Cập nhật:  GMT+7
w6Hhu5HhurPhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7tOG7k+G7teG7n8Sp4bqvw6DDjeG6veG7teG6seG7kWPhu5PhurFww7Thu5Hhu5PhurHDrGNw4bqxw7Thu5Nv4bu14bqxcMO04bqi4but4buTw6Ev4buR4bqzw6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveOG7kMSpY+G7i+G6r8OgOeG7tFBRYeG6sS3hurFQw7Thu7fhu6dw4bqx4bu14buTcOG6seG7tcSC4bqxw4zDuXDDtOG6sWNw4bqx4buR4bu34bqkw7Jw4bqx4buIw4PDrOG6seG7nuG7k3Dhu5HhurHDrOG7keG7k8Oz4bu34bqxeeG7t2PhurE5w6I34bq1NuG6seG7tcODw6zhurHhu6FBcMO04bqx4bqz4bqx4bu0b+G7tWHhurHDrOG7kXHhurHhu5Fj4bqkNuG6seG7ieG6ueG6scOt4bq94bu14bqx4buJ4bqi4buvw6zhurHhu5Fj4buT4bqx4bu1bnDhurHhu57hurbhurHhu7TDveG7k8Oy4bu34bqx4bu04buRxJFw4buR4bqx4bqyxJHhurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqx4bu04buRY3Dhu5HhurHhu57huqDhuqThurE54bu14buRw7lw4bqx4bqnNuG6scOC4bq54bqx4buIY+G6seG7omPhu5M24bqx4buIw4PDrOG6seG7nuG7k3Dhu5E24bqxw43hu5Vw4buR4bqx4bu04buR4bu3Z3Bh4bqx4bufxJHhurHhu5Fj4buT4bqxcMO04buR4buT4bqxw6xjcOG6seG7tcO9cXDDtOG6seG7s+G7peG6scO0ZnDhurHhurXhurfhurHhu7VucOG6scO04buD4bqk4bqxw71j4bqxw6zhu7fFqcOs4bqx4bu1w73hu7fhuqThurHhu7Nk4bu14bqx4buL4bq54bqx4buhY3DhurHDrOG7keG7k8Oz4bu34bqx4bq1YuG6seG7tG/hu7U3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoFDhu5HhuqLhurHhu7Thu5FjcOG7keG6sVDhu5NucOG6sVFw4buf4buTcMSp4bqx4buJ4bq54bqx4buJ4bqiY+G6seG7teG7k3A24bqx4bu1w73huqLhu7HDrOG6seG7iXI24bqxw6zhu5Hhu5PDs+G7t+G6seG6tWLhurHhu7Rv4bu1NuG6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurFZ4bu3Y3DDtOG6seG7tOG7g+G7oeG6sTnhu7Thu5HDuXDhurHhurPhurHhu4hj4bqx4buiY+G7k2HhurHhu4ljcMO04bqxcMO04bun4buT4bqxcOG7kWfhu7fhurHhu7Vl4buT4bqxeeG7t2Rw4bqxw63EkeG6seG7nuG7k+G7j+G7t+G6sTnDrEFww7ThurHhu7Thu5HDuXDhurHhurNh4bqx4bu14buR4buV4bqxw6xy4bqxw6LhurHhu4nhu6Xhu5PhurHhu7XhuqLhu69ww7ThurHhu59l4bqxw4LDuXDDtOG6seG6ssSRceG6seG7teG7hXDhurHDrMO5cMO0N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6Dhu7Thu4Phu6HhurHDrXXhurHDrOG7kWXhuqQ24bqx4buzY+G7t+G6seG7iXLhurHDrOG7kcSCcMO04bqx4bql4bq34bqxeOG7keG7ueG7teG6seG7tOG7g+G7oeG6scOsQXDDtOG6seG6suG7seG7k+G6seG7o+G7kXHDqXDDtOG6seG6teG6t+G6sXDDtOG6ouG7reG7k+G6seG7ieG7k+G6seG7tcO9bnDhurHhuqnhurHDrOG7keG7k2/DrOG6scOCxKnhurHhu6Fk4bqkNuG6seG7tWPhuqThurHDrGbhu6HhurHhu5Hhu7dww7ThurHhu6Phu5Hhu5nhurF54bu3Y+G6pOG6seG7n2Xhu5PhurHhu7Xhu5Xhu6HhurHhu6Phu5Nv4buh4bqxcOG7kXLhu6HhurHhu4nhurnhurHhu4lkcOG7keG6seG7tOG7g+G7oTfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8OgUMO04bqi4but4buT4bqx4buL4buDcOG6seG7tOG7kcO5cOG6seG6s+G6seG7teG7keG7heG6pOG6seG6smfhuqThurHhu4nhurnhurHhu4lkcOG7keG6seG7o2xww7ThurHDrWRx4bqx4buJxalww7Q3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoOG7nuG7ucOs4bqxcMSR4bqkNuG6sWNw4buR4bqxUMO04bu34bqk4buPcOG6seG7tOG7g+G6pOG6scOs4buRZeG6pOG6scO9Y+G6seG7ieG6ouG7rXDDtOG6seG7n+G7k8OzcOG6scOt4buX4bqxw63hurtww7ThurFwxJHhuqThurHhu59jceG6seG6ssSRceG6scOs4buRauG7oeG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXDhu5Fk4bu1N8OhL3jDoMOheOG6scOs4bufY+G7s+G7syLhuq94w41x4buL4bqk4bqvw6DDjOG7kWPhurFjcOG7keG6seG7tOG7g+G6pOG6seG7n8SR4bqxw7lww7ThurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqxWOG7kWR44bqxOeG7slDhurHhurNi4bqn4bqtYeG6seG7teG7keG7heG6pOG6scOscXDhurHDreG7l+G6scOs4buRauG7oeG6seG7n2Nx4bqxw71j4bqxcMO04bq7cOG6scOsw6lw4bqx4bu14buR4buV4bqxw63hu5fhurHDrXRw4bqxw6zhu5Hhu7lww7ThurHhu59jceG6seG6ssSRceG6seG7ieG7g+G7oeG6scOi4bqxcOG7kWThu7XhurHhurLEkXHhurHhu5/huqJww7Q34bqxLOG7r+G6scO5cMO04bqxWOG7kWR44bqx4bu14buR4buF4bqk4bqxw6zhu5Hhu6dww7Q24bqxw6xxcOG6scOt4buX4bqxw6zhu5Fq4buh4bqx4bufY3HhurHDvWPhurHhu59j4bqx4buf4bul4buT4bqxw6xm4bu34bqxw6zDg+G7t+G6scOs4bqgcMO04bqxw63hu5fhurHDrOG7keG7uXDDtOG6scOs4buRauG7oeG6seG7n+G7t8O5cDfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Ogw5lww7ThurFQw7Thu7fhuqThu49w4bqxWOG7kWR44bqx4buzY+G7t+G6seG7iXLhurHDrOG7kW/hu7XhurHhu7XDvW5w4bqx4buJ4bqi4butcMO04bqx4buJ4buT4bqxw6zhu4V44bqxw6zDg+G7tzfDoS94w6DDoXjhurHDrOG7n2Phu7Phu7Mi4bqveMONceG7i+G6pOG6r8Og4bugxanhu7XhurFww7ThuqLhu63hu5PhurHhu4vhu4Nw4bqx4bu04buRw7lw4bqx4bqz4bqx4buj4buRZMOs4bqx4bufxJHhurFjcOG7keG6sVjhu5Fl4buh4bqx4bu04buRxJFw4buR4bqx4bu04buR4buTw7Jw4bqxw6zhuqBww7ThurHDreG7l+G6scOs4buRauG7oeG6sXDhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXDhu5Fk4bu14bqx4buj4buR4buT4bqx4bufY3HhurHDvWPhurFww7Thurtw4bqxw6zDqXA3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOU4buTY+G6seG7ieG7lXDhu5HhurHDuXDDtOG6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurFY4buRZHjhurHhu7Nj4bu34bqx4buJcuG6seG7ieG6ueG6seG7ieG6omPhurHDgmTDrOG6scO5cMO04bqx4buJb3DhurHhu7XDvcOB4bqx4buzduG6seG7tsONUOG7iuG6scOC4bq54bqx4buIY+G6seG7omPhu5PhurHDtOG7g+G6pOG6sWR44bqx4buf4bquw6zhurHhurLhu7Hhu5PhurHDrMO5cMO04bqxY3A24bqx4bu1ZXHhurFwbnDhurHDrMOpcOG7keG6seG7keG7qXDhurHhu59xZXDhurHDrOG7keG7k8Oz4bu34bqx4bq1YuG6seG7tG/hu7U3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoMOM4buRceG6seG7iW9w4bqxw6zhu5Hhu5PDs+G7t+G6sXBj4bqkNuG6scOMw7lww7ThurFjcOG6seG6smlw4bqxw6zhu5HhuqJj4bqxw63hur3hu7XhurHhu4nhuqLhu6/DrOG6sVDDtOG7t+G6pOG7j3DhurFZ4bu3Y3DDtOG6seG7tOG7g+G7oTbhurHhu4nhu6Xhu5PhurHhu7XhuqLhu69ww7ThurHDrGbhu6HhurHhu4lm4bu34bqx4bqyw4HhurHhu7XDveG7t+G6pOG6seG7s2Thu7XhurFwxJHhuqQ3w6EveMOgw6F44bqxw6zhu59j4buz4buzIuG6r3jDjXHhu4vhuqThuq/DoFnhu7dv4bqx4buQxJHDoS94w6A=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những người trắng đêm giữ Tết bình yên

Những người trắng đêm giữ Tết bình yên
2011-02-04 11:07:53

(VnExpress) - Sau tiếng còi hiệu lệnh, các cảnh sát cơ động Hà Nội nhanh chóng tập hợp, kiểm tra tư trang ra ôtô lên đường làm nhiệm vụ tại hồ Hoàn Kiếm, công viên Lênin, hồ...

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết

Nạn móc túi hoành hành ngày Tết
2011-02-04 11:07:39

(VnExpress) - Những ngày này, tại các chùa như Phúc Khánh (quận Đống Đa), phủ Tây Hồ (quận Hoàn Kiếm), chùa Hà (quận Cầu Giấy, Hà Nội) nườm nượp khách đổ về chen chân khấn vái,...

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”

Triệu tập vợ “nhà báo bị đốt”
2011-02-03 10:55:12

TTO - Từ ngày 1 đến 2-2, Cơ quan điều tra công an tỉnh Long An đã triệu tập bà T.T.L (40 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Tân An, Long An vợ "nhà báo bị đốt" Lê Hoàng Hùng) để...

Gặp cướp giữa đường

Gặp cướp giữa đường
2011-02-03 10:54:25

(TNO) - Ngày 1.2, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã tiến hành lấy lời khai anh Bạch Văn Dũng (SN 1978, ngụ tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang), là công nhân nhà máy Nhiệt...

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết

Chém giết kinh hoàng chiều 29 tết
2011-02-03 10:53:55

Nhiều nhân chứng cho biết, vào lúc 16 giờ, khoảng 20 thanh niên từ một số thôn khác trong xã Đa Kai mang mã tấu, dao và nhiều hung khí khác đã kéo đến tìm thanh niên trong thôn...

Xuân gieo mầm thiện

Xuân gieo mầm thiện
2011-02-02 11:57:34

(QT Xuân) - Tôi gặp Trương Thị Nguyên Hằng trong khuôn viên Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Trị vào một ngày xuân. Cô là một trong những phạm nhân may mắn được đặc xá vào đúng...

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng

Trộm phá cửa tiệm vàng cuỗm 131 lượng
2011-02-02 10:52:05

(VnExpress) - Rạng sáng qua, trong lúc cả nhà chủ tiệm vàng Bảy Hoa Tùng trên đường Nguyễn Thụy, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, đang ngủ say, kẻ trộm đã phá cửa sắt...

Đường vào tù của 3 công an

Đường vào tù của 3 công an
2011-02-02 10:51:53

(VnExpress) - Hiếp dâm, tuồn vũ khí ra ngoài hay tham gia đánh chết người... là những lý do khiến 3 công an trở thành phạm nhân của trại giam Phú Sơn 4, Bộ Công an.

Dùng súng kíp giết trộm trâu bò bán dịp Tết

Dùng súng kíp giết trộm trâu bò bán dịp Tết
2011-02-01 11:02:28

(VnExpress) - Những ngày cận Tết, thấy nhu cầu mua thịt trâu bò của dân tăng cao, 4 người ở huyện Quỳ Châu (Nghệ An) mang súng kíp vào rừng bắn chết trâu bò của dân rồi giết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết