Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3hu65x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7r+G7n+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buPw5Thu6Hhu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8ODQ0nhu49JxILGsOG6quG7j+G6quG7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeGwvxILDtG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUkmeOG7o3bhu41tauG6o+G6r2vhu48t4buPZMOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/hu6/hu5/hu4/huqrEguG7p+G6quG7j8OU4buh4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4bqo4bq44bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu49qZMSD4buue2hkxIM+4bqva+G7j+G7r0Phu4/DlOG7o+G6ruG7j+G7iMOMROG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu69x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j+G7r8SCxanhu4jhu4/huqxPRuG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7iuG6uuG6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G7r0Lhuqrhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4nhu497xILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buPw5Thu6Hhu4/hu4jEguG7jOG7r+G7j8SC4buh4bqqxILhu493SuG6qsOD4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buPw4Phuq5KSeG7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G7iOG7jOG7j+G7rXFC4buPw5TDgeG7j+G6qOG6tuG6qsSC4buP4buIw4xP4buC4buv4buP4bqqxILDleG6qsOD4buP4butw4HhuqrEguG7j+G7iOG7qeG7iOG7j3ZC4buP4buIxILhu6fhuqrhu4/hu4jEgsOA4buL4buP4bqqw4PEqOG6vOG6quG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/DlOG7oeG7j+G6qOG6uOG6ruG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7inDhu6/EguG7j8OD4bun4buY4buPw4zhu6Phu4nhu49k4buC4bqu4buP4bqoTOG7r+G7j+G7iOG6ruG7t8So4buPw4NDSeG7j0nEgsaw4bqq4buP4butcULhu4/DlMOB4buPw5Thu6Hhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4/hu69N4buj4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7i+G7j+G7iMOS4buP4buIxILhu5/huqrDg+G7j+G7lS/hu5HDtcO0w7Thu4vhu4/huq/DjMSo4bqqw4Phu4/hu4jhu6fhuqjhu4/DqeG7j+G7iOG7ueG7j1bhu4zhu49JxIJE4bqqw4Phu4/huqPEqHHhuqrDg+G7j+G6r8OM4bqy4buPScSC4bq64bqu4buPxIJGSeG7j+G6o8So4buc4buP4bqx4bqq4bqu4bqseMOUeMOM4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j3vhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j8ONxKjhu6Phu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buvceG6ruG7j+G7iMSC4bquw4Hhuqrhu4/EguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu49kxIPhu657aGTEgz7huq/hu4/hu4hw4bqu4buPxILhu6Phuq7hu4/hu5Jy4buPZMOC4bqqxILhu4/huq/EguG7n+G6ruG7j8OU4buh4buPZMOC4bqqxILhu4/huq/hu6fhuqrhu4vhu4/EgsSo4buYw4Hhuqrhu49kw4LhuqrEguG7jzzhuq7huqrEguG7j3fDgOG7j+G7iMSC4buj4buY4buPd+G6vuG6ruG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j8OU4buh4buP4buIxIJD4bqu4buPw43EqHjhuqrhu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILDrOG7j8OD4bquceG6qOG7j+G7iOG7muG7j+G6rMOB4buP4bqodOG7r+G7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buP4butw4HhuqrEguG7j3dP4buE4bqqw4Phu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j8SCQ+G7o8Os4buP4buvxIJN4buPd8OK4bqqw4Phu49JxIJE4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4buv4buf4buv4buPduG6suG7r8SC4buP4butw4HhuqrEguG7j+G6qsODxKjhu5jhu4/EguG6rsOA4bqo4buP4bqqxIJP4buPxIPhu6LDo8SD4buL4buP4buvSuG6qOG7j+G7oi/hu48m4buVe8O04buL4buP4bqqxILhuq7huqDhuqjhu4/huqbEgsSo4bur4bqq4buPd0/hu4ThuqrDg+G7j8SC4bq44buPxILFqUnhu4/hu6/FqUnhu4nhu4nhu4nhu49W4buM4buP4buf4bqq4buPe+G7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeOG7j+G7r8OK4bqqw4Phu4934bq84bqqw4Phu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu69x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j2TEg+G7rntoZMSDPuG6r+G7j8SCT+G7guG6qsOD4buP4buI4buC4bqu4buP4bqoTOG7r+G7j+G7iOG6ruG7t8So4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buvTeG7o+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/DlEHhu49kxIPhu657aGTEgz7huq/hu4vhu493w7rhu6/hu4/hu63huq7DgeG7iOG7j+G6rOG7oeG7j+G7iMaw4bqo4buPw43EqOG7o+G6quG7j+G7iMOMxJDhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/DlOG6rsOB4buv4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j0nEgkThuqrDg+G7i+G7j+G7r8SC4bq64bqqw4Phu4924bqy4buvxILhu4/hu63DgeG6qsSCw6zhu4/DlOG7qeG6quG7j3fDiuG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7i+G7j+G7r3Hhuq7hu4/hu4hwQuG7j+G6qMOK4buI4buP4buK4bq64buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSCw6zhu4/hu4hz4bqqw4Phu4/hu4jhu5rhu4/huqzDgeG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/hu4rhu47hu492TOG6qsOD4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7inDhu6/EguG7j8OU4buh4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j8SCRknhu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILDrOG7j8ODQ0nhu49JxILGsOG6quG7j8OD4bquceG6qOG7j+G7iOG7muG7j+G6rMOB4buP4bqodOG7r+G7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r8SCceG7mOG7j8OU4buh4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4rhurrhu4/hu63DgeG6qsSC4buPd0/hu4ThuqrDg+G7j+G7iOG6ruG7t8So4buPxIJD4buj4buP4bqmxILhu5/hu6/hu4nhu4nhu4ls4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1s4bqu4bqow4Phu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jS8v4buv4buJ4but4bujQsONxKjhu6PhuqrDg+G7iMOM4bqu4buJw5Thuqovdnjhu4rhuqbhu4hCSS/huqp44buQ4buKL8O0w7Thu5XDtC/hu5nhu5t24buXw7TDteG7leG7k8O14buR4buI4buVw7TDtcO14buT4bqsw7Thu4nhuqRJw4Phu43hu48vbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSW0mxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G6r8OMT+G7hOG6qsOD4buP4bqv4bquw4DEqOG7j8SCxJDhu6/hu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7j8OM4buO4buj4buP4buI4buj4buY4buP4butdeG6qsOD4buP4buS4buh4buPScSCROG6qsOD4buP4buK4bujxKjhu4/Dg+G6ruG7hOG7j8OM4buj4buP4buvxILhu4bhuq7hu4lsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbC/hu4jhu6Phu63huqx4bcSD4bujxKjhu4/EgsOK4bqu4buP4bqqw4PEguG6suG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbEguG7o+G6ruG7i+G7j+G7rOG7o+G6quG7j+G6o8SoceG6quG7j+G6rOG7lOG7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu493cuG7j+G6qsSC4buj4bqqxILhu4/hu6/EgkPhuqrDg+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4/hu4jhu6lJ4buPxILEqMWp4bqq4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buP4bqm4bu54buPxIJCcOG7r8SC4buPw5Thu6Hhu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqzhu4zhu6/hu4/DjcSoceG6quG7j+G6rOG7lOG7i+G7j8OD4bqu4buf4bqo4buP4buK4buf4buI4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j0fhu4/hu4jEqOG7mOG7ueG6quG7j8SCxKjhu5jDgeG6quG7i+G7j+G7knLDrOG7j+G7iOG7qUnhu4/EgsSoxanhuqrhu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/hu6/EgkLhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j+G7knLhu4vhu4/hu4jEguG6uOG6quG7j8OU4buh4buPw4Phuq7hu59C4buPw5Thuq7hu7fhuqrhu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7iOG6rsOAxKjhu4/EgsSQ4buv4buL4buP4buIw4zEqOG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7j+G7r+G7huG7j+G7ikfDrOG7j0nEguG7n+G7iOG7j3fDiuG6qsOD4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrhu4924bqy4buvxILhu4/DjOG7juG7o+G7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G7kuG7oeG7j0nEgkThuqrDg+G7ieG7j2Thu4Lhuq7hu4/huqhM4buv4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/Dg+G6rkpJ4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j8OU4buh4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4buvQ+G7j+G6qsSC4bup4bqq4buP4buIxILDk+G7r+G7j3dK4bqqw4Phu4/DlEHhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buL4buPScSCROG6qsOD4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rcOB4bqqxILhu4vhu4/DjOG7juG7o+G7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G7kuG7oeG7j0nEgkThuqrDg8Os4buP4buIc+G6qsOD4buP4buI4bua4buP4bqsw4Hhu4/EgsOK4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu4/hu69D4buP4bqqw4PEqOG6vOG6quG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/hu4pw4buvxILhu4/DlOG7oeG7j+G6qsSC4buh4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/EgkZJ4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buL4buP4buS4bun4buY4buPduG7jOG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/hu69x4bqu4buP4buIcELhu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG6uuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvw4rhuqrDg+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7i+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu493cuG7j0nEguG6uuG6ruG7j8SCRknhu4/hurHhu6x7VuG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7j8OU4buh4buP4buv4buf4buv4buP4but4buj4bqq4buL4buP4bqqw4Phu6HhuqrEguG7j+G7iMOM4bquw4Dhuqrhu4/huqbEguG7o+G6ruG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r0Phu4/hu5Thu4/huqrDg8SCw4Lhu6Phu4/hu69x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j2TEg+G7rntoZMSDPuG6r+G7j3fDgOG7j+G6quG7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeOG7ieG7j+G7rOG7oeG7j3vDg8So4buY4bqg4bqq4buP4bqvxILhurLhu497xILhuq7hu4vhu4/huq/DjE9H4bqqw4Phu4/huq/DjHDhuqjhu4/DqeG7j+G7iOG7ueG7j+G7knLhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7j+G7r8SCQuG7j+G7reG6ruG7ueG7iMOt4buP4bqvxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4vhu4/hu6/hu5/huqrhu4/hu63DiuG7j8OU4buh4buP4bqqxILhu6fhuqrhu4/DlOG6ruG7t+G6quG7j+G7mOG7j+G7iOG7ueG7j+G7r0vhuqrDg+G7j3dw4bqu4buPduG6rsOB4bqq4buP4bqx4buse1bhu4vhu4/hu6/FqUnhu49N4buY4buPd3HhuqrDg+G7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7reG7o+G6quG7i+G7j+G6qsOD4buh4bqqxILhu4vhu493QuG7oeG6quG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu69N4buj4buP4buScuG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/huqzhuqDhu49JxILhu5/hu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r8SC4bqu4bu54bqq4buPduG6suG7r8SC4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu49H4buP4buvxalJ4buPxILEqOG7mMOB4bqqw6zhu4/hu6zhu6Phuqrhu4/huqPEqHHhuqrhu4/huqzhu5Thu4924buM4buP4buf4bqq4buP4buvTeG7o+G7j+G7knLhu4/hu4jhurDhu6/EguG7j+G7r+G7jOG7r+G7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j8OUQeG7j+G6rEbhuq7hu4/hurDhu6/EguG7j+G7r03hu6Phu49kxIPhu657aGTEgz7huq/hu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j8SCw4Hhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4bqsQuG7o+G7j+G7iMOMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhu6PhuqrEguG7i+G7j+G7iHDhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SCxJDhu6/hu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7rcSo4bq+4bqu4buPxILEkEnhu4924bun4bqq4buL4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/EgkJw4buI4buPd+G6suG6qsSC4buP4bqm4buW4buP4buvTeG7o+G7jybDiuG6ruG7j+G6ocSCTOG7j+G6qsOV4buPw5Thu6Hhu48mw4rhuq7hu4974bq44bqqw4Phu4924bun4bqq4buJ4buJ4buJ4buPd+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/hu6/FqUnhu49JxILhu5/hu4jhu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j3ZM4bqqw4Phu4/hu69M4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/EgsOK4buPw4Phuq7hu6Phu4934bq24bqqxILhu493cuG7j3dPRuG7r+G7j+G6rOG7jOG7o+G7j+G7r8SCxJDhuqrhu4/hu4jEgnhC4buP4buv4buf4buv4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/hu6/EguG6sOG7j3dPRuG7r+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/DjcSo4buY4buPd+G6suG6qsSC4buJ4buP4bqvw4xC4bqqw4Phu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7i+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j+G7knLhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buP4buSceG7mOG7j8OM4buj4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgkZJ4buP4bqodOG7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j+G7r8SCceG7mOG7i+G7j+G6rMag4buL4buP4buvSuG6qOG7ieG7ieG7ieG7j+G6r8OMQuG6qsOD4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/hu4jhu7nhu4vhu4924buM4buP4buf4bqq4buPe+G7p+G6qsOD4buP4buv4bujQuG7j+G7isOT4buv4buP4bqmxIJFeOG7j+G7r8OK4bqqw4Phu4934bq84bqqw4Phu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPw43EqOG7o+G7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu69x4bqu4buP4buIxILhuq7DgeG6quG7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j2TEg+G7rntoZMSDPuG6r+G7j3dy4buP4buvxKjhuqrDg+G7j+G7r8WpSeG7j+G7r+G7n+G7r+G7j0nEgk/hu4bhuqrDg+G7j+G7iOG6rsOB4bqq4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG7oeG6qsSC4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPd+G7ueG6quG7j+G6qsSC4bquQcSo4buPxILDiuG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buL4buP4buvxalJ4buPScSC4buf4buI4buP4buS4buh4buPScSCROG6qsOD4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4934bu54bqq4buP4buv4buf4buv4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buL4buP4buIw4xw4bqo4buP4buY4buP4buI4bu54buL4buP4bqx4buse1bhu49H4buPxILhu6Phuq7hu4/hu5Jy4buPZMOC4bqqxILhu4/huq/hu6fhuqrhu4vhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r8SC4buf4bqu4buJ4buP4bqjxKjhu6Phu493Q+G7i+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8SCw4rhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/huqrEguG7qeG6quG7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu493cuG7j+G6qsSC4buj4bqqxILhu4/hu6/EgkPhuqrDg+G7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SC4buh4bqqxILhu4/DlOG6ruG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7r+G7n+G7j+G6qsSC4bun4bqq4buP4bqqxIJP4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G6qsSC4buh4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/EgkZJ4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buL4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/hu4pw4buvxILhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3Phuqrhu4/EqOG6uuG6qsOD4buL4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/EgkJw4buI4buPxILhu6HhuqrDg+G7j+G6qsOD4buh4buY4buL4buP4bqmw4Dhu4/hu69x4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4vhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqs4buh4bqo4buPw5Thu6Hhu4/Dg+G6ruG7o0Lhu4/hu4jhuq7hu7lJ4buP4buvQ+G7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4934bu54bqq4buP4buKw5Phu6/hu4/huqbEgkV44buP4buvTeG7o+G7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j+G6psSC4buf4buv4buJ4buPJuG6rsOB4bqq4buP4bqq4buj4buY4buL4buP4buIw4zhu7Phu4944bqo4buPw5Thu6Hhu4/huqrDg0/hu4Thuq7hu4/huqzhu4Lhuqrhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buP4buvQ+G7j+G7iuG7jOG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buP4buvTeG7o+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/hu4jEgk/hu4ThuqrDg+G7j+G7ksSo4buY4bu34bqq4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G7lOG7j+G7iMSCw5Phu6/hu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4vhu493w4Dhu4/hu4jDjOG7n+G6qsSC4buP4bqodOG7r+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7rcOB4bqqxILhu4/DlEHhu493T+G7hOG6qsOD4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/EgkLhu5/hu4vhu4/Dg+G6rsSo4bqq4buP4buK4buf4bqq4buL4buP4butw4HhuqrEguG7j8OUQeG7j+G6qHThu4jhu4vhu4/hu63DgeG6qsSC4buP4bqqw4NC4buh4bqu4buPduG7o+G7i+G7j+G7rcOB4bqqxILhu4/hu69K4bqo4buPw5Thu6Hhu4/hu69L4bqqw4Phu4/huqrEguG7o8So4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buP4bqq4bu5SeG7j+G7iuG6uuG6qsOD4buPw5Rz4bqq4buP4bqo4bqu4bqqxILhu4nhu4884buh4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4bqm4bqu4bqqxILhu492QuG7o+G6qsSC4buPduG6suG7r8SC4buPw5RM4buPc+G6quG7j8So4bq64bqqw4Phu4vhu4/hurjhuqrDg+G7j+G6ocSC4buj4bqq4buPZHPhuqrhu4/huq/EqOG7mOG7ueG6quG7j0fhu4/hu4jEguG6uOG6quG7j+G7ouG6quG7j1bEqOG7j1fhurjhuqrDg+G7j+G7keG7i+G7j+G7knLhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7j+G6rMSo4bq44bqq4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu4jDjE/hu4Lhu6/hu4/huqjhu4Dhuq7hu4/huqzGsOG6quG7j+G7r8SC4bu54buP4but4bqu4bu54bqq4buP4buv4buf4buv4buP4bqoQ+G6quG7j3Phuqrhu49JxIJM4buv4buPw5RM4buP4bqmxILhu5/hu6/EguG7j8SC4buh4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G6qMSQ4bqu4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G6uOG6qsOD4buPd0HEqOG7j8OM4buO4buj4buP4buI4buj4buY4buP4buIw4xP4buC4buv4buP4bqmxILhuq7hu49z4bqq4buL4buP4buK4bujxKjhu4/huqbEguG6ruG7j3fhuq7hu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu493w4Dhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqrEgk/hu493ceG6qOG7j+G7rXFC4buP4buj4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j3fhurrhuq7hu4/DlOG7guG6ruG7j+G6psSC4buf4buvxILhu4/EguG7oeG6qsOD4buJ4buP4bus4bu34bqq4buP4buvcOG6qsSC4buPd0Phu4vhu4/huqjDiuG7iOG7j3fhurrhuq7hu4/hu4hPRuG6qsOD4buPw5Thu6Hhu49JxIJw4bqo4buPw5Thuq7hu493T0bhu6/hu4924buM4buP4buf4bqq4buPd8O64buv4buP4but4bquw4Hhu4jhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buI4bun4bqo4buP4bqs4buh4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPR+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buP4buI4bquw4DEqOG7j8SCxJDhu6/hu4vhu4/hu4jDjMSo4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buP4buv4buG4buP4buKR+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPd+G6suG7o+G7j+G7reG7oeG6quG7j8SC4buj4bqu4buP4buScuG7j2TDguG6qsSC4buP4bqvxILhu5/huq7hu4vhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7ieG7j2Thu4Lhuq7hu4/hu4rhu4zhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7r03hu6Phu4924buM4buP4buf4bqq4buL4buP4buv4buf4buv4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4924buM4bqqw4Phu49J4buj4bqq4bq44buP4bqo4buj4bqqw4Phu4/hu4jEguG6uOG6qsOD4buPd+G6rsOBSeG7j+KAnOG6r8OM4bujQuG7j+G7mOG7t8So4buP4buIxIJP4buG4bqqw4Phu4vhu493w5LhuqrDg+G7j+G7iMOM4bujQuG7j8OU4bqu4buP4bqmxILEqOG7q+G6quKAneG7i+G7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4vhu4/Dg+G6rnHhuqrDg+G7j3Zw4buY4buPw5RB4buP4buv4buf4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buP4buI4bq64buI4buL4buP4buv4buf4buvxILhu4/DjOG7juG7o+G7j+G7iOG7o+G7mOG7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G7kuG7oeG7j0nEgkThuqrDg+G7j8OU4buC4bqu4buP4butw4rhu492TOG6qsOD4buP4buvTOG7j8SCT+G7guG6qsOD4buPduG7seG6quG7j+G7r8SC4bqu4buP4buI4bqu4bu54buI4buJ4buPPuG7gOG6ruG7j+G7reG7oeG6ruG7j8SCxJDhu6/hu493QcSo4buP4bqqxIJ14bqo4buPw4NDSeG7j0nEgsaw4bqq4buP4bqq4bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buP4bqqxILhu6nhuqrhu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buvTeG7o+G7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7i+G7j8OD4bqu4bufQuG7j8OU4bqu4bu34bqq4buPw5RB4buPw5Thu6Phuq7hu4/hu4jDjEThu4/hu69N4buj4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/huqrEguG7oeG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/huqrDg0Lhu6Hhuq7hu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buL4buP4buvceG6ruG7j+G7iMSC4bquw4Hhuqrhu4/EguG7oeG6qsSC4buPw5Thuq7hu49kxIPhu657aGTEgz7huq/hu4/hu69N4buj4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buJ4buPV+G6vOG6qsOD4buP4buIxILhu4Thuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/EgkJw4buI4buPd8OK4bqqw4Phu4/huqrhu6Hhu5jhu493cuG7j+G7iMSCSuG7r+G7j3fhu6vhu5jhu4/hu4rhu4zhu4/DjcSo4buj4bqq4buP4buI4bun4bqo4buP4buvTeG7o+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/DjcSo4buYQeG6quG7j3fhurLhu6Phu49JxIJP4buG4bqqw4Phu4vhu4/huqrEguG7oeG7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buL4buP4buvxILhu6Phu4/huqjDveG7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7i+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iOG6vuG7j+G7r8SCw5Phu6/hu4vhu493QuG7oeG6quG7j+G7iMSCw4Dhu4934bq64bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/DlOG6rsOB4buv4buP4bqmxILEqOG7mOG7ueG6quG7j+G6psSC4bqw4buvxILhu4vhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhu6HhuqrEguG7j+G7iOG6uuG7iOG7j2TEg+G7rntoZMSDPuG6r+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buL4buP4buIcOG6ruG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buPw5Thu6Hhu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buJ4buP4bqvw5Lhu493Q+G7i+G7j+G6qOG7gOG6ruG7j+G6psSC4bqu4buP4but4buh4bqq4buP4buI4buj4buY4buP4but4bqy4buP4but4bur4bqq4buL4buPxILEkOG7r+G7j+G7iuG6ruG6qsSC4buP4buv4buf4buv4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu493QcSo4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G6qk/hu4Lhu6/hu4/hu4pw4buvxILhu49H4buPxILDgeG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/DjOG7juG7o+G7j+G7iOG7o+G7mOG7j3dy4buPd09G4buv4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j3fGsMSo4buP4buIT+G7j+G7kuG7p+G7mOG7j3bhu4zhuqrDg+G7j+G7rXXhuqrDg+G7j+G6puG6ruG6qsSC4buPScSC4bqw4buPd09G4buv4buPduG7jOG7j+G7n+G6quG7j8SC4buA4buP4buIw4xG4buP4buvTuG6qsOD4buP4bqqxIJP4buP4buIxILhu6Phuqjhu4/Dg+G6ruG7o+G7j+G7r+G7n+G7r+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G7r3Hhuq7hu4/hu4jEguG6rsOB4bqq4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SCxJDhu6/hu4/DlOG7oeG7j+G7r8OK4bqqw4Phu4934bq84bqqw4Phu4nhu48+w7rhu4jhu4/huqbEguG7n+G7r+G7i+G7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7r03hu6Phu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8SCxJDhu6/hu4/huqrhu6Hhu5jhu4/hu69O4bqqw4Phu493cuG7j+G7r0Phu4/hu5Thu4/hu4jEgsOT4buv4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j8OU4buh4buP4butcULhu4/DjcSoceG6quG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buIw4zhurbhuqrEguG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buJ4buPVsaw4bqq4buPdsaw4bqq4buL4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7iOG7jOG7j8OD4bqu4buf4buv4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu4/DlOG7oeG7j+G7iMSC4buj4bqo4buPw4Phuq7hu6Phu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/huqjhurjhuq7hu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/EgsSQ4buv4buP4buK4bqu4bqqxILhu4934buj4bqqw4Phu4/hu4hwQuG7j8OM4buj4buP4bqow4rhu4jhu4/huqp54buI4buPd8O9SeG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqqxILhu6Hhu4/hu4jDjE/hu4ThuqrDg+G7j8OU4buh4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buPR+G7j8SC4buj4bqu4buP4buScuG7j2TDguG6qsSC4buP4bqv4bun4bqq4buL4buPZMOC4bqqxILhu4/huq/EguG7n+G6ruG7ieG7j+G6r8OMxKjhu5hB4bqq4buP4buIxILhurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bu34bqq4buPxILDgeG7j+G7iMSC4bq64bqqw4Phu4/hu4jDjMSo4buYQeG6quG7j+G7iMSC4buj4bqqxILhu4vhu4/DjcSo4buj4buPxILEkEnhu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buL4buPw4Phuq5x4bqqw4Phu492cOG7mOG7i+G7j3bhu4zhuqrDg+G7j0nhu6Phuqrhurjhu4vhu4/hu4jDjHhC4buP4bqmxILhu6vEqOG7j8SC4bquw4HEqOG7j8OU4buh4buP4butc+G6qsOD4buPw4zhurjhuqrhu4vhu4/hu6/EqOG6qsOD4buP4buvxalJ4buP4buI4buE4buPw4zhu4bhuq7hu4vhu4/hu63DiuG7j3ZM4bqqw4Phu4/hu69M4buL4buP4buvxalJ4buPScSC4buf4buI4buP4buS4buh4buPScSCROG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4buv4buf4buv4buPxILDiuG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buL4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgsSQ4buv4buL4buP4buIw4xw4bqo4buP4buY4buP4buI4bu54buL4buP4bqx4buse1bhu4/hu5Jy4buL4buP4buvceG6ruG7j+G7iHBC4buP4buR4buP4buv4bq44bqqw4Phu4/hu4jDjOG6tuG6qsSC4buPw5TDgeG7j+G7iuG6ruG6qsSC4buPR+G7j+G7iMOMT+G7hOG6qsOD4buPxILEkOG7r+G7j8OU4buh4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4/hu69x4bqu4buP4buIcELhu4/hu6/EguG7gOG7j8OM4buO4buj4buP4buI4buj4buY4buPR+G7j+G7mcO14buPxILDiuG7j8OD4bqu4buj4buPd+G6tuG6qsSC4buJ4buJ4buJ4buP4bqs4buh4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPxIJCcOG7iOG7j3fDiuG6qsOD4buPd3Lhu4/DlOG7oeG7j3fhu6PhuqrDg+G7j3dPRuG7r+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4974bun4bqqw4Phu4/hu6/hu6NC4buP4buKw5Phu6/hu4/huqbEgkV44buP4buvw4rhuqrDg+G7j3fhurzhuqrDg+G7j+G7iMSC4bq44bqqw4Phu4/DjcSo4buj4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7r3Hhuq7hu4/hu4jEguG6rsOB4bqq4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buP4buIw4zhuq7DgOG6quG7j+G6psSC4buj4bqu4buPR+G7j8SC4buj4bqu4buP4buScuG7j2TDguG6qsSC4buP4bqvxILhu5/huq7hu4vhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7i+G7j8ODQ0nhu4/hu4jhuq7hu7nhuqrDg+G7j+G6qkPhuq7hu4/huqbEgsO54bqqw4Phu4934bqy4bqqxILhu4/hu4jGsOG6qOG7j8ONxKjhu6Phuqrhu4/hu4jDjMSQ4bqqw4Phu4/hu69N4buj4buPw5Thuq7DgeG7r+G7j+G7iMSC4buM4buv4buPxILhuq7DgeG6quG7j2TEg+G7rntoZMSDPuG6r+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buPScSCROG6qsOD4buL4buP4buvxILhurrhuqrDg+G7j3bhurLhu6/EguG7j+G7rcOB4bqqxILhu493w4Dhu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4vhu4/hu6/EgnPhuqjhu4/hu4pD4buv4buPw5Thu6Hhu4/huqrhu6fhuqrDg+G7j+G7r+G7o0Lhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4nhu4/huq/DkuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j8SCQnDhu4jhu493w4rhuqrDg+G7j+G6quG7oeG7mOG7i+G7j3bhu4zhu4/hu5/huqrhu4/Egk/hu4LhuqrDg+G7j+G7iOG7guG6ruG7j+G6qEzhu6/hu4/hu4jhuq7hu7fEqOG7j0fhu4/EguG7o+G6ruG7j+G7knLhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r8SC4buf4bqu4buPw5Thu6Hhu49kw4LhuqrEguG7j+G6r+G7p+G6quG7j+G7r0Phu4/hu4jDjOG7t+G6quG7j+G7m8O1ZuG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7j3bhu6fhuqrhu4/DlOG7oeG7j8SCxJDhu6/hu4/hu4rhuq7huqrEguG7j3dPRuG7r+G7j+G7iMSo4buY4bu34bqq4buP4buIw4zEqOG7mEHhuqrhu4/DlEHhu4/DlOG6rsOB4buv4buP4buIxILhu4zhu6/hu4/EguG6rsOB4bqq4buPxILhu6HhuqrEguG7j8OU4bqu4buPZMSD4buue2hkxIM+4bqv4buL4buPw4zhu47hu6Phu4/hu4jhu6Phu5jhu4/hu6114bqqw4Phu4/hu5Lhu6Hhu49JxIJE4bqqw4Phu493w4Dhu49JxIJE4bqqw4Phu4vhu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buPduG6suG7r8SC4buP4butw4HhuqrEgsOs4buP4buIc+G6qsOD4buP4buVZuG7j8SCw4rhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7r0Phu4/huqrDg8So4bq84bqq4buP4bqqT+G7guG7r+G7j+G7inDhu6/EguG7j8OU4buh4buP4buVZuG7j8SCw4rhu4/Dg+G6ruG7o+G7j3fhurbhuqrEguG7j+G7r0Phu4/huqrEguG7oeG7j+G7iOG6ruG7t8So4buPxIJGSeG7j8OUw4Hhu4/hu4rhuq7huqrEguG7j+G7ikLhu4/DlOG7guG6ruG7j+G7iMOMT+G7guG7r+G7j8OU4buh4buPxILhu4Dhu4/hu4jDjEbhu4/hu5Lhu6fhu5jhu4924buM4bqqw4Phu4vhu4/hu69x4bqu4buP4buIcELhu4/hu5Hhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7iMOM4bq24bqqxILhu4/DlMOB4buP4buK4bqu4bqqxILhu4/hu6/hurjhuqrDg+G7j+G7r8OK4bqqw4Phu4nhu4/huq/DkuG7j3dD4buL4buP4bqqw4NP4buE4bqu4buPduG7p+G6quG7j0fhu4934bun4buY4buP4buK4bu14buP4buvxIJN4buPd8OK4bqqw4Phu4/hu61xQuG7j8OUw4Hhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6psSCRXjhu4vhu49JxIJE4bqqw4Phu4/hu6/EguG6uuG6qsOD4buP4bqs4bun4buY4buP4bqqxILhuq7huqDhuqjhu4/hu63DgeG6qsSC4buP4buI4bup4buI4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu6/DiuG6qsOD4buPd+G6vOG6qsOD4buL4buPw4Phuq5x4bqo4buP4bqqw4PEqOG7mOG7j+G7r+G7huG7j+G6qHThu6/hu4/hu6/hu5/hu6/hu4/hu63DgeG6qsSC4buP4buI4bqu4bu3xKjhu4/hu6/EgnHhu5jhu4vhu4/huqrEguG6ruG6oOG6qOG7j+G6psSCxKjhu6vhuqrhu493T+G7hOG6qsOD4buPxILhurjhu4/EgsWpSeG7j8OU4buh4buP4butw4HhuqrEguG7j+G7iOG7o+G7mC3hu6/EguG7p+G6qi3huqjhuq7DgeG6qsOD4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4jEguG7hOG6ruG7j8OD4bqu4buj4bqq4buP4buI4buC4bqu4buJ4buP4bus4buh4bqu4buL4buPceG6qsSCw63hu497KuG6scOpJHvhu4/hu6w0P+G7j3smP+G7tntsL0lt


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Trở lại Cu Vơ

Trở lại Cu Vơ
2011-12-23 12:50:29

(QT) - Ngược đường Hồ Chí Minh, tôi trở lại bản Cu Vơ theo lời hẹn 5 năm trước với trưởng bản Hồ Văn Phổ. Khác với những gì tôi hình dung, Cu Vơ bây giờ đã khác, thay vào hình...

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu
2011-12-23 02:59:02

(TNO) - Bộ GD-ĐT cho biết, đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007 quy định định mức biên chế sự nghiệp các trường mầm...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới
2011-12-23 02:58:30

(TNO) - Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 sẽ bổ sung khối thi A1 với các môn toán, lý, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến cho phép các trường tự công bố...

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?
2011-12-23 02:57:10

(SK&ĐS) - Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm.

3 cách ngâm rượu thuốc

3 cách ngâm rượu thuốc
2011-12-23 02:55:53

Rượu tang thầm, đại táo, đan sâm: tang thầm 20g, đại táo 40g, khởi tử 30g, đan sâm 40g. Cho các vị trên vào bình thủy tinh, thêm 1.500ml rượu trắng để ngâm, sau 10 ngày là dùng...

Hậu phương của người lính đảo

Hậu phương của người lính đảo
2011-12-22 09:49:18

(QT) - Lặng nhìn về phía rặng phi lao đang xao xác đón cơn gió đông lạnh căm của xứ biển, ông Phan Sỹ Canh (71 tuổi) trầm ngâm: “Mùa này ở Trường Sa chắc lạnh lắm, không biết...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết