Cập nhật:  GMT+7
xIPGoeG6reG6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7tz3hu5vDgHNuw6Lhuq9Vb8OA4bqlbcOz4bu34bqlw4DhurThuqXigJxV4buX4bq9QuG6pcOAxqHhurLhuqXEkeG6pcOA4bujdcah4bqldeG7l+G6oELhu5F14oCdw6HhuqXigJxLxqHhuq7huqV1xqHhu4vDgOG6peG6quG6uXXGoeKAneG6pWvhuq7hurnhuqXDgOG6oOG7r+G7m+G6pcOAQcOyxIMvxqHhuq3huq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t8agbuG6uWzDouG6r+G6o+G7uD3Do+G6pS3huqVA4bq54bqlbXnhu5vhuqXDgOG6tOG6peG7t8ahw7p14buX4bqlw4BB4bq9w7rhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeG6pWvhuq7hurnhuqXDgOG6oOG7r+G7m+G6pcOAQcOyw6HhuqXGoXd14bqlxqHhurnhu5vhuqXDgMah4buL4bu34bqlckXhuqV14bq5QsOh4bql4oCcVeG7l+G6vULhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeKAncOh4bql4oCcS8ah4bqu4bqldcah4buLw4DhuqXhuqrhurl1xqHigJ3huqVz4bq94bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pcOAxqHhurZ5deG7l+G6peG6quG6oELhu4914bqla+G6ruG6ueG6pWvhurtr4bqla8Ot4bu34bqlauG7reG6pU3DuuG6vXXhuqU9xqHhurl1xqHhuqV14bub4buPdcOh4bqlw4BB4buz4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXVvw4DhuqVtw7Phu7fhuqXDgEHDunXhu5fhuqXhu7fGocO6deG7l+G6pcOAQeG6vcO64bqlw4DhuqDhu6/hu5vhuqXDgEHDsuG6peG6rOG6veG6pWvDueG6pcOB4bqya+G6pXPhurl14bqlw4DDuuG6v+G6pcOBaeG6oOG6pUHhu6114buX4bqlw4BBw7p14buX4bqla+G7rXXhu5fhuqVt4buxdeG7l8OgxIMv4bu34bqvxIPDgOG6uWpzbuG6pcOBw4BCc24zw6J04bq5QeG7l+G7m3U54bqp4bu34bqq4bql4bq54bqgw4DDusOi4bqvxIPDgEHhuq/Eg8OAbOG6r8SD4bubdOG7l+G6pcOBQWszw6IvL2vDoGrhurnDuuG7ueG6oOG6uXXhu5fDgEHhu5vDoOG6rHUvbG7DgXLDgMO64bu3L3Vu4bqow4Ev4bqtZeG6q+G6py9iZWzhuqvhuqdkY8Op4bqnY8OA4bqt4bqr4bqtZeG6p+G6p3Phuq3DoHHhu7fhu5fDouG6pS/huq/Egy/DgGzhuq/Egy/DgEHhuq/Eg8OAQeG6r8SDw4Bs4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTcO64bq9deG6peG6rOG7m+G7j3XDoeG6pcOAxqHhurl1xqHhuqV14bub4buPdeG6pcOA4bujdcah4bqldeG7l+G6oELhu5F14bqlQeG6ueG6peG7ueG6oGl14bqlbOG7p3XhuqVsw7Phu7fhuqXhuqzhu5HhuqXDgeG7m3XGoeG6pXThu6nhu5vhuqXDgEHhurZ5deG7l+G6pcah4bq24buzdeG7l+G6peG6snXhu5fhuqXigJxLxqHhuq7huqV1xqHhu4vDgOG6peG6quG6uXXGoeKAncSDL+G7t+G6r8SDL8OAbOG6r8SDL8OAQeG6r8SDL8OA4bq5anNu4bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvxqDhu6N1xqHhuqXhur91xqHhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlbcO64bq9deG6peG6rOG7m+G7j3XDoeG6pcOAxqHhurl1xqHhuqXDgMah4bubw7XhuqDhuqV14bub4buPdeG6pXThu5vhu5HDgOG6pXThur3hu5vhuqXhu7nhuqBvw4DhuqVs4bundcOh4bqla8ah4buhdcah4bqlw4BB4bq5deG7l+G6pWvhurtr4bqldeG7l8ahcOG6ueG6pcOAQeG6uXXhu5fhuqVz4bub4buRw4DhuqXDgXDDoeG6pXXGoeG6veG6pWrhu5vhurnhuqXDgOG6tuG7s3Xhu5fhuqV14bub4buRdMOh4bqla+G6u2vhuqVyxqHhuqDhuqVs4bub4bqlw4Dhu51rxqHhuqXhu5fhu5vhuqbhurnhuqV04bq24bq54bql4buX4bubw7nhuqXDgMOsdOG6pcOA4buB4bqlw4BBw7p14buX4bqldeG7l+G6vULhuqXigJxLxqHhuq7huqV1xqHhu4vDgOG6peG6quG6uXXGoeKAneG6pcOAw7rhur114bql4bu54bqg4bura+G6pXPDrHXhuqXDgMah4bqy4bqlPOG7muG6peG6rOG6tOG6ueG6peG7ueG6oOG6ueG6pW3hu5PhuqVrxqHhuqDhu4l14bqlauG7n+G6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlw4DGoeG7h3ThuqXhuqzhu5vDtXXhu5fDoeG6pWxpdeG7l+G6pcah4bq2d3Xhu5fhuqVr4bqu4bq54bqlw4DGoWl14bqldcahaXXhuqVr4bq7a+G6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVz4bub4buRw4DhuqXDgXDhuqXhuqzhur3huqV1xqFpdeG6pWxpdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pWzhu5/hu7fhuqXhuqnEkS/EkeG6pcOB4buD4bu34bqlw4B44bub4bqlbeG7geG6pW3hu5PhuqVzw6rhu5vhuqV1xqHhuqZ14buX4bql4bqq4bqia+G6pWvhur904bqlw4Fp4bqg4bqlw4Hhu4Nr4bqla8ahw7rhuqV0duG7m+G6pWrDqnXhuqXDgEHDsuG6pWvhurB14buX4bqldcah4bq24bql4bqq4buB4bqlxqHhu63hu5vDoOG6pUvGoeG7oeG6pcOA4buddcah4bqlQeG7m+G7j3Xhu5fhuqXDgEHDunXhu5fhuqV14buX4bq9QuG6peKAnEvGoeG6ruG6pXXGoeG7i8OA4bql4bqq4bq5dcah4oCd4bqlw4DDuuG6vXXhuqXhu7nhuqDhu6tr4bqlc8OsdeG6pcOAxqHhurLhuqU84buaw6HhuqXGoXd14bql4bqrw6DhuqfhuqfhuqfhuqVtw7rhur114bql4bqs4bub4buPdcOh4bqlw4DGoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bql4bu44bqg4bq/deG7l+G6pT1B4buf4bqla8ODdeG7l+G6pcOAxqHDgmvhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV1xqHhuqZ14buX4bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pcOB4bup4bub4bqldeG7r+G7m8Oh4bqlQ+G6pXXhu5fGoXDhurnhuqV1xqHhurbhuqVs4bundeG6pWzDs+G7t+G6peG6rOG7keG6pcOB4bubdcahw6HhuqVz4bq9dOG6pW3Ds+G7t+G6pXLGoeG6oOG7qXXhuqXhuqzhu5vhu4914bql4bqs4bq94bqlw4BB4buxdeG7l+G6pcSRZeG6p+G6pWtpQuG6pWrDuXXhu5fhuqV04bq7w4DDoeG6pcahw7rhurnDoeG6pWtpQuG6pWvhur91xqHhuqXDgMOq4bub4bqla+G6u2vhuqV14buXxqFw4bq54bqlw4BB4bq5deG7l+G6pXPhu5vhu5HDgOG6pcOBcMOh4bqldcah4bq94bqlauG7m+G6ueG6pcOA4bq24buzdeG7l+G6pXXhu5vhu5F0w6HhuqVr4bq7a+G6pXLGoeG6oOG6pWzhu5vhuqXDgOG7nWvGoWHhuqXDgMah4buHdMOh4bqlw4BmdeG7l+G6peG6rcSR4bqr4bqlw4HhuqDDrcOA4bql4bu54bqg4bq94bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pVTDs+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04bql4bq5dcah4bqlxqHDg3Xhu5fDoeG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoWHhuqVrxqHhu6F1xqHhuqXDgEHhurl14buX4bqldcah4bq94bqla8ahw7rhuqVr4bq7a+G6pWvDguG6oOG6pcOAxqHhurl1xqHhuqV14bub4buPdeG6peG6quG6oHXhu5fhuqXhu7fGocO6deG7l+G6pXVuw7rhuqVtd3XDoeG6peG7l+G7m+G6ueG6pW3hu6N1xqHhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6pXLGocO54bqlcsah4buHdeKApj1Bw7p14buX4bqlPcah4bq7deG7l+G6pT3GoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bqldeG7h3ThuqXhuqnhuqfhuq1lw6HhuqVr4bq7a+G6pWt34bqlw4Hhu7PhuqVtw7rhur114bqla+G6sHXhu5fhuqVt4buB4bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlbeG7sXXhu5fhuqVzw7rDqsOA4bqlQeG6ueG6peG7ueG6oGl14bqldeG7l+G6vULhuqXigJxLxqHhuq7huqV1xqHhu4vDgOG6peG6quG6uXXGoeKAneG6pW3DtOG6oOG6pW1mdeG6pcah4buFdeG7l+G6pcOA4bqgw6x1w6HhuqXhu7nhuqDhurnhuqVtw7nhuqVt4buB4bqlw4DGoeG6oOG6peG7l8O6dMOh4bqlw4Dhu4vhu7fhuqVyw7XDgOG6peG6rOG6veG6peG6quG6pOG6pXND4bqlxqF3deG6pWVi4bqlw4DDrXXhuqVB4bq7a+G6pcOAxqHhur/hu5th4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bql4bqpY+G6pcah4bur4bqlQeG6u2vhuqXDgOG7i+G7t+G6pcOAQeG6oHXhu5dh4bql4bu3xqHhurvDgOG6peG7ueG6oOG6uXXhu5fhuqXhuqnhuqvDoWThuqVydOG6pW3hurZ5deG7l+G6peG7l+G7m+G6ucO64bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqV14bupdeG7l+G6pcOAxqHhu6l1YeG6pcOAQeG7sXXhu5fhuqVraULhuqXhuqrhurl1xqHDoeG6peG6qsO54bq54bqlauG7m+G7k3XhuqXhu7nhuqDhur914buX4bqla+G6u8O64bqlQeG6ucO64bql4bqsZsOA4bqlw4BB4bq74bub4bql4bu3xqFv4bu3w6HhuqXhu5fhu4N14bqlauG7m+G7k3XhuqXhuqnhuq3huqVrw7p14bqlbeG6tnl14buX4bqlw4DGoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bqlw4DDguG6peG7ueG6oOG6v3XigKbEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9Vw7XhuqDhuqXigJxLxqHhuq7huqV1xqHhu4vDgOG6peG6quG6uXXGoeKAneG6pXPDrULhuqV04bq94bqg4bql4bqq4bq5dcah4bqlc+G6vXThuqV04bq94bqg4bqla8ah4bqu4bqlbcOqw7rhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlw4Dhu6N1xqHhuqV14buX4bqgQuG7kXXhuqXhuqzhu6PhuqV04bup4bub4bqlw4BB4bq2eXXhu5fhuqXhuqrhurl1xqHhuqUt4bqlw4HDqmvGoeG6pS3huqVtw7Phu7fhuqXDgMah4buj4bql4oCcVeG7l+G6vULhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeKAneG6pXPhur3huqVq4bqya+G6pcOAQeG6uXXGoeG6pcOA4bujdcah4bqldeG7l+G6oELhu5F14bqlbeG6ueG6pcOB4buDa+G6pXThur3huqDDoOG6pVXhu5fhur1C4bqldeG7l8ah4buh4bqla+G6oOG7q+G7m+G6pcOA4bqgw6x14bqla8ah4buddcah4bqlc+G6veG6pWzhu5/hu7fhuqXhu5dm4bu34bql4buX4bu1w6HhuqXhu5fhu5vhurnDuuG6pXPhurbhuqDhuqXhuqzhur3huqVrxqHhuqB14buX4bqlw4DhurlC4bqlw4DGocOCa+G6pcah4bub4buRdeG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQeG7o3XGocOh4bql4bu3xqHDrHXhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVD4bqldeG7l8ahcOG6ueG6pWvhuq7hurnhuqXDgMah4bq5dcah4bqldeG7m+G7j3XhuqXDgEHhu4914bqldcah4bubw7ThuqDhuqVzcHXGoeG6peG6rMOCa8Oh4bqlbeG7n+G6ueG6peG7t8ah4bq2d3Xhu5fhuqXhuqx44bub4bqla+G6u2vhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlbeG6ueG6pWzDqnXhu5fhuqV1xqHhurbhuqXDgMah4buHdOG6pcahxanhu5vDoeG6peG7l+G7m+G6ouG7t+G6pW3hu7XhuqVr4bq7a+G6pVTDs+G6pTzhu5vhu5HDgOG6pVXhurl04bql4bq5dcah4bqlxqHDg3Xhu5fDoeG6pXXhu5fhurZ54bub4bql4buX4bub4bq94bqldW7DuuG6pW13dWHhuqXDgGZ14buX4bqlw4HhuqDDrcOA4bqla3d0w6HhuqVrxqHhurvDuuG6pXThu5vhu5l14bql4bu3xqHhu53huqVrxqHDuuG6pWrhu5F1xqHhuqV1xqFpdeG6pXXhu5fGocOow7ph4bql4bqqaULhuqVsw4J14buX4bqla8ah4bqg4buxdeG7l+G6pcOAQcOq4bubw6HhuqV1xqHhur3huqXDgOG7m+G7j+G6oOG6pcahw73hu7fhuqXhuqzhu5HhuqXDgeG7m3XGoeG6pWvGocO64bqla+G6u2vhuqXGoeG7reG6pXXhu5fGocOow7rDoeG6pW3hu7F14buX4bqlauG6vcO64bqlbGl14bqlw4Dhu61r4bqlw4DGoeG7m+G7k+G6oOG6pcOB4burYeG6pXXDqsO64bql4bqsb8OA4bqlcuG7j3XGoeG6pXThurZ3deG7l2HhuqVz4bq9dOG6pW3hurZ5deG7l+G6pWxpdeG6pcOB4bubdcahw6DDoMOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvTWZr4bqlauG7m+G7kcOAw6HhuqXDgeG6ueG6oOG6pXThu63DgOG6pcOA4bqgw6x14bqlc+G6vXThuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Hhu6nhu5vhuqV14buv4bubw6HhuqV1xqHhu5vDtOG6oOG6pWrDqnXhuqXDgEHDsuG6pXLGoeG7q+G7m+G6pWvhu6l14buX4bqla8ah4bqya8Oh4bql4bqs4bub4buPdeG6pWvGoeG6smvDoeG6pXPDgmvhuqVz4bq2w7114buX4bql4bqs4bqw4bqlw4BB4bq5deG7l+G6pW3hu4HhuqVrxqHhu6d14bqla+G7qXXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4Dhu6N1xqHhuqV14buX4bqgQuG7kXXhuqXGoXbhuqXDgEHDveG6pXXGoWl14bqlbGl14bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVr4bq7a+G6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6pcah4bq9dcah4bqla8ah4buddcah4bqldcah4bq24bqldOG7rcOA4bqla+G6u2vGoeG6pXPhur104bql4buX4bub4bq94bqg4bqlw4DGoeG7j3ThuqXDgEHhur/hu5vhuqV14buXxqHhu5vhu5F04bqla8ahw7rhuqVyROG6pXXhu5fGoeG7oeG6pWvhuqDhu6vhu5vhuqXDgOG6oMOsdcOg4bqlVHbhu5vhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlbcO64bq9deG6pW3DtOG6oOG6pWvGoeG6oHXhu5fhuqXDgeG6smvhuqVr4bq/4bub4bqla+G6u2vGoeG6pcah4bq9dcah4bqla8ah4buddcah4bql4bu3xqHDg+G6pcahw73hu7fhuqXhuqx44bub4bqlbWZr4bqlw4DGocOD4bqla+G7qXXhu5fhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqldcah4bq2OeG6pUvGoeG7m+G6pW3DuuG6vXXhuqUj4buz4bqlU+G6ucO64bqlbeG7rXXhu5fDoeG6pT3GoeG6tnd14buX4bqlauG7m3XGoeG6peG6rOG6veG6pXvhu4HhuqXGoeG7reG7m+G6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqV1xqHhu4t14bql4bqq4bqk4bqlc0PhuqXGoeG7seG6pcOBd+G6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6peG6rMO04bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqVrxqHhu511xqHhuqXDgeG6u2vGoeG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVrw7nhuqVr4bupdeG7l2HhuqVLxqHhu5vhuqVtw7rhur114bqlPeG7peG6ueG6peG6u3XhuqV1xqFpdeG6pWxpdeG6pcOA4buhdcah4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqXhuqrhuqThuqVzQ+G6pcah4bux4bqlw4F3w6HhuqVyxqHhu5vDteG6oOG6pXXDquG7m+G6peG6rMO04bqlbcOtw4DhuqVt4bq54bubYeG6pU3DuuG6vXXhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlI+G7s+G6peG7luG7m+G6ucO64bqlw4DGoeG7qXXhu5fhuqU84buLdeG6pcOA4bq/4bub4bqlw4Dhu5vDteG7t+G6pXXGoeG7i3XhuqXhuqzhur3huqXhu5fhu5vhur/hu5vhuqXhu7nhuqBCw7XDgOG6pcah4bux4bqlw4F34bqlbeG7h3Xhu5fhuqVyQ+G6peG7l+G7m8OtQuG6peG7t8ahb+G7t+G6pXPhurvhu5vhuqXhuqpuYeG6pU3DuuG6vXXhuqVrd+G6pcOB4buz4bqlS+G7qXXhu5fhuqXhurl14bqlw4DGoeG6vXXGoeG6peG7t8ah4bur4bqlTeG7qXXhu5fhuqXGoOG6veG6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pWvDreG7t+G6pW3hu6/hu5vhuqVrxqHhurJ14buX4bqldOG7m3XGoeG6pcOAxqHhurbhuqXhuqzhur3huqXhu5fhu5vDrULhuqXhu7fGoW/hu7fhuqVz4bq74bub4bql4bqqbmHhuqVNw7rhur114bqla3fhuqXDgeG7s+G6pUvhu6l14buX4bql4bq5deG6pcah4bqgQuG7kXXhuqXGoOG6v+G7m+G6pVPhu4d14buX4bqla8Ot4bu34bqlauG7m+G7k3XhuqXDgeG7q+G6peG6qm7DoeG6pXPhur104bqla8ah4bqydeG7l+G6pXThu5t1xqHhuqV1xqFpdeG6pWxpdWHhuqVLxqHhu5vhuqVtw7rhur114bqlPUHhuqB14buX4bqlw4BpdOG6pULhuqXDgMO14bqlxqHhuqBC4buRdeG6pcag4bq/4bub4bqlU+G7h3Xhu5fhuqXGoeG6tnh14buX4bqlbMSpdcOh4bqlcsah4bq7dOG6pWvGoeG6puG6ueG6pWrhu5F1xqFh4bqlS8ah4bub4bqlbcO64bq9deG6pVLGoeG7q+G7m+G6pVLhu5t1xqHhuqXDgMO14bqlxqDhur/hu5vhuqVT4buHdeG7l+G6pcOA4buv4bqla8ah4bqya+G6pcOA4bubw7Xhu7fhuqVsaXXhuqVq4but4bql4bu3xqHhu4t14bql4bqt4bqla+G6pOG6uWHhuqVNw7rhur114bqla3fhuqXDgeG7s+G6pSRKVUzhuqXDgMah4bq9dcah4bql4bu3xqHhu6vhuqVN4bupdeG7l+G6pcag4bq94bqlw4Dhu6/huqVrxqHhurJr4bqlxqHDusOqw4DhuqVt4butdeG7l+G6pcOA4bujdcah4bqldeG7l+G6oELhu5F14bql4buX4bub4bq/4bub4bql4bu54bqgQsO1w4DhuqXDgMah4bqu4bqlw4DEgmvhuqXGoeG6vXXGoeG6pWvGoeG7nXXGoeG6pWvGocO64bqldeG7l+G6tnnhu5vhuqVsaXXigKbhuqU9xqHhu6l14buX4bql4bu54bqg4bq54bql4oCcVeG7l+G6vULhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeG6pcahduG6pcOAQcO94bqldcahaXXhuqVsaXXhuqXhuqzDtOG6pcOAxqHhuq7huqXDgMSCa+G6pcah4bq9dcah4bqla8ah4buddcah4oCdw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqVk4bqlw4DGoeG6u3Xhu5fhuqVtw6zhuqDhuqV14buHdOG6peG6qeG6p+G6rWXDoeG6pWvhurtr4bqla3fhuqXDgeG7s+G6pW3DuuG6vXXhuqVt4buB4bqlw4Dhu4vhu7fhuqXDgEHhuqB14buX4bql4bqq4bqk4bqlc0PDoeG6peG7l+G7m+G6v+G7m+G6peG7ueG6oELDtcOA4bql4bqtw6BlZOG6p+G6pcah4bux4bqlw4F34bqlxqHhur11xqHhuqVrxqHhu511xqHhuqVr4buldeG6pcOA4buxdeG6pW3hu6d14buX4bql4bqs4bq94bqlw4DhurbhuqXhuqzDrXXhuqVrxqHDuuG6peG6qcOg4bqt4bqr4bqn4bqlc+G6tsO9w4DhuqV14buX4bq2eeG7m+G6pWxpdeG6peG6rMO04bqla+G6u2vhuqXDgMah4bqu4bqlw4DEgmvhuqXGoeG6vXXGoeG6pWvGoeG7nXXGoeG6pcOAxqFuw7rhuqXhu7nhuqBC4bqlbeG7n3XGocOgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqv4oCcVeG7l+G6vULhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeKAncOh4bql4oCcS8ah4bqu4bqldcah4buLw4DhuqXhuqrhurl1xqHigJ3huqVz4bq94bqldOG7rcOA4bqlw4BBw7p14buX4bqldcah4bqmdeG7l+G6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6pXXhu5fhur1C4bqlw4DGoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pcah4bub4buR4bqg4bql4bu54bqg4bq/4bql4bqs4bq94bqla8O54bqlw4HhurJr4bqlc+G6uXXhuqXDgMO64bq/4bqlw4Fp4bqg4bqlQeG7rXXhu5fhuqXDgEHDunXhu5fhuqVteeG7m+G6pcOB4burdeG7l+G6pcOA4bqg4buv4bub4bqlw4BBw7LhuqXGoeG7m+G7kXXhuqV14bq5QsOg4bqlS+G6u2vhuqV04bup4bqlxqHhu6N1xqHhuqV14buX4bq9QuG6pcOAxqHhurl1xqHhuqV14bub4buPdeG6pcah4bq9dcah4bqlbeG7rXXhu5fhuqVt4bq2w71r4bqlcsah4buz4bub4bqldeG7l+G6oOG7sXXhuqXDgOG6tOG6pXThu6nhuqXGoeG7o3XGoeG6peKAnFXhu5fhur1C4bqlw4DGoeG6suG6pcSR4bqla+G7rXXhu5fhuqXDgeG6v3XigJ3huqVB4bq54bqlbXnhu5vhuqVr4bq7a8ah4bqldeG6uULhuqXGoXd14bql4bqt4bqn4bqn4bqldeG7h3ThuqXDgMOq4bub4bqlU+G7m+G7j3XhuqV74bupw6DhuqVNw7nhuqVz4bq94bqlw4Hhurt14buX4bqlcuG7m8O1deG6pWvhuq7hurnhuqV1xqHhuqZ14buX4bqla+G7qXXhu5fhuqV1xqFpdeG6pW3hurZ5deG7l+G6pcOB4buDw4DhuqVU4bq5w4Dhuqprd+G6rOG6ueG6pS3huqVS4bq5bOG6uXXhuqV14buHdOG6peG6rcOp4bqtw6nDoeG6pW3hurbDvWvhuqVT4buP4bqldeG7m3XhuqVBw63DgOG6pcahw7rhurl14bqldeG7l8ah4buPdcah4bql4bqs4bq94bql4buX4bun4bub4bqlc+G6veG6peKAnMOB4bq7deG7l+G6pXLhu5vDtXXhuqXhuqxw4bqlbcOq4bub4oCd4bqla+G6ruG6ueG6peG7l+G7m+G6ueG7m+G6pWvDreG7t+G6pWvhu6l14buX4bqldcahaXXhuqXDgEHDunXhu5fhuqXDgOG6u2vhuqXhu7fGoeG7iXThuqXigJwj4bq7deG7l+G6pXLhu5vDtXXhuqXhuqxw4bqlbcOq4bub4oCd4bqla+G6ruG6ueG6peG7qXXhu5fhuqXhuqzhu5vDtcOA4bqldeG7h3ThuqXhuq3DqeG6rcOpw6DhuqXhu7LhuqU84bub4buRw4DhuqVV4bq5dMOh4bqldcah4bubw7ThuqDhuqVsw63huqDhuqXDrXXhuqXigJxV4buX4bq9QuG6pcOAxqHhurLhuqXEkeG6pWvhu6114buX4bqlw4Hhur914oCd4bqla+G7pXXhuqVz4bq24bqg4bqlc8Oq4bubw6HhuqXDgEHDunXhu5fhuqVtw7nhuqVrw7nhuqVt4bq2eXXhu5fhuqU9xqHhurl1xqHhuqVV4bub4buPdeG6peG7s+G6pcag4bux4bqlPWlC4bqlbMO64bqlw4DGoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bqlxqHhu6dr4bqlw4Hhu5t1xqHhuqXGoOG6veG6pVXhu63hu5vhuqXhuqppQuG6pWzDgnXhu5fhuqV14buPdeG6pcOAQcO6deG7l+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqXigJxV4buX4bq9QuG6pcOAxqHhurLhuqXEkeG6pWvhu6114buX4bqlw4Hhur914oCd4bqlw4DhurThuqXhuq3DqWPEkS3huq3DqWNlw6DEgy/hu7fhuq/Eg+G7t+G6pWtz4bq5w4HDgTPDouG7t0rDumxCw6Lhuq9VxqHhuqZ14buX4bqlbMOt4bqg4bqlw6114bqla+G6ruG6ueG6peKAnFXhu5fhur1C4bqlw4DGoeG6suG6pcSR4bqla+G7rXXhu5fhuqXDgeG6v3XigJ3huqXDgEHDunXhu5fhuqVz4bufa8ah4bqlw4HhuqThuqXhuqzhur3huqXDgeG6smvhuqXDgeG7q3Xhu5fhuqVr4bqu4bq54bqldcah4bqmdeG7l+G6pXXhu5fhur1C4bqlw4DGoeG6uXXGoeG6pXXhu5vhu4914bqlxqHhur11xqHhuqVt4butdeG7l+G6pcah4bupdOG6pXXhurlC4bqldcah4bq24bql4oCcVeG7l+G6vULhuqXDgMah4bqy4bqlxJHhuqXDgOG7o3XGoeG6pXXhu5fhuqBC4buRdeKAncOh4bql4oCcS8ah4bqu4bqldcah4buLw4DhuqXhuqrhurl1xqHigJ3huqVyxqFndeG7l+G6pW3hu591xqHhuqV1xqHhuqDhuqVrw6zhuqDhuqXDgEHhur/hu5vhuqV14buXxqHhu5vhu5F04bqla+G6u2vhuqXGocO6w6rDgOG6pW3hu6114buX4bqlw4Dhu6N1xqHhuqV14buX4bqgQuG7kXXhuqXDgMah4bubw7XDgOG6pcOAxqHDgmvDoeG6pUPhuqV14buXxqFw4bq54bql4bqs4buj4bqla+G7rXXhu5fhuqVt4buxdeG7l8Oh4bqlcsah4bq7w4DhuqXhuqzhu6d14buX4bqla+G7q3Xhu5fhuqXGoeG7m8O1deG6pXPhuqDhu6l14bqlw4FodeG6pWvDueG6pcOAQcO6deG7l+G6pXR24bub4bqlasOqdeG6pcOAQcOyw6HhuqVyxqHhu5vhuqVr4bq7a+G6pWvDreG7t+G6pWrhu63huqVtw7rhur114bqlw4Dhu6N04bqlbeG6tsO9a+G6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVr4bq7a8ah4bqlc+G6vXThuqXGoeG6uULhuqXDgMah4buj4bqlw4Hhu43huqVyxqF34bub4bqlbOG7i0LhuqVt4bq2w71r4bqlw4Dhu5t1xqHhuqXDgMahw6x14bqlw61C4bqlw4DGoeG6vXXGoeG6pXXGoeG6pnXhu5fhuqVr4bupdeG7l+G6pcOAQeG7o3XGocOh4bql4bu3xqHDrHXhuqXhuqzhu5vhu5Fr4bqlw4DGoeG7m8O1w4DhuqXDgMahw4Jr4bqla8ahw7rhuqXhuqrhu4HhuqXGoeG7reG7m8OgxIMv4bu34bqvxIPhu7fhuqVrc+G6ucOBw4Ezw6Lhu7dKw7psQsOi4bqvPOG7h3XhuqU94bqgQuG7j3XEgy/hu7fhuq8=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm
2018-07-23 05:47:30

(QT) - Sau ngày quê hương giải phóng, đầu năm 1977, hàng vạn nam nữ thanh niên tỉnh Bình Trị Thiên vượt bao gian khổ cùng nhau vai gánh, tay cuốc tiến về phá đồi, ngăn đập xây...

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề
2018-07-21 06:17:42

(QT) - Là 1 trong 30 cá nhân được Tỉnh đoàn Quảng Trị lựa chọn trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017”, với Trung úy Nguyễn Khương Tâm- cán bộ Đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết