Cập nhật:  GMT+7
4bqj4buV4bql4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7NA4buXQXFs4bqzw6NQ4buNQeG6teG7tcOB4bq94bq14buJ4bqudsSp4bq1a2nDgeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tVPhu5nhu5Xhu53hurXhu7XDgeG6qOG7jUHhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq14bqu4buvc+G7meG6tWLhurXDoHDhu5V1ZeG6tTzhu5bhu5bhuqHhurXhuqThu4/hurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7ieG7q+G6tXLDqeG6qOG6oy/hu5XhuqXDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buUbGVq4bqzw6PDoOG7tEDhuqHhurUt4bq14bu0w4HDqXPhurVB4bu34buXw7VB4bq1cuG6osSp4bq1QeG7l8Oyw4HhurVB4buX4buN4buz4bq1QeG6osSp4bq1a+G7seG7l+G6tXJ24buXOeG6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7s+G6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq14buJ4bur4bq1csOp4bqo4bq1xKnDg2XhurXhu5XDteG6tUHhu5XGsHPhu5nhurXEqeG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurVB4buXc+G7leG6teG7mcO5cznhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq14buV4buXw7XDgeG6tXHhurLEqTnhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurVz4buV4buHcuG6tUHhur9z4buZ4bq1xKnhuq53c+G7meG6teG6pGXhu5fhurVB4bu3w7rhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurXEqcODZeG6tUvhur1z4buZOeG6tXNnc+G7meG6tcSpZXThurVz4bq/c+G7meG6tXHhurLEqeG6teG7tcOB4bq9c+G6tXHhuqrhurXEqcODZeG6tVPhu5XhurnhurVz4bqudsSp4bq14bqk4bq54bq1xKnhu5VoQeG6tXHhuq54c+G7meG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXEqcODZeG6tVLhu4NB4bq1QeG7t8Otc+G6tUDhu7HhurXhu7XDgcawxKk54bq1xKnDqcSp4bq1a3Thurlz4bq1QeG7lcO04bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1LeG6teG6rMOq4bq14buV4bur4buXOOG6teG7s+G7lcOpQeG6teG7lcOB4bqo4bq14bu1w4Hhuqjhu49z4bq1ceG6uXLhurXEqeG7lcOD4bq1xKnDg2XhurVz4buVZ3PhurVqZ3PhurVy4bq54bq1U+G7meG7leG7neG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6teG7ucaw4bq14bqlZC1T4bu0L0Ap4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6p+G6qy/huqXDoi/huqfDouG6pWPhurXEqcODZeG6teG7iGVz4bq1xKjhu5Vo4buz4bq14buV4bq5c+G7leG6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhuq7hu69z4buZ4bq1S+G6vXPhu5nhurXDoHDhu5V1ZeG6tTzhu5bhu5bhuqHhurVr4buP4bq14bu3ZTnhurVB4bu3dHPhu5nhurXhu5lpc+G6teG6peG6tXPhur9y4bq14bu1w4FlOeG6teG7iGVz4bq1QOG7leG6rndz4buZ4bq14bqk4bqi4bq1QOG7o3Phu5XhurXDg+G6qOG6teG7tMOB4bq9c+G7meG6tUDhu7fhu53hurVrw6rhurVBxqHEqeG7leG6tcSp4bqyxKnhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3Q54bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6teG6pOG6ueG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1cznhurVr4bq7QeG6tWvhuq54xKnhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq1cOG7jUHhurXhu7XDgeG6veG6teG7ieG6rnbEqeG6tWtpw4Fh4bqjL+G7s8Oj4bqjQWXhu4lxbOG6teG7uUHhuqhxbDHhurNyZeG7t+G7meG7l3M34bqn4buz4bqs4bq1ZcOBQXThurPDo+G6o0Hhu7fDo+G6o0Fqw6PhuqPhu5dy4buZ4bq14bu54bu3xKkx4bqzLy/EqWHhu4lldOG7tcOBZXPhu5lB4bu34buXYeG6pHMvamzhu7lwQXThu7Mvc2zhuqbhu7kv4bqlZOG6rcOiL+G6qWRq4bqtw6Ji4bqrYsOi4bqlQeG6peG6reG6pWPEkcSRceG6pWHhu6Hhu7Phu5nhurPhurUvw6PhuqMvQWrDo+G6oy9B4bu3w6PhuqNB4bu3w6PhuqNBasOj4bqj4buz4bq1xKlxZeG7ueG7uTHhurPhu7Phu4h0auG6qOG6s8OjU+G7meG6rnfhu5fhurVqZ3PhurVr4buNc+G6tXHhurly4bq14bqk4buXw7XEqTnhurXhu5nhu5dldOG6tWrhu53EqeG7leG6tUHhurvhu5fhurUj4buIU0rhurXhuqzDquG6tcSoZXLhurVAw4Hhuqjhu49zOeG6tcSoZXLhurVR4burYeG6teG6vHPhu5U34bq14buyKOG6oy/hu7PDo+G6oy9BasOj4bqjL0Hhu7fDo+G6oy9BZeG7iXFsw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buV4bqw4bq1c+G7lWhBOeG6tWvDquG6teG6rMOpxKnhurVr4budc+G7leG6teG7t+G7p+G6tXLhuqLEqeG6tUHhu5fDssOB4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buz4bq1xKnhu6/hurXhu4nhur1zOeG6tWt14bq1ceG6uTfhurVLxrDhu5fhurXhuqR24buX4bq1QeG7lcWpcznhurVw4buVw4HhurXhu7Phu5XGsDnhurXhu7Phu5Voc+G6tWtow4HhurVr4buNc+G6teG7tcOB4bqq4bq14bqnL+G6p8Oi4bqlxJE54bq14bu5w6nhu7PhurVz4buVw63hu7PhurVj4bqtw6LhurVB4buVxalzOeG6tXDhu5XDgeG6teG7s+G7lcaw4bq1w6BB4bu3dHPhu5nhurVrdeG6tcSpdeG6teG6q2ThuqvhurVB4buVxalzOeG6teG6peG6qeG6q+G6tXDhu5XDgeG6teG7s+G7lcaw4bqh4bq1xKl14bq14bu1w4HhuqjhurVyxanhurXhu7nGsOG6teG7leG7q+G6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6tWvhurtB4bq1auG6rnbhu5fhurXhuqvDojPhurVB4buVbHThurVB4buXw7LDgeG6tcSp4buVw4HDrHPhurXhu7XDgeG6qOG6tWvhu51z4buVOOG6teG7uWXDgeG6tXDhu5Xhu5fhurXhu7nhu4Hhu7PhurXhuqzhu43hu7M54bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVx4bq74buX4bq14bu5xrDhurVB4buVxalzOeG6tXDhu5XDgeG6teG7s+G7lcaw4bq14buZ4buX4bq9cuG6tUHhurbhurXhuqVhw6Jk4bqn4bq1a+G7r3PhurXhuqThu5054bq14bqsw4HGsHPhu5nhurXEqcO6c+G6tUHhurbhurViZOG6p+G6tS3hurVjZOG6p+G6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq1w6Dhu5nhu5fhur1y4bq14bqtw6LDouG6tS3hurXhuqnDosOi4bq1a+G7r3PhurXhuqThu53huqE44bq14buz4buVaHPhurVraMOB4bq1a+G7jXPhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqtw6LhurXEqXXhurXhuqXDosOiM+G6tUHhu5XFqXM54bq1cOG7lcOB4bq14buz4buVxrDhurVr4bq7QeG6tUHhu5fDssOB4bq1xKnhu5XDgcOsc+G6tUHhu5VsdOG6teG7tcOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5Vh4bq1S8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq14buV4bq5c+G7leG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1xKlo4buz4bq14bqsw6o54bq14buz4buVaHPhurVraMOB4bq1a+G7jXPhurXhu7XDgeG6quG6teG6pS/huqfDouG6p8OiOeG6teG7ucOp4buz4bq1c+G7lcOt4buz4bq14bqn4bqt4bq14bqsw6o54bq1QeG7leG7neG6tUHhu7doc+G6tcOgQeG7t3Rz4buZ4bq1a3XhurXEqXXhurXhuqfhuqXhurXhuqzDqjnhurVB4buV4bud4bq1QeG7t2hz4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tWvhurtB4bq14bqrw6Iz4bq1xKnhur3hurXhu5Vl4buX4bq1QeG7l8Oyw4HhurXEqeG7lcah4bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq14bqk4bq54bq1amdz4bq14bu5xrA54bq14bql4bq14bqsw6rhurXEqXXhurVqZ3PhurXhu7nGsOG6tWrhuq524buX4bq14bqlYcOiw6LDouG6tXPhu5nhuq534buXOeG6teG6peG6teG6rMOq4bq1xKl14bq1auG7l8O1c+G6tUHGocSp4buV4bq1auG6rnbhu5fhurXhuq1wcuG6p+G6oTjhurXhu7llw4HhurVw4buV4buX4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6teG7ucaw4bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurXhu5Xhurlz4buV4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXEqWjhu7PhurXhuqzDquG6teG7ucOz4bq14buZ4buX4bq9cuG6tUHhurbhurXhuqXhuqnhuqXhurVr4buvc+G6teG6pOG7nTnhurXhuqzDgcawc+G7meG6tcSpw7pz4bq1xKnDunPhurXhuqXhuqfhuqfhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tcOg4buZ4buX4bq9cuG6teG6pcSR4bq1a+G7r3PhurXhuqThu53huqE44bq14buZ4buX4bq9cuG6teG6rWNk4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6s54bq1xKnFqXPhu5nhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKlo4buz4bq14bqsw6o54bq1a+G6u0HhurXhuqXhuqU5xJEz4bq14bu5dOG6teG6pHbhu5fhurVB4buxc+G7meG6teG7ucaw4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6s54bq1xKnFqXPhu5nhurXEqeG7leG6sMSp4bq1xKlo4buz4bq14bqsw6rhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZXQ44bq14buz4buVaHPhurVraMOB4bq1a+G7jXPhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqtw6LhurXEqXXhurXhuqXDosOiM+G6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq14buV4bq5c+G7leG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1xKlo4buz4bq14bqsw6rhurVr4bq7QeG6tUHhu5fDssOB4bq1xKnhu5XDgcOsc+G6tUHhu5VsdOG6teG7tcOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5Vh4bq1S8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6teG7leG6uXPhu5XhurXEqeG7lcahc+G7leG6tcSpaOG7s+G6teG7lcOB4bqow7VzOeG6tXDhu41B4bq1QeG7lcOAxKnhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq1xKnDg2XhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurU+4bq1QeG7jeG6tXnhurXEqcOpxKnhurXhu5XDgeG6qMO1cznhurXhu4hlc+G6tUpnc+G6tUHhu6vEqeG6tXnhurXhuqfhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXLhu5fhu49z4bq1c8OA4buX4bq14bqk4bq54bq14buVeOG7s+G6tXPhu5VoQeG6tXLhu6tB4bq14bu5xrDhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXEqeG7lcOB4bqow7Jz4bq1csWpc+G6tXnhurXEqcOpxKnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXPhu5Xhuq7hurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurVQ4buXc+G7leG6tUHhu43hurXhuqThurnhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurXhu7TDgeG6vXPhurVx4bqq4bq1a8Wp4bq1QeG7leG7neG6tWvGsOG7l+G6teG6pHbhu5fhurVB4buV4bud4bq14bqsw6rhurXhu7TDgeG6vXPhu5nhurVA4bu34budOeG6teG7suG7lcO6c+G7meG6tVDhu5dz4buV4bq1QeG7jeG6teG7leG6u+G6tUFpc+G7meG6teG6pOG6ueG6teG7suG7lcO6c+G7meG6tVNTNeG7skBTQOG6tWvGsOG7l+G6teG6pHbhu5fhurXhuqfhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tcSoZXLhurVR4bur4bq14bqk4bq54bq1S2Vw4bu3xalz4buZYWFh4bq1a8O04bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVx4bq74buX4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBw6nhurXhuqXhuqXhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurV54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu7Phu5XGsOG6tUvFqXPhu5nhurXhu5Thurk54bq1xKnDqcSp4bq14buVw4HhuqjDtXPhurUo4bufc+G7leG6tVHhu5dz4buVOeG6teG7mOG7l3ThurVR4buXc+G7lTnhurVA4bu34buXw7XDgeG6teG7suG7lXRz4buZOeG6teG7lOG6veG7l+G6tVHhur9z4buZ4bq14bqk4bq54bq14buU4bqudnPhu5nhurXhu5R1ZTjhurVw4buVxalz4buZ4bq14bu1w4HDqeG6teG6pcOi4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1eeG6tUHhu5Xhu53hurXhuqzDquG6teG7tMOB4bq9c+G7meG6tUDhu7fhu5054bq1xKnDqcSp4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXEqGVy4bq1UeG7q+G6teG6pOG6ueG6tUtlcOG7t8Wpc+G7mTjhurVw4buVxalz4buZ4bq14bu1w4HDqeG6teG6p+G6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tXnhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tWvhur104bq1xKjhu6lz4bq1xKjhu6U54bq1a8O04bq1xKnDunPhurXEkeG6reG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tcOg4buZ4buX4bq9cuG6teG6pcSR4bq14buz4buVw7pz4buZ4bqhYeG6tcSo4buV4buj4bq1a+G6u3ThurVB4bu3dHPhu5nhurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bqlZOG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tUHhu5XGoeG6tWvhu5fDtHLhurXhu5V44buz4bq1c+G7lWhB4bq14buIZXPhurVAw4HhuqjDsnPhurXhu5nhu5fDqXThurXhuqThurnhurXhu4hlc+G6tUpnc+G6teG6pMOtc+G6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqo4bq1eeG6teG6pS/EkeG6tWvhu69z4bq14bqk4budOeG6teG7iGVz4bq1QOG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXEqWjhu7PhurXDg+G6qOG6teG6pOG6ueG6teG7suG7lcO6c+G7meG6tVPhu6vhu5fhurXhuqThuqLhurV54bq14bqlL8SR4bq1a+G7r3PhurXhuqThu5054bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1I+G7iFBA4bq1xKlo4buz4bq1w4PhuqjhurXhuqThurnhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurVA4buVZXPhu5XhurVB4bu3ZeG6tXnhurXhuq0vxJHhurVr4buvc+G6teG6pOG7nTjhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurUj4buIUkDhurXEqeG7lcOBc+G7meG6tXnhurXhuqcvxJHhurVr4buvc+G6teG6pOG7nTjhurXEqeG7lcOD4bq1QeG7t+G6ruG7r3Phu5nhurVA4bu34bqueXPhu5nhurXhu4hlc+G6tUDDgeG6qMOyc+G6teG7meG7l8OpdOG6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqo4bq1a+G7qXPhu5nhurVB4buVd+G7l+G6tXHhurnhurXhu5jhu5fDqXLhurVrxrDEqeG6tUDhu7fDgXPhu5nhurVBZ3LhurXhu4jhu6nhu5fhurVq4bquw71z4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1eeG6tcSRL8SR4bq1a+G7r3PhurXhuqThu5044bq1QeG7lcah4bq1a+G7l8O0cuG6tUDhu7fhuq55c+G7meG6teG7iGVz4bq1QOG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXEqWjhu7PhurXDg+G6qOG6tWvhu6lz4buZ4bq1QeG7lXfhu5fhurVx4bq54bq1QOG7t+G6rnlz4buZ4bq14buz4buVw7pz4buZ4bq1U+G7q+G7l+G6teG6pOG6ouG6tXnhurXhuq0vxJHhurVr4buvc+G6teG6pOG7nTnhurXEqOG7lcOD4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tSPhu4hQQOG6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqo4bq1a+G7qXPhu5nhurVB4buVd+G7l+G6tXHhurnhurXEqOG7lcOpc+G7leG6tUDhu5Vlc+G7leG6tUHhu7dl4bq1eeG6teG6reG6tWvhu69z4bq14bqk4budYeG6tUvGsOG7l+G6teG6pHbhu5fhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurXhu5Xhurlz4buV4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurXEqWjhu7PhurVB4bujc+G7lTnhurXhu7nDqeG7s+G6tXPhu5XDreG7s+G6teG7uHnhurVA4buVxalz4buZ4bq1QeG7l3PhurXhuqThurnhurVA4bu3w4Hhuqjhu49z4bq1QeG7lcWpc+G7meG6teG6pHbhu5fhurXhu7h54bq1KOG6v3PhurXhu5V1ZTnhurVA4buVw7ThurVB4buVZXThurXhuqThurnhurVKw4HhurVx4budxKnhu5XhurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7uHnhurUo4bq/c+G6teG7lXVlOeG6tUDhu5XFqXPhu5nhurVB4buXcznhurVA4buVw7ThurVB4buVZXThurXhuqThurnhurVKw4HhurVx4budxKnhu5U44bq14buIZXPhurVKZ3PhurVB4burxKnhurVB4bujc+G7leG6teG6pHbhu5fhurXhu4hlc+G6tUDFqXPhurXhu5nhu5fDqXThurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7iGVz4bq1Smdz4bq1QeG7q8Sp4bq1LeG6tUDFqXPhurXhu5nhu5fDqXQ54bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu7h54bq1U+G7q+G7l+G6teG6pOG6omHhurXhu7hlw4HhurVw4buV4buX4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6teG7ucaw4bq1ceG6rnhz4buZ4bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1xKnhu5XDgeG6qMOyc+G6tXLFqXPhurVB4bu34bqyxKnhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tSPhu4hTSuG6tcSpaOG7s+G6tUHhu6Nz4buV4bq1cOG7lcWpc+G7meG6teG7tcOBw6nhurXhuqVj4bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurXDoOG7meG7l+G6vXLhurXhuqfhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6oWHhurXhu7jhu4Hhu7PhurXhuqzhu43hu7PhurVx4bq74buX4bq1xKnDqcSp4bq14buJZXM54bq1xKnhu5Xhu5fhurXEqeG6osSp4bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu7l54bq1a8O04bq1xKnDunPhurXhuqXhuqXhurXEqeG7leG7l+G6tcSp4bqixKnhurXDoOG7meG7l+G6vXLhurXhuqvhurXEqeG7leG7l+G6tcSp4bqixKnhuqFh4bq14bu44buB4buz4bq14bqs4buN4buz4bq1ceG6u+G7l+G6tcSpw6nEqeG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVyxalz4bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu7l54bq1a8O04bq1xKnDunPhurXhuqXDouG6qeG6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tcOg4buZ4buX4bq9cuG6teG6rcSR4bq14buz4buVw7pz4buZ4bqhYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5XhurDhurXhu5Vl4buXOeG6teG7tcOBZXPhurVBZ3LhurVB4bq7dOG6tcSp4buv4bq1xKnhu5Xhu43hurVrw7ThurVB4bu34buXw7Rz4bq1cOG7lWXhu5fhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXNh4bq1PMOpxKnhurVr4budc+G7leG6teG7t+G7p+G6tWvhuq54xKnhurVy4bqixKnhurVB4buXw7LDgeG6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7s+G6tXHhurnhurVy4burQeG6tXDhu5Vnw4HhurXhu7doQeG6teG7tcOBZXPhurVB4bu3w7lz4buZOeG6teG7uXRz4buZ4bq1a8O04bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1a+G6rnjEqeG6tcSpw6nEqeG6tXLhuqLEqeG6tUHhu5fDssOB4bq1c8Oyw4HhurVB4bu3w7Jz4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1a+G7l+G7j8OB4bq1cOG7l8O1c+G6tXPhu5Xhu5fhu4/DgeG6tcSpxalz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6tXFpc+G6tWtpw4HhurVB4buXw7Jz4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buXOeG6teG7t2hB4bq1xKlpc+G6teG7s+G7leG6veG7l+G6tcSpdeG6tcSp4buv4bq1xKnhu5Xhu43hurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXNh4bq1e+G6tUHhu5XhurDEqeG6tWvhuq54xKnhurVr4buX4buPw4HhurVrdeG6tXPDsnPhurXhu4nDsnPhurXEqeG6u3Phu5XhurXhu4llc+G6teG7leG6uXPhu5XhurVQ4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1xKnhu5XDgXPhu5nhurVrw7ThurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXM54bq14buIZXPhurVA4buV4bqud3Phu5nhurXhuqThuqLhurVA4bujc+G7leG6tcOD4bqo4bq14bu0w4Hhur1z4buZ4bq1QOG7t+G7neG6tcSpw7pz4bq1cOG7neG7s+G6tUHhu5V34buX4bq14buJZXPhurXhu5Xhurlz4buV4bq1c+G7leG7l+G7j8OB4bq14bqk4bq/c+G6teG7ieG6vXPhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt0OeG6teG7leG6rnZz4buZ4bq1auG7i3PhurXhuqThu5fDtcSp4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqg54bq14buJxrDhurVB4bu3xqHhurVr4bur4buX4bq1c+G7mcSC4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurXEqcSCc+G7meG6tXPhu5Xhuq7hurVrw7ThurVB4buVw6l04bq14buZw73hurVz4buVw4Jz4buZ4bq1cOG7lXXhurVw4buV4bq/cznhurXhuqThuq52c+G7meG6tXLhu4HEqeG6tXPhur3huqjhurXhu7nhu5dz4buV4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14bu1w4HDqeG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7VzOeG6tcSp4bqi4bq1QeG7lcO04bq1c+G7leG6rjfhurXhu7TDgeG6qOG6tWvhu51z4buV4bq14bqk4buP4bq14buz4buVZ3PhurXEqWjhu7PhurXhu7XDgeG6vXPhurVx4bqq4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurXDoOG7tMOB4bqo4bq1a+G7nXPhu5XhurXhu7nGsOG6tcOixJEt4bu0S+G7ly9AI+G6tXPhu5nhurnhuqjhurXhuqfDoi/huqkv4bqnw6LhuqVk4bqhOeG6tUHhu7d0c+G7meG6tWt14bq14bu1w4HhuqjhurVr4budc+G7leG6teG7t+G7p+G6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6teG6pOG6ueG6teG7tcOB4bq9c+G6tXHhuqrhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7ieG7q+G6tXLDqeG6qDnhurXhu4nhu5fDsnPhurXEqeG7leG7jeG6tUHhu7d0c+G7meG6tUF04bq5c+G6teG7lcO14bq1QeG7lcawc+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6tXnhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k44bq14bu1w4Hhuqjhu41B4bq1a+G7nXPhu5XhurXhu7Phu5Vnc+G6tcSpaOG7s+G6teG7tcOB4bq9c+G6tXHhuqrhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG6pOG6ueG6tXPhu5Vnc+G6teG7ueG6suG6tcSp4buVdOG6tcSpw6nEqeG6tWvhur1z4buZ4bq1a3ThurlzOeG6teG7iWVz4bq1xKnDqXPhurXhu7nhurLhurVr4bq9c+G7mTnhurVBw63hu7PhurVB4buVw7ThurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurXEqcOpxKnhurXhu7l5OeG6teG7iWVzOeG6tXPhu5nhurlz4buV4bq1xKlo4buz4bq1QeG7o3Phu5XhurXhuqThurnhurXEqWjhu7PhurXDg+G6qDnhurXhu4llc+G6tUHhu5Xhuq53c+G7meG6teG6pOG6ouG6tcSpaOG7s+G6tcOD4bqo4bq1xKlo4buz4bq14buVw4HhuqjDtXNh4bq1UOG7jUHhurVxw4HDrXPhurXhuqThu4/hurXhuqThu5fDtcSp4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1QeG7l3Phu5XhurXhu5nhu5fhur1z4bq14buJ4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhu43hurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq14buVw7XhurVB4buVxrBz4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1w6BQ4buNQeG6tXHDgcOtc+G6teG7ucaw4bq1Y8SRLVBRL0Aj4bq1c+G7meG6ueG6qOG6teG6pWIv4bqrL+G6p8Oi4bqlZOG6oTnhurVB4bu3dHPhu5nhurVrdeG6teG6qMOyw4HhurXEqWnDgeG6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6tWvhu41z4bq1c+G6v3LhurXhuqfDouG6p+G6peG6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buN4bq1xKnDg2XhurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXM54bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurVB4bu3dHPhu5nhurVBdOG6uXPhurVB4bujc+G7leG6teG7meG7l+G6vXLhurVBxrDhu5fhurVB4buV4buXw7TDgeG6teG6pcOiM+G6teG7uXThurXhuqR24buX4bq14buJ4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhu43hurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZXThurVz4bq/cuG6teG6p8Oi4bql4bqrOOG6teG7tcOBw6nhurVB4bu34bubc+G7leG6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7s+G6tXHhurvhu5fhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7ieG7q+G6tXLDqeG6qOG6tXDhu5XFqXPhu5nhurVr4bqueMSp4bq1QeG6v3Phu5nhurVB4buVw7Jy4bq1a2nDgeG6tXLGsOG7l+G6teG6pOG6ueG6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buNOeG6tUHhu7fhuq53c+G7meG6teG7lXjhu7PhurVr4buDxKnhurXhu4nhu5fDtUHhurVr4bqueMSp4bq14buZ4buXZXThurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq1cnbhu5fhurVB4buV4bub4bq14buz4buV4bq94buX4bq1xKl14bq14bqq4bq1cOG7l+G7jXPhurXEqcODZeG6teG7iGVz4bq1QOG7leG6rndz4buZ4bq14bqk4bqi4bq1QOG7o3Phu5XhurXDg+G6qDnhurVz4buV4bquc+G7meG6teG6pOG7j+G6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buN4bq1xKnDqcSp4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZOeG6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq1QeG6suG6tcSpZ3PhurVrxrDhu5c54bq1a+G7l+G7j8OB4bq1xKnhu5Xhu6Nz4buV4bq1QeG7t3Rz4buZ4bq1QeG7sXPhu5nhurXhu7nGsOG6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buN4bq1a+G6rnjEqeG6teG7meG7l2V0OOG6tUHhu7fhuq53c+G7meG6teG7lXjhu7PhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k54bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurXEqXXhurVrxrDhu5fhurVB4bqueHPhu5nhurXEqWlz4bq1QeG7l3Phu5XhurXhu5nhu5fhur1z4bq1cuG6ueG6tcSpxrDhurVB4bubc+G7leG6teG7iWV04bq1xKnhu5VsOeG6teG7meG7l2jDgeG6tWrhu5fhu41yOeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXEqeG7lcOD4bq1a+G7q3Phu5nhurXhu4nDqXThurXEqcOpdDnhurVr4buP4bq14bqsw4FoQeG6tUHhu5dz4buV4bq14buZ4buX4bq9cznhurVz4buNw4HhurXhu7XDgWXhurVB4buVbHThurVq4bun4buXOeG6tUHhu5Vlc+G7leG6tUHhu7dlOeG6tXDhu5fDtHLhurVB4bu3ZTnhurXhu5nhu5fDqXLhurXhu7nDqUHhurXhu7Phu5XDqUHhurXhu5Xhu5fDtXPhurVr4bqueMSp4bq14bu5w7PhurXhuqzhurThurVx4bqq4bq1QeG7t8OpxKnhu5XhurVz4buV4buXw7Vy4bq1xKnDg2XhurVz4buZ4bqud+G7l+G6tWvhurBz4buZ4bq1a2nDgeG6teG6pOG6ueG6teG7ieG7q+G6teG7s+G7lcOtc+G6tUHhu5VlcuG6tXLhuq7DgeG6teG6pOG7j+G6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tcSpw6lz4bq14buJ4burYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo8So4buV4buj4bq1a+G6u3ThurVB4bq7cuG6tWrhurZz4buZ4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHDgeG6qMO0c+G6tWrhuqJz4buZ4bq1xKnFqXPhu5nhurXEqeG7leG6sMSp4bq1cOG7lcaw4buX4bq1S+G6vXPhu5k54bq1UuG7g0HhurVB4bu3w61z4bq1QOG7seG6teG7tcOBxrDEqeG6teG6pOG6ueG6tcSpw6nEqeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtOG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6tS3hurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l+G6tcSpaOG7s+G6tUHhu6Nz4buVOeG6tcSpaOG7s+G6teG7lcOB4bqow7VzOOG6tUHhurty4bq1auG6tnPhu5nhurXhuqThu5fDtcSp4bq14buJ4bux4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6tcSpaOG7s+G6teG7s+G7lcO6c+G7meG6tWvDtOG6tUHhurt04bq1a+G7l+G7j8OB4bq1cOG7l8O1c+G6teG7icaw4bq1QeG7t8ah4bq1ceG6u+G7l+G6tWvhu6vhu5fhurVz4buZxILhurXEqcOpc+G6teG7ieG7qznhurXEqcWpc+G7meG6tcSp4buV4bqwxKk54bq14bqk4buXw7Jz4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG6pOG6ueG6tXPhu5nhuq534buX4bq1cWV04bq1a+G7q3Phu5nhurVqxanhu5fhurVq4bqu4bq1anThurXhu7nhu4Hhu7PhurXhuqzhu43hu7PhurVx4bq74buX4bq14bqk4bq54bq1cOG7lcWpc+G7meG6tWvDtOG6teG7s+G7lcOpQeG6teG7ueG7l3Phu5XhurVB4buVw7Jy4bq1xKnDqcSp4bq1QeG7m3Phu5XhurXhu5XDgcawc+G7meG6tXDhu5V14bq1cOG7leG6v3PhurVw4buV4buX4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq14bu1w4HhuqjhurVr4budc+G7leG6teG7ucaw4bq1ceG6rnhz4buZ4bq14buJ4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhu43hurVBxrDhu5fhurVB4buV4buXw7TDgeG6tWvDtOG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1ccOt4buz4bq1cuG7q0HhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurXhuqThurnhurXEqeG6v3PhurXEqeG6sOG6teG7ucaw4bq1ceG6rnhz4buZ4bq14buJ4buXw7Jz4bq1xKnhu5Xhu43hurVrw7ThurXhuqzDqcSp4bq1a+G7nXPhu5XhurXhu7nGsOG6tXHhuq54c+G7meG6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6tcSpaOG7s+G6teG7s+G7lcO6c+G7mWHhurXEqOG7lXThurXEqeG7lcOD4bq1QeG7t+G6ruG7r3Phu5nhurVB4bq7cuG6tWrhurZz4buZ4bq14buJacOB4bq1xKnhurThurXhuqThurnhurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurVwbXThurVq4bq54buX4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tXBC4bq1QeG7t+G6rnlz4buZ4bq1QeG7lcWpcznhurVw4buVw4HhurXhu7Phu5XGsOG6tUHhu7fhuq55c+G7mTjhurVB4bq/c+G7meG6tcSp4bqud3Phu5nhurXhu4nGsOG6tUHhu7fGoeG6tXDhu5fDsnLhurVz4buV4buXw7Vy4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tWplc+G7leG6tXHDqnPhu5XhurVr4bq7dOG6tcSpaOG7s+G6teG6rMOq4bq1eeG6tcSpw6nEqeG6tUHhu5XFqXM54bq1cOG7lcOB4bq14buz4buVxrDhurXhuqThurnhurXhuqzDqjnhurVB4buV4bud4bq1QeG7t2hz4bq1cOG7lcWpc+G7meG6tWvhurtB4bq1QeG7l8Oyw4HhurXEqeG7lcOBw6xz4bq1QeG7lWx04bq14bu1w4HhuqjhurVr4budc+G7lTnhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tWrhu5fDtXPhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurXhuqxscuG6teG6rG1BOeG6teG7ucOp4buz4bq1c+G7lcOt4buzYeG6teG7mOG7l2V04bq14buIZXPhurVA4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUDhu6Nz4buV4bq1w4PhuqjhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq1xKnDqcSp4bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZOeG6tWvhu69z4bq14bqk4bud4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXDhu5Vl4buX4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq14bqk4buXw7XEqeG6teG7lXjhu7PhurVz4buVaEHhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurVz4buVaEHhurVB4buVw7ThurXhu5V1ZeG6tcSp4buV4bqwxKnhurVqZXPhu5XhurVxw6pz4buV4bq1a+G6u3ThurVB4buVbHThurVQ4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1xKnDg2XhurXhu4hlc+G6tcSo4buVaOG7s+G6teG7leG6uXPhu5XhurVL4bq9c+G7meG6teG7ieG7q+G6tUHhu6Nz4buVOOG6teG7meG7l2V04bq14buIZXPhurXEqcOpc+G6teG7ueG6suG6tUvhur1z4buZ4bq1I+G7iFNK4bq1QeG7o3Phu5XhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt04bq1xKnDqcSp4bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1ceG7l8Oyc+G6teG7tcOBZXPhurXhu5Xhuq52c+G7meG6tWrhu4tz4bq1xKlo4buz4bq1auG6rnbhu5fhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVL4buP4bq1w6lz4bq14bu5w6nhu7PhurVz4buVw63hu7PhurVB4buVxalzOeG6tXDhu5XDgeG6teG7s+G7lcaw4bq14bqk4bq54bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1S+G7j+G6tcOpc+G6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7sznhurVB4buV4buX4bq1QcOB4bqow7Rz4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tWplc+G7leG6teG7leG7l8O1w4HhurVB4bu34bqueXPhu5k54bq14buz4buVdeG6teG7leG7l8O1w4HhurVB4bu34bqueXPhu5nhurXEqcOpxKnhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5XDucSpOeG6tUHhu7d0c+G7meG6tWt14bq14bquw4HhurVB4buXw7Jz4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1a8aw4buX4bq14bqkduG7l+G6tcSpw6nEqeG6tUHhu7fhuq53c+G7meG6teG7lcO5xKnhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tWrhu5fDtXPhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurXhu7nDqeG7s+G6tXPhu5XDreG7s+G6tUHhu7d0c+G7meG6tXPhur9y4bq14bqnw6LhuqVkOeG6teG6p8Oi4bqlxJHhurXhuqThurnhurVB4buX4buNc+G6tUF24buX4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1QeG7leG7l+G6tUHDgeG6qMO0c+G6tWvGsOG7l+G6teG6pHbhu5fhurVBaEHhurXEqeG6veG6tcSpw6nEqeG6tUHhu7fhuq53c+G7meG6teG7lcO5xKnhurVB4bu3w7Jz4bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq1QeG7o3Phu5VhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4buV4bqw4bq14buJZTnhurVrw6rhurXEqeG7lcO5c+G6tXDhu5XGsOG7l+G6tUvhur1z4buZOeG6tVLhu4NB4bq1QeG7t8Otc+G6tUDhu7HhurXhu7XDgcawxKnhurXhuqThurnhurXEqcOpxKnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7ThurXEqeG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurUt4bq14bqsw6rhurXhu5Xhu6vhu5fhurVx4bq5cuG6tUHhu7fhuq52xKnhurVrw7ThurVzw7LDgeG6teG7meG6ruG7r3Phu5nhurXhuqThurnhurVB4bq7dOG6teG7ueG6sMSp4bq1cWVz4bq1QeG7pWVh4bq1KHbhu5fhurXhuqRl4buX4bq1QeG7t8O64bq1ccOqc+G7leG6tWvhurt04bq14buVw7XhurVB4buVxrBz4buZ4bq1xKnhu5XGoXPhu5XhurVB4bu34bud4bq1xKnDg2XhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5k54bq1c8Oyc+G6teG6pOG7l8O1xKnhurVw4buXw7Vz4bq1QXThurlz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqjhurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6tUvhur1z4buZ4bq1c3Xhu5fhurXhu7fhu5fDsnPhu5nhurXhuqThurnhurXEqcODZeG6tXDhu5XGsOG7l+G6tUvhur1z4buZOeG6tVLhu4NB4bq1QeG7t8Otc+G6tUDhu7HhurXhu7XDgcawxKnhurXhuqThurnhurXEqcOpxKnhurVrdOG6uXPhurVB4buVw7ThurXEqeG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurUt4bq14bqsw6rhurXhu5Xhu6vhu5fhurVzdeG7l+G6tcSp4buVw4Fz4buZ4bq14buz4buV4bq94buX4bq1QeG7l8Oyc+G6teG7s+G7lXRz4buZOeG6tWvhu5fhurVracOBOeG6tXHhurly4bq1QeG7t+G6rnbEqeG6tWvDtOG6tXPDssOB4bq14buZ4bqu4buvc+G7meG6teG6pOG6ueG6tUHhurt04bq14bu54bqwxKnhurVxZXPhurVB4bulZWHhurVA4bq24bq1a8O64buX4bq14buV4bul4buX4bq1c8Oyw4HhurVB4bu3w7JzOeG6tXPhu5ll4bqo4bq14bu5ZcOB4bq1cOG7leG7l+G6tUDhu7fDgXPhu5nhurXhuq7hu69z4buZ4bq14buJZXPhurXhu5Xhurlz4buV4bq1U+G7meG7leG7neG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6teG7ucaw4bq14bqlZDnhurXhu4hlc+G6tUDhu5Xhuq53c+G7meG6teG6pOG6ouG6tUDhu6Nz4buV4bq1w4PhuqjhurXhu7TDgeG6vXPhu5nhurVA4bu34bud4bq1a8Oq4bq1QcOt4buz4bq1QeG7t8OBc+G7meG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurVw4buVxrDhu5fhurVz4bq54bqo4bq1QeG7l+G7jXPhurXhu5Xhurlz4buV4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu5dz4buV4bq14buZw7lz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqjhurVrw7ThurVzZ3Phu5nhurXEqWV04bq14buV4buXw7XDgeG6tXHhurLEqTnhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZYeG6tcSo4bqi4bq1QeG7lcO0N+G6tUvDquG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurVA4bu3w4Fz4buZ4bq1QWdy4bq1QOG7lcWpc+G7meG6tUHhu5dz4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6tUHhuq7hurVB4bqueXPhu5k54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu7Lhu5XDunPhu5nhurVA4buVxalz4buZ4bq1QeG7l3PhurXEqcWpc+G7meG6tUHDqcSp4bq1QcOB4bqow7Jz4bq14buZ4buXw6l0OeG6tUHhu7fhurLEqeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq14buIZXPhurVAw4HhuqjDsnPhurXhu5nhu5fDqXThurVA4bujc+G7leG6tcOD4bqoYeG6tTxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVL4buP4bq1w6lz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVx4bq74buX4bq1KOG6v3PhurXhu7Phu5XDunPhu5nhurVA4bujc+G7leG6tcOD4bqo4bq1a8O04bq14buz4buV4bqixKnhurXhuqThuqLhurXEqeG7lcOBc+G7meG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXEqcODZeG6tcSpw6nEqeG6teG7iGVz4bq1S+G6vXPhu5nhurXhuqThurnhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurUj4buIUEDhurVA4bujc+G7leG6tcOD4bqo4bq1QeG7lWx04bq14buV4bqudnPhu5nhurVB4buXc+G7leG6teG7mcO5c+G6teG7leG7r3PhurXhuqThu4/hurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7meG7gXPhurXhuqR24buX4bq1QeG7l3Phu5XhurXhu5nhu5fhur1z4bq1QeG7lcOycuG6teG6pOG7j+G6teG7ieG7l8Oyc+G6tcSp4buV4buNOOG6tUvhu4/hurXDqXPhurXhu7nhu4Hhu7PhurXhuqzhu43hu7PhurVx4bq74buX4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqg54bq1a+G7seG7l+G6tXJ24buX4bq1xKnhu6/hurXEqeG7leG7jeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXEqcODZeG6teG7iGVz4bq14buI4bq9dOG6teG6pMO14bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSp4bq14bu54bqwxKnhurVw4buV4bulbOG6tcSpw6lz4bq14buJ4bur4bq1QeG7o3Phu5XhurVB4buVbHThurXhu5Xhuq52c+G7meG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurXhu5nhu5dldOG6tUHhu7dlc+G7meG6tUHhu5Xhu5fhu41B4bq14buJ4budOeG6teG7icaw4bq1QeG7t8ah4bq1a+G7q+G7l+G6tXPhu5nEguG6teG6qDnhurXhu4nDqcSp4bq14bu54buf4bq14bqk4buP4bq14buIw7Vz4buV4bq14bqk4buXw7Vz4bq1S2XhurVw4buVdGXhurVB4bujc+G7leG6tWvDtOG6teG7ueG6tOG6tWrhuqJz4buZ4bq1xKl14bq14buV4buXw7XDgeG6teG7tcOB4bq94bq14buV4buvc+G6tXPDgmXhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurXhuqTDrUHhurXEqeG7lWhB4bq1a8Oq4bq1a2nDgeG6tUHhuq454bq1c2dz4buZ4bq1xKlldOG6teG7leG7r3PhurVzw4Jl4bq1xKnhu5VoQeG6tXHhuq54c+G7meG6tXDhu5XDqXI54bq1xKnhu5Xhur9y4bq14bu5dcSp4bq14bu54bqwxKnhurVw4buV4bulbOG6tcSp4buVdOG6tcSpw6lz4bq14buJ4bur4bq14bqk4bq54bq1c+G7lWdz4bq1amdzOOG6tUvhu4/hurXDqXPhurXhu7nhu4Hhu7PhurXhuqzhu43hu7M54bq1QeG7l3Phu5XhurXhu5nDuXPhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7ieG7q+G6tXLDqeG6qDnhurVzZ3Phu5nhurXEqWV04bq14buV4buXw7XDgeG6tXHhurLEqTnhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur3hurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1S+G6vXPhu5nhurXDg+G6qOG6tXDhu5XGsOG7l+G6tUHhu5VsdOG6teG7leG6rnZz4buZ4bq14buZ4buX4bq9cuG6tUHhurbhurXhuqnhurVracOB4bq1csaw4buX4bq1w6Ao4bq/c+G6teG7s+G7lcO6c+G7mTnhurXhu4hlc+G6tUDhu7HhurXEqeG7leG6sMSpOeG6teG7iGVz4bq1QMOB4bqow7Jz4bq14buZ4buXw6l04bq14bqk4bq54bq1xKnhu6/hurXhu7XDgWVz4bq1I+G7iFBA4bq1S+G6vXPhu5nhurXDg+G6qOG6oeG6teG6rMOBxrBz4buZ4bq1xKnDunPhurXhuqfhurVracOB4bq1csaw4buX4bq1w6Ao4bq/c+G6teG7s+G7lcO6c+G7meG6teG6pOG6ueG6teG7iGVz4bq14bqsZ+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq1S+G6vXPhu5nhuqHhurVrw7ThurVBw63hu7PhurVB4bu3w4Fz4buZ4bq14bqk4bq5dOG6tXLhu6tB4bq14bu5xrDhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq1xKnFqXPhu5nhurVBw6nEqeG6teG6rGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6tUvhur1z4buZYeG6tUDhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6tUDhu7fhuq55c+G7meG6teG7iGVz4bq1QMOB4bqow7Jz4bq14buZ4buXw6l04bq1xKlo4buz4bq1w4PhuqjhurVr4bupc+G7meG6tUHhu5V34buX4bq1ceG6ueG6teG7meG7l8OpcuG6tWvGsMSp4bq1QOG7t8OBc+G7meG6tUFncuG6teG7iOG7qeG7l+G6tWrhuq7DvXPhu5nhurXEqeG7lcahc+G7leG6tUHhu7fhu53hurXEqWjhu7PhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXnhurXhuq3hurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5lh4bq1S8Oq4bq14buz4buVw7LhurVqw4HhuqjDtUHhurVL4buP4bq1w6lz4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu5dz4buV4bq14buZw7lz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqjhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurXhu5Thu6vhu5fhurVTxalz4buZ4bq1amdz4bq1QeG7o3Phu5XhurVB4bq24bq14bqt4bq14buy4buVdeG6tcSo4buVw4PhurVB4budxKnhu5XhurXEqcO6c+G6teG6p+G6teG7suG7lXXhurXEqOG7lcOD4bq1QeG7ncSp4buVOeG6tUHhurbhurXhuqvhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6tUHhu7fhurLEqeG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1w6Ao4bq/c+G6teG7s+G7lcO6c+G7mTnhurXhu4hlc+G6tUDhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1LeG6tVDhu5fDtHLhurVB4bu3ZTnhurXhu4hlc+G6tVDhu5dz4buV4bq1QeG7jeG6tS3hurU8w6rhurXhu5Xhu6vhu5c54bq14buIZXPhurVAw4HhuqjDsnPhurXhu5nhu5fDqXQ54bq14buIZXPhurVL4buX4buPw4HhurXhu5Xhurlz4buV4bq14bu0w4HEkOG6teG7leG7reG6tUHhu7d44bq1c8Wpc+G7meG6tWpnc+G6oeG6tcSpw7pz4bq14bqt4bq1a+G7r3PhurXhuqThu53hurVB4bu34bqyxKnhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6tcOgKOG6v3PhurXhu7Phu5XDunPhu5k54bq14buIZXPhurU8Z+G6qOG6tWrhurJz4buZ4bq14buU4bur4buXOeG6teG7iGVz4bq1UOG7l3Phu5XhurVB4buN4bq1LeG6tTzDquG6teG7leG7q+G7l+G6oWHhurXEqOG7leG7o+G6tWvhurt04bq1UUtRS+G6tUHhu6Nz4buV4bq1QeG7l+G7jXPhurXhu5Xhurlz4buV4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buz4bq1ceG6u+G7l+G6tcSoxalz4buZ4bq1a3Thurlz4bq14buY4buXw6l04bq1auG6osSp4bq1xKlo4buz4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXhuqThurnhurXEqMWpc+G7meG6tWt04bq5c+G6tXPhu5nhurlz4buV4bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1QeG7l3Phu5XhurXhu5nDuXPhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurVB4buXc+G7leG6teG7meG7l+G6vXPhurXhu4nhu5fDsnPhurXEqeG7leG7jTnhurVw4buNQeG6teG7tcOB4bq9N+G6teG7mOG7l+G6veG7l+G6tUHhu5XDtOG6tcSR4bq1xKjFqXPhu5nhurVrdOG6uXPhurXhu5nhu5fDqXThurVq4bqixKnhurXEqWjhu7PhurXhu5XDgeG6qMO1cznhurXEqeG7lcOB4bqow7Rz4bq1xKnDqcSp4bq1xKjFqXPhu5nhurVrdOG6uXPhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5XDucSp4bq1w6Dhuq3hurXEqWjhu7M34bq1cmly4bq1c3RzOeG6tUHhu5fDtMOB4bq14buVw7nEqeG6teG6pOG6ueG6tUHhu7fDgXPhu5nhurXhu5XDucSp4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bqh4bq14bqk4buP4bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurVRS1FL4bq1xKlo4buz4bq14buVw4HhuqjDtXPhurXEqeG7leG7o+G6tWvhurt04bq1QeG7t+G6ssSp4bq1QeG7l+G7jeG7szjhurVr4bupc+G7meG6tUHhu5V34buXOeG6tWvhu5fhu4/DgeG6tWvhu6tz4buZ4bq1xKnDqcSp4bq1a+G7qXPhu5nhurXEqeG7lcah4bq1xKnDqXPhurXhu4nhu6vhurXEqeG7lcOB4bqow7Jz4bq1QeG7t8OpxKnhu5XhurXEqMWpc+G7meG6tWt04bq5c+G6teG7meG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6tcSpaOG7s+G6teG7lcOB4bqow7Vz4bq1a+G7jXPhurVx4bq5cuG6teG6pOG7l8O1xKnhurVB4bq74buX4bq1UUtRS+G6tcSpaOG7s+G6teG7lcOB4bqow7VzYeG6teG7mOG7l+G6veG7l+G6tUHhu5XDtOG6teG6p+G6tcSoxalz4buZ4bq1a3Thurlz4bq1c+G7meG6uXPhu5XhurXEqXXhurXhu7nGsOG6tXHhuq54c+G7meG6tWt04bq5c+G6teG6pOG7l8Oyc+G6tWrhuq524buX4bq14bqnYcOiw6LDouG6tXPhu5nhuq534buX4bq1w6DEqMWpc+G7meG6tWt04bq5c+G6tXPhu5nhurlz4buV4bq1U1M14buyQFNAOeG6tcSoxalz4buZ4bq1a3Thurlz4bq1c+G7meG6uXPhu5XhurXhu5jhu5dldOG6tUHhu5XFqXPhu5nhurUow61z4bq1QeG6veG7l+G6oeG6teG6pOG6ueG6teG7ieG6uXPhurXhu5nhu5dldOG6tcSpw6nEqeG6tcSpxalz4buZ4bq1a3Thurlz4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq14bqk4buP4bq1xKnDqcSp4bq1c+G7meG6uXPhu5U54bq1a+G7nWXhurXhu7Phu5Xhuq7hu69z4buZ4bq1QeG7lWx04bq1c+G7meG6uXPhu5XhurVz4buZ4buV4buP4bq14bqk4bq54bq1a+G7nWXhurXhu4nhurlz4bq14bu1w4Hhur1z4bq1ceG6qjjhurVr4bupc+G7meG6tUHhu5V34buXOeG6tcSp4buVw4HhuqjDtHPhurXhuqfhurVr4bupc+G7meG6tcSp4buVxqHhurXEqcOpc+G6teG7ieG7q+G6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVB4bu3w6nEqeG7leG6teG6pOG7j+G6tXHhurly4bq14bqk4buXw7XEqeG6tUHhurvhu5fhurXEqMWpc+G7meG6tWt04bq5c+G6tXPhu5nhurlz4buV4bq1PGfhuqjhurVq4bqyc+G7meG6teG6pOG6ueG6tcSoxalz4buZ4bq1a3Thurlz4bq1c+G7meG6uXPhu5XhurXEqMWpc+G7meG6tUHhu5Xhuq7hu69z4buZYeG6oy/hu7PDo+G6o+G7s+G6tcSpcWXhu7nhu7kx4bqz4buz4buIdGrhuqjhurPDo0Dhu5XhurDhurVB4bquOeG6tWvDquG6tUHGocSp4buV4bq1xKnhurLEqTnhurXhu7XDgeG6qOG7jUHhurVx4buXw7VB4bq1xKnhu5Xhu6PhurVr4bq7dOG6tcSpw6nEqeG6tcSp4buv4bq14bu1w4Flc+G6tXDhu5XGsOG7l+G6tVPhu5XhurnhurVz4bqudsSp4bq1a8Os4bqo4bq1cuG6u3Phu5XhurXhuqThu5fDtcSp4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7VzYeG6teG7uHRz4buZ4bq14bu5dHPhu5nhurXhuqR24buX4bq14bqk4buXw7XEqeG6tXHhurJl4bq1xKnhu5XDuXPhurVy4burQeG6teG7ucaw4bq1c+G7q+G7l+G6tWrDgXPhu5nhurXEqcWpc+G7meG6teG6pOG7l8O1xKnhurVx4buXw7Jz4bq14bu1w4Flc+G6tWvhu41z4bq1cOG7lcaw4buX4bq1S+G6vXPhu5k54bq1UuG7g0HhurVB4bu3w61z4bq1QOG7seG6teG7tcOBxrDEqeG6teG6pOG6ueG6tcSpw6nEqeG6tWt04bq5c+G6tUHhu5XDtOG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6tS3hurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7l+G6tWvDtOG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurVB4buV4bqyxKnhurXhu5Xhu5fDtXPhurVz4buV4buHcuG6tXPDssOB4bq14buZ4bqu4buvc+G7meG6teG6pOG6ueG6tUHhurt04bq14bu54bqwxKnhurVxZXPhurVB4bulZeG6tXPDssOB4bq1QeG7t8OycznhurXhu4hlc+G6tUDhu5Xhuq53c+G7meG6teG6pOG6ouG6tUDhu6Nz4buV4bq1w4PhuqjhurXEqcSCc+G7meG6tWvDquG6tcSp4buV4buj4bq1a+G6u3ThurXEqcOpxKnhurXEqeG7r+G6teG7tcOBZXPhurVw4buVxrDhu5fhurVT4buV4bq54bq1c+G6rnbEqeG6tUHGocSp4buV4bq1xKnhurLEqeG6tUHhu5XhurLEqeG6teG7leG7l8O1c+G6teG6pOG6ueG6tWvhurtB4bq1a+G6rnjEqeG6tXLhu6tB4bq14bu5xrDhurVw4buNQeG6teG7tcOB4bq94bq14buJ4bqudsSp4bq1a2nDgeG6tWvDqXPhu5nhurVww7ThurVz4buV4bquN+G6tUvDquG6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7s+G6tXHhurvhu5fhurXEqcOpxKnhurXhu4hlc+G6teG7tMOB4bq9c+G6tXHhuqrhurVq4bqy4bq1w6lz4bq1a2nDgeG6tUHhuq7hurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurXDoOG7iOG7tFFKReG6tUtAPErhuqHhurVB4buVbHThurXhu5Xhuq52c+G7meG6tXHhurnhurVr4buvc+G6teG6pOG7neG6teG7ueG6suG6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6tcSpxalz4buZ4bq1ccOt4buzOeG6tUHhurLhurXEqeG7lcOD4bq14bqk4buP4bq1QeG6ueG7l+G6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG6suG6tWvhur1y4bq14buJ4bq9dOG6tcSp4buV4buX4bq1QeG7leG6rndz4buZ4bq14bqsw4HhuqjDsnM54bq1a3XhurVx4bq54bq1QeG7leG6uXPhu5XhurVxw63hu7PhurXhu4jhu7RRSkXhurVLQDxK4bq1xKnhu5XDgeG6qMOyc+G6tXPhu5nhurlz4buV4bq1xKnFqXPhu5nhurVB4bu34bubc+G7leG6tWpnc+G6tWrhuqJz4buZ4bq14bqk4bq54bq1xKnFqXPhu5nhurVz4buZ4buV4buXw7Xhu7PhurVB4bu3w7Jz4bq1xKnhu6/hurXhu7l54bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVx4bq74buX4bq14bql4bql4bq14buI4bu0UUpF4bq1S0A8SuG6tUHhu5XDgeG7q8Sp4bq1Y+G6teG7uXnhurXDoOG7uHnhurU8Z+G6qOG6tWrhurJz4buZOeG6teG7uHnhurXEqMWpc+G7meG6tUHhu5Xhuq7hu69z4buZOeG6teG7uHnhurU+4bq1QeG7jTnhurXhu7h54bq1UOG7lXRl4bq14buVw7nEqeG6teG6pOG6ueG6tcSoxalz4buZ4bq1c+G7meG7lcO1OeG6teG7uHnhurVRZXThurVr4burc+G7meG6tS3hurVA4buV4bqu4buvc+G7meG6teG7ieG7l3Phu5XhurXhuqThurnhurU8w6rhurXhu5Xhu6vhu5c54bq14bu4eeG6teG7mOG7l8OpdOG6tWrhuqLEqeG6teG6pOG6ueG6tUvhurl04bq1QeG6u3Q54bq14bu4eeG6tSjhur9z4bq14buVdWU54bq1QOG7lcO04bq1QeG7lWV04bq14bqk4bq54bq1SsOB4bq1ceG7ncSp4buV4bqhOOG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1ccOt4buz4bq14buI4bu0UUpF4bq1S0A8SuG6tcSp4buVw4HhuqjDsnPhurVz4buZ4bq5c+G7leG6tcSpxalz4buZ4bq1QeG7t+G7m3Phu5XhurVzxalz4buZ4bq1c+G7meG7leG7l8O14buz4bq14bqk4bq54bq14buz4buVw6lB4bq1QeG7t+G7l8O0c+G6tXPFqXPhu5nhurVB4buVxalz4bq1QeG7t8Oyc+G6tcSp4buv4bq14bu5eeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6teG6qeG6teG7iOG7tFFKReG6tUtAPErhurXEqcOpxKnhurVq4bqy4bq1w6lz4bq1QeG6tuG6tXPhu5nDgeG7qXPhurXhuqTGsHPhurVB4bu3dHPhu5nhurVz4bqudsSp4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu7h54bq1U8Wpc+G7meG6tXPhu5nhu5Xhu5fDteG7s+G6teG6pOG6ueG6teG7suG7lcOpQeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVzxalz4buZ4bq1QeG7lcWpczjhurVB4buV4bq5c+G7leG6tXHDreG7s+G6teG7iOG7tFFKReG6tUtAPErhurXEqeG7lcOB4bqow7Jz4bq1c+G7meG6uXPhu5XhurXEqcWpc+G7meG6tUHhu7fhu5tz4buV4bq14buZ4buXZXThurVB4buVxalz4buZ4bq1QeG7t8Oyc+G6tcSp4buv4bq14bu5eeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6teG7iOG7tFFKReG6tUtAPErhurXhu5nhu5dldOG6tUHhu5XFqXPhu5nhurVB4buVw4Hhu6vEqeG6teG7uHnhurXhu5jhu5dldOG6tUHhu5XFqXPhu5nhurUow61z4bq1QeG6veG7lzjhurVB4buV4bq5c+G7leG6tXHDreG7s+G6teG7iOG7tFFKReG6tUtAPErhurVw4buVw4HhurXhuqThurLEqeG6tUHhu7fDsnPhurXEqeG7r+G6teG7uXnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tXHhurvhu5fhurXhu4jhu7RRSkXhurVLQDxK4bq1QeG7lcOB4burxKnhurXhu4hlc+G6teG7tMOB4bq9c+G6tXHhuqrhurVQ4buVw4HhurVQ4buXc+G7leG6tUHhu43hurVB4bujc+G7leG6teG7leG7l8O1c+G6tXNl4bqoOOG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1ccOt4buz4bq1eeG6tXLhu63hu5fhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tcSp4buV4buj4bq1xKl14bq14bql4bq14buI4bu0UUpF4bq1S0A8SuG6tXDhu5XDgeG6teG6pOG6ssSp4bq1QeG7t8Oyc+G6tcSp4buv4bq14bu5eeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6tcSpw6nEqeG6teG7iOG7tFFKReG6teG7leG7l8O1c+G6tcSpdeG6tXnhurVr4budZeG6teG7s+G7leG6ruG7r3Phu5nhurXDoHLhu6tB4bq14bu5xrDhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tUHhu7fhuq52xKnhurVw4buV4buX4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurVx4bq74buX4bq1xKl14bq1a+G7jXPhurXhuqnhurXhu5V04buDxKnhurXhuqvhurXhu4jhu7RRSkXhurVz4buV4bquN+G6teG7iOG7tFFKReG6tVDhu5fDsnPhurXEqcaw4bq14buVdWXhurVB4bu34bqud3Phu5nhurXhu5XDucSpOeG6teG7iOG7tFFKReG6tVDhu5fDsnPhurXEqcaw4bq14buVdWXhurVww7Jz4buV4bq1cuG6ruG7r3Phu5k54bq14buI4bu0UUpF4bq14buY4buX4bq9cuG6tXPhu5nhu5XDqHThurXhu4nhu49z4bq14bqkw4Jz4buZOeG6teG7iOG7tFFKReG6tUtAPErigKbhuqFh4bq1S8Oq4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6tcSpw6nEqeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq14buV4bur4buX4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tUHhu7fDsnPhurVr4budZeG6teG7ieG6uXPhurVB4bujc+G7leG6teG7tMOB4bq9c+G7meG6tUDhu7fhu53hurVr4bq9cuG6teG7ieG6vXThurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq1QeG7lWx04bq1c+G7mcOB4bqow7Jz4bq1QeG7gcSp4bq1QeG6suG6tXPhu5nDgeG6qMO1cznhurVB4bqy4bq1xKnhu5XDg+G6teG6pOG7j+G6tcSpdHPhurVz4buZ4bqud+G7lznhurVB4bqy4bq1xKnhu5XDg+G6teG6pOG7j+G6tUHhurnhu5fhurXEqeG7lcahc+G7lTnhurVB4bqy4bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1cOG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XGoTnhurXEqeG6ouG6tUHhu5XDtDfhurVZ4bq1xKlo4buz4bq1QeG7o3Phu5U54bq1a8Oq4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6teG6q8SR4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu5Xhu6vhu5fhurXEqXXhurXhu7Phu5Xhurty4bq14bqk4buX4bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tUHhu7d0c+G7meG6tUHhu6Nz4buVOeG6tcSpw7pz4bq1ceG6u+G7l+G6teG6qWThurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6teG7leG7q+G7lznhurXhu5nhu5fhur1y4bq14bql4bql4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu5Xhu6vhu5fhurXEqXXhurVBxqFz4buV4bq1xKnhu5VoQTnhurXEqeG7leG6sMSp4bq1c+G6v3Phu5k54bq1c+G7leG7l8O1cuG6teG6pOG6ojnhurVz4bur4buX4bq1asOBc+G7meG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXhu5lpc+G6teG7meG7l8awc+G7meG6tXPhu5Vlw4E54bq14buVdOG6u0HhurVr4burc+G7meG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq14bu1w4Hhur054bq1cOG7lcWpc+G7meG6tWvDgHPhu5nhurVBxalz4bq1xKnhu5Xhu6M54bq1cuG6osSp4bq1a8ahxKnhu5U54bq1a+G7l+G7j8OB4bq1ccO14bq14buV4bur4buXOeG6tXDhu5XFqXPhu5nhurXhu5V04bq7QeG6tWvhu6tz4buZ4bq1QeG7lWx04bq1c+G7mcOB4bqow7Jz4bq1QeG7gcSp4bq1QeG6suG6tXPhu5nDgeG6qMO1cznhurVB4bqy4bq1xKnhu5XDgznhurVB4bqy4bq1QeG7t2Vz4buZ4bq1QeG7t+G6veG7lznhurVB4bqy4bq1a+G6vXLhurXhu4nhur104bq1cOG7l3Phu5XhurXhu7Phu5XGoTnhurXEqeG7leG7hXPhu5nhurXhu5Xhurtz4bq1c+G7leG6ruG6teG7ueG7geG7s+G6teG6rOG7jeG7s+G6tWPhurXhu5Xhu6vhu5fhurXDoOG7meG7qXLhurXhu5Thu6vhu5fhurXhu7Lhu5XhuqLEqeG6teG7leG7qeG7l+G6tcSp4buV4bqwxKnhurVz4bq/c+G7mTnhurXhu5Thu6vhu5fhurU+4bq14buVw7nEqTnhurXhu5Thu6vhu5fhurVTw4LhurXhu5Xhu6vhurXhu7nhu5dz4buVOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tUvhu5fhu4/DgeG6tWrhuq7DvXPhu5k54bq14buU4bur4buX4bq1PuG6tUHhu43hurVq4bqy4bq14buz4buVw7pz4buZOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tUrhu5dz4buV4bq1auG6rsO9c+G7mTnhurXhu5Thu6vhu5fhurVK4bqueMSp4bq14buVw7nEqeG6teG6pOG6ueG6teG7lOG7q+G7l+G6tVDhu43hurXhu5V04bq7xKnhu5XhurXhu5V1ZeG6teG7meG7l2XhurVr4bubc+G7leG6oeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buU4bur4buX4bq1PuG6tS3hurVK4bqueMSp4bq14bqk4bq54bq1UOG7jeG6teG7lXThurvEqeG7leG6teG7lXVl4bq14buZ4buXZeG6tWvhu5tz4buV4bq1QeG7o3Phu5VhYWHhurVZ4bq1xKlo4buz4bq14buVw4HhuqjDtXM54bq14buVacOB4bq14buV4buNQeG6tcSpw6nEqeG6teG7lcOB4bqow7VzOeG6tUHhu5Xhu53hurXhuqzDqjnhurVB4buV4bq5c+G7leG6teG7s+G7lcaw4bq1a+G7j8OB4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buzOeG6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq1ceG6u+G7l+G6tUHhu7HhurXEqeG7leG6sMSp4bq14buV4bur4buX4bq1xKl14bq14buz4buV4bq7cuG6teG6pOG7l+G6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurVB4bu3dHPhu5nhurXhu5XDgeG6qMO1c+G6tXPhu5Xhuq7hurXhu5nhu5fhur3hu5fhurVB4buVw7ThurXhu5Thu6vhu5fhurVQ4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq14buVdWXhurXhu5nhu5dl4bq1a+G7m3Phu5U44bq14buVeOG7s+G6tXPhu5VoQeG6teG7lOG7q+G7l+G6tUDhurbhurVB4buV4buXw7VzOeG6teG7lOG7q+G7l+G6tVPhurtz4bq1c+G7lWdz4bq1xKnhu5VoQeG6tWvhu6vEqeG6tWpl4bq1xKllci9q4buXdOG6rOG7l3M54bq14buU4bur4buX4bq14buI4bq9dOG6tUHhu7d44bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVB4bq5c+G6tUHDrUHhurXhuqThurnhurVB4bu3b+G6tXLhu6nhurXEqcWp4buXOeG6tcSo4buV4buX4bq14buV4bur4buX4bq1QOG7lcO04bq1QeG7lWV04bq1c+G7meG6rnfhu5fhurVw4buVw4Hhuqjhu41B4bq1QcOtQeG6tUHhu5Xhurlz4buV4bq14buU4bur4buX4bq1U+G7meG6rnfhu5fhurVw4buVw4Hhuqjhu41B4bq1QcOtQTnhurVz4bq7c+G6tXPhu5Vnc+G6tWpl4bq1xKllci9q4buXdOG6rOG7l3PhurXhuqThurnhurXhu4nhur104bq1QeG7t3jhurXhuqzDquG6teG7leG7q+G7lzjhurXhu5V44buz4bq1c+G7lWhB4bq14buU4bur4buX4bq1UeG6uXLhurXhuqThuq53cznhurXhu5Thu6vhu5fhurVQ4buVdGXhurXhu5XDucSp4bq14bqk4bq54bq1UMSQ4bq1QeG7lcOBw61B4bq1QeG7leG6uXPhu5XhurXhu5Thu6vhu5fhurVQ4buVdGXhurXhu5XDucSp4bq1LeG6tVDEkOG6tUHhu5XDgcOtQeG6teG6pOG6ueG6tVHhurly4bq14bqk4bqud3Nh4bq14bu4w6nhu7PhurVz4buVw63hu7PhurXhu5Thu6vhu5fhurXEqOG7lWdy4bq1xKnhurDDgeG6teG6pOG6ueG6teG7lOG7q+G7l+G6tUvFqXPhu5nhurXhuqhhYWHhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NL4bux4buX4bq1cnbhu5c54bq14bu54buB4buz4bq14bqs4buN4buz4bq1QeG7seG6tcSp4buV4bqwxKnhurXhu4nhu6vhurVyw6nhuqjhurXEqcODZeG6teG7lcO14bq1QeG7lcawc+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7neG6tUHhu5dz4buV4bq14buZw7lzOeG6teG7lXThurtB4bq1a+G7q3Phu5nhurXhu5Xhu5fDtcOB4bq1ceG6ssSpOeG6teG7leG7l8O1w4HhurXhu7XDgeG6veG6tXHhurnhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq14bu3aEHhurXEqeG7r+G6teG7ieG6vXPhurXhuqThurnhurXEqWjhu7PhurXhu4nDqcSp4buVOeG6tcSpdeG6teG6quG6tXPhu5nhu5Xhu59l4bq14bu1w4Flc+G6tUHhu7fDuXPhu5nhurXhu5Xhurlz4buZ4bq1a2nDgeG6tUHhu7d0c+G7meG6tcSpxalz4buZ4bq1QcOpxKnhurXhuqxn4bqo4bq1auG6snPhu5nhurVL4bq9c+G7mWHhurVT4buVw4Jz4buZ4bq1cOG7jUHhurXhu7XDgeG6veG6teG7ieG6rnbEqeG6tWtpw4HhurVr4bq7QeG6tWvhuq54xKnhurXhu7llw4HhurXhu5lpc+G6teG6peG6tXPhur9y4bq1QeG7leG6ssSp4bq14buV4buXw7Vz4bq1U+G7meG7leG7neG6teG7tcOB4bqo4buNQeG6teG7ucaw4bq14bqlZOG6tXPDssOB4bq1QeG7t8Oyc+G6tUHhurt04bq1a+G7q3Phu5nhurVx4bqyxKnhurXhu7doQeG6teG7tcOBZXPhurVB4bu3w7lz4buZ4bq1xKnhu5V04bq1QeG7o3Phu5XhurXhu7TDgeG6vXPhu5nhurVA4bu34bud4bq1QeG7l+G7jeG7s+G6tUHhuqLEqeG6tUHhu7fhu5fDtHPhurVw4buVZeG7l+G6tUHhu5Xhurlz4buV4bq1xKnFqXPhu5nhurVw4buN4bq14buVdOG6u8Sp4buV4bq1a8Oq4bq1a+G7j+G6teG7t2Vh4bq14bu4dHPhu5nhurVz4buV4buXw7Vy4bq14bqk4bqi4bq1QeG7lXfhu5fhurXhu5nhu5dlc+G6tWvhu41z4bq1xKnDunPhurXhu5Xhu41B4bq14bu54bqwxKnhurVz4buDc+G7meG6tXPhu4854bq1c8Oyc+G6teG7icOyc+G6tcSp4bq7c+G7leG6teG6qMOyw4HhurXEqWnDgeG6tcSpw6nEqeG6teG7meG7l+G6veG7l+G6teG7s+G7lcOp4buz4bq1a+G7j+G6teG7t2XhurXhu7Phu5Xhur3hu5fhurVr4bq9cuG6teG7ieG6vXThurVBxqFz4buV4bq1a+G7seG7l+G6tXJ24buXOeG6tUHhu7Fz4buZ4bq1QeG7lcO0OeG6teG7lcO14bq1QeG7lcawc+G7mTnhurVr4bupc+G7meG6teG7ieG7qznhurVx4buXw7Jz4bq1QeG7lcWpc+G7mTnhurVw4buNQeG6teG7lXjhu7PhurXhu5Xhurnhu5fhurXhu5XDumXhurXhu5nhu5fDgmXhurVw4buN4bq1QeG7leG6tmU54bq14buxc+G6tWvhu51z4buV4bq14bqkduG7l+G6tWvhu7Hhu5fhurVyduG7lznhurXhu7Phu5XDqUHhurVB4bu34buXw7RzOeG6tWvDqeG7s+G6teG6sHPhu5nhurXEqeG6veG6teG6qMOyw4HhurXEqWnDgeG6tUHhu7fhuq52xKnhurVy4buBQeG6teG6pOG6ueG6tXFnw4HhurVq4bq54buXOOG6tcSpw7pz4bq1a8O64buX4bq14buV4bul4buX4bq14bu54bqy4bq14bqk4bq5dOG6tcSpw4Hhu6vEqeG6tcSpw4Nl4bq1QWhB4bq1xKnhur3hurXEqcOpxKnhurVB4bux4bq1xKnhu5XhurDEqeG6tUHhu7d0c+G7meG6teG7lcO14bq1QeG7lcawc+G7meG6tcSp4buVxqFz4buV4bq1QeG7t+G7nTnhurXhu7nhurLhurVzw7LDgeG6tcSpZXThurVB4buXc+G7leG6tUHhu5Vpc+G6tUHhu7fDqcSp4buV4bq1c+G7leG7l8O1cuG6tcSpw4Nl4bq1a+G7q+G7l+G6tXPhu5nEguG6tcSpw6lz4bq14buJ4burOeG6tcSpxalz4buZ4bq1xKnhu5XhurDEqTnhurXhuqThu5fDsnPhurXEqeG7leG6sMSpOeG6tXPhu5nhuq534buX4bq1cWV04bq1a+G7q3Phu5nhurXhuqThurnhurXhu7nhurLhurVr4bupc+G7meG6tUHhu5XDgcOtcznhurXDg3Phu5nhurXhu5Xhu6vhurXEqcODZeG6tXPhu5Vnc+G6tWpnc2HhuqMv4buzw6PhuqPhu7PhurXEqXFl4bu54bu5MeG6s+G7s+G7iHRq4bqo4bqzw6NA4bu3aXPhurVT4buVw61B4bq14bu0w4Flc+G7meG6oy/hu7PDow==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm
2018-07-23 05:47:30

(QT) - Sau ngày quê hương giải phóng, đầu năm 1977, hàng vạn nam nữ thanh niên tỉnh Bình Trị Thiên vượt bao gian khổ cùng nhau vai gánh, tay cuốc tiến về phá đồi, ngăn đập xây...

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề
2018-07-21 06:17:42

(QT) - Là 1 trong 30 cá nhân được Tỉnh đoàn Quảng Trị lựa chọn trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017”, với Trung úy Nguyễn Khương Tâm- cán bộ Đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết