Cập nhật:  GMT+7
4buR4bqo4buf4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG6q+G6quG7jOG6uuG6oOG7m+G7kzThuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4buib+G7ncOBxalR4bud4bq84bup4bqq4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4bue4bu3w4rhu53hurjhuqLhurzhu4/hu5Ev4bqo4buf4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m04+4bqgw7nDgeG7m+G7k+G6q+G6q+G7nS3hu53huqvhuqjhu5bhu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7neG7uMON4budPCMtPeG6q+G7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu53hu4fhuqrDiuG6qOG7nT7huqrDgsOK4budQeG6qOG6vuG7neG7ueG6quG6tuG7jOG7ncOK4bqo4buU4bud4buM4bqo4bq24budw4BI4bqq4bud4buexKjhuqrhu53hurxHw4rhu53huqjhu4JB4budw4rhu6dR4buN4budw6HDiuG6rOG7ncOK4bqoQ8OK4budw4rhuqjhu7PDiuG7ncOA4buA4bud4bq64bun4bud4bq8w43hu4zhu53DkuG7muG7neG7jOG6qHnhu4zhu53hu7nFqeG6quG7neG7jMWp4bqq4bud4bqow43huqrhu53DiuG6rOG6qEThu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7ncOA4bqy4bud4bulw4rhu53DgcWpUeG7neG7nuG7p+G7neG6qOG7gkHhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgMWp4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG7oXAt4buf4buh4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7keG7jMO54bu54bq64bqg4budw5Lhu4xR4bq64bqgxKnhu5vhurzDucOT4bqs4bqqw4pv4buhTlDhu53DueG7juG7jOG6vuG7m+G7k+G7keG7jMOT4buT4buR4buMw4Hhu5Phu5Hhuqrhurzhuqzhu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5vhurp74bq8w7nhuqzhuqDhu5vhu53DueG6uuG7jMSp4bub4bub4bud4bqow5JOw7lB4bqgxKnhu5vhu6Phu5vhu53hu7nhur7Dk8OB4bqgw5PEqeG7m+G7n+G7m+G7neG6qFFO4bqgw5PhurrhuqrDiuG6uMSp4bub4bub4bud4bq+w4pB4bq64bqqQeG6uMSp4bubw5PhuqDhu4zhu47Dk8OK4budw5Lhuqjhur7hu6B74bq8w7nhuqzhuqDDteG7jOG6qOG6qsOS4buNw5LDk0HDtOG7m+G7ncOSw5NBxKnhu5vhuqjhu4zhu4xOby8v4bqq4bq8w7nhuqzhuqDDkuG7n+G7jeG7jOG7juG6vuG6quG7jMOT4bqg4buN4buew4ov4buM4bqqw7nDilHhur7Dii974bq8w7nhuqzhuqDhu4fhuqrhuqDhu6Dhu43DucOSTlBu4bqr4bqo4buO4bq84bu5w4rDueG6quG6unsjxKlycHVxdOG7o+G7my/hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buTM8ON4buM4bud4buM4bqq4bq24buM4budw4HFqVHhu50t4bud4bqo4buCQeG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7neG7jMWp4bqq4bud4bqrw5Phu5RKw4rhuqzhu509PuG7nTRHw4rhuqzhu53hurp44bq84bud4bqr4bql4buNPkAz4budLeG7ncavw4rhuqhv4budNOG6qOG7lOG7nT7DlMOK4bqs4buRL07hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Ev4buMw7nhu7nhurrhuqDhu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+KAnDThurbhu47hu51M4bud4bq8R8OK4bud4bqo4buCQeG7neG6uOG6qOG7pUHDsuG7neG7ueG6sMOK4budQcWpw4rhuqjhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4bud4bq84buv4buM4budQeG7hsOK4bud4bqoxanDiuG7nUHhuqjhurbhu53hu4zhuqhD4bud4bue4bu3w4rhu51B4buA4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu51BR8OK4bqsw7Lhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu53hurxHw4rhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu53DgcWpUeG7neG6vOG7qeG6quG7neG6vOG7p+G7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqow7Lhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hu57hu7fDiuG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7ncOA4buUS0Hhu43hu5094buA4bud4buM4bqo4buz4buM4budw5Lhu5rhu53hurrhu6fhu53hurzDjeG7jOG7neG7jOG6qHnhu4zhu53hu7nFqeG6quKAnS3hu53huqvhuqjhu5bhu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7neG7uMON4budPCMtPeG6q+G7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu53hu4fhuqrDiuG6qOG7nT7huqrDgsOK4budw4Dhu6nhu53DiuG7gOG6quG7ncOK4bqo4buU4bud4buM4bqo4bq24bud4buMxanhuqrhu53huqjDjeG6quG7neG7jOG6qMaw4bq+4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53DgOG6suG7neG7pcOK4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budTOG7nUHhu6VB4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgMWp4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOB4bq+4bud4bu4w43hu508Iy094bqr4bud4buMw4zhu51B4bqo4buWQeG7ncOK4bqs4bunUeG7neG7oXAt4buf4buh4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qeG7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu5004bqs4buCQeG7nT7DlMOK4bqsw7Lhu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7neG7ucON4budTuG6qOG7s8OK4bud4buM4bqo4buUSsOK4bqs4bud4buMw5Phu5pB4bud4bu5w7nDiuG7nU/hu47GsMOK4bud4bq6UuG7ncOA4bqy4bud4bulw4rhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu51P4buOSEHhu53huqzhuqrDueG7neG7oeG7o+G7oeG7o8Oy4budw4rhuqjhu7PDiuG7nVDhuqLhu4zhu53hurzDjeG7jOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53DiuG6qOG7osOK4bqs4budw4rhuqzhu45R4bqww4rhu53DiuG6qHjDiuG7neG6uOG6qOG6quG6tsOK4bud4bue4bqq4bq0QeG7neKAnMOBxalR4bud4bqo4buCQeG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7neG6vOG7qeG6quG7neG7nuG7t8OK4bud4bq44bqi4bq84oCd4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nUHhu6VB4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgMWp4bqq4bud4bqo4buCQeG7neG6uuG7p+G7ncOB4bq+4budT+G7jsO5w4rhu53DgOG6qsOC4bq84budQeG6vuG6quG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7ncOK4bqo4buU4bud4bq8w43hu4zhu53hurxHw4rhu53huqjhu4JB4bud4bq44bqq4bq2w4rhu53hu4zhuqjhu5ZB4budQeG6qOG7luG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nU7huqjGsOG6quG7neG6uMOa4budw4rhu6vDiuG6rOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4bqoQsOK4bqo4bud4bueQ+G7neG7nuG7s1Hhu53DiuG6sMOK4bud4buMxqDhu51B4bqo4buU4buIw4rhuqzhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOA4bq2w4rhu51B4bulQeG6qOG7ncOBxalRw7Lhu51B4bulQeG6qOG7neG6qOG7gkHhu53DgOG7qeG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nUHhuqjDleG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53hu57huqrhurRB4budw5PDqMOK4bud4bq64buOUeG6tMOK4bud4bq4w5rhu53DiuG7q8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqDDsuG7ncOK4buA4bqqw7Lhu53DgOG7gkHDsuG7neG7nuG6quG6tuG7jOG7nUHhuqjhur7hu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53huqjhu4JB4buN4bud4buH4bqq4bq0QeG7ncOBxalR4bud4bue4bun4bud4bqo4buCQeG7nUHhuqjhu5Lhu51R4bq24buO4budTuG6qOG7kEHhu53hu57hu5Dhu53hu4zhuqjhuqrDsuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu51B4bulQeG7neG6uFPhu53hu4zhuqjhuqrhu51B4buOSOG6quG7nUF5TsOy4bud4buM4bqo4bqq4bud4bue4bun4bq+4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu53hu57hu7fDiuG7nUHhuqjEkOG7neG7jOG7s07hu53hu4zDk+G7jsOK4bqs4bud4bue4bun4bq+4budw4rhuqzhu6Lhu51O4bqo4bulTuG7jeG7neG6p+G7jsO5w4rhu53DiuG6quG6tOG6vOG7ncOK4bunUeG7neG6rOG6qkjDiuG6rOG7ncOK4bqo4buU4bud4bq8w43hu4zhu51BxrDDiuG7neG7jMOTTOG7neG6usSow4rhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bue4bqq4bq0QeG7ncOTw6jDiuG7neG6uuG7jlHhurTDiuG7neG6uMOa4budw4rhu6vDiuG6rOG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7nUHhu5LDueG7neG6qOG7gkHhu53DkuG6qsOK4bqow7Lhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k+G7keG6quG6vOG6rOG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m+G6unvhurzDueG6rOG6oOG7m+G7ncO54bq64buMxKnhu5vhu5vhu53huqjDkk7DuUHhuqDEqeG7m+G7o+G7m+G7neG7ueG6vsOTw4HhuqDDk8Sp4bub4buf4bub4bud4bqoUU7huqDDk+G6uuG6qsOK4bq4xKnhu5vhu5vhu53hur7DikHhurrhuqpB4bq4xKnhu5vDk+G6oOG7jOG7jsOTw4rhu53DkuG6qOG6vuG7oHvhurzDueG6rOG6oMO14buM4bqo4bqqw5Lhu43DksOTQcO04bub4budw5LDk0HEqeG7m+G6qOG7jOG7jE5vLy/huqrhurzDueG6rOG6oMOS4buf4buN4buM4buO4bq+4bqq4buMw5PhuqDhu43hu57Dii/hu4zhuqrDucOKUeG6vsOKL3vhurzDueG6rOG6oOG7h+G6quG6oOG7oOG7jcO5w5JOUG7huqvhuqjhu47hurzhu7nDisO54bqq4bq6eyPEqXJwdXF0c+G7my/hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buTM8ON4buM4bud4bq6xKhO4bud4bqo4buCQeG7nUHhu5LDueG7ncOS4bqqw4rhuqjhu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4buM4bqq4bqww4rhu53hu4zhuqrhurbDiuG7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4budPT7hu50x4bqo4bq+w7nhu53huqjhu4JB4bud4buM4bua4budw4rhuqjhuqrhurDDiuG7ncO1PT7huqc84bud4bqr4bql4buNPkAzw7Thu43hu53huqnhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4buM4bqo4bqg4bq+4bud4bqo4buCQeG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budw4rhu6dR4budTuG6qMaw4bqq4bud4bqo4buCQeG7neG6qOG6vuG7p8OK4bud4buM4bq+4bunw4rhu53hu7nhu63DiuG6rOG7neG7jOG6quG6tsOK4bqs4budw5nDiuG6qOG7nS3hu53Gr8OK4bqob+G7neG6q8OTw73DiuG7nT7hu45Tw4rhuqjhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4rhu4Dhuqrhu51P4buO4bul4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTQOG7mMOK4bqs4bud4buexKjhuqrhu51P4buOw7nDiuG7ncOK4bqq4bq04bq84budw4rhuqjhu5Thu53hu57hu7NR4budw4rhurDDiuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqow7Lhu53DkuG7pUHhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hurjhuqjhur7DueG7nUHhuqjEkOG7nUHhuqjDleG7neG7jMOT4buCw4rhuqzhu53DgOG6tsOK4budw4rhuqxHw4rhu53DiuG6rOG7osOy4budQeG6vuG6quG7ncOK4bqow4Phu51O4bqo4bul4buM4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq4w5rhu53DiuG7q8OK4bqsw7Lhu53hurp5UeG7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7jMOTQ8OK4bqo4bud4buM4bqow7lR4budQeG6qOG6vuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7kzHhuqjGsOG6vuG7ncOS4bul4buM4budQeG7ksO54budw4DhurLhu53hu6XDiuG7nUHhu5jDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53hu4zhuqh5UeG7ncOK4burw4rhuqzhu53hurrhu5pB4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7neG7jOG6quG6tsOK4bqs4budw5nDiuG6qOG7nUzhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu51B4buGw4rhu53hu7l54buM4budQeG7s07DsuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG7gOG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nU7huqjhu6VO4budw5Lhu5Thu51O4bqoxanhurzhu43hu50zw43hu4zhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7neG6ukvhuqrhu53hu4zhuqjhurbhu51B4buSw7nhu53hu57huqrhurRB4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budw4rhu4Dhuqrhu51B4bqo4buOw4rhuqzhu53hu57hu6fhu53hu4zhuqrhurbDiuG6rOG7ncOZw4rhuqjhu53DiuG7gOG6quG7ncOT4bqq4bqww4rhuqzhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOKw7lR4bud4bq64bun4budQeG7gOG7ncOS4bua4bud4buMw5NL4bud4bqs4bqqw5VO4budQeG7ksO54budQUfDiuG6rOG7ncOK4bqs4bqo4bq04bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqqw4rhu53DtUHhu6VB4budTuG6qMO9w4rhu53hurzhurLhurzhu53DgcWpUeG7neG6qOG7gkHDsuG7nXvDiuG7jOG6oMOTw4rhuqDhu4zhu43hu43hu43DtMOy4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hurrFqeG6quG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nUHhu4Dhu53hurjhuqjGsOG7ncOK4burw4rhuqzhu53huqjhur7hu69B4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budQeG7gOG7neG7jOG6qOG7gOG6quG7nU/hu47huqDDiuG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7nUHhu6VB4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buM4bqq4bq0w4rhu53huqjhuqrhurTDiuG7ncOAxanhuqrhu53DiuG7p1Hhu53hu57hu6fhur7hu53hu57huqrhurRB4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4budLeG7nUfDiuG6rOG7nT7huqrDgsOK4budw4rhuqjhu7PDiuG7nVDhuqLhu4zhu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buTPeG6suG7nUHhu7NO4budw4DhurbDiuG7neG7uXnhu4zhu51B4buzTuG7ncOK4bunUeG7nU/hu47DueG7ncOA4bulw4rhuqjhu53huqzhuqrhu6Xhu53hu4zhuqjhu5pB4bud4buM4bqq4bqkw4rhu53DgcWpUeG7neG6qOG7gkHhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7ncOAxanhuqrhu53huqjhu4JBw7Lhu53huqvhuqnhu50+w5TDiuG6rOG7nUHhuqjhur7hu53Dk+G7rcOK4bqsb+G7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4HFqVHhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu53hu57hu7fDiuG7ncOK4buA4bqq4budT+G7juG7peG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG6rOG6qkrhu53huqjhu4JBw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4bud4bq44bqo4bqq4bud4bq64bqu4budw5PDueG7nU7huqjGsOG6quG7neG7jMWp4bq+4budQeG7iOG7neG6qMON4bqq4budQeG6qOG6vuG7ncOK4bqs4buUSuG6quG7neG6qOG7gkHhu53DiuG6rOG6qOG6oMOy4budw4rhu4DhuqrDsuG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4buM4bqq4bq2TsOy4bud4buMxanhur7hu53hurxH4bqq4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53DgMOC4budw4rhuqzhu5RK4bqq4bud4bqo4buCQeG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phu5Hhu4zDueG7ueG6uuG6oOG7ncOS4buMUeG6uuG6oMSp4bub4bq8w7nDk+G6rOG6qsOKb+G7oU5Q4budw7nhu47hu4zhur7hu5vhu5Phu5Hhu4zDk+G7k+G7keG7jMOB4buTMeG6qEfDiuG6rOG7ncOK4bqsSuG7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budUeG6tuG7juG7neG6uOG6ouG6vOG7ncOK4bqo4buU4bud4buM4bqo4bq24buP4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+KAnDHhuqjhuqrhu53hu4zDk+G6qsOCw4rhu53hurjhuqjDueG6quG7ncOA4bqy4bud4bulw4rhu5004bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7nU/hu45IQeG7neG6rOG6qsO54bud4buh4buj4buh4buj4budTOG7neG7ueG7s0Hhu51O4bqow4zhu53hu4zhuqhHw4rhuqzDsuG7ncOA4bqq4bqy4buO4budQeG6qMOVw4rhuqzhu53hu4xH4bqq4budw4Dhu6nhu53hurrhu5RKw4rhuqzhu53hu4zDk+G7lMSoQeG7neG6uuG7p+G7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OK4bud4bue4bqy4budw4DDjeG6quG7ncOK4bqs4buY4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu43hu5094bup4bud4bu54bqq4bq24buM4bud4buMw5Phu5TEqEHhu53hurrhu6fhu53DiuG7q8OK4bqs4bud4bq64buaQeG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7neG7nuG7p+G7ncOK4burw4rhuqzhu53hurrhu5pB4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budQeG7ksO54bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu51B4buGw4rhu53hurjhuqLhurzDsuG7ncOK4bqo4buUw4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu53hu4zhuqrhurbDiuG7neG6qOG7p8OK4bqo4bud4bq44bqoxrDhur7hu53DkuG7peG7jOG7neG7nuG7t8OK4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4rhuqxK4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53DgMON4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hurrFqeG6quG7neG6uOG6ouG6vOG7ncOA4bq2w4rhu53hu4zhuqjhurbhu4/hu51A4bqoxJDhu53hu5/hu6Nr4budw5JI4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu53DgOG7lEtB4bud4bq44bqoxrDhur7hu53DkuG7peG7jOG7ncOAxanhu4zhu51R4bqw4buO4budQcO94buOw7Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4Dhu4Dhu51B4buA4budw4BEw7nhu51O4bqo4buU4buIw4rhuqzhu51B4bqoxJDhu53hu58t4buha+G7ncOSSOG7neG6rOG6quG7peG6vuG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4DFqeG7jOG7nVHhurDhu47hu51Bw73hu47hu43hu5004bqo4bqq4bqy4buO4budw4rhu4jhuqrhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7nUHhuqjEkOG7ncOAxanhu4zhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOAw43hu53hu7jhu6Hhu53hu4zhuqjhuqDhur7hu53hurjhuqjhu47DiuG6rOG7neG7jOG6qMO54bq84budQeG6qOG6quG6tuG7juG7ncOK4bqsR8OK4budw4rhuqzhu6Lhu51B4bqoeOG7juG7nVjhu47DsuG7nUHhu4Dhu53DiuG7iOG6quG7nUHhuqjEkOG7ncOAxanhu4zhu53hu7jhu5/hu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4bue4bu3w4rhu53DgOG6quG7ncOBxalR4buN4bud4buH4bqq4bq0QeG7ncOK4bunUeG7nUHhu4Dhu53hurzDjeG7jOG7nU7huqjDvcOK4bud4buMw5Phu6VB4bqo4budw4rhuqjhuqrhurThurzhu51B4buSw7nhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHDsuG7ncOK4buI4bqq4budQeG7jsOK4bqs4budQXlO4budw4rhuqzhu45Jw4rhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu57huqrhurDDiuG7ncOBxalR4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4oCd4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG7luG7neG7jMOT4buUTMOK4bqs4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG7h+G6qsOK4bqo4budPuG6qsOCw4rhu5EvTuG7k+G7kS/hu4zDgeG7k+G7kS/hu4zDk+G7k+G7kS/hu4zDueG7ueG6uuG6oOG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bu4eeG7jOG7nUHhu7NO4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nU/hu47DucOK4budw4rhuqrhurThurzDsuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqow7Lhu53huqzhuqrhu6Xhur7hu53hu4zDk0PDiuG6qMOy4budw4DDjeG6quG7ncOK4bqs4buY4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rDsuG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7nU7huqjhu6VO4bud4bqs4bqqxrDDiuG6rOG7ncOBxalR4bud4bq64bun4budw4rhuqjhu6LDiuG6rOG7nVHhurbhu47hu53hu4xI4budw4Hhu7fDiuG7ncOA4bq2w4rhu53hu7l54buM4budQeG7s07hu53hu57hurLhu51B4bqoeeG7jOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7ncOSxrDDiuG7nU7huqjhu7Xhurzhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+w7Lhu53DgOG7gOG7neG6uuG7p+G7nUHhu6VB4bqo4bud4buM4bqq4bq2TuG7nUHhu7PDisOy4budQeG7pUHhuqjhu53huqjhu4JB4bud4buM4buzTsOy4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53DgMON4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budQeG7ksO54budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG6oOG6vuG7ncOK4bqo4buzw4rhu53DgETDiuG6qOG7nUHhu5LDueG7neG6vMON4buM4budw5JI4bud4buM4bqo4bunw4rhuqjhu53hu57huqrhurDDiuG7neG7ucO5w4rhu51P4buOxrDDiuG7neG6ulLhu53DgOG6suG7neG7pcOKw7Lhu53DgMO54budw5JI4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4budQeG7pUHhu53hu4zDk+G7lErDiuG6rOG7ncOAxanhuqrhu53huqjhu4JB4bud4buM4bqo4buQ4budw4DDjcOK4bqsw7Lhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu51B4buA4budTuG6qOG7lOG7iMOK4bqs4budTuG6qOG7pU7hu53hu4zhu5rhu53huqjhu4JBw7Lhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53hu7nhuqrhurbhu4zhu53DkuG7nOG7ncOB4buQw4rhuqzhu51B4bulQeG7nU7huqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jOG6quG6tMOK4bud4bqo4bqq4bq0w4rhu53DgMWp4bqq4bud4bue4bun4bq+4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6qOG7gkHhu53hu4zhu7NO4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qeG7nSPhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7uMWpQeG6qOG7nTThuqjhu7Phu4zDsuG7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu50j4buOUeG7neG6q3jDisOy4budPeG7p+G7nTR3w4rhuqzDsuG7ncOK4bqo4buzw4rhu51Q4bqi4buM4bud4bq4w5rhu53DiuG7q8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqDDsuG7ncOK4buA4bqqw7Lhu53hu57huqrhurbhu4zhu53hurrhu47hu7PDiuG7neG7ueG7rcOK4bqs4bud4buM4bqq4bq2w4rhuqzhu53DmcOK4bqo4budQeG7ksO54budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu53Dk3nhu4zhu53hurjhuqLhurzhu43hu53huqnhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budT+G7juG6oMOK4budTuG6qOG7peG7jOG7nXjhurzhu53DiuG6rOG7ouG7ncOA4bqq4bq04buOw7Lhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu51P4buO4bqgw4rhu51O4bqo4bq+w4rhuqzhu51B4bulQeG6qOG7neG6rOG6qsO54bq+4bud4buM4bqq4bq2TsOy4bud4bueSMOK4bud4buMxqDhu53hu57hu5rDiuG6rOG7nULhu4zhu43hu5004bqo4bqq4bqy4buO4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw4rhu7Hhurzhu53DgOG7lEtB4budQXnhu47hu53hu4zDk8OVQeG7nUF44buO4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7neG7jOG6quG6tsOK4bqs4budw5nDiuG6qOG7jeG7jeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Phuqvhuqnhu50+w5TDiuG6rOG7ncOK4buA4bqqb+G7neKAnOG6qeG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu53huqjhu4JB4budUOG6vsOK4bqsw7Lhu53hu4zhuqjhuqrhu53DgOG6qsOC4bq84budQcO54bq+w7Lhu53DiuG6qOG7lMOK4bqs4bud4bq44bqoR8OK4bqs4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7neG7nuG7p+G6vuG7nUFHw4rhuqzhu53hu57huqrhurRB4bud4bue4bun4budQeG7jsONQeG7ncOSSMOK4bqs4budw4Hhur7hu53hu4zhuqjhuqrhurbhu47hu53hurjDmuG7ncOK4burw4rhuqzDsuG7ncOB4bq+4bud4bue4bqq4bq0QeG7neG6qOG7gkHhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53DiuG6qOG7seG6vOG7ncOA4bq2w4rhu53hurzhu5BB4bud4buM4bqq4bqw4buO4budw5Lhu5zhu53DgeG7kMOK4bqs4bud4bq84bun4budQeG6qMSQ4budw4DDguG7nUHhu4Dhu53hu55Iw4rhu53hurrhuqrhurbDiuG6rOG7ncOA4bqq4bud4buM4bqo4bqqw7Lhu53hurp5UeG7neG7ueG7rcOK4bqs4oCd4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6q+G6qOG7pUHhuqjhu53hu4zhuqjhu5ZB4bud4bq6xKjDiuG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvFqeG6quG7neG6qMON4bqq4bud4buM4bqoxrDhur7hu53hu4zDk+G6sMOKw7Lhu53DgMWp4bqq4budw4HhuqrhurTDiuG7ncOK4bqo4bqq4bqy4buO4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu53hurjhuqhHw4rhuqzhu53huqzhuqp54buO4budw4Dhu5RLQeG7ncOK4buK4bqq4bud4bq64bq+4bud4bq44bqo4bqq4bud4bq84buQQeG7neG7jOG6quG6sOG7juG7ncOA4bqy4budw5PDueG7neG7jOG6qEPhu53hurrEqMOK4budw4rhuqjhu5TDiuG6rOG7nUHhu4Dhu51P4buO4bul4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hurjhuqjhu4Dhu53hurjhuqjhu6vDiuG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PDocOK4bqs4bud4buH4buY4budNOG6rOG7gkHhu53huqXhuqrDsuG7nU7huqjhu4Dhu53huqjhuqrhurThu47hu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7neG6q8OT4buUSsOK4bqs4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu50xw5rhu53hu4zhuqjhu47hu7Phu4zhu51BR8OK4bqs4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4bud4bqr4bqo4bul4bqq4budNOG6rOG7jlHhurDDisOy4budQeG6qOG6vuG7neG7ueG6quG6tuG7jG/hu53igJwj4bq+4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DgcWpUeG7neG6qOG7gkHhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu51M4budTuG6qMOM4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4buM4bqoeU7hu53DiuG6sMOK4budw4DDveG7juG7neG7nuG7p+G6vuG7nUHhu5LDueG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu51B4buYw4rhuqzhu53hu4zhuqh5TuG7neG7nuG7p+G7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7ncOAScOK4bqs4budw4DhurLhu47DsuG7neG7nuG6quG6tEHhu51O4bqoeMOK4bud4bq64bq+xanhuqrhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOAw43hu53hu57hu6fhu53hu6VO4budw4Hhu5DDiuG6rOG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqo4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4bud4buM4buU4buIw4rhuqzhu53hu5bDiuG6rOG7neG7nsSo4bqq4budQeG7pUHhu53hu4zDk0PDiuG6qOG7ncOAw43hu53hurrhu6fhu53hu57huqrhurRB4bud4bq44bqo4buA4bud4bq44bqo4burw4rDsuG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu53hu4zhuqhK4bqq4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4Hhu6fDiuG6qOG7nUHhuqjhur7hu53hu4zhuqrhurbDiuG6rOG7ncOZw4rhuqjhu51P4buO4bul4budQuG7jOG7ncO1QeG6qMSQ4budQeG7gOG7neG7n+G7o+G7neG7jELDiuG7nUHhuqjEkC/hu4zDjMOK4bqs4budw5JI4bud4bufcuG7o+G7neG7jELDiuG7nUHhuqjEkMO0w7Lhu53Dkkjhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4ov4bq6xKhO4bud4buM4bqq4bq2w4rhuqzhu53DmcOK4bqo4budT+G7juG7peG7neG6usSow4rDsuG7neG7jMOT4buOw4rhuqzhu53hu7lDw4rhuqjhu51y4bujLXXhu6Phu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4ov4bq6xKhOL+G6rOG6qsaww4rhuqzhu53hu57huqrhurDDiuG7jeG7neG6q8OT4bq+w4rhuqzhu53hurjhuqjhuqrhu53DgMON4bqq4budw4rhuqzhu5jhu53huqzhuqrGsMOK4bqs4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hu4zhuqjhuqrhurbhu47hu53hu57hu6fhu51B4buGw4rhu51R4bq24buOw7Lhu51C4buM4budw4rhuqzhu5RK4bqq4budw4Dhu5RLQeG7ncOA4bun4bq+4bud4buMxanhur7hu51M4budw4rhu5TEqEHhu53DiuG6rOG6vuG7p+G6quKAneG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5Mx4bqo4buA4bud4bq44bqo4burw4rhu53hurzhu6fhu51Hw4rhuqzhu53huqXhuqrhu53DgOG6suG7nUHhu7NO4budQeG7mMOK4bqs4bud4bq64bun4budw4rhu4rhuqrhu53hurrhur7hu51B4bqo4buOw4rhuqzhu51B4buSw7nhu53DiuG6qOG6quG6suG7juG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4buN4bud4bqr4bqo4bqg4bq+4bud4bqr4bqp4budI+G7lOG7iMOK4bqs4bud4bu4xalB4bqo4budNOG6qOG7s+G7jMOy4budw5Lhu5rhu51R4bq24buO4bud4bq44bqi4bq84bud4bue4bun4bud4buM4bqo4bqq4bq24buO4budw4BJw4rhuqzhu53hu7nDjeG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu51B4bqoeeG7jOG7neG6uuG7lEvDiuG6rOG7ncOAw73hu47hu53hu57hu6fhur7hu53hurrhu6fhu53hurzDjeG7jOG7neG6uOG6qOG7gOG7neG6uOG6qOG7q8OK4budw5N54buM4bud4bq6xKjDiuG7jeG7neG6p+G7jsO54bud4bq44bqoxrDhur7hu53DkuG7peG7jOG7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7neG7jMWp4bq84budQeG6qOG6qsO54budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4rhu6vhurzhu53hu5/hu53Dk8O54bud4bu5SMOK4budw4rhuqjhu4Dhurxv4budw4rhuqjhu4Dhurzhu53hu7nhu7Hhu4zhu53DgMO94buO4bud4bqo4buCQeG7neG7jOG6quG6tsOK4bqs4budw5nDiuG6qOG7neG7jMag4bud4bq6xKhO4bud4buhw7Lhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7neG7ueG7seG7jOG7ncOAw73hu47hu53huqjhu4JB4bud4buMxqDhu53hurrEqE7hu51ww7Lhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7neG7ueG7seG7jOG7ncOAw73hu47hu53huqjhu4JB4bud4buMxqDhu53hurrEqE7hu51zw7Lhu53DiuG6qOG7gOG6vOG7neG7ueG7seG7jOG7ncOAw73hu47hu53huqjhu4JB4bud4buMxqDhu53hurrEqE7hu53hu5/hu6Phu43hu53hu4fEqOG6quG7neG7jOG6qOG7mkHhu53hu4zDk8Wpw4rhuqzhu53DiuG7p1HDsuG7neG7nuG6quG6tEHhu51Q4bq2TuG7neG6usSoTuG7ncOTeeG7jOG7nU7huqjhu5ZB4bud4buMxalO4bud4bue4bun4budw4DDguG7neG7jOG7q8OK4bqs4bud4buMSEHhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+4bud4buMw5Phur7DiuG6rOG7nXAtceG7ncOK4bur4bq84budw4DFqeG7jOG7nUHhuqjhu47hu7XDiuG7neG6vOG7p+G7ncOA4bqy4bud4bulw4rhu53DgOG7lMO54budw5PDueG7neG6uuG7p+G7neG7nkfhu51Bw5TDiuG6rOG7neG6uOG6qOG7gOG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5NA4buYw4rhuqzhu53huqzhuqpIw4rhuqzhu53DiuG6qOG7lOG7neG6uOG6qOG6quG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4budTOG7neG7ueG7s0Hhu51O4bqow4zhu53hu4zhuqhHw4rhuqzDsuG7neG7jMWp4bqq4bud4bu54buzQeG7ncOAxanhuqrhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhu45Jw4rhu53huqzhuqrGsMOK4bqs4bud4bue4bqq4bqww4rhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu51B4buA4budQeG6qHnhu4zhu53hurrhu5RLw4rhuqzDsuG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7ncOAxanhuqrhu53DgeG6quG6tMOK4budw4rhuqjhuqrhurLhu47hu53hu4zDk+G7lErDiuG6rMOy4budQeG7mMOK4bqs4bud4bq64bun4bud4buM4bqo4bulQeG6qOG7neG7jOG6qOG7lkHhu53hurrEqMOK4buN4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G7hyA0PuG7nT7hu6bhu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4buR4buMw7nhu7nhurrhuqDhu53DkuG7jFHhurrhuqDEqeG7m+G6vMO5w5PhuqzhuqrDim/hu6FOUOG7ncO54buO4buM4bq+4bub4buT4buR4buMw5Phu5Phu5Hhu4zDgeG7k0Dhu6VB4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu51O4bqoxrDhuqrhu51B4bqo4buS4budw4DDjcOK4bqs4buRL07hu5Phu5FO4budQeG6usO5w5LDksSp4bubTuG7uOG6vsOBUeG7m+G7k+G6qeG7muG7neG7uXnhu4zhu51B4buzTuG7neG7nuG6suG7nUHhuqh54buM4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4buiw7Lhu51R4bqw4buO4budQcO94buO4bud4bu54buWQeG7neG7jOG6qOG6quG6tuG7jOG7neG7nuG6suG7neG7nuG6quG6tEHhu53hu4zhu6vDiuG6rOG7nUHhu5RKw4rhuqzhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6Lhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budw4Dhu6fhur7hu53hu4zFqeG6vuG7ncOK4bqs4buOScOK4budw4rhuqh4w4rhu53hurrhu5pB4budQeG7ksO54budUOG7juG7neG7jOG6qOG6tuG7neG6qMON4bqq4budw4rhuqjhu7NO4bud4bq64bun4budw4DDjcOK4bqs4bud4bq64buaQeG7ncOAw4Lhu53hu57huqrhurRB4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53DgOG6suG7neG7pcOK4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budTuG6qMaw4bqq4bud4bqseU7hu53Dk8OV4buM4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budTOG7neG7ueG7s0Hhu53DgMWp4bqq4bud4bqo4buCQeG7jeG7kS9O4buT4buRTuG7nUHhurrDucOSw5LEqeG7m07hu7jhur7DgVHhu5vhu5PhuqvhuqjhuqDhur7hu53huqvhuqjhu5bhu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7nTThuqzhu45R4bqkw4rhu53hu4fhuqrDiuG6qOG7nT7huqrDgsOKw7Lhu53DiuG6tuG7juG7nUzhu53hu7nhu7NB4budTuG6qMOM4bud4buM4bqoR8OK4bqs4bud4bq44bqo4bqq4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53DgOG6suG7neG7pcOK4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budTuG6qMaw4bqq4budQeG7gOG7neG6uOG6tuG7neG6qOG6vsWpQeG6qOG7nUHhuqjhuqrhu53hu4zhuqrhurbhu4zDsuG7neG6qOG7lMSow4rhuqzhu53DgeG7t8OK4budQeG7kOG7neG7jOG6qMOC4bud4buM4bqoQ+G7nUzhu53hu7nhu7NB4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHDsuG7neG7uMON4budPCMtPeG6q+G7neG6uOG6sOG7juG7neG6rOG7guG6quG7nUHhu6VB4bud4buMw5Phu5RKw4rhuqzhu51O4bqoxrDhuqrhu51B4bqo4buS4budw4DDjcOK4bqs4budUHhR4budw4Hhu5rDiuG6rOG7neG6uOG6tuG7neG6qOG6vsWpQeG6qOG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7neG7jMOT4bqww4rhu51B4buI4budw5JM4bud4buMw5PDueG6vuG7ncOAw4zhuqrDsuG7neG6qOG7gkHhu53huqjhu4Thuqrhu53hurjhuqrDiuG6qOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq04bq84bud4bqs4bqq4buiw7nhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4buN4budNOG7q+G6vOG7neG7oeG7o+G7n+G7oeG7ncOS4bqu4budQeG6qMOV4bud4buMw5Phu4LDiuG6rOG7neG7jMOT4bqqw4LDiuG7neG6uOG6qMO54bqq4budw4DhurLhu53hu6XDiuG7ncOK4bqs4bq+xanhuqrhu53DiuG6rOG7ouG7nUzhu53hu7nhu7NB4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHhu53hu57hu6fhu51B4bulQeG7neG7jMOT4buUSsOK4bqs4budTuG6qMaw4bqq4budw5LEqOG6vOG7neG7jOG6qOG7p8OK4bqo4bud4bq64buzTuG7neG7ucO5w4rhu51B4bqoxJDhu53DgMWp4bq+4bud4buMw5PhuqrDgsOK4bud4bq44bqow7nhuqrhu53DgOG6suG7neG7pcOK4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4buiw7Lhu51B4buA4bud4bq6w43hu53hu4zDk0PDiuG6qMOy4bud4bqs4bqqxrDhuqrhu51O4bqo4bulTuG7neG7jOG6qOG7mkHhu53huqjhuqrhurTDiuG7jeG7nT3DguG7nUHhu4Dhu53DkuG7muG7nUHhuqjhu45Rw4LDiuG7ncOAw43DiuG6rOG7neG7jMOT4bq+w4rhuqzhu53hu57huqrhurRB4bud4buM4burw4rhuqzhu51B4buUSsOK4bqs4budw4HFqVHhu53huqjhu4JB4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budw5Lhuq7hu51O4bqoxrDhuqrhu53DgOG6quG6suG7juG7nUHhuqjEkMOK4bqo4budw4BJw4rhuqzhu53hu7nDjeG7neG7nuG6suG7neG7jOG6qErhuqrhu53hurrhu5RLw4rhuqzhu53DgcWpUeG7neG6qOG7gkHDsuG7nUHhuqjhu5Thu4jDiuG6rOG7neG7jMOTQ8OK4bqow7Lhu53hu4zhu6fhuqrhu53hurrhuqrhurThu47DsuG7nUFHw4rhuqzhu53DiuG6rOG6qOG6tOG7ncOBxalR4bud4bqo4buCQcOy4bud4bqs4bqq4bul4bq+4bud4bue4bqq4bqww4rhu43hu43hu43hu5EvTuG7k+G7kU7hu51B4bq6w7nDksOSxKnhu5tO4bu44bq+w4FR4bub4buT4bqr4bqo4bqg4bq+4bud4bqr4bqp4budNOG6rOG7jlHhuqTDiuG7neG6q+G6qEThu50y4bqw4budPuG7lOG7iMOK4bqs4budLeG7nU7huqjhu4Dhu53hu57hu5Dhu53hu4zDk+G7lEzDiuG6rOG7neG7h+G7kOG7nTzhuqrhu6Xhur7hu53DgeG7kEHhu53DgMWp4bqq4bud4bqo4buCQeG7nS3hu53hu7jDjeG7nTwjLT3huqvDsuG7neG6vOG7kEHhu53hu4zhuqrhurDhu47hu51B4buSw7nhu53DgOG6suG7neG7pcOK4budw4Dhu6/hu4zhu53Dk8O54bud4bq64bun4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4buMSOG7jOG7ncOK4bqs4bqo4bqq4bq0TuG7nUHhu6VB4budw4rhuqzhu6fDiuG6qOG7neG6uOG6qEfDiuG6rOG7nUHhuqjhu45R4bqww4rhu53DiuG6rOG7ouG7neG7jEjhuqrhu53hu4zhuqjhuqrDguG7juG7nU7huqjGsOG6quG7ncOAxanhu4zhu53hu7nhu7NB4budcOG7ncO14bqo4bqqw4Lhu47hu53DgOG7lEtB4budUuG7nUHhuqhCw4rhuqjhu51B4buSw7nhu53hurzDjeG7jOG7ncOB4bqq4bqkw4rhu53DiuG6rEfDiuG7neG7jOG6quG6sOG7juG7nUHhuqjhu47hu7XDisOy4budw5NG4budw5Phu6fDiuG6rOG7neG7nuG6suG7nUHhu6VB4bud4bueecOK4budw4DhurLhu51P4buO4bqgw4rhu53hu4zhuqjhu47DjUHhu53hu4zDk+G6vsOK4bqs4budQUfDiuG6rOG7neG7nuG6quG6tEHDs+G7nUHhu4Dhu53hu4zhuqjDguG7nVDhu5zhu53hurpS4budQeG7pUHhu53hu4xDw4rhuqjhu53huqjhu45Iw4rhuqzhu53DgeG6quG6pMOK4budw5PDueG7neG6uOG6qOG6quG7ncOA4bq2w4rhu53DiuG7iOG6quG7ncOS4buc4budw4Hhu5DDiuG6rOG7ncOK4bqsR8OK4budw4rhuqzhu6LDtOG7neG7jOG6qOG6oOG6vuG7neG6uOG6qOG7jsOK4bqs4budw4rhu6vDiuG6rOG7neG6uuG7mkHhu53DiuG6rOG6vsWp4bqq4budw4rhuqzhu6LDsuG7neG7nuG7p+G7ncOAxanhu4zhu53hu7nhu7NB4budceG7ncO14bqo4bqqw4Lhu47hu51B4bqoQsOK4bqo4budUOG7pUHhu53hu57hu6vDiuG7neG7ucaww4rhu51O4bqo4buWQeG7neG7jMWpTuG7neG7nuG6suG7nUHhu6VB4budQeG6qOG7kuG7ncOA4bqy4budQeG7kOG7neG7jOG6qMOCw7Lhu51B4buA4bud4buM4bqow4Lhu53huqzhuqrDueG6vuG7neG7jOG6quG6tk7hu51M4bud4bq84buWQeG7ncOAw43hu53hu4zDk0fhuqrhu51B4bqoxrBRw7Lhu53hu4zhu5rhu53DiuG6qOG6quG6sMOK4bud4buexKjhuqrhu53DiuG6rOG7lErhuqrhu53hu7nGsMOK4budw4rhuqzhu6LDtOG7neG7nuG7p+G7neG7ueG7s0Hhu51y4budw7VB4buA4bud4buM4bqow4Lhu53huqjhuqrDguG7juG7ncOA4buUS0Hhu51B4bulQeG7neG7nuG7q8OK4bud4bu5xrDDiuG7ncOB4bun4bqq4bud4buexKjhuqrhu51O4bqoxanhurzhu53hu57huqrhu53Dk8ONw4rhuqzhu53hu57hu6fhu53DiuG6qOG7s8OK4bud4bu54bqq4bq24buM4budw4Dhu5RLQeG7neG6qOG7p+G6vOG7nVLDsuG7ncOB4bqq4bqkw4rhu53DgMWp4buM4bud4buMw5NH4bqq4budQeG6qMawUcO04budw4BI4bqq4bud4buexKjhuqrhu53DkuG6qsOK4bqo4bud4bue4bqq4bqww4rhu53hu4xI4buM4budw4rhuqzhuqjhuqrhurRO4budQeG7pUHhu53DiuG6rOG7p8OK4bqo4budQeG6qOG7jlHhurDDiuG7ncOK4bqs4bui4budTOG7neG7ueG7s0Hhu51Bw7nhur7hu53DgHbDiuG6rOG7neG7nuG7p+G7ncOAxanhuqrhu53huqjhu4JB4buN4budNOG7q+G6vOG7neG6qOG7gkHhu53hu6Hhu6Phu5/hu58t4buh4buj4buf4buh4budw5Lhuq7hu51BSOG7neG6rOG7scOK4bqs4bud4buM4bqo4buaQeG7neG6qOG6quG6tMOK4budQeG6qOG7lOG7iMOK4bqs4bud4buMw5NDw4rhuqjhu53DgOG7p+G6vuG7neG7jMWp4bq+4bud4buM4burw4rhuqzhu51B4buUSsOK4bqs4budw4rhuqzhur7FqeG6quG7ncOK4bqs4bui4budQeG6qOG6vuG7neG6uOG6qOG6vsaww4rhuqzhu53hu5/hu6Nr4budw5JI4bud4bq64buUS8OK4bqs4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4budw4DFqeG6quG7neG6qOG7gkHDsuG7nUHDueG6vuG7ncOAdsOK4bqs4bud4bue4bun4bud4bq44bqo4bq+xrDDiuG6rOG7nXPhu6Nr4budw5JI4budw5LhuqrDiuG6qOG7neG7nuG6quG6sMOK4bud4bue4bun4bq+4budw4rhu6vhurzhu53huqjhu4JB4bud4buh4buj4bufci3hu6Hhu6Phu59zw7Lhu53hu5/hu6Phu6Nr4bud4bue4bun4bq+4budw4rhu6vhurzhu53huqjhu4JB4bud4buh4buj4bufw7ot4buh4buj4buh4buj4buN4buRL07hu5Phu5Ev4buMw4Hhu5Phu5Ev4buMw5Phu5Phu5Ev4buMw7nhu7nhurrhuqDhu5M=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh

Nghề chẻ đá Tây Gio Linh
2024-05-26 09:26:00

QTO - Miền Tây Gio Linh được thiên nhiên kiến tạo có trữ lượng đá tự nhiên dồi dào. Những bãi đá này tập trung chủ yếu ở các xã Gio An, Gio Sơn, Phong...

Nâng nhẹ nhành ô liu

Nâng nhẹ nhành ô liu
2024-05-26 09:15:00

QTO - Nhân loại từ xa xưa đã dùng hình ảnh bức tường và cây cầu để nói về ngăn cách và gắn kết, chia rẽ và nối liền, đứt gãy và thông suốt. Các chính trị...

Món ăn dành cho người đái tháo đường

Món ăn dành cho người đái tháo đường
2011-12-24 10:53:45

(SK&ĐS) - Ðái tháo đường (ÐTÐ) là một bệnh về chuyển hóa biểu hiện chủ yếu là đường huyết cao, do thiếu hụt insulin. Tỷ lệ người mắc bệnh ÐTÐ ngày một tăng nhanh, biến...

Xem móng biết bệnh

Xem móng biết bệnh
2011-12-24 10:53:24

(SK&ĐS) - Móng cấu tạo bởi chất keratin cứng như sừng, có chức năng bảo vệ và làm tăng thêm vẻ đẹp cho những ngón tay ngón chân, là vũ khí để tự vệ, để gãi khi có những cơn...

Trở lại Cu Vơ

Trở lại Cu Vơ
2011-12-23 12:50:29

(QT) - Ngược đường Hồ Chí Minh, tôi trở lại bản Cu Vơ theo lời hẹn 5 năm trước với trưởng bản Hồ Văn Phổ. Khác với những gì tôi hình dung, Cu Vơ bây giờ đã khác, thay vào hình...

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu
2011-12-23 02:59:02

(TNO) - Bộ GD-ĐT cho biết, đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007 quy định định mức biên chế sự nghiệp các trường mầm...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới
2011-12-23 02:58:30

(TNO) - Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 sẽ bổ sung khối thi A1 với các môn toán, lý, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến cho phép các trường tự công bố...

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?
2011-12-23 02:57:10

(SK&ĐS) - Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm.

3 cách ngâm rượu thuốc

3 cách ngâm rượu thuốc
2011-12-23 02:55:53

Rượu tang thầm, đại táo, đan sâm: tang thầm 20g, đại táo 40g, khởi tử 30g, đan sâm 40g. Cho các vị trên vào bình thủy tinh, thêm 1.500ml rượu trắng để ngâm, sau 10 ngày là dùng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết