Cập nhật:  GMT+7
JeG6uSgu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG7luG6u+G7l2bhurUsKkdt4buXLuG7lWsu4bq5w6po4bq5LjNo4bq5LuG6t+G6u8SRaC7hu5fhuqPhu5Eu4buEw5rhu5Dhu5Yu4buX4buBaOG6uS5oNWcuKSEoXSUv4bq5KCol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5HhurjhurUg4bq3LCo94buS4buWJC4tLuG6sMahbeG6sS7hurfhurvEkWgu4buX4bqj4buRLuG7hMOa4buQ4buWLuG7l+G7gWjhurku4buSxqEzaMOpLuG7luG7meG6vy5oNWcuKSEoXS7hurM0LuG6uWkxaC7hu5fhurkxaOG6uS7hurHhurlww7Now6ku4buX4buZw6po4bq54bu4Lmht4bq7LuG6t8ahaMOpLsO6MS7hurMy4buXLuG6s3Dhu4/hurEuZ+G7o+G6sS7hurPhur3hurHhurnhu7gu4bun4bqpxqEu4bqx4bqhxqEu4bqzYi7hu5kgQC7hu4Thuqvhu5cu4buTxqEzLuG6t+G6u8SRaC7hu5fhuqPhu5Eu4bqzNC7hu5fhurlkLuG6ueG6u2NoLuG7lXMuaG8uZnPhurEu4bqxay7DqTZow6nhu7gu4bqzaTFoLuG7heG6q+G7ly7hu5fhurlraMOpLmjhurnDoOG7ly7hurEgaS7hu5fhu5lpaMOpLmY0aOG6uS7hurMyaeG7uC7hurHhurnhu4Eu4bqzMmku4bqx4bufIC7hurHDoOG7kS7hu5/hu6fhu7gu4bqx4bq54bq9aOG6uS7hu5PGoeG7p2JoLsO6MS7DuiDhursu4buX4buZw6wu4buX4bq5IGcuZ3DGoS7hurHhu58gLuG6scOzLuG7k8ahIGgu4buTxqHDoWgu4buVc+G7uC7hurFqaMOpLiBo4bu4LuG6r+G6u+G6qWgu4buR4bq5w6xow6kuw7oxLuG6sTDhurEu4buVw7Xhu7gu4bqvIGjhu7guaMOpMWjhurnhu7guRzjhu5cu4buX4buZ4bqjaC7hu5ZuLuG7k8aha+G6sS7DujEu4bqzaTFoLuG7l+G6uWQu4bqxMOG6sS7hurHDoOG7kUAu4bqyZC7hurPhu4vhurEuw6nhurszLuG6scOtLuG7l+G6ueG6qWcu4buX4bq5amjDqS7hu5fhurto4bu4LuG6rjBpLuG7ksahM2jDqS7hu5bhu5nhur8uSWhm4bq7aOG6tS7DqeG6u8Oy4bq7LuG7l+G6ueG6u2PGoS5nbeG7ly7hu5VrLuG6ucOqaOG6uS4zaOG6uS7hurHhu58gLuG6scahbeG6sS7hurfhurvEkWgu4buX4bqj4buRQCUv4buRKiXhu5cg4bqvZuG6tS7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VixnIOG7mcOp4bq7aOG7tCnhu5Hhu6UuIMah4buXaSwqJeG7l+G7mSol4buX4bq3KiXhurtnw6ku4buV4buZ4bqxViwvL+G6sUDhuq8gaeG7k8ahIGjDqeG7l+G7meG6u0DDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKF08IS8+XeG6tykhfTwiPCnhu5coPChbfV1mKEDhu4Phu5HDqSwuLyolL+G7l+G6tyolL+G7l+G7mSol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywq4bq4beG6uy5ow6nhurnhur8u4buW4buBaOG6uS7hu5/hu6cuZjRo4bq5LuG6szJpLuG6seG6ucah4bunZGgu4bqz4bq/IC7hu5Hhurlww7Now6ku4buVIGjDqS7hu5fhurnhu43hursu4bqx4bq54bq74bqraEAueGjhurnhu7Qu4bukxqHDoWgu4bq24bq7Y2glL+G7kSolL+G7l+G6tyolL+G7l+G7mSolL+G7lyDhuq9m4bq1KiXhu5cg4bqvZuG6tS7hu5Xhu5fhu6dm4bq1VixnIOG7mcOp4bq7aOG7tCnhu5Hhu6UuIMah4buXaSwqJeG7l+G7mSol4buX4bq3KiXhurtnw6ku4buV4buZ4bqxViwvL+G6sUDhuq8gaeG7k8ahIGjDqeG7l+G7meG6u0DDumgv4bq34bq14buV4buF4buXaeG7kS9o4bq1w7nhu5UvKF08IS8+XeG6tykhfTwiPCnhu5coPChbfV1mKUDhu4Phu5HDqSwuLyolL+G7l+G6tyolL+G7l+G7mSol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG7kS7hurFmIOG7leG7lVYs4buR4bquaeG6t+G7pywqRjRo4bq5LuG6szJpLuG7l+G7gWjhurkuw7oxLuG7ksahw6FoLuG7heG6ucahLj4u4bqzbWjDqS7DuuG6u+G6qWgu4bq3w6FoLuG7k8ahw6FoLuG7l3Muw7pjLuG7l+G6uSBnLsOp4bq7IC7hu5fhurlz4bqxLuG6r+G6u2jhurku4buXMuG6uy7hu6U0LsOa4buHaOG6uS7hu5bhurkw4bq74bu4LuG6ucah4bunY2guw5rhu4do4bq5Lkbhurto4bq5QC54aOG6ueG7tC7hu5Yx4bq7LuG7lsah4bun4bqraCUv4buRKiUv4buX4bq3KiUv4buX4buZKiUv4buXIOG6r2bhurUqJeG7lyDhuq9m4bq1LuG7leG7l+G7p2bhurVWLGcg4buZw6nhurto4bu0KeG7keG7pS4gxqHhu5dpLCol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqxQOG6ryBp4buTxqEgaMOp4buX4buZ4bq7QMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8oXTwhLz5d4bq3KSF9PCI8KeG7lyg8KFt9XWY8QOG7g+G7kcOpLC4vKiUv4buX4bq3KiUv4buX4buZKiXhu5fhu5kqJeG7l+G6tyol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhu5ZwLmZjaOG6uS7hu5LGocOhaC7hu4XhurnGoS4+LuG7lzhow6ku4bqvN2jDqS7hu4XhurnhurVoLuG6seG6uWku4bqxMOG6sS7hu5fhuqPhu5Eu4buX4bq5ZC7hurMy4buXLuG7l+G6uTFo4bq5LuG7l+G6veG6seG6uS7hu6XGocOg4buXLuG7lTbhurEu4buX4buZaWjDqS7hurfhurvEkWgu4buX4bqj4buRLuG7hMOa4buQ4buWLuG7l+G7gWjhurkuaDVnLikhKF1ALnho4bq54bu0LuG7ljHhursu4buWxqHhu6fhuqtoJS/hu5EqJS/hu5fhurcqJS/hu5fhu5kqJS/hu5cg4bqvZuG6tSol4buXIOG6r2bhurUu4buV4buX4bunZuG6tVYsZyDhu5nDqeG6u2jhu7Qp4buR4bulLiDGoeG7l2ksKiXhu5fhu5kqJeG7l+G6tyol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5PGoSBow6nhu5fhu5nhurtAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyhdPCEvPl3hurcpIX08Ijwp4buXKDwoW31dZj5A4buD4buRw6ksLi8qJS/hu5fhurcqJS/hu5fhu5kqJeG7l+G7mSol4buX4bq3KiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7luG6uXPhurEu4bqv4bq7aOG6uS7hurnGoeG7py7hurNtaMOpLuG7lzHGoS7hu5fhurnGoeG7p2JoLsO6MS7hu5Hhurlww7Now6ku4buX4bq7Y2gu4bq3w6FoLuG7lXMu4buX4bq5IGcuw6nhursgLuG6rzNpLsO6Yy7hurHhurnhu58u4buTxqHhu6diaC7huq/hurtkaOG7uC7hurMzaS7hurHhu58gLuG6ucah4bunY2guw4nhurtpLkbhurto4bq5QC54aOG6ueG7tC7hu6TGocOhaC7hurbhurtjaCUv4buRKiUv4buX4bq3KiUv4buX4buZKiUv4buXIOG6r2bhurUqJeG7lyDhuq9m4bq1LuG7leG7l+G7p2bhurVWLGcg4buZw6nhurto4bu0KeG7keG7pS4gxqHhu5dpLCol4buX4buZKiXhu5fhurcqJeG6u2fDqS7hu5Xhu5nhurFWLC8v4bqxQOG6ryBp4buTxqEgaMOp4buX4buZ4bq7QMO6aC/hurfhurXhu5Xhu4Xhu5dp4buRL2jhurXDueG7lS8oXTwhLz5d4bq3KSF9PCI8KeG7lyg8KFt9XWZ7QOG7g+G7kcOpLC4vKiUv4buX4bq3KiUv4buX4buZKiXhu5fhu5kqJeG7l+G6tyol4buRLuG6sWYg4buV4buVVizhu5Hhuq5p4bq34bunLCrhurbDoWgu4buTxqHDoWguw5rhu4do4bq5Lkbhurto4bq5LuG6seG6ueG6u+G6q2gu4bqzw6DGoS7huq8zaS7DumMuZjFow6ku4bulNC7hu5fhu5lpaMOpLuG6t+G6u8SRaC7hu5fhuqPhu5Eu4buEw5rhu5Dhu5YuaDVnLikhKF1ALnho4bq54bu0LsOa4bq74bqr4buXLkbhurto4bq5JS/hu5EqJS/hu5fhurcqJS/hu5fhu5kqJS/hu5cg4bqvZuG6tSol4buXIOG6r2bhurUu4buV4buX4bunZuG6tVYsZyDhu5nDqeG6u2jhu7Qp4buR4bulLiDGoeG7l2ksKiXhu5fhu5kqJeG7l+G6tyol4bq7Z8OpLuG7leG7meG6sVYsLy/hurFA4bqvIGnhu5PGoSBow6nhu5fhu5nhurtAw7poL+G6t+G6teG7leG7heG7l2nhu5EvaOG6tcO54buVLyhdPCEvPl3hurcpIX08Ijwp4buXKDwoW31dZn1A4buD4buRw6ksLi8qJS/hu5fhurcqJS/hu5fhu5kqJeG7l+G7mSol4buX4bq3KiXhu5Eu4bqxZiDhu5Xhu5VWLOG7keG6rmnhurfhu6csKuG7luG7mcahaMOpLuG6s2kxaC5dPiku4buX4bq74bqr4buRLmjhurnhuqNoLuG6t3Mu4bqv4bq/LuG6s21ow6kuw7rhurvhuqloQC54aOG6uS7hu7Qu4bukxqHDoWgu4bq24bq7Y2glL+G7kSolL+G7l+G6tyolL+G7l+G7mSolL+G7lyDhuq9m4bq1Kg==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm
2018-07-23 05:47:30

(QT) - Sau ngày quê hương giải phóng, đầu năm 1977, hàng vạn nam nữ thanh niên tỉnh Bình Trị Thiên vượt bao gian khổ cùng nhau vai gánh, tay cuốc tiến về phá đồi, ngăn đập xây...

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề
2018-07-21 06:17:42

(QT) - Là 1 trong 30 cá nhân được Tỉnh đoàn Quảng Trị lựa chọn trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017”, với Trung úy Nguyễn Khương Tâm- cán bộ Đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết