Cập nhật:  GMT+7
4bukw6BW4busW+G6tUBoaOG7muG7sOG7hUnhuqFp4bq1IOG7sOG7puG6pMOha+G6v+G6oeG7rMOSIeG6peG7rOG6s+G6oTbDreG7rGnhuqE04bql4bus4buFw6DhuqfhuqXDoeG7rOG6tT3DouG7rMOh4bqhPcOt4bukL8OgVuG7puG7pOG7heG7rFvhurVAaGjhu5rhu7Dhu4XDgCBAXeG7sOG7psOaRknDmeG7rC3hu6zhu7E14bql4bus4buPKuG7rMOi4bqhNuG6peG7rOG6pcOs4bqh4busw5LhurHhuqXDoOG7rOG6ssOgNFPhu6zDoMOtw7U34bql4busw5LhurHhuqXDoOG7rOG6tOG6oeG6pcOg4busw5pGw60l4bqlw6Hhu6xJZ8SDw5nhu6zDsj3huqfhu6zDoeG6ocOzQOG7rMOi4buLQOG7rOG6s8OgQOG6oeG7rGnDoCNb4busw6LEqeG7rFtA4bqn4busaMOtU+G7rFvDoMOs4bqlw6Hhu6xpZOG6oeG7rCJr4buBW+G7rCJl4bqlw6Hhu6xbw6DhuqPhu6zDgGXhu6zDkibhuqXhu6zhu6lr4bq/4bqlw6FT4busxrDhuqPhu6xpw6Br4bus4buxJeG6pcOh4busxKnDteG7rOG7jyrhu6zDoeG6ocOq4bqh4busacOg4bqhN8Ot4busw7I24busw6LDqWnhu6zDoWvhur3huqXDoeG7rOG6pWThuqXDoeG7rF0h4bql4bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busw5Ih4bql4bus4bqz4bqhNsOt4busaCXhuqXhu6zhu4/DrShp4busw6HhuqFi4bqhU+G7rCLhuq3hu6zhurU94busZOG6pcOh4busw4Bl4bus4bqkw6Hhuqtb4busSWdA4bqh4busw5ppNOG6peG7rGnDoGvhur/huqXDoeG7rMOh4bqr4bqh4bus4bq1PeG7rOG7hCXhu6zhuqTDoeG6p0DhuqXDmeG7rOG7h+G7rH0l4bql4bus4buOw63huqXDoeG7rOG7hMOg4bqn4bqlw6FT4bus4bq1PcOi4busw6HhuqE9w63hu6xpbeG7rOG6s+G6oeG6pcOg4busaTXhu6xpZ0DhuqXDoeG7rGlnJOG6oVThu6zhuqQmw6Lhu6xW4bu44bu44buyU+G7rOG7hCXhu6zhuqTDoeG6p0DhuqXhu6zhurU94bus4bqlw6Fr4bq/4bqh4busw5Ih4bql4bus4bqz4bqhNsOt4busIinDreG7rGnhuqE04bql4busI+G7heG7rF3hu4nhuqXDoeG7rOG6s+G7leG7rGnDoMOtPGnhu6xpw6Ag4bqn4busW8Oga+G6veG6pcOh4busaWfDo+G6pcOg4busW8Ogw63DtTjhuqXhu6zDoeG6oUDhuqfhu6xbZOG6pcOh4bus4bqlw6HDoDfhu6xbxKlA4busxKjDteG7rH1A4bql4bus4burIeG6peG7rGnDqVvhu6zDguG6oTbhuqXhu6zhuqXDrOG6oeG7rGnhuq/huqXDoOG7rCLEkeG6oeG7rMOyw6rhuqHhu6xbIcO14bus4bq1w6xA4bus4bqla8OqW+G7rMOh4bqhxJHhuqXDoeG7rMOS4bqkVuG7ruG7rMOyPeG7rCIq4busIiRp4bus4bqlJuG6pcOh4busaMOtKGnhu6xZ4bu04busaSQvw6BAL8Oy4buJVOG7rElt4busacOgPeG6pcOg4busW2ThuqXDoeG7rH1A4bql4busIinDrVPhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6zhuqUmw6Lhu6xp4bqhNeG7heG7rGnDoCDhuqdT4bus4buEJeG7rOG6pMOh4bqnQOG6peG7rFvhu4vhuqXDoeG7rH094busW+G6p+G6peG7rMOSIeG6peG7rOG6s+G6oTbDreG7rOG7jyrhu6zDkuG6seG6pcOg4bus4bqyw6A04busaeG6o1vDoOG7rFtuW+G7rOG6s8OgQOG6oeG7rMOg4bqnQOG6pcOh4busw6Lhu4fhu6xnw6nhuqXDoeG7rF3huqE34bql4busaeG6o1vDoOG7rMOh4bqhIOG6p+G7rFsow7Xhu6zhurXDrEDhu6zhuqVrw6pb4busfTrhuqXDoeG7rOG7hcOga+G6veG6pcOh4bus4buFw6Aj4buF4busw6HhuqEg4bqn4busacOgLOG6pcOh4busw7I94busIjbDreG7rCIkaeG7rOG6pSbhuqXDoeG7rGjDrShp4busW0Dhuqfhu6xpbeG7rFnDneG7rGkkL8OgQOG7rGln4buH4bus4bq1NOG6pVThu6zhuqQmw6Lhu6xW4bu44bu44bu2U+G7rOG6s8Og4bqh4busW+G6reG7rF1u4busI+G6peG7rOG7hcOgI2nhu6xpZ+G6oTjhuqXhu6xbIcO14busW0Dhuqfhu6xow63hu6xp4bqhOMOt4busIuG6oTbhuqXhu6zhu4fhu6zhurPDoMOt4busw7JuW+G7rMOgw6nhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoFPhu6zhu4Ql4bus4bqkw6HhuqdA4bql4busIirhu6zhu4/DreG6pcOh4bus4buFw6DhuqfhuqXDoeG7rGlnZeG6pcOh4busacOgb+G7rOG6pcOhw6DhuqE3w6Lhu6zDsj3hu6wj4buF4busXeG7ieG6pcOh4busacOgPeG6pcOg4busW2ThuqXDoeG7rOG7hcOga+G6veG6pcOh4bus4buFw6Aj4buF4busW8Ogw63DtTjhuqXhu6zDoeG6oUDhuqfhu6xbZOG6pcOh4bus4bqlw6HDoDfhu6wixJHhuqHhu6zDssOq4bqh4busWyHDteG7rFtA4bqn4busaMOt4busaWc04bql4busXeG6oTfhuqXhu6xp4bqjW8Og4busV+G7rMOgQFThu6xIQMOt4bus4bqzw6DhuqHhu6xpZ2XhuqXDoeG7rGnDoG/hu6zhuqXDocOg4bqhN8Oi4busacOgPeG6pcOg4busW2ThuqXDoVPhu6zhurPDoGThuqXDoeG7rFvDoOG6r+G7rOG7hCXhu6zhuqTDoeG6p0DhuqXhu6zDoj3hu6xpKGnhu6xbJeG7rH094busW+G6p+G6peG7rMOSIeG6peG7rOG6s+G6oTbDreG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6xbI1vhu6xpw6Bk4bql4busfSXhuqXhu6xbxKlA4bus4buPKuG7rMOS4bqx4bqlw6Dhu6zhurLDoDThu6wiNsOt4busIibhuqXDoeG7rOG6s8O04bus4bqlw6A84bql4busIihpU+G7rMOyQMO14busw7LEkeG6peG7rCI44busIinDreG7rGlr4bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6peG7rFtA4bqn4busaMOt4busaeG6oTjDreG7rCLhuqE24bqlVOG7rOG6pMOg4bq/4busw7I8w7Xhu6wiNeG6peG7rOG6pUDDtVPhu6x9PeG7rFvhuqfhuqXhu6zDkiHhuqXhu6zhurPhuqE2w63hu6zhu48q4busw5LhurHhuqXDoOG7rOG6ssOgNOG7rCIq4busaWdl4bqlw6Hhu6wia+G7gVvhu6xXWeG7tOG7rMOgQOG7rFtA4bqn4busaMOt4busaeG6oTjDreG7rCLhuqE24bqlVOG7rOG6tD3hu6zDosOpaeG7rOG6pWThuqXDoeG7rF0h4bql4bus4bqlJuG6pcOh4busIsOp4bqlw6FT4bus4buEJeG7rOG6pMOh4bqnQOG6peG7rCIq4busw6Ik4bqlw6Dhu6xdJOG6peG7rCIow63hu6xpw6Apw63hu6xW4buu4busw6BA4busIihp4bus4buH4busfSXhuqXhu6zhu47DreG6pcOh4bus4buEw6DhuqfhuqXDoeG7rCI44bus4buFw6AjaeG7rGln4bqhOOG6peG7rFshw7Xhu6xbQOG6p+G7rGjDreG7rGnhuqE4w63hu6wi4bqhNuG6peG7rGnDoCDhuqfhu6zDomThu6zDoMOj4bqlw6Dhu6xpZ0DhuqXDoeG7rGlnJOG6oVThu6zGsDrhuqXDoeG7rGhsW+G7rOG6tUDhuqfhu6wiw6nhuqXDoeG7rFvEqUDhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoFPhu6xoQMOt4busw6Dhur3huqXhu6xW4buu4bus4bqlJsOi4bus4bql4bq74bus4bq1blvhu6xoJeG6peG7rOG7j8OtKGlT4busIjXhuqXhu6zhuqVAw7Xhu6zhu4Ql4bus4bqkw6HhuqdA4bql4busIirhu6xpZ2XhuqXDoeG7rCJr4buBW+G7rOG7tuG7rMOgQOG7rFtA4bqn4busaMOt4busaeG6oTjDreG7rCLhuqE24bqlU+G7rFfhu6zDoEDhu6xnbeG6pcOh4busw7I94bqlw6Dhu6wiQOG6oeG7rOG7hcOg4bqp4bqlw6Hhu6zDoMOpU+G7rOG7tuG7rGg94bqn4bus4bq1w6xA4bus4bqla8OqW1Phu6xW4busQOG6p+G7rOG6pcOtZOG6oeG7rFsj4bus4bqla8OqW+G7rOG6pcOh4bqraeG7rMOyPeG7rOG6pcOg4bqhNsOt4busaWchw63hu6x94bqpU+G7rMOhPeG7rOG6teG7geG6pVRUVOG7rOG7sTXhuqXhu6zhuqVAw7VT4busWeG7rMOgQOG7rFtA4bqn4busaMOt4busaeG6oTjDreG7rCLhuqE24bql4busW8SpQOG7rOG7hCXhu6zhuqTDoeG6p0DhuqXhu6wiKuG7rCJr4buBW+G7rCJrQOG7rMOyPeG6p+G7rOG6s8OgQOG6oeG7rGnDoCNbVOG7rOG6pCbDouG7rFfhu65W4buuU+G7rFfhu65WVlPhu6zDoeG6oSPhu6zDosSp4busW0Dhuqfhu6xow63hu6xpJuG6pcOh4bus4bqlNOG6peG7rMOi4bq74bqh4bus4bqlw6E9w7Xhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoOG7rOG7hCXhu6zhuqTDoeG6p0DhuqXhu6xpw6DDreG7rCJr4buBW+G7rGlt4busV+G7rCI14bql4busV1PDneG7rGln4bqhN8Ot4busImXhuqXDoeG7rGlt4busw7LhuqE3W+G7rH0j4bql4busw6LEqeG7rFtA4bqn4busaMOtVOG7rOG6pCbDouG7rFfhu65W4buuU+G7rGlt4busWyHDteG7rOG6tcOsQOG7rOG6pWvDqltT4busaW3hu6xnbeG6pcOh4bus4bqlw6HDrcO1NOG6peG7rOG6teG6oTfDrVPhu6xpbeG7rFsj4bus4bqla8OqW+G7rOG6pcOh4bqraVPhu6wiO1vhu6x94bqhN2nhu6zhurU94busaW3hu6xbIcO14busW0Dhuqfhu6xow61T4busw6HhuqFA4busIsOj4bqlw6Dhu6zhu4Ql4bus4bqkw6HhuqdA4bql4busIirhu6wiJGnhu6zDoeG6oSPhu6xpZ8SD4busacOgw63hu6zhuqXDoDzhu4Xhu6xW4buu4buu4busaWfhuqE3w63hu6wiZeG6pcOhU+G7rCJr4buBW+G7rOG7jyDDouG7rOG6tT3hu6zhuqXDoWvhur/huqHhu6zDoeG6oT3DreG7rOG6pcOgKGnhu6zhu48q4busw6LhuqE24bql4bus4bqlw6zhuqHhu6zDkuG6seG6pcOg4bus4bqyw6A0VOG7rOG6pMOg4bq/4bus4bq1PcOi4busJuG6peG7rMOh4bqhYuG6oeG7rOG6pTThuqXhu6zhu4Ql4bus4bqkw6HhuqdA4bql4bus4bqzw6Bk4bqlw6Hhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xpZ+G7h+G7rOG6pTThuqXhu6zDoeG6oT3DreG7rFvhuq3hu6zDoj3hu6xb4bqp4bql4busImvhu4Fb4busfcOj4bqlw6Dhu6xbw6DhuqvhuqXhu6zhurU94busIuG6oTjhuqXhu6zDoMOj4bqlw6Dhu6xoJeG6peG7rOG7j8OtKGnhu6zDoeG6oWLhuqHhu6xbxKlA4busw4DDqeG6oeG7rOG6pGThuqXDoeG7rF0h4bql4busw6DDrcO1N+G6peG7rMOS4bqx4bqlw6Dhu6zhurThuqHhuqXDoFThu6zhuqTDoOG6v+G7rFvhuq3hu6xpw6DDreG7rOG6pcOgPOG7heG7rFtA4bqn4busaW3hu6zhurPhuqHhuqXDoOG7rGk14busaWdA4bqlw6Hhu6xpZyThuqHhu6zhuqU04bql4bus4buEJeG7rOG6pMOh4bqnQOG6peG7rOG7jyHDteG7rF1u4bqlw6Hhu6wia+G7gVvhu6zhuqXDoD3hu6xbb0Dhu6zhurPDoEDhuqXDoeG7rGlnQOG6pcOhU+G7rMOiw61A4busaD/DouG7rOG6pcOg4bqhNsOt4bus4buFw6Br4bq94bqlw6Hhu6xp4bqhN+G6peG7rGjhuqHhuqXDoOG7rMOg4bqnJGnhu6zDsj3hu6xb4bqp4bql4busw6LDrUDhu6wia+G7gVvhu6zhu48g4busZOG7rGlk4busw7I84bql4busW8Ogw63DtTjhuqVT4busw6Ijw7Xhu6zhurU9w6Lhu6wiKGlT4busw6Ijw7Xhu6xbP2nhu6xbYlPhu6zDoiPDteG7rFvDoDXhu6x94bqhNeG6peG7rOG6pWThuqXDoeG7rGgl4bql4busIjjhu6zDoeG6oSXhuqHhu6xmw63DtTVp4busw7LhuqE3W+G7rOG6tT3DouG7rFvDoOG6p+G7rFvhuqfhuqXhu6xbI+G6oeG7rGln4bqn4bqlw6Hhu6zDoeG6oUDhu6wiw6PhuqXDoOG7rMOyPeG7rGnDoEDhuqXDoOG7rOG6peG6oTThuqXhu6xpZ+G6p+G6pcOh4busacOgZOG6peG7rH0l4bqlVOG7rMOSw6rhuqHhu6zhuqXDoMOz4bqlw6Hhu6xpw6A94bqlw6Dhu6xp4bqjW8Og4busaWfhuqfhuqXDoeG7rOG6tUDhuqfhu6wiw6nhuqXDoeG7rGgl4bql4bus4buPw60oaVPhu6zhurU9w6Lhu6zDoeG6oT3DreG7rFvDoOG6o+G6pcOg4busIiPhuqXDoVPhu6zDoWvhur3huqXDoeG7rMOie8Ot4busaWfhuqfhuqXDoeG7rGjhuqHhuqXDoOG7rMOg4bqnJGlT4bus4bqlw6DhuqE2w63hu6zhuqUmw6Lhu6zhurXhuqE24bql4bus4buEJeG7rOG6pMOh4bqnQOG6peG7rCJr4buBW+G7rMONxrDhuqThu6vhu6zDoMOtw7U34bql4busw5LhurHhuqXDoOG7rOG6tOG6oeG6pcOgU+G7rMOAw6nhuqHhu6zhuqRk4bqlw6Hhu6xdIeG6peG7rGnhuq/huqXDoOG7rGk74bqlw6Hhu6zDoeG6oSjDteG7rOG6s8OgIOG6pVThu6zhuqTDgUThu6zhuqTDgcONw5V54bqk4bus4buEw4BLw4rhu6nhu6Qv4buF4bum


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Triệu phú “xa bờ”

Triệu phú “xa bờ”
2012-09-11 13:21:08

(QT) - Về thị trấn Cửa Việt (Gio Linh, Quảng Trị), vừa dừng xe hỏi nhà ngư dân Hồ Duy Đạo, mấy chị đang phơi cá nục khô bên đường nhanh miệng: “Nhà ông Đạo triệu phú “xa bờ”...

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ

Hiệu quả từ những khu tái định cư tránh lũ
2012-09-11 05:34:33

(QT) - Đến thăm các vùng tái định cư tránh lũ vào thời điểm mùa mưa lũ đang cận kề, chúng tôi phần nào cảm nhận được sự lạc quan, phấn khởi và lòng tin của những người một thời...

“Phiên chợ niềm vui”

“Phiên chợ niềm vui”
2012-09-10 12:16:33

(QT) - Không chèo kéo, tỏ thái độ thiếu tôn trọng khách, không “hét” giá trên trời hay tìm cách gian lận trong mua bán..., đó là những nguyên tắc bất thành văn mà người dân...

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô

Nghị lực làm giàu của người phụ nữ Pa kô
2012-09-05 13:12:51

(QT) - Chị Hồ Thị Diệp, thôn A Vao, xã A Vao, huyện Đakrông (Quảng Trị), sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, từ nhỏ đến lúc lớn lên chỉ biết ăn củ khoai, củ sắn,...

Trở lại Ba Nang

Trở lại Ba Nang
2012-09-05 13:12:24

(QT) - Ba Nang là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện miền núi Đakrông (Quảng Trị). Trước đây, do điều kiện địa hình hiểm trở, giao thông đi lại gian nan, phức tạp...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết