Cập nhật:  GMT+7
Y8O54bq/4bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tDzhu6Xhuqzhu6/GoeG6u2Q84bqk4bq24bq94buv4buJ4bul4bq94buY4bqo4bq9NcODYy/DueG6v2Rj4bq04bq94buZ4buvw63huqbhuqbEg+G6u+G6tMOZxqHDreG7leG6u2ThuqshPGLhur0t4bq9V8O6ReG6sOG7meG6veG7l0Xhuq53w7rhur3DmcOB4bq94buYw7nhu6fhur1W4buld8O54bqn4bq94bqs4bu54bul4bq94bqs4bqk4bq24bq94buv4buJ4bul4bq94buTxKl34bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94bqsw7nGoXjhur3hu6/huq7hu6Xhur3DueG7nXfhur3hu4Xhur13a3bhur3huqzhuqRFxILhu5nhur3hur7EguG7peG6veG6rOG6pEXhurZ3w7rhur3hu5PEqXfhur3DmcOB4bq9NWt34bq9LsO54bqg4bqt4bq94busw7nDrOG7meG6veG6vsSC4bul4bq9d8O5w4p3w7rhur3DusWp4bq94bqs4bu54bul4bq9w7nFqXfDueG6veG7leG6qHfDuuG6p+G6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6veG7k8Oy4buC4bq9w7rhu6Xhuq7hur3hu5dq4bq94butw7nDrOG7meG6p+G6veG6rMO5w63hu4Lhur3hur7hu4t44bq9w7nFqXfDueG6vcSpd8O54bq9dsOA4bqs4bq9d8O64buzd+G6veG7l8OB4bul4bq94bqs4bqkw4Phur3huqzhuqThu7Phu6Xhur3hu6/hu4vhur13w7nDinfDuuG6veG6pOG7keG7guG6veG7meG7i+G6veG6tMO54buh4bq94buGw613w7nhur12RcSC4bqs4bqn4bq9d8O5w4p3w7rhur13w7rhu7nhu6Xhur13w7nhu4vhur3huqbhu4t34bq9d8O54buN4bq04bq9d8O54bu54bq94bqsw7nGoXjhur3huqzhuqThu6Vxd+G6veG7l8OB4bul4bq94bq+4buL4bq94bq+4buzd8O64bq94buv4buJ4bul4bq94bqs4bq44bq94buGw63hur3huqzhu6Vwd8O64bq94buX4buz4buZ4bq94bul4bq94bqs4bqu4bq94buZRMOt4bq9w7nhu7Phu5nhur3huqbhu6V3w7nhur3hur5Cd8O64bq94buTxKl34bq94bq+a3fDuuG6veG6vm93w7rhur3DguG6qMOt4bq94bqs4bq4d8O64bq94bu54bq94buZ4bq8w63hur3hu5lEw63hur13w7rhu7nhu6Xhur3huqzhuqRF4bqud8O64bq9dsSC4bul4bqt4bq94busw7nhuqjhur3huqzDrOG7peG6veG7l8awd8O54bq94buZReG6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6p+G6veG6rMO54bqow4Dhu5nhur3hu4Zq4bq9w5lFxIJ3w7rhur3hu67hu6V3w7nhuqfhur3DueG6qOG7gnJ34bq9w5lFxIJ3w7rhur3DmXnDreG6veG6qyHhuqjEqXfDuuG6vTzhuqTGsGLhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu6/DteG6tOG6veG6psOt4bqo4bq94buZw7lE4bq94bqs4bqkRcODd8O64bq94buV4bul4bq94buVw7J34bq94bqkw63hur3hu63DueG7teG7peG6veG7r8O9d8O64bq9w7nDgeG6veG6rMO5ROG7guG6veG7l+G7pXJ34bq9KOG7i3jhur0h4bqow6x34bqt4bq94buWw4F3w7rhur3hu5nDueG7p+G6vVfDuuG6qOG7gnR34bq9IeG6qMOyd+G6veG7mMO54bund8O54bqn4bq9LsO5eeG6veG7mMO5ROG6veG6rMaw4buZw7nhur0+4buSV+G7lOG6veG6rOG7qXfDueG6vXfDucSC4bq94buv4buJ4bul4bq94buv4bqq4buZ4bq94buZw7134bq94buv4buL4bq94buYw7lE4bq94bqsxrDhu5nDueG6vT7hu5JX4buU4bq9w7nhuqjhu4Jyd+G6vcOZRcSCd8O64bq9w5l5w63hur3huqzhuqThurrhu5nhur3huqzhu6Vw4bq04bq94buZw7nhu6nhur3hu5fhu4l44bq94bq+4bulcuG7meG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94butw7nhuqjhur3huqzDrOG7peG6veG7l+G7pXfDueG6veG7mUXhur3hu5jhuqjhur01w4PDouG6veKAnOG7lnnhur3hu6/hu4vhur12w4Dhuqzhur3DguG6qOG7gnDhuqzhur3hu5fGsHfDueG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhur3hu5lEw63hur0+4buSV+G7lOG6vcO54bqo4buCcnfhur3DmUXEgnfDuuG6vcOZecOt4bqt4bq94buS4bq24bul4bq9w4LhuqjDreG6veG7rcO5xKl44bq94bqmw6zhuqzhur3huqzDueG7jeG7guG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG6tuG6veG7l8OB4bul4bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94butw7nhu7l3w7rhur124buN4buC4bq94bqsw7nhuqjDtXfhur3hu6/hurDhu6Xhuqfhur3EqXfDueG6vcO5ReG6tnfDuuG6veG7l3B34bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6veG7mUTDreG6veG7k+G7i+G6veG7mXh34bq94bqmw63huqjhur134buL4buC4bqt4bq9POG6qOG7guG6vXfDueG7peG7oXfhuqfhur3huqzDuXPhur3huqzDucaheOG6vXfDuuG6qOG7gnJ34bq94bq+4buzd8O64bq94buZRMOt4bq94buT4buL4bq94buZeHfhur3hu5XDsnfhur3hu5PEqXfhuqfhur3DueG6qOG7gnJ34bq94buXauG6veG7l8OBd8O64bq94buE4bq94bq+4buL4bq9w4Lhuqjhu4Jw4bqs4bq94bqsw7J24bq94bqsw7nhurrhu5nhur3DueG7pXJ34bq94bqsw7nhu4t3w7nhur3hu5nhu7l3w7rhur3hu63DueG6qOG6veG6rMOs4bul4bq94buXxrB3w7nhur3hu5lF4bq9dsSC4bul4oCd4bqt4bq9NcSC4bul4bq94buXxrDDreG6vcO5xal3w7nhur3hu6/hu4vhur12w4Dhuqzhur3hu5fhu6l3w7nhur3hu5fDgeG7peG6veG7mcOteOG6veG7mcO5eeG6rOG6veG6vnnhuqzhur3DuuG7j3fhur3hur/huq3DqsOqw6rhur124bub4bqs4bq94bqmeOG6veG6vsSC4bul4bq9duG6uuG7meG6vXdFxILhu5nhur3hu5Phu6Vzd+G6p+G6vXbhuqhBd+G6veG7l3B34bq94buXw4Hhu6Xhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3hu5nDueG7qeG6veG7mXnhur12w4Dhuqzhur3hu5l4d+G6veG7l0Xhuq53w7rhur3hu5Xhuqjhu4Lhur13w7nhu43huqzhur3hu5Ns4bqs4bq94buX4buP4bqo4bq94bqs4bq44bq94buGauG6vcOZRcSCd8O64bq9PMOyd+G6veG7leG7i+G7peG6vcO64buPd+G6veG6v+G7h+G6veG7rXbhur3hur7hu4vhur3hurTDucSp4bul4bq9duG7jeG6rOG6vXfhurzDreG6vXfDuuG7i+G7guG6veG7l+G7peG6veG7k8OA4bqn4bq94buvw4Dhu6Xhur3huqbhuqhB4bul4bq94buTa3fDuuG6veG6pOG6uHfDuuG6veG6vsSC4bul4bq94buXw6h44bq94buVQeG7meG6veG7leG6unfDuuG6veG7l8OJd8O64bqt4bq9LsSp4bq9w5lFw4N3w7rhuqfhur12w4Dhuqzhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94bq24bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94buZw7l44bq94buT4bulcOG6rOG6p+G6veG7l3Phur3hur7DtXfhur3hu5nDueG6qOG7gnN34bq94bq+w7Xhuqzhur3hu6/hu6Vy4bqo4bqn4bq94buXw4Hhur3hu5fhu4nhu5nhuqfhur3hur7DteG6rOG6veG7lUN3w7rhur3hu5lEw63hur3DuuG7pcOt4bq94buXxal3w7nhur3huqzhurjhur13w4Phu6Xhur3hurbhur3hu5nEkOG6veG7l3B34bq9d8OD4bul4bq94bq24bq9dsSC4bul4bq94buZxJB3w7rhur3hu5dq4bq9duG7jeG6rOG6vcO64buPd+G6veG6v+G6veG6rMO5w6x3w7rhur3huqzhuqThuq7hu6Xhuq1j4bqsw63hu5Phu6/GoeG6veG6puG6rOG7guG7r8ahxIPhurt2w63huqTDuuG7pXfDouG7geG6tOG7huG6vcOt4bqo4bqseOG6u2Rj4bqs4bqkZGPhuqzhu5VkY+G7pXbDuuG6veG6puG6pOG7mcSD4bq7Ly/hu5nhuq3hu5PDrXjDguG6qMOtd8O64bqs4bqk4bul4bqt4bq+dy/hu5XGoeG6puG7reG6rHjhurQvd8ah4buA4bqmL+G6v+G6v+G7heG6vy/hu4No4buV4buF4bq/4buB4buFw6rhu4Fp4bqs4buFw6ppZ2jhu6/hur/huq3hu7HhurTDuuG6u+G6vS9kYy/huqzhu5VkYy/huqzhuqRkY+G6rOG6pGRj4bqs4buVZMOZ4buz4buZ4bq94bqm4buld8O54bq9duG7j3bhur13eHfhur3hurbhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3huqzhuqR4d8O64bq9w7rhu6Xhuq7hur3DueG7s+G7meG6rWMv4bqs4buVZGMv4bqs4bqkZGMv4bqsw63hu5Phu6/GoWQ84bqkeHfDuuG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG7l+G7peG6veG7r+G7ieG7peG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhuqfhur13w7nDinfDuuG6vcO5w4Dhur3hu5XDsnfhur3hu5fDgXfDuuG6veG7k+G7i3jhur01w7J34bq94but4bulceG6qOG6veG6tuG6veG7rcO54bqo4bq94bq+4bq64buZ4bq94buvw713w7rhur3DucOB4bq9KOG7i3jhur0h4bqow6x34bq94bq+4buRd+G6vcOC4bqo4buCcOG6rOG6veG6rMOyduG6veG7l3B34bq94buXxrB3w7nhur3hu5lF4bq94bq24bq94buXw4Hhu6Xhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3hu5Phu43huqzhur3hu5nDueG7jeG6tOG6vXfDucOKd8O64bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6veG7l8Otd8O64bq94buZw7nhuq7hur3hu5fhurDhu6Xhur3hurTDueG7p8Ot4bq94bqs4bqkRcSC4buZ4bqt4bq9POG6uOG6vXbDgOG6rOG6vXfDuuG7s3fhur3hu5fDgeG7peG6vcO5eMOtd8O64bq94bqs4bqkw4Phur3huqzhuqThu7Phu6Xhuqfhur3hu5nDueG7qeG6veG7mXnhur3DuuG7pXnhur3hur7hu4vhur13bHfDuuG6p+G6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3hu5Ns4bqs4bq94bqsw63hu4Lhur3hur7hu4t44bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhur12xILhu6Xhuq3hur084bq44bq9d8O5w4p3w7rhur13w7nDrOG6rOG6veG7meG6qEHhu5nhur3hu5PhuqDhur3hu4bhuqhBd8O64bq94buXc+G6veG7mWx24bq94buZ4buz4buZ4bq94buv4buLduG6vXfDueG7i+G6p+G6veG7leG6unfDuuG6veG7k8Spd+G6veG6pMOB4bul4bq94buXcHfhur3hu5lCd8O64bq9d8O5w63huqjhur3hu5fhu6Xhur3hu63DucOt4bul4bq94butw7l4w613w7rhur3hu5fhu43huqzhur3hu5fDgeG7peG6vcO5eMOtd8O64bq9w7l5w63hur3hu5dz4bq94bqs4bqkw4F3w7rhur3hu6/hu43hu4Lhur3huqzhurh3w7rhur3hu5nDsuG7guG6veG7r+G6qsOt4bqn4bq94buZROG6veG6pmx34bq94buXc+G6veG6oHfhur3hu5fGsHfDueG6veG7r0XDg3fDuuG6veG6rMO54bq64buZ4bq94buZw7l44bq94buZ4bqow4Dhu5nhur3huqZBd8O64bqt4bq94buWcHfhur3hu5PDsuG7guG6vcO64bul4bqu4bqn4bq94butw7nhu6Xhur3huqzhuqThurbhur3hu6/hu4nhu6Xhur3hu5jhuqjhur01w4Phuqfhur3Dum7hurThur3hu6/hu4nhu6Xhur13w7pF4bqu4bul4bq9w4LhuqjGoXfhur3hu5nEkOG6p+G6vcOZw4Hhur01a3fhur0uw7nhuqDhuqfhur3huqzhuqRF4bq2d8O64bq94buTxKl34bq9w7nDgeG6vcO54bq24bul4bq94butw7l4xqHDouG6veKAnMOa4bul4bqu4bq94bqsw7nFqeG6veG7k8Spd+G6vXbFqXfDueG6veG7l2rhur3hu63DucOs4buZ4bq94buGRcOt4bq94bqk4buN4bqs4bq9d8O54bulceG6qOG6p+G6vXfDueG6ruG6veG6puG6uuG6vcOC4bqow6134bq94bqsw7J24bq94buZRMOt4bq94buWxKl3w7rhur3hur7hu4vhur1Xw7nhu4vhur13RcSC4buZ4bq9duG7i+G6veG7k8Spd+G6vXbFqXfDueG6veG7mXnhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9d8O5ReG6vXfDuuG7i+G7guG6vcO54bu5duG6vXfDreG7guKAneG6reG6veG7ksOy4buC4bq9w7rhu6Xhuq7hur3hu5dF4bqud8O64bq94buXcHfhur3hur7EguG7peG6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6veG7rcO54bu5d8O64bq94buZw7134bq94buZw6zhu5nDueG6veG6rOG6pOG6tuG6vXfDuUXhur3huqzhuqRFxILhu5nhur3hu5fDsuG7guG6vXfDisOt4bqn4bq94buZw7nhu6nhur124buN4bqs4bq9w7nDg3fhur3hur/DquG6veG6tMO54bqq4bqs4bq94buX4bul4bq94buGxqHhur12w6zhu4Lhur3huqzhurjhur3hu6x24bq94bq/4buB4bq94buXReG6rnfDuuG6vcOZw4Hhur3hu5jDueG7p+G6vVbhu6V3w7nhur13w7nDrHfDueG6vTzDsuG7guG6veG7r+G7i+G6veG7l3B34bq94bq+xILhu6Xhur3hu63DueG6qOG6veG6rMOs4bul4bq94buXxrB3w7nhur3hu5lF4bq9d+G7i+G7guG6reG6veG7lnPhur3hu6/hu4t24bq94buXReG6sOG7meG6veG7mXh34bq94buXReG6rnfDuuG6veG7leG7i+G7peG6vcO5w4N34bq94buD4bq94butduG6p+G6vcO54bqo4buCcnfhur3DmUXEgnfDuuG6vcOZecOt4bq94buXauG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3DueG7i3fDuuG6veG6rEjhur3hu5fDgXfDuuG6veG7l3Phur3hu4bhu6Phur134bqq4bul4bq94buv4buLduG6veG7l0Xhuq53w7rhur3DuuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bq94bqs4buJeOG6veG7l+G7pXHhuqjhur3hu63hu6Vyd+G6veG7l+G7peG6veG7r+G7ieG7peG6veG6rMO54bqow7V34bq94buv4bqw4bul4bq94buZw7l44bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lcOyd+G6reG6veG7mEJ3w7rhur3hur7EguG7peG6veG7l0Xhuq53w7rhur3DuuG7pcOteOG6veG6rMO54bu5d8O64bqn4bq9w7nDreG7peG6veG7mXh34bq94buXw7XhurThur3huqzDuUThu4Lhur3hu6/hurDhu6Xhur3hu5nDuW534bq94buVw713w7rhur3huqzhu6fhu5nDueG6vXdFxILhu5nhur3huqzhurjhur3huqbhuqhB4bul4bq94buZw6144bq94buX4bqg4bq94bq+ceG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94buGw7Lhu4Lhur3hu5Xhurp3w7rhur3hu5dz4bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94buv4bqqw63hur13RcSC4buZ4bqt4bq94buW4bulcnfhur3huqbDrHfDuuG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu63hu5t44bq94bq+ceG6veG6rMO1d+G6veG7meG6qEHhu6Xhur3huqzDueG7uXfhuq3hur3DmeG7ieG6veG6rOG7j3fDuuG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq9w7l44buLd+G6veG6rMO54bulcnfhuqfhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94buXauG6veG7leG7j3fhur3huqB34bq94buXxrB3w7nhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6pkF3w7rhuqfhur3hu5Ns4bqs4bq94bqsw63hu4Lhur3hur7hu4t44bq94bq0w7nDrOG6rOG6veG6rOG6pOG7pXN34bq94but4buld8O54bq94bqscOG6reG6veG7ksSpd+G6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6vcO54bulcnfhur3hu5l54bq9Zmfhur3DucOA4bqn4bq94buZw7lE4bq94buCcOG6qOG6veG7r+G7i+G6veG7l8OBd8O64bq94buT4buLeOG6veG7lcOyd+G6veG6rMOA4buZ4bq9NcOyd+G6veG7reG7pXHhuqjhuq3hur08eOG7i3fhur3hu5PEqXfhur3hu5l54bq94bqs4bqgd8O64bq94buV4bulcnfhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7l+G7jeG6rOG6veG6rOG6uuG6vXfDueG7peG7oXfhur3DucODd+G6veG7hcOqw6rhur3DucOt4bqt4bq94buWc+G6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDucOs4buZ4bq9w7lw4bqs4bq94buZ4bu5d8O64bq94bqm4bqo4buN4bqs4bq94bqs4bq44bq9w7nDreG7peG6veG7mXh34bq94buXw7XhurThur3huqzDuUThu4Lhur3hu6/hurDhu6Xhur3hur7hu4vhur3DguG6qEnhur3hu5fhu43huqzhur3hu5XDgeG7peG6veG7leG7i3jhuqfhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94buXauG6veG7rcO5w63hu6Xhur3DuXjDrXfDuuG6p+G6veG6tMO5w6zhuqzhur3huqzhuqThu6Vzd+G6veG7l0XhurDhu5nhur3DucODd+G6veG7gcOq4bq9w7nDreG6veG7r+G6qsOt4bq9d0XEguG7meG6p+G6veG6rOG6pMOBd8O64bq9dsSC4bul4bq9w7nhu4t3w7rhur3hu5nDuUPhu5nhur3DueG7m+G7meG6veG6rMOt4bq94buZ4buL4bq94bq0w7nhu6Hhuqfhur3DueG7i3fDuuG6veG7mcO5Q+G7meG6vcO54bub4buZ4bq94bqsw63hur3huqThurh3w7rhur3hur7hu4vhur13w7nhu6Vx4bqo4bq94buV4bulcnfhur3huqzhu6fhu5nDueG6vcO5eMOt4bq9duG7i+G6qOKApuG6vSl44bq94bq+xILhu6Xhur3hu5nDrOG7meG6veG7k8Spd+G6veG7r+G7i3fDuuG6vXbhu6Vxd+G6vXfhuqrhu6Xhuqfhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3hu6/hu4vhur3hu5fGsMOt4bq94bq0w7lFw4N3w7rhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhur3hu5Xhu6Vyd+G6veG6rOG7p+G7mcO54bq94buv4bqqw63hur13RcSC4buZ4bq94butw7nDrOG6veG7r8SCd+G6veG6vsSC4bul4bq94buTxal3w7nhur3DguG6qMOyd+G6vXbhuqLhu6Xhur3DucOA4bq94buZeeG6veG6rOG6uOG6veG7gy3hu4Xhur3huqbhu4t44bq94bqk4bqow4B3w7rhur13RcSC4buZ4bqt4bq9LsSp4bq9w5lFw4N3w7rhur3hu5nDuXjhur3hu5Phu6Vw4bqs4bqn4bq9w7rhu6XDreG6veG7l8Wpd8O54bq9w613w7nhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu4Phur3huqbhu4t44bq94bqk4bqow4B3w7rhur13RcSC4buZ4bqn4bq9duG6ouG7peG6vXZCw63hur3huqzDueG6qOG6vcO5eOG7ieG7mcO54bq94buZxJB3w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9w7nDg3fhur1n4bq94bqs4buJ4bq94buv4bqqw63huq3hur1Xw7p44buL4bul4bq94bqkw63huqfhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG7l0XhurDhu5nhur3DucODd+G6veG7geG6rcOqw6rDquG6veG7mcOy4buC4bq94buZ4buL4bq94bq0w7nhu6Hhuqfhur134bqo4bu54bul4bq94buH4bq94buZeHfhur3hu5PDveG6veG6vuG7i+G6vXbDgOG6rOG6veG7l+G7i3fhur3DuuG7pcOt4bq94buZ4buPduG6reG6vS7EqeG6vcOZRcODd8O64bq9d3nhu6XDouG6veKAnOG7ksOy4buC4bq9w7rhu6Xhuq7hur3hu63DueG7uXfDuuG6veG6tMO5xKnhu6Xhur3hu6944bq94bqsw7nhu6Vw4bqo4bq9w7rhu4l44bq9a3fhuqfhur3hu5nDvXfhur3hu6/hu4t24bq9w7rhu6Xhu4vhuqjhur3hurTDucSp4bul4bq94buX4bqw4bul4bq94buXcHfhur13w7rhu4vhu4Lhur3hu5nDsuG7guG6veG7meG7i+G6veG6tMO54buh4bq94buZw7l44bq9w4LhuqjEqeKAneG6reG6vcOZw4Hhur01a3fhur0uw7nhuqDhur3hu5nDuXjhur3hu5Phu6Vw4bqs4bq94bqsw7nhu6F24bqn4bq94bq24bq94buTxKl34bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq9w7nhu4/huqjhur3DuXDhuqzhur13w7nhu4vhur134buLeOG6veG7mcSQd8O64bq94bqs4bqkw4F3w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94buv4bqqw63hur13RcSC4buZ4bqn4bq94buZ4buL4bq94bq0w7nhu6Hhur3hur7hu4vhur3hu5nDuWt34bq9d+G6qOG7ueG7peG6vcO64bulw63hur3huqbhuqrhu5nhuqfhur3DuuG7pcOt4bq94buZ4buPduG6reG6veG7luG7pXHhuqjhur3hu5fDrHfDuuG6vXd54bul4bq94buv4buL4bq94bq24bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94buXauG6veG7leG7j3fhur3huqzDueG6qOG6vcO54bud4bq04bq94buV4bulcnfhur3huqzhu6fhu5nDueG6veG7r+G6qsOt4bq94bqk4buR4buC4bq94buVeOG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5dq4bq94buTbOG6rOG6veG7l+G7j+G6qOG6vXfDucO1d+G6veG6rMO5w4nhu5nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bq+4bulcuG7meG6veG6rOG6pMOBd8O64bq94bqk4bq4d8O64bqn4bq9d8O6eOG7i+G7peG6veG6vuG7pXLhu5nhur12w613w7rhur3hu6/hu4nhu6Xhur3DuuG7pcOs4bq94bqs4bqkxrDhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bq94buZw6144bq94bqk4bq4d8O64bq94buZw7134bq94buZeeG6veG6rMOs4buZ4bq94buVQ3fDuuG6veG7mcO5bHfhur3DuuG7pXnhur3hu5dz4bq94buZw6zhu5nhur3hu6944buJ4bul4bq94buZw7Lhu4Lhur3huqzhuqTDgXfDuuG6veG7rcO5w6zhu5nhur3hurTDucOs4bqs4bq94bqs4bqk4bulc3fhuq3hur3hu5hCd8O64bq94bq+xILhu6Xhur3hu63hu6V3w7nhur3huqxw4bqn4bq94buX4bqu4bul4bq94bqmQXfDuuG6veG6rOG7pXfDueG6veG6rMO54buPd+G6veG7mUTDreG6vXfDukXhuq7hu6Xhur3hu5XDsnfhur3hu5jhuqjhur01w4Phur13w7rhu4vhu4Lhur12w4Dhuqzhur13w7J3w7rhur3hu6/hu6F34bqn4bq94bq/w6rDquG6seG6vcO64bulw63hur3hu5fFqXfDueG6veG7mXnhur3hurTDuUXDg3fDuuG6veG6rOG7pXJ34bq9d8O6w7nGoeG6vXfDucWpd+G6reG6veG7lm7hu5nhur3hu5Phu6Vy4bqs4bqn4bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7r+G7q3fDueG6veG6vuG6uuG7meG6vcO64bulw6x44bq94buVQ+G7meG6p+G6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6veG7mXnhur13w7nDinfDuuG6veG7k0XEguG7meG6veG6rOG7pXB34bq94buXw6x3w7rhur3hu61z4bqn4bq94bq/w6rDquG6seG6veG7mXh34bq9xqF24bq94bqs4bqkeHfDuuG6veG7l8OA4bq94bqs4bqo4bqg4bul4bq94buXceG6qOG6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5dwd+G6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3hur7hu4vhur3DueG7s+G7meG6veG6rMO14bq04bq94buVRcSC4bul4bq9w7nDreG7peG6vXfDuuG7ueG7peG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3huqzhu6Vz4bqo4bq9w7nhu7Phu5nhur3hur7hu4vhur124buPduG6vXd4d+G6veG7rcO5w613w7rhur3huqzhuqTDrXfDuuG6veG6vuG6uMOt4bq94buXReG6sOG7meG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu4bDsuG7guG6veG7leG6unfDuuG6reG6veG7mEJ3w7rhur3hur7EguG7peG6vXfDucOKd8O64bq94buX4bqg4bul4bq94bqsw7nDreG7guG6veG7l8Osd8O64bq94butc+G6veG6rMO5xanhur3hu5PEqXfhur3hu5jhuqjhur01w4Phur3hur7hu5F34bq94buZw7134bq9d8O54bulceG6qOG6veG7rcO5eeG6veG7rcO5a3fhur3hu63DueG7pXB34bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lcOyd+G6vXfDg+G7peG6veG7l8Oy4buC4bq94bqsw7lF4bqud8O64bq94buG4bqo4buC4buhd+G6veG6rOG6pGt34bq94bqs4bqk4bq24bqt4bq9w5nDgeG6vTVrd+G6vS7DueG6oOG6veG7mcO5eOG6veG7k+G7pXDhuqzhuqfhur3DueG7pXJ34bq94bqs4buJ4bul4bq94butw7l54bq94butw7lrd+G6veG7r8SCd+G6vXfDueG7jeG6rOG6veG7mUTDreG6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6veG7l3nhur3hu6/hu4vhur13w7rhuqjDgXfhur13RcSC4buZ4bq94bqm4buld8O54bq9w7l44buJ4bqs4bqt4bq94buUeOG6veG7l8aww63hur3DucWpd8O54bq94buZw6144bq9d+G7oXfhur13w7nDinfDuuG6vcO64bulcHfDuuG6vXdFxILhu5nhur3hu5dF4bqw4buZ4bq9d8O54buL4bq9d0XEguG7meG6veG7l+G7j+G6qOG6veG6rEXhur3hu5nDueG7qeG6veG6puG6vOG6veG7lUN3w7rhur3hu5dF4bqw4buZ4bq94bq+4buLeOG6vXZCw63hur12RcOt4bqn4bq94buZw7134bq9dkLDreG6veG7rcO54bu54bq94bqsw7nFqeG6vXdFxILhu5nhur3huqbhu4nhu5nDueG6veG6puG7pXfDueG6vcO5eOG7ieG6rOG6veG6rOG6pOG6tuG6vXfhu6F34bq94butw7nDrXfhur3DueG7pXB24bq94bqs4bqk4buPduG6veG6rOG6pOG7s3fDuuG6reG6vVfDunjhu4vhu6Xhur3huqTDreG6p+G6veG7l+G7jeG6rOG6veG7l8Ot4bul4bq94bqkw4B3w7rhur3hu6/Egnfhur13w7lFd8O64bq9d8O6ReG6ruG7peG6veG7lcOyd+G6veG7k8Spd+G6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6veG6vuG7kXfhur3hu5nDuUXDreG6veG7rcO5w63hu6Xhur3huqzDucOs4buZ4bq9w7lw4bqs4bq94bq+xanhur3huqzDueG7pXDhuqjhur13w7rhuqjDgXfhur3hu6/hurrhu5nhur3hu5fhu4/huqjhur3huqxF4bq94bqs4bq44bq94bq+4bulcuG7meG6veG7rcO5w63hu6Xhur3DuXjDrXfDuuG6veG7l3B34bq94buZw6zhu5nhur3hu6944buJ4bul4bq9w7rhu6VBd8O64bq94buZw7Lhu4Lhur3huqzhuqTDgXfDuuG6p+G6veG6vsO14bqs4bq9d+G6qOG7ueG7peG6p+G6veG6pMOB4bul4bq94butSeG6veG6rMO54bqow7Xhuqzhur3hu5nDuWt24bq94bqmeeG7meKApuG6veG7mMO54bund8O54bq94bq+xanhur3hur7DteG7guG6p+G6veG6vuG7pXLhu5nhur3huqzDucOseOG6vcO64bqy4bq9d8O5w4p3w7rhur3hu63DuXnhur3hu63DuWt34bq94buZRMOt4bq94buTxKl34bq94buY4bqo4bq9NcOD4bq94bqk4buN4bqs4bq94buZ4buPd+G6veG7l0XhurDhu5nhur3hu5nDrOG7meG6vXfDuuG7i3fDueG6veG7mcO5w4nhu5nhur13a3fDuuG6veG6rOG7pXDhurThur3huqxD4buZ4bq9d8O6w7nhu6Xhu6F34bq94buZw4nhuqjhur3huqzFqXbhur3DuUXEgnfDuuG6vcO64bulxKnhu6Xhur3DguG6qOG7gnDhuqzhuq3hur3hu5jDueG7pcOt4bq94bqsw63hu4Lhur3DmcOB4bq9NWt34bq9LsO54bqg4bq94bq+4buL4bq9d8O5w4p3w7rhur13w7pF4bqu4bul4bq94buVw7J34bq94bqs4bqk4buhd+G6veG7l+G7qXfDueG6veG7mOG6qOG6vTXDg+G6p+G6veG6rOG6uOG6veG7l8Oy4buC4bq94buZeeG6veG6rMO5c+G6veG6tMO5eXfDuuG6veG6rOG7j3bhur12bOG6rOG6veG7l3Phur3hu5nDueG7peG7oXbhur13w7pF4bqyd8O64bq94bq+4buj4bq94buX4bud4bq04bq9w7nhuqrhuqzhur3DucOBd+G6veG7mUTDreG6vXZu4bqs4bq9w7nDgeG6veG6rMO5ROG7guG6veG7l+G7pXJ34bq9KOG7i3jhur0h4bqow6x34bq94buXw613w7rhur3huqzhuqR4d8O64bq9dkLDreG6veG6rOG7p+G7mcO54bq9d0XEguG7meG6reG6vSHhuqjDrXfDuuG6veG7mcSpd8O54bq9w7nhu6Vyd+G6veG6pMOt4bq9d8O5ReG6vXbDgOG6rOG6veG7k8OJ4buZ4bq94bqs4bqkw613w7nhur3huqzDuUThu4Lhur12buG7meG6reG6vS7DueG7p8Ot4bq94buT4buhd+G6veG7reG7pcOt4bq94buGw63hur3hu4bDreG6vXZu4bqs4bq9w7nDgeG6veG7r+G7i+G6veG7l8OB4bul4bq94buWw4B3w7rhur084bqk4bul4bqn4bq94buXw4Hhu6Xhur3hu4XDqsOq4bqt4bq94buWw7Lhu4Lhur3hu6/hu4vhur13w7nDinfDuuG6veG7mcOteOG6veG7l+G7pXN24bq9w7rDueG7peG6veG7leG7jeG6qOG6vXbDgOG6rOG6veG6rMO54bqu4bul4bq94buXw6x3w7nhur1WSeG6vcOs4buZ4bq94buv4bulcuG6rOG6veG6rOG6pOG7oXfhur134bqq4bul4bq94bqk4bq4d8O64bq9POG6pEXhuq53w7rhur0pw4N34bqt4bq9NeG7i+G6veG7k8Oy4buC4bq9w7rhu6Xhuq7huqfhur3hu5lCd8O64bq94bq+xILhu6Xhur13w7nDinfDuuG6veG7mcOteOG6veG7l+G7pXN24bq94buN4buC4bqn4bq9d8O6ReG6ruG7peG6vTXDsnfhur3hu63hu6Vx4bqo4bq94buXw613w7rhur3hur7hu6Vw4bqs4bq94bqs4bulcOG6tOG6veG6rOG6pOG6qOG7gnF34bq94bqsw7lBd8O64bq94buZRMOt4bq94buZw7nDreG6veG7uXfDuuG6veG7k213w7rhur3hu5nhuqjDgOG7meG6veG6rOG6pEXhuq53w7rhur3hu5nDueG7pXfDueG6veG7hsOy4buC4bq94buV4bq6d8O64bq94buTxKl34bq94buv4buLd8O64bq9d8O64buL4buC4bq94buZ4buLd8O64bq9d3jhur3hu4124bqt4bq94buS4buL4bul4bqn4bq9xKl3w7nDouG6veG7ruG7oOG6vVbhu6RXw5ljL+G6tGQ=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu

Sẽ có định mức biên chế bảo mẫu
2011-12-23 02:59:02

(TNO) - Bộ GD-ĐT cho biết, đang phối hợp với Bộ Nội vụ hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 71/2007 quy định định mức biên chế sự nghiệp các trường mầm...

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới

Tuyển sinh ĐH-CĐ 2012: Nhiều dự kiến đổi mới
2011-12-23 02:58:30

(TNO) - Theo dự kiến, kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2012 sẽ bổ sung khối thi A1 với các môn toán, lý, ngoại ngữ. Bên cạnh đó, Bộ GD-ĐT cũng dự kiến cho phép các trường tự công bố...

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?

Khi nào có thể cho bé ăn hải sản?
2011-12-23 02:57:10

(SK&ĐS) - Trừ các loại hải sản có vỏ, bạn có thể cho bé ăn cá ở dạng bột sệt hoặc nghiền nhuyễn từ 6 tháng tuổi khi bé đã bắt đầu ăn dặm.

3 cách ngâm rượu thuốc

3 cách ngâm rượu thuốc
2011-12-23 02:55:53

Rượu tang thầm, đại táo, đan sâm: tang thầm 20g, đại táo 40g, khởi tử 30g, đan sâm 40g. Cho các vị trên vào bình thủy tinh, thêm 1.500ml rượu trắng để ngâm, sau 10 ngày là dùng...

Hậu phương của người lính đảo

Hậu phương của người lính đảo
2011-12-22 09:49:18

(QT) - Lặng nhìn về phía rặng phi lao đang xao xác đón cơn gió đông lạnh căm của xứ biển, ông Phan Sỹ Canh (71 tuổi) trầm ngâm: “Mùa này ở Trường Sa chắc lạnh lắm, không biết...

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”

Nỗ lực để được “trong ấm, ngoài êm”
2011-12-22 09:48:36

(QT) - Nỗ lực đảm bảo toàn diện trên cả hai mặt kinh tế, gia đình hạnh phúc, con cái học hành đầy đủ, được bà con thôn xóm thương yêu, kính nể đó là hình ảnh của chị Nguyễn Thị...

Sống phần đời cho đồng đội

Sống phần đời cho đồng đội
2011-12-22 08:16:14

(QT) - May mắn sống sót sau cuộc chiến khốc liệt ở chiến trường Gio Linh, người lính cuối cùng - nhân chứng duy nhất trong trận đánh ác liệt tại cao điểm 21 trên đồi cát thôn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết