Cập nhật:  GMT+7
4bq74burZ+G7heG7o+G7s2tERMOi4buD4bqqIuG7scSQ4buzcOG7g+G6veG7tuG7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4burw4Phu7fhu4UiQ3dr4buFR23hu4XEkOG7q8OD4bu34buF4buibMSQ4buF4buj4buV4bu34buF4buh4bq+4bqk4bu34bupZOG7heG7oeG7seG7peG7t2Thu4XEkENu4bu14buFw43hu4XEkMO64bq7L+G7q2fhur3hurvhuqrhu4Xhu6Phu7NrRETDouG7g+G6quG7qnBr4buf4buD4bq9w6l9IuG6ueG7hS3hu4Xhu7bhu6vhu5Phu7fhu4Xhu5924bqq4buFxJDhu7HDuuG6quG7hUnDieG7o+G7heG7o+G7hOG7hcSQQ+G7seG7heG7o+G6vGvhu4Xhu6Dhu7lt4bu34buF4buhbuG7seG7heG7neG7seG7p0Xhu4V9RcSC4buj4buF4bur4bqw4bux4buFxJB34bu34bur4buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6Hhu5PDjWThu4Xhu6HDg+G7t+G7qeG7heG7oW/hu7nhu4Xhu6Phu4Thu4XEkEPhu7Hhu4VJw7Phu4Xhu6rhur7DguG7t+G7qeG7hV3hurThu7fhu4XDqeG7quG6vsOC4bu34bup4buF4buqQWtk4buFfUVv4bu34bup4buFIkN24bq54buF4buhw7lF4buF4bup4buE4bux4buF4bup4buN4bu14buF4bu34bupRcON4bul4bu34buFR8OA4bu34bup4buF4buzbeG7heG7o2zhu6Phu4Xhu6Phu5nhuqrhu4Xhu6Ns4buj4buF4bu34bupbeG7t+G7q+G7heG7o+G7leG7t+G7hUJFa+G7t+G7hcSQ4buT4bu14buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+4buFSeG7k8ON4buF4buf4buC4bu34bup4buF4buh4bq+4bqk4bu34bupZOG7hcSQQ27hu7Xhu4XDjeG7hcSQw7pk4buF4buh4bux4bul4bu34buFxJDhu6vhu43huqrhu4VEbOG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G7ueG7heG7t+G7qeG6vuG6pOG7seG7heG7n+G7k+G7t+G7hcSQ4burw4Phu7fhu4UiQ3dr4buFR23hu4XEkOG7q8OD4bu34buF4buibMSQ4buF4buj4bq8a+G7hUnDs8SR4buFS+G7t+G7q+G7hSJD4buV4bu34buFw6HDsuG7t+G7heG7tG7hu7fhu6tk4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG6quG7q0Hhu4XEkOG7q8OD4bu34buFIkN3a+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7neG7scO6xJBi4buF4oCcIuG7q8OD4bu34buFIkN3a+G7heG7o0Hhu4VpZuG7heG7q+G6sOG7hUfDguG7seG7hWfhu4tm4buFw73hu6vGoUVk4buF4bujQeG7heG7teG6sMSQ4buF4buzw4Lhuqrhu4Xhu6vDgOG7o+G7hcSQ4buX4bqq4buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buG4buF4buzw4Lhuqrhu4Vn4buF4buhw7rhu7fhu4Xhu7PDguG6quG7hcOs4buFR8OC4bux4buFaWbhu4Vw4bu1xJHhu4Xhu6Dhuq7hu7fhu6nhu4Xhu51t4bu54buFRG/hu7fhu4VJReG7mcSQ4buFxJDhu6tw4bu54buF4buzxILhu7Hhu4XEkENFw43DueG7t+G7hcSQ4burxILhu7fhu6lk4buF4buzbuG7seG7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buFxJDhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4Xhu7VFa+G7heG7nWzhu7fhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4VHw4Lhu7Hhu4Xhu6Ns4buj4buFR+G6uOG7t+G7qeG7heG7s+G7k+G7t+G7heG7o+G7l+G7t+G7heG7t3Xhu7fhu4XEkMSo4buF4buz4bul4buF4bur4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7teG7heG7qeG7leG7t+G7heG7oWvhu4VExILEkeG7hcOhduG7hcSQQ+G7reG7heG7o+G6vGvhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4bujbOG7o+G7q+G7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7hUnDs+G7heG7quG6vsOC4bu34bup4buFXeG6tOG7t+G7heG7q+G6tOG7t+G7hWlm4buFw73hu7Xhu4Xhu6Hhur7huqThu7fhu6nhu4Xhu6Phu43EkOG7hUPhu4bhu7fhu6lk4buF4bu3w7pF4buF4buh4bux4buF4bud4bqw4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7qeG6uOG7seG7heG7o+G6ouG7t+G7qeG7heG7q23hu7fhu6nhu4Xhu6vhu7lsZOG7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qeG7hcSQ4burReG7l+G7t+G7heG7s+G6puG7seG7hcSQ4bur4buv4buF4bu14buZxJDhu4XDveG7q+G7uW/hu7fhu6nhu4VpLcOt4buF4bup4bux4bqk4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4bur4bquxJHhu4Ui4buG4buFxJBD4bq+w4Lhu6Phu4Xhu6HDuuG7t+G7heG7t2vDjWThu4Xhu6Phu6t34buF4bujQeG7heG7oW3hu7fhu4XDg+G7t+G7qeG7hcO94bur4bu5c+G7heG7tW7hu7fhu6vhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4bu1w4Lhu7Hhu4VDa+G7heG7ocO64bu34buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFScOz4buF4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Vd4bq04bu3ZOG7hUfhu6/hu4Xhuqrhu6tv4bux4buF4buh4bux4buF4buj4buNxJDhu4VD4buG4bu34bup4buFQ+G7mcSQ4buF4bu34bupRcON4buF4bur4bux4bun4bu1ZOG7heG7s27hu7Hhu4Xhuqrhu6tv4bux4buF4buz4bqw4bux4buFQkVr4buFw6zhu4Xhu6Phu7nhu7fhu4VERcSC4bux4buF4buzw4Lhu7fhu4Xhu7fhu6vhuqDhu4Xhu7fhur7DguG7o+G7heG7s8OK4buF4buh4bq24buFR8O54buF4bud4buZxJDhu4Xhu6Phu4Dhu4Xhu7PDieG7o+G7heG7t23hu7nEkeG7heG7tOG6suG7seG7heG7s+G7leG7t+G7heG7q8OA4bqq4buFxJBu4bux4buFIOG7nOG7tuG7nuG7hUnDs2Thu4Xhu6Phu6vDieG7t+G7qeG7hcSQw4Phu7Hhu4Xhuqrhu6tv4bux4buF4buh4bux4buFxJBD4bq+w4Lhu6Phu4Xhu7XhurDEkOG7heG7t+G7qW3DjWThu4Xhuqzhu4Xhu7Nu4bux4buFxJBu4bux4buFScOz4buFxJDEguG7seG7heG7q8OD4bu14buF4buhQWThu4Xhu6vDgOG6quG7hUnhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7fDukXhu4VCRWzhu4XEkEPhur5r4buF4bqq4burb+G7seG7heG6rOG7heG7s27hu7Hhu4XEkOG7q3Xhu7Xhu4Xhu7XhurDEkOG7heG7oXXhu7Xhu4Xhu7XDguG7seG7hUfDueG7heG7oeG6vuG6puG7o8SR4buF4bu04bqy4bux4buF4buz4buV4bu34buF4buj4buNxJDhu4VD4buG4bu34bupZOG7hUR14bu34buFR+G7jcSQ4buF4buj4buN4bu34buF4buj4burb8ON4buF4bu1bEXhu4Xhu6Hhu5Xhu7Xhu4Xhu6Hhu69r4buF4buj4bur4buT4bu34buFxJBrw43EkeG7hcOh4buv4buF4buzw4zhu4Xhu5/hu7nhu4Xhu7dtw43hu4Xhu7d14bu34buF4bqq4bur4buV4bu34buF4buzw4Lhu7fhu4Xhu6Hhuq7hu7fhu6nhu4Xhu51t4bu54buFxJDhu6vDg+G7t+G7hSJDd2vhu4Xhu6Phu6vhur5r4buFxJDhu7HDuuG6quG7heG7o+G7l+G7t+G7heG7oeG6vuG6puG7o+G7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6tF4buF4buj4buVReG7hcSQ4bur4buxw7rEkOG7hcONw7pF4buF4bujReG6sOG7o+G7hUTEguG7t+G7qeG7heG7t+G7q+G6vuG7hUlw4buF4bu1bMONZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhuqrhu6vhur7hurThu7fhu6nhu4XEkOG7seG7peG7t+G7heG7t+G7qeG7q3Dhu4Xhu7fhu6vhu6/hu7fEkcSRxJHhu4Xhu7Thu5nDjeG7hcSQ4burbOG7t+G7qeG7hcSQQ+G6vsOC4bujZOG7heG7o+G7q2xF4buF4budceG7heG7q+G6tOG7t+G7hWdm4buFxJBF4bq24bux4buF4buh4bq+4bqm4buj4buF4buh4bq+a+G7hUNr4buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFScOz4buF4buj4burRmvhu4Xhu53hu6Xhu7fhu6vhu4Xhu7fhu6nhu6tw4buFxJDhu7HDuuG7t+G7qeG7hUlw4buF4bu1bMON4buF4bur4bu5b+G7t+G7qeG7hUThuqbhu4Xhu6Phu6tuw43hu4XEkEXEgsSQ4buFR23hu7nhu4VD4buG4bu34bupZOG7hcSQ4buv4bu14buF4bujb+G7heG7t+G7qW3DjeG7heG7tcOC4bux4buFxJDhu6vhu5nDjeKAncSR4buF4bu24bup4bq+4bqk4bux4buF4buf4buT4bu34buF4buj4bur4bu54buF4bud4buxw7rEkGThu4VE4bu54buFR8OC4bux4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hSJDd2vhu4XEkOG7q+G7r+G7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6JsxJDhu4Xhu6PDgeG7t+G7hcO94burQeG7hcO94burw7Lhu7fhu4Xhu6vhurThu7fhu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXEkeG7hSLhu6vDg+G7t+G7heG7omzEkOG7heG7nWvhu4Xhuqrhu6vhu61r4buF4buhw7lF4buF4bup4buxbOG6quG7hUfDguG7seG7heG7oXZr4buF4budbeG7t+G7heG7o2zhu6Phu4XEkOG7q8OD4bu34buFR+G6uOG7t+G7qeG7hUThu5NF4buFR+G6uOG7t+G7qeG7hUlr4buF4buj4bq8a+G7hUnDs+G7hcOheOG7t+G7q+G7hSrhu4XDqcOheOG7t+G7q+G7heG7suG7seG7t+G7q+G6uWThu4VJw7Phu4Xhu6rhur7DguG7t+G7qeG7heG7suG7l+G6quG7hcOp4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu6rhu7ls4bq5xJHhu4VL4bu34bur4buF4buq4bqu4buFw6HDsuG7t+G7hVvhu7Fk4buFIkPhur7huqzhu7fhu6nhu4XEkOG7q8OD4bu34buF4buibMSQ4buF4bu34burxqHhu7Xhu4XEkOG7reG7t+G7q2Lhu4XigJwi4buG4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7omzEkOG7hUNr4buF4buhw7rhu7fhu4XEkOG7q8OD4bu34buFIkN3a+G7heG7teG7mcSQ4buFaOG7heG7qeG7seG6pOG7heG7oeG6ruG7t+G7qeG7heG7q+G6rmThu4VDa+G7heG7ocO64bu34buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFScOz4buF4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Vd4bq04bu34buFxJDhu6t14bu14buFw63hu4Xhu6nhu7HhuqThu4Xhu7dGa8SR4buF4bu24bur4buxw7lF4buFxJBD4bq+4bqk4bu34bup4buF4bur4bqm4bqq4buF4bud4bul4bu34bur4buF4bu34bur4buT4bu34buFxJBD4bu54bu34bup4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hcO94burw4Phu7fhu6nhu4XDvXbhuqrhu4VDa+G7heG7ocO64bu34buFxJBDReG7t+G7qeG7hcSQ4buT4bu14buFScOz4buF4buh4bun4buF4buj4buZ4bqq4buF4buj4buARcSR4buF4buiQeG7hcSQQ+G6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7q+G6puG6quG7hURv4bu34buF4bqq4bur4bq64buFROG7seG7t+G7q+G7heG7t+G7qWvDjeG7heG7qeG7sUZr4buF4buh4bq+4bqk4bu34bup4buFQ2vhu4VJw7PEkeG7hTzhu4XEkEPhu7nhu7fhu6nhu4Xhu7dtw41k4buFw73hu6vhu7Hhu4Xhu6nDteG6quG7hcSQa+G7seG7heG7t27hu7dk4buF4buh4bqu4bu34bup4buF4budbeG7ueG7heG6quG7q+G7leG7t+G7heG7s8OC4bu34buF4bu34bur4bqk4buFR23hu7nhu4XEkOG7q+G7lcON4buF4bujw4nhu7fhu6nhu4Xhu6vhu7nDteG7o+G7hcSQ4bur4bq24bux4buF4bqq4burceG6qsSR4buF4bu2w7pF4buFw73hu6vDg+G7t+G7qeG7heG7o+G7q8O6xJDhu4XEkOG7q+G7r+G7heG7neG7peG7t+G7q+G7heG7t+G7q+G7k+G7t+G7hcSQ4buC4buF4buzbeG7t+G7q+G7heG7neG7peG7t+G7q2Thu4Xhu6Phu6vhu4Dhu4XEkOG7reG7t+G7q+G7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qeG7hcO94bur4buxdeG7t+G7qeG7hUfhuqLhu7fhu6nhu4VDa+G7hcSQQ0Xhu7fhu6nhu4XEkOG7k+G7teG7hUnDs+G7heG7o+G7meG6quG7heG7o+G7gEXhu4XEkOG7q+G7r+G7heG7q8O6xJDhu4VE4buA4buj4buFSWvhu4VJw4Phu7HigJ3EkeG7hSLhu6vDg+G7t+G7heG7omzEkOG7heG7o0Hhu4Xhu4vDrOG7heG7q+G6sOG7hUfDguG7seG7hWnhu4tm4buFw73hu6vGoUVk4buFxJDEqOG7heG7s+G7peG7heG7q+G6sOG7heG7oUHhu7Hhu4Xhu7fhu6nhu6vDqOG7ueG7hcSQ4bq+4bq04bu34bup4buF4buh4bq+4bq04bu34bup4buFR8OC4bux4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hSJDd2vEkeG7hSrhu7fhu6nhu4Xhu6rhuq7hu4XDocOy4bu34buF4buqbuG7t+G7q2Thu4V74burQeG7heG7nOG7reG7hcSQ4bur4bq+4buF4bugb+G7t+G7qeG7hUXEqOG7hUnDs+G7heG7quG6vsOC4bu34bup4buFXeG6tOG7t+G7heG7o+G7q+G7ueG7heG7neG7scO6xJBk4buFxJDhu7lt4bu34buFScOz4buF4bujQeG7heG7ieG7hcSQ4burw4Phu7fhu4XEkOG7q+G7r+G7hcOs4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7ocOz4buF4bujQeG7heG7oeG7seG7peG7t8SR4buF4buq4bqw4buF4bu34bup4burw6jhu7nhu4Xhu6Phurxr4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hSJDd2vhu4VHbeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6JsxJDhu4Xhu6Phu6vhu7HDuuG7teG7heG7qeG7leG7t+G7hcOsZuG6p+G7hUTEguG7heG7q+G6sOG7heG7t+G7qeG7q8Oo4bu54buF4buj4bq8a+G7hUnDs8SR4buF4bqhw7Phu4Xhu7fhu6vhu7HDuUXhu4Xhu7Phu5Xhu7fhu4Xhu7Nt4bu14buFxJDhuqThu4XEkEPhu6/hu7fhu6vhu4Xhu7N14bu34buFIOG7nOG7tuG7nuG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7ocO54buF4bu34bup4burduG7heG7teG6rOG7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qeG7hUdt4buFw71x4bu54buF4buz4bq+w4Lhu7Hhu4Xhu6Hhu7Hhu6Xhu7fhu4Xhu6Phu6vhu7nhu4Xhu6tr4bux4buFxJDhu6vDg+G7t+G7heG7t23DjeG7heG7t+G7q+G6vuG7t+G7qeG7heG7o+G7q+G6vmvhu4Xhu6Hhur7huqbhu6Phu4Xhu6nhu7Fv4bux4buFQkXDjcO6xJDEkeG7hSJDa+G7ueG7heG7oeG6tuG7seG7hUfDguG7seG7heG7o+G7q8OJ4bu34bup4buFxJDDg+G7sWThu4XDg+G7t+G7qeG7hcOh4bqi4buFIuG7q2vhu7fhu6tk4buFe+G7q0Hhu4Xhu6Lhu6vhurzhu4XEkHbhu6Phu6vhu4Ug4buc4bu24bue4buF4burRcON4bul4bu34buF4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Xhu6rhu7ls4buF4buj4bur4bu54buF4bud4buxw7rEkGLhu4XigJwiQ3Xhu7fhu4Xhu6F2a+G7heG7nW3hu7fhu4Xhu6tFw43hu6Xhu7fhu4Xhu6NB4buFZ2jhu4XEkOG7q8OD4bu34buFR+G6uOG7t+G7qeG7hUThu5NF4buFR+G7m+G7t+G7heG7o+G7q+G6vmvhu4Xhu6NB4buF4buh4bux4bul4bu3ZOG7heG7q0XDjeG7peG7t+G7heG7ocOz4buF4buz4buX4bqq4buF4buhw7nhu4Vs4bu34buFw71x4bu54buF4buh4bux4bul4bu34buFxJBD4bu54bu34bup4buF4bu3w7Lhu7Xhu4VoZmdoZOG7hUPhu7F14bu34bup4buF4bura+G7seG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6JsxJDhu4VHbeG7hSJDd2vhu4Xhu6Phurxr4buFScOz4buF4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Vd4bq04bu34buFxJDhu6vhu6/hu4Xhu5/hu7nhu4Xhu6F2a+G7heG7q+G7r+G7t+G7q+G7heG7q+G7seG7p+G7teG7hcSQQ+G6rOG7heG7t3Xhu7fhu4Xhuqrhu6tv4bux4buF4buh4buVReG7hcSQ4bq+4buFw73hu7Hhu7fhu6vhu4Xhuqrhu6vhu63hu4VCRWzhu4Xhu6Nr4bu5ZOG7heG7s27hu7Hhu4Xhu6Phu6vhur5r4buF4bujQeG7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qeG7heG7qeG7sWvhu7nhu4XEkOG7q8OD4bu34bup4buF4bu3deG7t+G7heG7o+G7q+G6vmvhu4XEkOG7q+G7p+G7heG7qeG7sW/hu7Hhu4VCRcONw7rEkOG7heG7t+G7qWvDjeG7heG7oeG6vuG6puG7o+KAncSR4buF4buca+G7ueG7heG7qeG7seG6pOG7heG7qeG7leG7t+G7hWdmZuG7heG7q+G6sOG7heG7n+G7k+G7t+G7hcOh4buT4bu34buFw73hu7HDuUXhu4Xhu6Phurxr4buFxJDhu6vDg+G7t+G7hSJDd2vhu4VHbeG7hcSQ4burw4Phu7fhu4Xhu6JsxJDhu4Xhu6Phurxr4buFScOz4buF4buq4bq+w4Lhu7fhu6nhu4Vd4bq04bu34buF4bu1w4Lhu7Hhu4Xhu6NB4buF4buh4bux4bul4bu3ZOG7heG7oeG6vuG6pOG7t+G7qWThu4XEkENu4bu14buFw43hu4XEkMO64buF4bqq4bur4bq64buj4buFR+G6uuG7heG7o0XhurDhu6Phu4VExILhu7fhu6nhu4VE4bux4bu34bur4buF4bur4bu5bsSQ4bqr4buF4bui4burw4nhu7fhu6nhu4XEkMOD4bux4buFw73hu7HDuuG7t+G7heG7t+G7qeG7q3bhu4Xhu6Ns4buj4buF4buj4buZ4bqqZOG7heG7o2zhu6Phu4Xhu7fhu6lt4bu34bur4buF4buz4buxdeG7t+G7hUJFa+G7t+G7heG7o+G6uOG7t+G7qeG7hUdt4bu54buF4bujReG6sOG7o2Thu4VCRWvhu7fhu4XEkOG7k+G7teG7heG7qeG7sW/hu7Hhu4VCRcONw7rEkGThu4XEkOG7q2zhu7nhu4Xhu6nhuqjhu4Xhu6Hhu6fhu4Xhu7fhu6nhur7huqThu7Hhu4Xhu5/hu5Phu7fhu4VEw4Lhu7Xhu4Xhurbhu7fhu4Xhu6F24bu34bur4buF4bujReG6sOG7o+G7hUTEguG7t+G7qcSR4buF4bu04buw4bu24buq4buFIiDhu5jhu7bhursv4bqq4bq9


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến

Phụ nữ làm báo vì đam mê và cống hiến
2024-06-21 05:30:00

QTO - Dẫu biết nghề báo đối với phụ nữ rất vất vả, gặp không ít thử thách nhưng vì đam mê, nhiều chị em vẫn chọn. Không chỉ quyết tâm khắc phục khó khăn để...

Trở lại Cu Vơ

Trở lại Cu Vơ
2011-12-23 12:50:29

(QT) - Ngược đường Hồ Chí Minh, tôi trở lại bản Cu Vơ theo lời hẹn 5 năm trước với trưởng bản Hồ Văn Phổ. Khác với những gì tôi hình dung, Cu Vơ bây giờ đã khác, thay vào hình...

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu
2011-12-23 02:59:02

(TNO) - Bộ GD-ĐT cho biết, đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007 quy định định mức biên chế sự nghiệp các trường mầm...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới
2011-12-23 02:58:30

(TNO) - Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 sẽ bổ sung khối thi A1 với các môn toán, lý, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến cho phép các trường tự công bố...

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?
2011-12-23 02:57:10

(SK&ĐS) - Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm.

3 cách ngâm rượu thuốc

3 cách ngâm rượu thuốc
2011-12-23 02:55:53

Rượu tang thầm, đại táo, đan sâm: tang thầm 20g, đại táo 40g, khởi tử 30g, đan sâm 40g. Cho các vị trên vào bình thủy tinh, thêm 1.500ml rượu trắng để ngâm, sau 10 ngày là dùng...

Hậu phương của người lính đảo

Hậu phương của người lính đảo
2011-12-22 09:49:18

(QT) - Lặng nhìn về phía rặng phi lao đang xao xác đón cơn gió đông lạnh căm của xứ biển, ông Phan Sỹ Canh (71 tuổi) trầm ngâm: “Mùa này ở Trường Sa chắc lạnh lắm, không biết...

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”
2011-12-22 09:48:36

(QT) - Nỗ lực đảm bảo toàn diện trên cả hai mặt kinh tế, gia đình hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ, được bà con thôn xóm thương yêu, kính nể đó là hình ảnh của chị Nguyễn Thị...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết