtv4bqk4bu34buhxIPhuqvhu6bhu59C4bun4buj4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6q8SC4bqiw7ThuqvEgsSpxILhuqtua8SC4bqrb+G7n+G6rmzhu6fhuqtucuG6q8O5xanhur/Do+G6q8Oy4buH4buhw6PhuqvDsuG7h+G7p+G6q+G7o+G7n+G7oeG6q8SC4bq/w6PhuqvEkOG7mcOA4bqrbuG7h+G7p+G6q+G7o+G7n+G7meG6q8SC4bqixanhu6fhu6Phuqvhu5944buh4bqrxILhuqLhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDueG7teG7p+G6q8OyxqHhuqvDssaw4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G6rOG6v8SD4bqzL8OA4bq14bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q+G7n+G7jeG7oeG7o+G7n8SCN+G6qcSRZeG6ueG6qeG6q+G6v8O5xII34bqpT+G7n+G6sOG6q8SC4bufcG/hu5/huqvhu4Xhu6fhu5/huqHhuqnhuqtE4buhw7PEguG7nzfhuqllw6pi4bqp4bqrw4PhuqJvN+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8vQ+G7p+G7jcSQw4DhuqLhu43Dg8ODxIPhu6fhu43Egi/hu5zhu6HDueG7jcODLyrhuq5udeG7jW/Egi/EkW4v4bq/ZC/hurliL+G6u2Uvb8WpLcOzxanhu6fhu6PEg3XDgOG7o+G6qS/hurXhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tcOZZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanhuqvDkuG7g+G7oeG6q8OyeOG7oeG6q2Thuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqtv4bufxanhuqtv4buB4bun4bqrbnjhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDuuG7n+G7oeG6q8O54buT4bun4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PEg+G6q+G7hOG7p+G7n+G6oeG6q+G7nsWp4buH4bun4buj4bqr4bq+4bun4bufxIPhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6sy/EguG6v27DueG7jeG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6qSbhuqzhuqtkY+G7n+G6q2/hu5/hurDhu6fhu6PhuqvEguG7r+G7oeG6q8OA4buf4buF4buh4bqr4bqi4bq/4bqrw7LhuqThu7fhu6fhu6PhuqvDueG7h+G7peG6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhur/hu6fhu5/huqvhu43hu6XhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q8SC4buf4bq04bqr4bqpZ+G7p+G6qeG6qybhu5nEguG6q8OD4bu14bulxIPhuqvhu6Zn4bul4bqr4bun4buHxanhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqtDa0Xhuqvhu6Xhu4fEg8SDxIPhuqnDo+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o+G6q+G6sEXhuqtv4bqk4bu34buh4bqrxILhuqThu7Phu6HEg+G6q+G6vuG7p+G7n+G6q2/hu5/FqeG6q27hu6Hhu5nEgsOj4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrw7LGsOG6q+G7n+G7s+G7p+G6q2/hu5/hurJv4bqr4bun4buj4buHReG6q+G7n+G7s+G7p+G6q+G6u2Lhuqvhur/hu6fhu5/huqvhu43hu6XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw5Lhu4Phu6HhuqvDsnjhu6HhuqvDsmbhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SC4bqi4bqob+G6q2NiYjnhuqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvDg3bEg+G6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu4Thu6fhu5/huqvhuqHhuqsmduG7oeG6q8SRYuG6qybhu5nEguG6q2/hurThur/huqtv4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu7PhuqvDsnjhu6fhu6PhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/DueG7ocOA4bqr4bqh4bqr4bum4buj4buHReG6q8O54buH4bul4bqrQ+G7oeG7l2/huqtv4bquduG7oeG6q+G7p2fhu6Xhuqtv4bq04bq/4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrxILhuqLDtOG6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1KuG6v+G6ruG6q8O54bu34buh4bqrb+G7n+G6sG/huqsm4buZxILhuqtv4bq04bq/4bqrw7lm4bun4buf4bqrw7Lhu4PFqeG6q8Oy4buz4bun4bqrQ3LDo+G6q+G7n+G7q+G6q2/hurLhu6fhu6PhuqvDuUXhuqvEguG7n+G7jcWp4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/hu4NvxIPhuqvDkuG6pOG7uW/huqtveeG6q0PDguG6q+G7p+G7n+G7oeG7l8SC4bqrxIJx4bun4buf4bqrb+G6tOG6v+G6q+G6v+G7p+G7n+G6q+G7jeG7peG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Nyw6Phuqvhu5/hu4PhuqvDg3Thuqs94buf4buD4bul4bqrW2fhu6fhuqsm4bqi4bqu4bun4buj4bqrw7lq4bun4bqrw7Jq4bqu4bqrZ+G7p+G6qybhu5nEguG6q8SQ4bq/4bqr4bun4buf4buH4bqr4bul4buD4bun4buf4bqrw7Phu4Phu6fhuqtD4bqs4bq/4bqrw7Lhu4fhu6fhuqtD4bqs4bq/4bqr4buf4buBxILhuqvDueG7oeG7leG7p+G6q+G7n+G6v+G7oeG6q2/hur/huqvDuuG7n+G6sG/huqvhuqnhu57hu4HEguG6q0Phu5Xhuqvhur/hu6fhu5/huqnhuqtD4buH4bqr4bqp4bue4buH4bun4buf4bqrw7rhu5/hurBv4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q+G6v+G7p+G6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oz4buJ4bun4bqpxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bq04bul4bqrxIJz4bul4bqrb+G6pOG7t+G7ocOj4bqrJuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buJ4bul4bqrw4PhuqjhuqvDsuG7iUXhuqvDuWrhu6fhuqvDsmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8OyxrDhu6fhuqsm4buZxILhuqtD4bu14buh4bqrw7Lhu6/hu6fhu6Phuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6Hhuqvhu6fhu5/huqThuqtDa0XEg+G6q1to4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrxILhu5/hu4nhu6fhuqvhu6fhu5/huqThu6fhu6Phuqtu4bq24bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhur/hu6fhu5/huqvhu6fhu59r4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4PhuqjhuqvDsnjhu6fhu6PhuqtD4buh4buT4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q+G7p+G7n+G7oeG7leG6ruG6q8Oyd+G7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7oeG7l8OA4bqrw7Lhu6HhuqvEguG6ouG6pOG7tW/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tU/hu5/hu4fhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6v+G7oeG6q+G7nuG7h+G6q+G7pnjhu6Hhuqvhu6Xhu7Xhu6HhuqtD4buHxanhuqvhu6fhu6Phu5/hu5Xhuqtu4buFxanDo+G6q0Phu4fhu6Hhuqvhu6fhu6Phu4dF4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqr4bq/4bun4buf4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6sm/huqvhu6fhu6Phu5/hu43huqtv4buB4bun4bqrbnjhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqrw7Lhu7Phu6fhuqtDcuG6q+G6ouG7r+G7peG6q+G6ouG7heG6q8O6xqHhuqtv4buf4bquReG7l+G7p+G6qybhu5nEgsSD4bqr4bum4bufQuG7p+G7o+G6q8O64bq84bqr4bun4buh4buX4bul4bqrQ+G6ruG7oeG6q27huq534bun4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7n+G7leG6q2/DguG7p+G7o+G6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu5/hu6Hhur/huqvDg8O0xIPhuqvhuqnDmuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q8O64bufcOG6q8OyxrDhu6fhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q8SC4buf4bqs4bq/4bqr4bunZ+G7peG6q+G7p+G6v0XhuqtD4bu14buh4bqr4buN4bul4bqrw7rhu5/GsOG6q2/GsOG6q8SC4bufxqHhuqvhuqDhuq7hu5Phu6fhuqnDo+G6q+G6v+G7p+G7n+G6q+G7p8aw4buhxIPhurMvw4DhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpxJHEkWXhuqnhuqvhur/DucSCN+G6qU/hu5/hurDhuqvEguG7n3Bv4buf4bqr4buF4bun4buf4bqh4bqp4bqrROG7ocOzxILhu5834bqpZcOqYuG6qeG6q8OD4bqibzfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL0Phu6fhu43EkMOA4bqi4buNw4PDg8SD4bun4buNxIIv4buc4buhw7nhu43Dgy8q4bqubnXhu41vxIIvxJFuL+G6v2Qv4bq5Yi/hurtlL2/FqS3Ds8Wp4bun4bujLWPEg3XDgOG7o+G6qS/hurXhurMvw4DhurXhurMvxILDs+G6teG6sy/EguG6ouG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tSLhu43huqvhu6/EguG7r+G6q2/hurThur/huqtv4buF4bun4buf4bqrw4Phu4HEguG6q2/hu7PhuqvDsnjhu6fhu6PhuqvDueG6ruG7r+G7p+G6q2/GsOG6q+G7pcOtxILhuqtB4bqr4bun4bufQuG7p+G7o+G6q+G7p+G7s+G7oeG6q29q4bun4bqrxILhu5/hu6Hhu5nEguG6q8OyxqHhuqvhu6fhu6Nn4bun4bqrw7Lhuq7hur/huqvEkOG7jeG6q8SC4bqi4buB4buh4bqrw4Dhu5/hu4/DgMOj4bqrw7J2xILhuqvDgOG7n+G7gcWpxIPEg8SD4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqr4buexanhu4fhu6fhu6Phuqvhur7hu6fhu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzL8SC4bq/bsO54buN4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bum4bujd+G7oeG6q8O64buZ4bqrbuG7k+G7p+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8OyeOG7ocOj4bqrw7Lhu4Phu6HhuqvhurBF4bqr4buexanhu4fhu6fhu6PhuqtbZ+G7p+G6qybhuq7EqeG7p+G6q+G6scSR4bq74bqrxILhuq554buh4bq34bqrxILhuqzhu6fhu6PhuqvEguG6ouG7heG7oeG6q+G6oOG6ruG6v+G6q2/hu4Xhu6Xhuqvhu6Phu6Hhu4Fv4bqrb+G6tOG6v+G6q+G6qcO5cOG7p+G7n+G6q+G7peG7teG7oeG6q8SC4bup4bqrxILhu43huqnhuqvhu6fhu5Phu6fhuqvhu5/hu6HGoeG6ruG6q0Phu4fhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu4Xhu6XhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDgOG7n2rhu6fhuqvhu6fhu4fFqeG6q+G7p8O94buh4bqr4bun4buf4bu14bqr4bun4buf4buHw6Phuqvhu6fhu5/hu7Xhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqtF4buT4bqu4bqrb+G6tOG6v+G6q2/hu4Fv4bqrb+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6q8SC4bqiw7TEg+G6q1ty4bqrw5Lhu4Phu6HhuqvDsnjhu6HhuqvDgOG7n8aw4bqrxILhu4nhu6XhuqvDg+G6qMOj4bqrY+G6veG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqrw7nhu4fhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q8OyxrDhuqvhu6dn4bul4bqr4bq/4bun4buf4bqrZ+G7p+G6qybhu5nEguG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrxILhuqLhu6vhu6fhuqtDw7Xhu6fhuqtD4bu14buh4bqrQ+G7ueG6q2/FqeG7p+G6q0Phu4fhuqvhu6Phu6Hhur/huqvDsnHhu6fhu5/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6tWNi4bqr4bunZ+G7peG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6q8O64buf4buh4bqrQ+G6rOG6v+G6q8O5xKlF4bqrQ+G7ucOj4bqr4bq/4bun4buf4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6sm/huqtucuG6q27hu4fhuqvEkGbhuqvEguG6ouG7gW/hu5/huqvhu6XGsG/huqtDceG6q8O64buf4buv4bun4buj4bqrw7LGsOG7p+G6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrxILhu5/huqzhur/huqtB4bqr4bun4buf4buHxIPhuqtP4bufw6zhu6fhu6Phuqtv4buBb+G7n+G6q+G7p+G7h8Wp4bqrw7rhu5/hu4Fvw6Phuqvhur/hu6fhu5/huqvDsuG7h+G7p+G7n+G6q+G6ouG6tOG6q0Phu7nhuqvDueG7k+G7p+G6q8Oy4buz4bun4bqrQ3Lhuqtv4bq24bun4buj4bqrw7LGsOG7p+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrw7rhu59ob+G6q2/hu5/huq5FxqHhu6fhuqvhu6Phu6Hhur/FqeG6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6Xhu7Xhu6HEg+G6q8OS4buJReG6q2/DguG7p+G7o+G6q8O54buH4bqrw7Nyw4DhuqvDssah4bqrQ+G7ueG6q+G7n+G7ocah4bqu4bqrQ+G7h+G6q8SC4buf4buv4bun4buj4bqrb+G7heG7peG6q2/hu6/hu6fhu6PhuqtD4buh4buXb+G6q2/hurThur/huqtv4bufd+G7p+G7o8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqpT+G7r+G6q8SpReG6q+G7p+G7o3fhu6HhuqtB4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7gW/hu5/huqtv4bup4bun4bqrxILhu6/hu6HhuqvEguG7n3HhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q+G7p+G7o3fhu6HhuqtB4bqrw4Dhu5/hu6nhu6fhu6PhuqvDuuG7n+G7gW/huqvDssah4bqrb+G7n+G7t+G6q8O54buH4bul4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6ssSD4bqrT+G7n3Zv4bqrb+G7n3Zvw6Phuqtv4buf4bqw4bun4buj4bqrxILhu6/hu6Hhuqtv4buf4buDReG6q+G6oOG6ruG6v+G6q2/hu5/hu4NF4bqrw7nhu4Phu6Hhuqvhu6fhu59x4bun4bqrQ+G7h+G6q2/huqThu7fhu6HhuqnDo+G6q+G6v+G7p+G7n+G6qybhuq7EqeG7p+G6q8O6xqHEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG7puG7o+G7h0XhuqvEguG6ouG6pOG7tW/huqvDssaw4bun4buj4bqr4bqg4bqu4buJ4bun4bqrxJDhur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqtv4buf4bqyb+G6q8O64bulw6PhuqvEkeG6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6fhur9F4bqrw7rhu5/hu6HhuqvDsuG7s+G7p+G6q0Ny4bqrb+G7n+G6rkXGoeG7p+G6q0Phu5Xhuqvhu6Nq4bun4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqr4bq/4bun4buf4bqrb8OC4bun4buj4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDssaw4bun4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G6rOG6v+G6q27hu5Phu6fhuqvhu6fhu6PhuqThu7fhu6HhuqvEguG7n+G7ieG7p8SD4bqrUMSC4bqr4bun4buj4buHReG6q8SC4bqi4bqk4bu1b+G6qybhu5nEgsOj4bqr4bq/4bun4buf4bqrw7Jm4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEguG7n+G6tOG6q8SC4buf4bu34buh4bqr4buj4buh4bq/4bun4bqr4bul4bqu4bq/4bqr4bqg4bquauG7p+G6q+G7gcWp4bqr4bul4bu14buhw6PhuqvDg2jhu6Xhuqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4bulxrDhu6fhuqvDsnfhuqtvauG7p+G6q8SC4buf4buh4buZxILhuqtv4bufxanhuqtD4bu5w6Phuqtvxanhu6fEg+G6sy/DgOG6teG6s8OA4bqrb8O54bq/w4PDgzfhuqnDgE7FqcOzReG6qeG6teG6qU/GsOG6q8O54buR4bqr4buj4buh4bq/xanhuqvEguG7n+G6rOG6v+G6q+G7p+G7h0XhuqvEguG7r+G7oeG6q8O54buD4buh4bqrb+G7n+G6sG/huqvEkeG6q+G7pcO14bqrb8Wp4bun4bqrbmnhu6fhu6PhuqvDsuG7oeG7l+G7p+G6q8SC4bufxanhu4Phu6HEg+G6q0/hu4Xhuqvhu6fhu5/hu4fhuqvhur/hu6Hhuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7r+G7p+G7o+G6q2/hu4Xhu6Xhuqvhu6fhu6Phu5/hu6Hhu5fDgOG6q2/hurThur/huqvhu6fhu5/hu4fhuqtu4buh4bun4buf4bqpw6PhuqvDkuG7g+G7oeG6q8OyeOG7oeG6q8OA4bufxrDhuqtPZOG6q+G7p8aw4buhxIPhurMvw4DhurXhurPEguG6v27DueG7jeG6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/4bqi4buj4buh4bun4bqhZMOAxJDhuqvhur/huq7EgsWp4bqp4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq14bqz4buh4bul4buj4bqr4buf4buN4buh4buj4bufxII34bqpxJHEkcSR4bqp4bqr4bq/w7nEgjfhuqlP4buf4bqw4bqrxILhu59wb+G7n+G6q+G7heG7p+G7n+G6oeG6qeG6q0Thu6HDs8SC4bufN+G6qWXDqmLhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy9D4bun4buNxJDDgOG6ouG7jcODw4PEg+G7p+G7jcSCL+G7nOG7ocO54buNw4MvKuG6rm514buNb8SCL8SRbi/hur9kL+G6uWIv4bq7ZS9vxaktw7PFqeG7p+G7oy1kxIN1w4Dhu6Phuqkv4bq14bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4bq/4bun4buf4bqr4buj4buhQuG6q2/hu5/FqeG6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrw4Dhu5924bqrReG7k+G7p+G6q25x4bun4bufxIPhuqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqvhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G6vuG7p+G7n8SD4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVPw4Lhu6fhu6Phuqvhu6fhu5/huqThuqvhur/hu6fhu5/huqsm4bquxKnhu6fDo+G6qybhu5nEguG6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6fhur9F4bqrxILhu5/huqThu7nhu6fhu6PhuqvDg3ThuqvDk8WpZuG7p+G6qyThuq7DieG6q8OZxanhu6fhu6Phuqtvw4Lhu6fhu6PhuqvDgOG7n+G7heG7oeG6q8SQ4bq/4bqrQ+G7ueG6q8O64buf4buh4bqrQ+G6rOG6v+G6q8O5a8OA4bqr4buj4buh4bq/4bqrw7Jx4bun4buf4bqrxILhuqLhu6nhu6fhuqvhu6V4xILhuqvEguG7n+G7geG7p+G7o8SD4bqrT+G7n+G7oeG7meG7p+G6q8ODdOG6q2ThurnhuqvEguG6rnnhu6Hhuqtv4buf4buh4bq/4bqrw4PDtMOj4bqrw7PhurbhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDuWbhu6fhu5/huqvDsuG7g8Wp4bqrxILhu4PFqeG6q8Oy4buh4buV4bqu4bqrw7rhu6Hhu5fhu6fhuqtD4buV4bqrQ+G7teG7oeG6q8SCeeG6q8Sp4bul4bqr4bul4bu14buh4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqr4bq/4bun4buf4bqrQ23hu6fhuqvEgnHhu6fhu5/huqvhu6fhu6Phuq5F4buX4bun4bqrxJDhu6Hhu6fhuqtB4bqrw7nhu4Phu6HhuqvEguG6ouG6qG/huqtv4bq24bun4buj4bqr4bq/4bun4buf4bqr4buN4bulxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVO4buT4bun4bqrw7lF4bqr4bqi4bqk4bu54bqu4bqrQ+G6v+G7p+G7o8Oj4bqrw5nFqeG7p+G7o+G6q8SC4buh4buZxILhuqvDuXjhuqvDssah4bqr4bqp4buleMSC4bqr4bun4bqq4bq/4bqp4bqrw7LGsOG7p+G6q+G7p2fhu6Xhuqvhu6Xhu7Xhu6HhuqtB4bqr4bun4buf4buH4bqrb+G7n3fhu6fhu6PEg8SDxIPhuqvhur/hu6fhu5/huqvDuuG7n+G7r+G7p+G7o+G6q0Xhu5Phu6fhuqvEguG7ieG7peG6q+G7p+G7k+G7p+G6q8OZxanhu6fhu6PhuqvDsmbhuqvhuqnhu6Phuqrhu6HhuqvEguG7g+G7peG6q0Phu7nhuqnhuqtB4bqr4bun4buf4buH4bqr4bun4bujxanhu4Phu6HhuqvDsuG7meG7p+G6q+G7n+G7mcSC4bqrJuG7mcSCxIPhuqvhuqnhu57hur/hu6HhuqtD4bu54bqrb+G7n3fhu6fhu6Phuqvhu43hu6Xhuqvhu6dn4bul4bqr4bun4bq/ReG6q2/hu59ob+G6q8O54buD4buh4bqr4buj4bqq4buh4bqr4bujaOG7peG6q8O54bu34buh4bqrReG7k+G6ruG6q8SC4buf4bqk4buz4bun4buj4bqr4bqg4bqu4bq/4bqrw7Lhu6Hhu5fhu6fhuqvEguG7n8Wp4buD4buh4bqrxILhu5/hu6/hu6HEg+G6q0/hu4Xhuqvhu6dn4bul4bqr4bul4bu14buh4bqrb8aw4bqrQ+G7h+G7oeG6q+G7p+G7o+G7h0Xhuqsm4buZxILhuqvhu6fhu5Phu6fhuqtvduG6q2/DguG7p+G7o+G6q2/hu5/DrOG7p+G7o+G6q8OD4bq/xanEg+G6q8Oa4buf4buh4bqr4bufxanhu4fhu6fhuqvEguG7n+G7h+G7p+G7n+G6q+G7p+G7n+G7oeG7l+G7peG6q0PhurLhuqtD4buV4bqrbuG6tuG6q8OyaMOA4bqrw4Phur/huq7huqtvw4Lhu6fhu6Phuqtv4buf4bqk4bq/4bqr4bul4bqueOG7p+G6q+G7peG7h8SDxIPEg+G6qcOj4bqrw5nFqeG7p+G7o+G6q8OzcOG6q8Oz4bux4bulxIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVP4bqueG/huqtD4bqu4buh4bqrb+G7n+G6pOG6v+G6q8SC4buH4bun4bqr4bun4buf4bqk4bun4buj4bqrw7J34bun4buj4bqr4bufd+G6q8OyZuG6q8Oy4buhxqHhu6Xhuqvhu6Nq4bun4bqrZGPhu5/Eg+G6q8OS4buJReG6q2/DguG7p+G7o+G6q8O54buH4bqrw7nhurBv4bqrb+G7geG7p+G6q2544bqrw5Lhu4Phu6HhuqvDsnjhu6Hhuqtk4bqr4bufduG7oeG6q+G7n+G7heG6q25oxILhuqvEguG6v0XhuqvDueG7k+G7p+G6q8Oy4bqk4bu34bun4buj4bqrw7nhu4fhu6Xhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqyxIPhuqsq4bq/4bqu4bqrxILhu6Hhu5nhu6fhu6Phuqtv4bup4buhw6PhuqvDuuG7ocah4bul4bqrxILhuqLhur/huqvhuqDhuq7hu4nhu6fhuqvEguG6pOG6q8SC4bqi4bq/4bun4bujw6Phuqvhu5/hu4fhu6fhu6Phuqtv4buf4bqyb+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q+G7p+G7n+G6v+G7p+G7n+G6q8SC4bufxaln4bun4bqrxILhu5/FqWjEguG6q+G6ouG6v+G6q8SQ4buN4bqrxIJrw4DhuqvEguG6ouG6ruG7p+G7o8SD4bqrUMSC4bqrw4Dhu5/hurDEgsOj4bqrbsaw4bun4buj4bqrw7Phu4Hhu6fhu6Phuqvhu5/hu6vhuqvhu5/hu6nhur/huqvDuW3hu6fhuqtv4buF4bqr4bun4buj4bufceG7p+G6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8Oy4bq/4bun4buj4bqr4buf4buJ4bun4bqr4bufxanhur/hu6fhuqtv4buf4buHxanhuqvDssaw4bun4bqr4bunZ+G7peG6q+G7peG7teG7oeG6q0Hhuqvhu5934bqr4buexanhu4fhu6fhuqvDmuG7oeG7meG7pcOj4bqrb+G7r+G7p+G7o+G6q0Phu6Hhu5Phu6fhuqvDmeG7k+G7p+G7oeG7p8Oj4bqr4bufd+G6qybhu4lFxIPEg8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1JuG6ouG6ruG7p+G7o+G6q8SC4buB4bqrJuG6ouG6pOG7s+G7p+G7o+G6qyLhuq7hu4nhu6fhuqs94buf4bqwb+G6q+G6scOS4buD4buh4bqrw7J44buh4bqrw4Dhu5/GsOG6q09k4bq34bqrxILhu4nhu6XhuqvDg+G6qOG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6Phuqvhu6dn4bul4bqrxILhuqLhuqThu7Vv4bqrw4Phu4Hhu6fhu6Phuqvhu6Xhurbhu6fhu6Phuqvhu6V4xILhuqsm4buZxILhuqvDuuG7n+G7oeG6q+G7peG7q+G7oeG6q+G7p+G7o+G6pOG7t+G7oeG6q8OD4bq/4bqu4bqr4buj4buhxKlv4bqr4bun4buj4bq04bqrReG7k+G7p+G6q25x4bun4buf4bqr4bufd+G6q+G7n0Hhu6HhuqvDsuG7oeG6q8OyxrDhu6fhuqvEkOG6ruG7ieG7p+G6q8SC4bufceG6q+G6v+G7p+G7n+G6q+G7jeG7peG6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrb+G7s+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7peG7teG7oeG6q8O54bqyb+G6q8SC4bqyb+G6q+G6ouG7t+G7oeG6q0Ny4bqrxILhuqJw4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4Dhu5/hu4nhu6fhuqtv4buv4bun4bujxIPhuqvhuqnhu6Zn4bul4bqr4bun4bq/ReG6q+G7n0XhuqtD4bur4bun4buj4bqr4bun4buj4bqk4bu34buh4bqrw7Phu4nhu6fhuqvEguG7n+G6tOG6q8Oy4buv4bqrw4Phu5HhuqvEguG7oeG7mcOA4bqrxILhurJv4bqrb8aw4bqr4buleMSC4bqrb+G7geG7oeG6qybhu5nEguG6q+G6v+G7p+G6q8O54buH4bun4buf4bqpw6PhuqtDcuG6q2/hu4Hhu6fhuqtueOG6q+G7n+G7s+G7p+G6q8SRYuG6q+G7p2fhu6XhuqvEguG6osWp4bun4buj4bqr4bun4buj4buH4bun4buf4bqrxJDFqeG6v+G6q8Oy4buv4buh4bqrbuG7h+G7p+G6q8SC4bq/ReG6q8OyxqHhuqvEkOG6ruG6v+G6q8SC4bq/4bun4bqrb+G7geG7oeG6q8O54buD4bun4buf4bqrY2ThuqvDsnjhuqtP4bqrxILhuqLFqeG7p+G7o+G6q8SCduG7oeG6q+G7o+G7oeG6v8Wp4bqrxILhu5/huqzhur/Eg+G6sy/DgOG6teG6s8SC4bq/bsO54buN4bqrw4PEgkXDueG7jTfhuqnhu6Xhur/huqLhu6Phu6Hhu6fhuqFkw4DEkOG6q+G6v+G6rsSCxanhuqnhurXhurPEguG6ouG6teG6s8SCw7PhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurUm4bqi4bqu4bun4buj4bqrw7LFqeG7h+G7p+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrb+G7s+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q+G7nuG7h+G6q+G7pnjhu6Hhuqtv4bufxanhuqtu4buh4buZxILDo+G6q2/hu5924bun4buj4bqrw7Lhuq7hur/huqvEkOG7jeG6q8SC4bqi4buB4buh4bqrw4Dhu5/hu4/DgOG6q8O54buH4bqr4bun4buf4buh4buX4bul4bqrQ+G6suG6q8SC4buf4bqk4bu34bun4buj4bqrxJDhuq5F4buT4bun4bqrb+G6tOG6v+G6q8O54bqob+G6q8O54bqk4bu54bun4buj4bqr4bun4buHRcSD4bqr4bum4bujxanhu4fhu6Hhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5fhu6XhuqtD4bqy4bqrbuG7hcWp4bqrQ+G7l+G6q8O5ZuG7p+G7n+G6q8Oy4buDxanhuqvDkuG7heG7p+G7o8Oj4bqr4bum4buf4buH4bqr4bun4bqk4bu1b+G6q8Oy4buh4bqrb+G7n+G6sG/huqsm4buZxILDo+G6q2/hu4Xhu6fhu5/huqvDg+G7gcSC4bqrb+G7s+G6q8OyeOG7p+G7o+G6q2/hu6nhu6fhuqtvxrDhuqvhu6XDrcSC4bqrxILhu4Phu6HhuqvhuqDhuq7hu4Xhu6fhu6PhuqvEguG6ouG6pOG7t+G7p+G7o8Oj4bqr4bun4buf4buH4bqr4buj4bq/xIPEg8SD4bqrw7LGoeG6q+G7o+G7oeG7heG7oeG6q+G6oOG6rkXhu5nEguG6q+G7p+G7n0Lhu6fhu6PhuqtD4bqy4bqrQ+G7oeG7l2/huqvDgOG7n+G6pm/huqvEguG7g8OA4bqr4bqx4bun4buZ4bqu4bqrb8aw4bq34bqrw7Lhu4Xhu6Xhuqtu4buFxanhuqvhu6fhu5/hu4nhu6fhuqvDs+G7ieG7p+G6q0Phuq7hu6HhuqvEkOG6ruG7ieG7p8SD4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu57FqeG7h+G7p+G7o+G6q+G6vuG7p+G7n+G6sy/DgOG6tQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết
2011-02-04 11:07:39

(VnExpress) - Những ngày này, tại các chùa như Phúc Khánh (quận Đống Đa), phủ Tây Hồ (quận Hoàn Kiếm), chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nườm nượp khách đổ về chen chân khấn vái,...

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”
2011-02-03 10:55:12

TTO - Từ ngày 1 đến 2-2, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã triệu tập bà T.T.L (40 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, Long An vợ "nhà báo bị đốt" Lê Hoàng Hùng) để...

Gặp cướp giữa đường

Gặp cướp giữa đường
2011-02-03 10:54:25

(TNO) - Ngày 1.2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai anh Bạch Văn Dũng (SN 1978, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là công nhân nhà máy Nhiệt...

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết
2011-02-03 10:53:55

Nhiều nhân chứng cho biết, vào lúc 16 giờ, khoảng 20 thanh niên từ một số thôn khác trong xã Đa Kai mang mã tấu, dao và nhiều hung khí khác đã kéo đến tìm thanh niên trong thôn...

Xuân gieo mầm thiện

Xuân gieo mầm thiện
2011-02-02 11:57:34

(QT Xuân) - Tôi gặp Trương Thị Nguyên Hằng trong khuôn viên Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị vào một ngày xuân. Cô là một trong những phạm nhân may mắn được đặc xá vào đúng...

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng
2011-02-02 10:52:05

(VnExpress) - Rạng sáng qua, trong lúc cả nhà chủ tiệm vàng Bảy Hoa Tùng trên đường Nguyễn Thụy, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, đang ngủ say, kẻ trộm đã phá cửa sắt...

Đường vào tù của 3 công an

Đường vào tù của 3 công an
2011-02-02 10:51:53

(VnExpress) - Hiếp dâm, tuồn vũ khí ra ngoài hay tham gia đánh chết người... là những lý do khiến 3 công an trở thành phạm nhân của trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.

Dùng súng kíp giết trộm trâu bò bán dịp Tết

Dùng súng kíp giết trộm trâu bò bán dịp Tết
2011-02-01 11:02:28

(VnExpress) - Những ngày cận Tết, thấy nhu cầu mua thịt trâu bò của dân tăng cao, 4 người ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) mang súng kíp vào rừng bắn chết trâu bò của dân rồi giết...

Trường gà của đại ca giang hồ bị đột kích

Trường gà của đại ca giang hồ bị đột kích
2011-02-01 11:01:50

(VnExpress) - Phát hiện thấy bóng cảnh sát, hàng chục con bạc bỏ chạy tán loạn nhảy cả xuống con kênh gần đó để thoát thân, 18 người bị bắt giữ cùng một roi điện.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết