Cập nhật:  GMT+7
ZcWp4buD4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmfcawQnjhu6Phur/DqcOd4bunxanhu6/hu4FCw4rhu4FC4bqoxrDDusO94buBeG154buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7geG6rEPhuqDGoeG7gUJz4buB4buCauG7geG6quG6vMah4buBeWvDvcWp4buBOMawdULhu4HDneG7iXllL8Wp4buDw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqmxajhu6Phu4nhu5vhur/DqX3FqcSpw73hu6fhu4Hhu4Phu4Xhu4HDvW554buBw73hu4lH4buBxqHhu7Xhu4HFqeG7icaw4buBxqHDg0Lhu4F54bqgxqHhu4Hhu53EqcO94bun4buBw73FqeG6tmLhu5zhu7Xhu4F4auG7gcO94bunakfhu4FCxalqw73FqeG7gXjhu5Phuqbhu4E8Q8O1w73hu4Hhu53Dg8aw4buBw53FqcO1w73hu4Hhu5vDtcO94buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4Fk4buF4buFL+G7g+G7hcSR4buB4buCauG7gXfDjOG7gcO9xrB1eeG7gWjhu4fhu4HDvW554buBxqHFqcawc8O94buBQsWpb8O94bun4buB4bucxrB1w73hu4Hhu5bGsHLDveG7gSnFqcOJ4buBQuG6qHLDveG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu4LhurbGsOG7geG6quG6vuG7gXfGsHXDveG7geG7g+G7heG7gcO94bunakfhu4Hhu51yeeG7gcahQ+G6oMaw4buBw71ueeG7geG7g+G7i8Ot4buF4buBZMahxanGsHPDveG7geG7m+G7scahxanhu4FYxrDDveG7o+G7l+G7icahd+G7o+G6qOG7gcavxq/huqvhu4FCw4rhu4Hhu4PDrC3hu4Xhu4sv4buD4buFxJHhu4F3xanGsOG7gcO94bq64bq2xqHhu4FZ4buK4buB4bubxJDDveG7p+G7geG7nXPDveG7geG6psWpxKnhu7Phu4Hhu51qxrDhu4Hhu5fhu4lH4buB4buWaOG7heG7geG7ncO64buBw73hu5954buB4buX4buzeeG7gcWoauG7gcOdw4PGsOG7gS3hu4FC4bqoxKnGsOG7gULGsHnhu4HGocOJ4buJ4buBfcSC4buB4bqsQ+G6oMahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpZcaweeG7p+G7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v8awxqDhu6PDvULhu6Phuqjhur/hu4HhuqpCR3jhu6Phurfhur/hu4TGsOG7m0LFqeG6reG7gcOs4buF4buH4bqmRuG6qeG7gcWp4bujxrDhu6fFqULhuq3hu4Fow61m4bqmRuG6qeG6v+G7geG6quG6qMah4bq34bq/Ly/GoWLhu5fhu4nhu7PhuqxD4buJw73hu6dC4bqoxrBi4buCw70v4bub4buj4bqqd0Lhu7PhuqYvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buFaOG7hy/hu4Phu4fDreG7m2nhu4fDrOG7g8OtZuG7hUJmaWlpeGYt4bqs4bqmYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v8Od4bunxanhu6/hu4FCw4rhu4FC4bqoxrDDusO94buBeG154buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7geG6rEPhuqDGoeG7gUJz4buB4buCauG7geG6quG6vMah4buBeWvDvcWp4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhur/hu4Hhu4TGsOG7m0LFqeG6t+G6v8Os4buF4buH4bq/4buBxanhu6PGsOG7p8WpQuG6t+G6v2jDrWbhur/hu4Evw6llL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6psag4buJ4bqmQsaw4buzw73hur/DqcWo4burw73FqeG7gWzDvcWp4buBecaww73FqeG7gcWp4bu54buJLeG7gUzDvcWp4bqt4buBe31lL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcOdxanhurrDveG7p+G7gULFqcSpw73hu6fhu4HDvWpH4buBxqHhu7Xhu4F5w4NC4buB4bqq4bq+4buBd8awdcO94buBd8WpxKnGoeG7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HDvcWpb8ah4buB4budc8O94bqr4buB4bud4bu14buBeGrhu4F44buRw73hu4Hhu53hu5FD4buBQsawcsO94buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4FCxILhu4HGocWp4bq8xqHhu4F94bqoxrDDusO94buBeG154buBPEPhuqDGoeG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4HhuqxD4bqgxqHhu4FCc+G7geG7guG6tsaw4buB4bqq4bq+4buBQsWp4buJeeG7geG7p8aw4buJ4buBxqHDieG7ieG7gcWp4bqww73hu4Fm4buH4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bunxrDhu4nhu4FC4bqocsO94buBQsWpc+G7geG7p8aw4bq2xrDhuqvhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu53hu7Xhu4HFqeG7kUPhu4HFqXNC4buBeGrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu6fGsOG7ieG7gcah4bu14buBQsawdHnhu4HDvW7DveG7p+G7geG7gmrhu4Hhuqrhur7hu4HhuqbFqcSpQuG7gULhuqjGsMO6w73hu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7gcWpasO94bun4buB4bud4buRQ+G7gULFqXPhu4Hhu6fGsOG6tsawYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfeG6qMaww7rDveG7gXhteeG7gTxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buB4bqsQ+G6oMah4buBQnPhu4Hhu5vGsMO5w73hu4Hhuqjhu4nhu4FCw4rhu4HDveG7p2pH4buB4buLLeG7g+G7hy/hu4Phu4Xhu4FC4bqo4buzw73hu6fhu4Hhu5fhuqDGsOG7gcahbMO9xanhu4HDvWpH4buBQmvGsOG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buBQsWpcnnhu4F5w4NC4buBeOG7kcO94buBw73hu4bhu4nhu4HGocWp4bq8w73hu6fhu4F5xrDDvcWp4buBQsWp4bq+xqHhu4F44bq+xqHhu4Hhu4Jq4buBQsawdHnhu4HDvW7DveG7p+G7gcahw4nhu4nhu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7gTjGsHVC4buBw53hu4l54bqr4buB4bud4bu14buBxqHhurjDveG7p+G7gXhq4buBR3ND4buBQuG6oOG7geG7gsOA4buBxqHEkMO94bun4buB4bqsQ+G7icO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buBQuG6qOG7s8O94bun4buB4bqq4bq+4buBw73hu6fFqcawdeG6puG7geG7l2zhu7Phu4Hhu4J14buBfcSC4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bunxrDhu4nGsOG7geG7neG7s2vDveG7gXnhurbGsGJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3DiuG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7guG6uOG7gXfFqeG7qeG6q+G7gXfFqeG7qeG7gUJqxrDhu4HFqcawdcO94buB4buda8aw4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FC4bqoxrDDusO94buBeG154buBeOG7kcO94buBw71qR+G6q+G7gXfFqcOAw73hu6fhu4FCxanDuuG7gXfFqcOAw73hu6fhu4HDvcWp4bq24buB4buCdOG7geG7ncODxrDhu4HhuqxDw7XDveG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qOG7icO94bun4buB4buX4bux4buB4bqqRMO94bun4buBd+G7qeG6puG6q+G7geG6qkTDveG7p+G7gULhuqjhurrhurLDveG7p+G7gUJrxrDhu4HhuqjDisO94bun4buBfeG6qOG7kcO94buBxajhurrDveG7p+G7geG7nGvhu7Phu4FkxqDhu4nhu7Phu4Hhu5bDs8O94bunxJHhu4HDveG7p2pH4buB4buF4buFL+G7g+G7hS/hu4Phu4tnZ+G6q+G7geG6quG6vuG7gXfGsHXDveG7gXfFqcOCxrDhu4Hhu53hu5FD4buB4budxKnDvcWp4buB4bubw7RD4buBw73hu6dqR+G7gULFqWrDvcWp4buBeOG7k+G6puG7gTxDw7XDveG7geG7ncODxrDhu4HDvcWpw7XDveG7geG7m8O1w73hu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqcOdxanhu4bDveG7p+G7geG7guG6uOG7gXfFqeG7qeG6q+G7gXfFqeG7qeG7gUJqxrDhu4HFqcawdcO94buB4buda8aw4buB4bud4bq64bq0xqHhu4FC4bqoxrDDusO94buBeG154buBeOG7kcO94buBw71qR+G7gcah4bq4w73hu6fhu4F3xanGsHPDveG7gcahxalEw73hu6fhu4FC4buJ4buBw73FqeG6tuG7geG7gnThu4Hhu4Phu4Xhu4HDveG7p2pH4buB4budcnnhu4Hhu5zGsHXDveG7geG7lsawcsO94buBKcWpw4nhu4FC4bqocsO94buBd8Wpw4DDveG7p+G6q+G7gXfFqcaw4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gVnhu4rhu4Hhu53hu6N54buB4bqmxanEqeG7s+G7geG7nWrGsOG7geG7l+G7iUfhu4Hhu5Zo4buF4buB4oCc4buXw7RC4buBd8WpbOG7gUbDtXnhu4HhuqbFqWt54oCd4buBw73hu5954buB4buX4buzeeG7gX3FqcOJ4buB4budw4Dhu4HFqGrhu4HDncODxrBiZS/huqbDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/huqbhu5bhu7Phu5tH4bq/w6l74bq+4buBd8awdcO94buB4bud4bu14buBd8WpxrBzw73hu4HGoWzhu4HDvcWpw7XDveG7gXjhu7NrxrDhu4F44buz4buBeG/DveG7p+G7gcahxanhu7Phu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7geG7l8OCxrDhu4Hhu4LhurbGsOG7geG6quG6vMah4buBeWvDvcWp4buBxqHDieG7ieG7geG7guG6uOG7gXfFqeG7qeG7geG6qsawckPhu4HGoeG6uuG6ssO94bun4buBw73FqeG6uuG7gULFqXPhuqvhu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7gXjGsHVD4buBxqHhu7Xhu4FC4bqoReG7gcO9xILGsOG6q+G7gULhuqjhu7PDveG7p+G7gXfFqcaw4buB4budw7VH4buBeGrhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhu5fhurrhurbGoeG7gcO94bun4buzw7JC4buB4bqsQ+G7icO94buBQuG6qOG7ucO94bun4buB4budw7rhu4HFqMawdeG6puG7geG7neG7scO9xanhu4Ep4buJ4bqoxrDhuqrhu4Hhu53hurrhurTGoeG7gXdI4buBd3NC4bqn4buBOGrhu4HhuqjhuqLGsOG6q+G7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geKAnOG6psWpxKnhu7Phu4Hhu51qxrDhu4Hhu5fhu4lH4buB4buXw7RC4buBd8WpbOG7gUbDtXnhu4HhuqbFqWt54oCd4buB4bud4bu14buBeOG7kcO94buBeOG6uuG6tELhu4Hhu5fhu7Hhu4Hhu5dvw73hu4HGocWpxKlH4buBQuG6qHLDveG7geG7l+G7kUPhu4FC4bqo4bqyxrDhu4HFqGrhu4HDncODxrDhu4Hhu51t4buBQsWpcnnhu4F5w4NC4buBeOG7kcO94buBw73hu4bhu4nhu4HGocWp4bq8w73hu6fhu4F5xrDDvcWp4buB4bqq4bq8xqHhu4F5a8O9xanhu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gTjGsHVC4bqr4buB4bqq4bq8xqHhu4HhuqrEqcO94bun4buBQmvhu7Phu4HGocOJ4buJ4buBw73hu6fhurrhurLGsOG7gTjGsHVCYuG7gcOdxanhu4bDveG7p+G7gULhuqhDR3TDveG7gXdJ4buB4buCdOG7gcahbMaw4buBQsawc8O94buBQnLDveG7gXjhu4Dhu4nhu4F74buIWeG7geG7ncO64buBxqHhu7Xhu4FCxanDuuG7gcWpa+G7geG7p0XGoeG7geG6psWpxKnhu7Phu4Hhu51qxrDhu4Hhu5fhu4lH4buBeGrhu4Hhu5fhu6nhu4F54buTQuG7geG6rEPDtcO94buB4bqq4bq+4bqr4buBw73FqeG6usO94bun4buB4budxKl54buBeOG7gOG7ieG7geG7l8SQw73hu6fhu4F4csO94buBQsOK4buBw73FqeG7hsO94bun4buBxqHFqcawc8ah4buB4buWaOG7heG7geG7l+G7seG7geG7l2/DveG7gcahxanEqUfhu4F4auG7gcWpxrB1w73hu4FCxanhur7GoeG7geG6qsaww73FqeG7geG7ncODw73hu6fhu4Hhu4J04buB4bqq4bq8xqHhu4F5a8O9xanhu4HGocOJ4buJ4buB4bubw7XDveG7gULDg8ahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpV8WpxrDhu4HDvcWp4burw73hu4FCxanDtEfhu4Hhu4Lhurjhu4F3xanhu6nhuqvhu4F3xanhu6nhu4FCasaw4buBxqHDieG7ieG7gcO94bun4bq64bqyxrDhu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7geG6qmzDveG7gUZDw7RC4buBQmvGsOG7gULhuqjGsMO6w73hu4F4bXnhu4HDvWpH4bqr4buBxqHFqUTDveG7p+G7gULhu4nhu4Hhu510Q+G7geG7m8O1w73hu6fhu4F4csO94buBw73GsHR54buBQuG6vuG7gcWpauG7s+G7geG7gmrhu4F44bu3w73hu6fhu4FCxrDDveG7geG7guG6tsaw4buBfcSC4buB4bqsQ+G6oMahYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcWpw4nhu4FC4bq64bq2w73hu6fhu4EpxalreeG7gVnGsMO9xanhu4HGoMWp4bupw73FqeG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG6psWpxKlC4buB4buXxrDDukPhu4F3xanhu4nGsOG7gXlrxqHhu4FCa8aw4buBfeG6qMaww7rDveG7gXhteeG7gTxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buB4bqsQ+G6oMah4buBQnPhu4HFqcOAeeG7geG7iy/hu4Phu4Xhu4Hhu51t4buBw73FqcO0w73hu4F5a8O9xanhuq3hu4E44bq2xrDhu4F5Rcah4buB4bud4bupxqHFqeG7geG7neG7mUfhu4F5a8O9xanhu4HFqcODxrDhu4HDvcWp4buT4bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buBQnPhuqvhu4FCbsO94bun4buBxqHhurrhurLDveG7p+G7geG7neG6oMaw4buBw73hu6fhu7NrxrDhu4HhuqxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4bqr4buBQm7DveG7p+G7gcah4bq64bqyw73hu6fhu4F44bu3w73hu6fhu4FCxrDDveG7geG7p8aw4buG4buJ4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4Hhu4Jq4buBxqHEqcah4buBw73hurrhurbGoeG7gULhuqhyw73hu4FCxalz4buB4bunxrDhurbGsOG6q+G7gULFqUTGoeG7geG7neG7mUfhu4HFqeG6tOG6puG7gULEqcah4buB4buCdOG7gcahw4DDveG7p+G7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4HhuqxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4bqr4buBfeG6qMaww7rDveG7gXhteeG7gTxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buB4bqsQ+G6oMah4buBQnPhu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7geG7heG7h+G7heG7heG7gXhq4buBecODQuG7gcah4bqw4buBxanDg8aw4buB4bqow7RC4buBQuG6oELhu4Hhu53DuuG7gcahxKnGoeG7gcO9xalq4buBxanhu7NrxqHFqeG7geG7neG7scO9xanhu4HGocWp4bupw73FqeG7geG6qsSpxqHFqeG7geG7gnThu4HhuqxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4bqr4buBxqHEqcah4buB4bub4buz4buJw73FqeG7gcO94bunxanGsHXhuqbhu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G6q+G7geG7icO94buBw73GsMO9xanhu4Hhu6fDsuG6puG7geG7p+G6pOG6q+G7gULhuqjhu4nhu7Phu4Hhu53Egsaw4bqr4buB4bqmxanEqULhu4FC4bqoxrDDusO94buBxanhurThuqbhu4FCxKnGoeG7gcWp4bq64bq2w73hu6fhu4FC4bq2xrDhu4F5w4NC4buBQsWpc+G7geG7p8aw4bq2xrDhu4HFqeG7t+G7ieG7geG7l+G7q8O9xanhuqvhu4HFqeG6tOG6puG7gULEqcah4buB4buCauG7geG6psWpxKlC4buBQuG6qMaww7rDveG7gULFqeG7scO9xanhu4Hhu4LhurrhurTDveG7p+KAnWJlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqVfFqcOAw73hu6fhu4HhuqbFqWzGsOG7gcO94bun4buVQ+G7gcO9xanGsHLDveG7gXlq4buBxqHFqeG7reG7gULhuqjhu7PDveG7p+G7geG7l0PEgsaw4buBxqHFqcawdEPhu4HDveG7p2pH4buB4buL4buB4buCauG7gcahbOG7gcO94bunakfhu4Hhu4Phu4cv4buD4buF4bqr4buBQuG6qMaww7rDveG7gXhteeG7geG7nW3hu4FCxalD4buBxalEQuG7gcWp4bqww73hu4HhuqrEqUPhu4Hhu4Jrw73hu4F3xanEqcahxanhu4FCxanhu4l54buB4bqsQ+G7icO9YuG7gVnhuqDGsOG7geG6rEPhu4nDveG7gULDtXnhu4HDvWpH4buBd8Wpw4DDveG7p+G7gcahxanhu63hu4Hhu53hurDDveG7gULFqUPhu5HDveG7gXhq4buBd8WpxKl54buB4bqmxanEqeG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7geG7guG6uOG7gXfFqeG7qeG7gcWp4buJR+G7gULhuqjhu4nDveG7p+G7gULFqcawc0Lhu4Hhu5fhu7Hhu4HhuqxD4bqgxqHhu4HhuqbFqeG7t8O94bun4buBxanGsHXDveG7geG7nWvGsGLhu4Hhu5zhu7Xhu4HGocWp4bupw73FqeG7gXhq4buBeeG6oMaw4buB4bqsQ+G7icO94buBQsO1eeG7geG7guG6tsaw4buB4bqq4bq8xqHhu4F5a8O9xanhu4HGocOJ4buJ4buBfcSC4buB4bqsQ+G6oMah4bqr4buB4bqsQ+G7icO94buBQsO1eeG7gULhurbGsOG7gcahw4DDveG7p+G7gcahQ8ODxqHhu4Hhu4J14buB4bqsQ+G6oMah4buB4buCauG7gXfFqcOAw73hu6fhu4Hhu53DuuG7gX3EguG7geG6rEPhuqDGoeG7geG7l+G7seG7geG7l8O0QuG7gcO94bun4bqy4buBQuG6qOG7s8O94bun4buBeeG7ucaw4buBQuG7q8O9xanhu4HFqUPhuqDDveG7p2JlL+G6psOpZeG6puG7gcaheOG7ieG6quG6quG6t+G6v+G6puG7luG7s+G7m0fhur/DqX3DiuG7gXfFqeG7mUPhu4HhuqpEw73hu6fhu4F34bup4bqm4buBw71ueeG7gUbhurrhu4nhuqvhu4HFqcOAeeG7gcO94buJR+G7gcahxalEw73hu6fhu4FC4buJ4buBxqHFqXPhu4FCa+G7s+G7geG7neG6uuG6tMah4buBw73FqeG7hsO94bun4buB4buC4bq44buBd8Wp4bup4bqr4buBd8Wp4bup4buBQmrGsOG7geG7neG6uuG6tMah4buBxqHDg8O94bun4buB4bud4bqiw73hu6fhu4HGocSpxqHhu4HhuqxD4bqgxqHhu4Hhu6fGsOG7ieG7gcah4bu14buBw710w73hu4HGocOAw73hu6fhu4HDveG7p8WpxrB14bqm4buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7gcWpxrB1w73hu4Hhu51rxrDhu4HhuqxD4buJw73hu4FCw7V5YuG7gX3DiuG7gcO9xanhu4bDveG7p+G7gUJyw73hu4F44buA4buJ4buBe+G7iFnhu4F5auG7gcahxKnGoeG7gULFqcOAw73hu6fhu4HhuqrhuqDhu4F34buK4buBQsWpQ+G7k0Lhu4HGocWp4buz4buBQsWpw7RH4buBd8Wp4bu14buBxqHhu7Xhu4FCxanDuuG7geG7l2/DveG7gULhurbGsOG7gULhu5F54buB4buX4buJR+G7gcahw4nhu4nhu4Hhu5Zo4buF4bqr4buBxqHFqUTDveG7p+G7gULhu4nhu4Hhu51t4buBQsWpw4DDveG7p+G7gXnGsMO9xanhu4HhuqrEqcO94bun4buBQmvhu7Phuqvhu4HGoWzGsOG7gULGsHPDveG7geG7ncO64buBxalr4buB4bunRcah4buB4bqmxanEqeG7s+G7geG7nWrGsOG7geG7l+G7iUfhu4Hhu5fDtELhu4F3xals4buBRsO1eeG7geG6psWpa3nhu4Hhu4Jq4buB4bqq4bq+4buB4bqqxKnDveG7p+G7gUJr4buz4buB4bud4bu14buB4bud4bq64bq0xqHhu4FCxrBz4bqm4buBw73huqDGsOG7geG6rEPhu4nhu4HDvcWp4buGw73hu6fhu4Hhuqpsw73hu4HhuqbFqeG7mXnhu4HhuqxDw7XDveG7geG6quG6vuG7geG7neG6uuG6tMah4buBQuG6qOG6usO94bun4buB4buXakfhu4F44buRw73hu4HDvWpHYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buW4buz4bubR+G6v8OpfcO0QuG7gcahbOG7geG7ncawdEPhu4Hhu53hu7Xhu4HGocWp4bupw73FqeG7gXhq4buBQsWpw4DDveG7p+G7geG7ncawdeG6puG7gXlrw73FqeG7gXlx4buB4buCdOG7geG6quG6vMah4buBeWvDvcWp4buBxqHDieG7ieG7gTjGsHVC4buBw53hu4l54buBxanDgHnhu4HDveG7iUfhuqvhu4Hhuqrhu4/DveG7geG6qmrDveG7p+G7geG7neG7k+G6puG7gULhu4nDveG7geG7l8O0QuG7gcah4bq84buBw7V54buBeeG6ukPhu4HDvWrhu7Phu4Hhu51Fw73hu6fhu4Hhu51zw73hu4HGocWpw4nhu4HhuqxDR3TDveG7gcahw4nhu4nhu4F9xILhu4HhuqxD4bqgxqHhu4FCxanDtcO94buBR3JDYmUv4bqmw6ll4bqm4buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/4bqm4buIQ0LFqeG7s+G6qOG6v8OpWHLhu4Hhu5zhurzGoeG7geG7mkXGoWUv4bqmw6ll4bubxrDhu4Lhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/hu5vhuqjhu6N44buJQuG7o+G7m+G6v8OpZeG6qkLhuqjhu7PDveG7p8Opfcaww73hu4F4xrByw73hu4HhuqxD4buJw73huq1lL+G6qkLhuqjhu7PDveG7p8OpZUN44buBxqF44buJ4bqq4bqq4bq34bq/QsawQnjhu6MtQsWpQ3nhu5ct4buJw73hu5st4bqq4buJ4bqm4buz4bq/w6lleMaww6ll4buJ4buBQsawQnjhu6Phurfhur994bqoxrDDusO94buBeG154buB4buXbMO94buB4bud4bqi4buB4buCauG7gULhuqjhurrDveG7p+G7geG7l2pH4buBQuG6uuG7gXjGsHVD4buB4oCcxajhu7Nqw73hu6fhu4F74buJ4bqr4buBfeG6qOG6uuG6ssO94bun4buBe+G7ieG7gcahw4nhu4nhu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7geKAk+G7gcOdxanhu4bDveG7p+G7gWJiYuG6v+G7gcWp4bqo4buj4bul4bq34bq/L0LhuqjGsOG7o8O9LXjhu4l5LeG7l+G7icO9LeG7m+G7sy3hu4Lhu4ktQuG6qEPDveG7py3hu5fhu4lHLUJDLXjGsOG7o0Mtxanhu7Phu4nDveG7py3huqrhu4ktQuG6qEPhu7PDveG7py3huqrhu4ktxqFD4buJLeG7gsaw4bujQi3DveG7iXktLcO9xalDw73hu6ct4buX4buJw73hu6ctxqHFqUPDveG7py14xrDGocWpLeG6qkMt4buC4buJLeG6psWp4buJ4bqmLXhHLeG7g2loaeG7i2hixalCeeG6v8OpZcaweeG7p+G7geG6quG6qMah4bq34bq/L3nhu6Phu5vGsOG7iS/hu4Phu4Xhu4cvw73hu6Phu4Thuqov4buF4buF4buD4buDL2fDrOG7m2jhu4fhu4tnw61m4buHQuG7g2loaeG7i2h44buHYnbhuqbhu6fhur/hu4Hhu4l4QuG6t+G6v8Od4bunxanhu6/hu4FCw4rhu4FC4bqoxrDDusO94buBeG154buB4bqsQ+G6oMah4buB4bqmxanhu7fDveG7p+G7geG6rEPhuqDGoeG7gUJz4buB4buCauG7geG6quG6vMah4buBeWvDvcWp4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhur/hu4Evw6llL+G7icOpZeG7m8aw4buCw6ll4bqqQuG6qOG7s8O94bunw6ll4buJ4buBQsawQnjhu6Phurfhur994bqoxrDDusO94buBeG154buB4buXbMO94buB4bud4bqi4buB4buCauG7gULhuqjhurrDveG7p+G7geG7l2pH4buBQuG6uuG7gXjGsHVD4buB4oCcxajhu7Nqw73hu6fhu4F74buJ4bqr4buBfeG6qOG6uuG6ssO94bun4buBe+G7ieG7gcahw4nhu4nhu4E4xrB1QuG7gcOd4buJeeG7geKAk+G7gcOdxanhu4bDveG7p+G7gWJiYuG6v+G7gcWp4bqo4buj4bul4bq34bq/L0LhuqjGsOG7o8O9LXjhu4l5LeG7l+G7icO9LeG7m+G7sy3hu4Lhu4ktQuG6qEPDveG7py3hu5fhu4lHLUJDLXjGsOG7o0Mtxanhu7Phu4nDveG7py3huqrhu4ktQuG6qEPhu7PDveG7py3huqrhu4ktxqFD4buJLeG7gsaw4bujQi3DveG7iXktLcO9xalDw73hu6ct4buX4buJw73hu6ctxqHFqUPDveG7py14xrDGocWpLeG6qkMt4buC4buJLeG6psWp4buJ4bqmLXhHLeG7g2loaeG7i2hixalCeeG6v8OpfeG6qMaww7rDveG7gXhteeG7geG7l2zDveG7geG7neG6ouG7geG7gmrhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu5dqR+G7gULhurrhu4F4xrB1Q+G7geKAnMWo4buzasO94bun4buBe+G7ieG6q+G7gX3huqjhurrhurLDveG7p+G7gXvhu4nhu4HGocOJ4buJ4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4HigJPhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4FiYmJlL+G7icOpZS/huqpC4bqo4buzw73hu6fDqWXhuqbhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/FqeG7o+G7ieG7m+G6v8OpZDx94buyxJHhu4HigJPhu4F7xKnDveG7p+G7gcO94buJR+G7geG7g8OsL2bhuqvhu4FCa8aw4buBxalDR3XDveG7gcag4buJeeG7gVjDg+G6q+G7gXvDguG7gX3FqcOAw73hu6fhu4FCxrDDveG7geG7gmrhu4F94bqoQ0d0w73hu4FCxanDgMO94bun4bqr4buBe8OC4buBOG7DveG7gcWp4bu14buJ4bqr4buBfcWpw7rhu4FCxanhu4nhu7Phu4Hhu4Jq4buB4buaQ+G7gXjhu7HGocWp4buB4bqmxanhuqDGsOG7gcWp4bq04bqm4buB4buC4bq2xrDhu4Hhu53hu7Hhu4nhu4HhuqbFqeG6uuG6sMO94bun4buBQsSC4buBxqHFqeG6vMah4buBd8Wp4buJxrDhu4F5a8ah4buBfeG6qMaww7rDveG7gXhteeG7geG7l2zDveG7geG7neG6ouG7geG7gmrhu4FC4bqo4bq6w73hu6fhu4Hhu5dqR+G7gULhurrhu4F4xrB1Q+G7geKAnMWo4buzasO94bun4buBe+G7ieG6q+G7gX3huqjhurrhurLDveG7p+G7gXvhu4nhu4HGocOJ4buJ4buBOMawdULhu4HDneG7iXnhu4HigJPhu4HDncWp4buGw73hu6fhu4Hhu5fDs8O94bun4buBxqHFqeG6vMO94bun4buBeOG7scahxanhu4Hhuqrhu4Dhu4Hhu4Jq4buB4bqmxanEqeG6puG7gXhI4oCdYuG7gSnFqeG7teG7gcagxanDieG7gULhu7HGocWp4buBxajhu5zDneG7muG7gULhu63DvcWp4buBw53hu6dDR8O5w73hu4F94bqo4buRw73hu4HFqENH4bqp4buBKcWp4bu14buBxqDFqcOJ4buBQuG7scahxanhu4Fb4buWw53hu5rhu4FC4butw73FqeG7gVhy4buB4buc4bq8xqHhu4F9xrBzw73huqnhu4F94bqo4bq6w4LDveG7p+G7geG7nWvGsOG7geG7m8awdcO94buBOG7DveG7geG6psWp4bu3w73hu6fhu4Hhu5bDg+G7gX3FqcOAw73hu6fhu4FCxrDDveG7geG7gmrhu4F94bqoQ0d0w73hu4FCxanDgMO94bun4buBQmvGsOG7gX0pYuG7geG7nGrhu4HDneG7j8O94bun4buBfeG6qOG7kcO94buBKcWpa3nhu4Hhu5rGsHVD4buBWMaww73FqeG7gULFqeG7iXnhu4Hhu5vhur5iZS/huqbDqWUv4bubxrDhu4LDqWUveMaww6llL0N4w6ll4bubxrDhu4Lhu4HGoXjhu4nhuqrhuqrhurfhur/GoXjhuqjhur/DqWUv4bubxrDhu4LDqWUv4bubxrDhu4LDqQ==

Lê Đức Dục

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Không được từ chối hồ sơ quá một lần

Không được từ chối hồ sơ quá một lần
2024-05-18 05:05:00

QTO - Trong buổi làm việc với chúng tôi mới đây về công tác cải cách hành chính, ông Hoàng Hải Hà, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) huyện Hải Lăng luôn...

Giá trị của chữ “tín”

Giá trị của chữ “tín”
2022-12-10 00:58:00

QTO - Cuối tháng 10/2022, Tập đoàn Sơn Hải (Quảng Bình) có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải xin được cam kết bảo hành 10 năm đối với những gói thầu trên...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết