Cập nhật:  GMT+7
LuG7g1194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu51Q4buFcOG7iWJ7IeG7onFhauG7h31Q4bufaH3hu6vhu5nhu4V94bur4buF4bq94bqtfeG6q8O04buFfcSp4buZ4buFJn3hu6HhuqHhu5194but4bq54budfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194bqnw7V9xKk34buvfeG6rXU2feG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huq3hu4NmauG7g31w4bufaC4v4buDXSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4buCYjbhuql7ITvhu6JQLH0tfVDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG6rOG7g8O54buTauG7h31w4bufZ2rhu4N9cGs4an3hu4vhu4NsNiZ94buCw7Xhu4V9auG7h+G7g2h94buJ4bqzan1w4buD4bulfeG7oTdxfeG6pjZqfeG6rOG7g+G6t+G7nX3hu4M4auG7g31Q4bufcWrhu4d9w7nhu5Nq4buHfeG6qmFq4buHfeG7i+G7g2w2feG7rOG7hOG7hH3huqvDoX3hu4Nu4budJn1w4buDYWt94buJceG6tWp94burOH1w4buD4buNauG7h31q4buD4bq3cH1w4buDw7Jq4buHfeG7o3E2feG6p+G7jWp9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94bqt4buDceG7r8Opan3huqvhursmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9SuG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94buh4buNfV00LUrhu6IvUOG7sH3igJzEqMO1cH3hu6Hhu4194bur4bq3an3huqvhurt94bur4bq7fXDhu4Xhurnhu519cHThuq194bqrw7Thu4V9xKnhu5nhu4UmfeG7oeG6oeG7nX3hu63hurnhu519cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqfDtX3EqTfhu6994bqtdTZ94buD4bq9fXDhu4Phu41q4buHfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofXDhu4Vq4buDfeG7h25qJn3hu4NrOXB94bqrw7Vq4buHfeG7g+G7heG6vXF94buJxanhuq0mfeG7g+G7heG6vXF94bujcWHigJ0/feG7rDfhuq194bqraGrhu4N94bqr4bqx4buvfeG7iTh9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94buD4bq5cH3hu6Hhu6Xhuq194bujcTZqfXDhu59uauG7h31q4buDw7lq4buHfeG6rcO6auG7h33hu5/hurdwfeG7i+G7g2x94burOH3hu5/hurdwfWrhu4M54buvfeG6rWHEqSZ94burZ33huqvhurt94bqt4bq14budfWrhu4Phu4XhurtxfeG7q+G6t2p94bqr4bq7feG7ieG7hcOpan3hu6NxNmp94bqr4bq5an3hu53hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7g+G7peG6rX3hu4nDoWrhu4N94bqrOWt94bqtdTZ94bqqYWrhu4cmfeG7qzbhu4V9cOG7n2194bujcWFqfeG7iXZ94bqtdTZ9SuG7gzh9asO54buZ4bqtfeG7qzh94bujceG7r+G6u2p94buJOMSpfeG6reG7g3V94bqtdTZ9auG7g+G6sWp94bqp4bqxaip94bur4buF4bq94bqtfeG6q8O04buFfcSp4buZ4buFfeG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huq3hu4NmauG7g31w4bufaH3huqvhu49q4buHfeG6p8O1feG7q+G7meG7hX3huqvDtOG7hX3EqeG7meG7hX3hu4vhu4Vq4buDfXDhurkqfeG7o3Hhu6/hurtqfeG7ieG7l+G7hSZ9cOG6scSpfXDDuSZ9cGdq4buDfeG6rWHEqX3huq11Nn3huq03an3huqfDtSZ94bqtw7Jq4buHfeG6reG7g+G7peG6rSZ94bur4buFw6lqfeG6reG7g+G7peG6rSZ9auG7h8O54buV4buFfeG7iTZrfeG6q8O1auG7h33hu6s4feG6rWF94bqr4buV4buFfeG7oeG7jWrhu4d9auG7g+G6sWp94bqp4bqxaj994bqqw6p9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXAmfeG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7r33hu6JxYWrhu4d9UOG7n2h94bqrw6F9cOG7heG6uWp94buDOGrhu4N9xKnDtXB94bqtN+G6reG7g31w4buD4bq1an1w4bufbmrhu4cmfeG6reG7g8OjcH3huq3hu4NlJn3hu4vhu4NrNn3hu4Nu4bqtJn3hu53hu4NzfeG7g+G7l+G7nSZ94bqrYcSpfeG6p2FrfeG6q8O5Nn1q4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3hu6s4a31w4buDxanhuq19cOG7heG6v2p94bqtccO14bqtfeG7oeG7jWrhu4c/Li/hu50hLnA24bqn4buJYn3hu6Fw4buv4buJYuG7tnvEqTbhu5/hu4fhu4VqJSLhu53hu619NnFwa3shLnDhu58hLnDhuqkhLuG7hcSp4buHfeG7oeG7n+G6reG7tnsvL+G6rT/huqc2a+G7o3E2auG7h3Dhu5/hu4U/4burai/huqli4buh4buLcGvhu50vamLhu7Hhu6EvXTQgWy8wNOG6qSJbM1tbXTJwXSBdMzMi4buJXT/DrOG7neG7h3t9LyEuL3DhuqkhLi9w4bufIS5w4bufIS5w4bqpIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4bufdH3hu6HGoX3huqphauG7h3114buvJn3huq3hu4NmauG7g33hu6Nx4buv4bq7an3hu63DoX3huqw2xKl9UHHhu6/hurtqJn3huqw2xKl94buIw7V94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4vhu4M2auG7h31w4bufNmrhu4c/fUFq4buDJX3hu5zhu6ouL+G7nSEuL3DhuqkhLi9w4bufIS4vcDbhuqfhu4liIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFK4buHNuG7r33hu6E2cX3hu4vhu4Phu4V9auG7g+G6tWp94bqrw7nhu5fhuq19auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXAmfeG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7r33huqvDoX3huqc2an3hu4M4auG7g33hu4vhurl94buDaznhuq3hu4N94buDbuG6rX1w4bq14budJn3hu6NxN2p9cOG7n+G7heG6vXAmfXBx4buvw6lqfXDhu59x4buv4bq7aiZ9cOG7n+G7hcOqan3hu4vhu4M24buFfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfTvhu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buh4buNfTI1LeG7iuG7gi9QUX1q4buHOOG7r30iIi9dXS8iW10zLCZ9cOG7n2tq4buHfeG6q2x94butN+G6rX3huqtoauG7g33GoX3huq3hurfhu519cGlq4buDfXDhu5/hu4Xhur1xfXDhurXhu5194bqtN+G6rX3huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94buJOH1QaWrhu4N9deG7r33hu6vhu4XDqWomfeG6pjdrfeG6rTdrfeG7q+G7hcOpan1QaWrhu4N9deG7r31q4buD4buF4bq9xKl94buLd30iW10xfS19IlsiWyp94buJw6Fq4buDfeG6qzlrfeG6rTfhuq194buhxqEmfeG6pzZqJn1q4buHOGrhu4MmfcSow6NwfXDhu5/hurVqfVDDtH3hu6Nx4buN4bqtJn3huqtrOGp9cOG7g8OqfeG6reG7g2Zq4buDfXDhu59ofS194butw6F94buDw7Xhu4V94bqt4bq34budfXBpauG7g33hu6s4fXDDueG7k2rhu4d94bqrw7nhu5Nq4buHKn1w4bufw7nGoWrhu4d94bqtN+G6rX3hu53hu4NtauG7h33huqY2an1Qw7R94bqt4buD4bul4bqtJn3huqY2an1QceG7r8Opan3hu4fhu4U3a31QaWrhu4N9deG7ryp94bqnZn1w4buDw7kmfeG7neG7g2x94bqnZn1w4buDw7kmfXDhu5/DucahauG7h33huq034bqtfeG6pjZqfVDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq0mfVBx4buvw6lqfeG7h+G7hTdrfeG7qzh94buG4buFN8SpfeG6q+G7jeG6rX1Q4bufcWrhu4d9cOG6scSpfeG6puG6qOG6rFB94bqt4bq34budfeG7g3Hhu6/hur1qfeG6q8OqfeG6qcWpfeG7g8O14buFfWrhu4fhu4NofXDhu5/FqeG6rX1wceG7r+G6uWp94bqpa33huqY2an3huqZmfXDhu4PDuX1Q4bufcWrhu4d9w7nhu5Nq4buHfeG6qmFq4buHfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq0/feG6quG7j2rhu4d9cOG7g+G7leG7hSZ94buvw6lxfeG6reG6s3F94bqt4bq34budfeG7g3Hhu6/hur1qfeG7neG7g2Hhu4V9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu4PDteG7hX1q4buH4buDaH3huq03an3huqfDtX3huq3hu4N1feG6reG7g+G7jXB9cOG7n2tq4buHfXDhu4M3auG7h31dIi8iW10zfeG7qzh94bqt4bq34budfeG6reG7k33hu6HGoX3hu53hu4Nh4buFfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buDw7Xhu4V9auG7h+G7g2h94bqtN2p94bqnw7UmfeG6q2Fq4buHfeG7q+G7hcOpan1w4bufa2rhu4d9cOG7gzdq4buHfV0vIltdNH3huqvDqn3hu6NxN2p9cOG7n+G7heG6vXA/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g31qw6lxfXDhu5/DqWomfeG7g+G6s3F94buD4bq5cH3huq034bqtfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7hyZ94bqr4buTan3hu6tofeG6q8OhfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buDw7Xhu4V9auG7h+G7g2h9auG7h+G7g+G7hcOpan3huq3hu6VxJn3hu4Nu4bqtfXDhurXhu50mfeG7o3E3an1w4buf4buF4bq9cH1q4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3EqcO1cH3huq034bqt4buDfWrhu4fhu4Phu4XDqcSpfXBy4bqtJn1w4buDYmt94bqrcmrhu4d9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G6s2p94burOH1w4buD4buV4buFfeG7h+G7hTZqfeG7o3Hhu6994bqraGrhu4MqfXDhu59rauG7h33huqtsfcSpw7VwfeG7oeG7jX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4d9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX1w4buDOGrhu4N9In3hu4PDteG7hX1q4buH4buDaH07XX3hu4PDteG7hX1q4buH4buDaH3hu6NxN2p9cOG7n+G7heG6vXB9SuG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94bqtdTZ9UOG7n3Fq4buHfcO54buTauG7h33hu6s4fV194buDw7Xhu4V9auG7h+G7g2h94bujcTdqfXDhu5/hu4Xhur1wfeG7iuG6uX3hu4NrOeG6reG7g33huq11Nn1QaWrhu4N9deG7ryw/fUrhu4Phu5V94bur4bq14buvJn3huqvDoX3hu4fhu4Vy4budfeG6reG7g2t94bqtN2p94bqnw7UmfeG6q2Fq4buHfeG7q+G7hcOpan3hu4Phu4XDqnF94bufw7N94buhxal94bqt4bqzan1w4buD4buF4bq5cH3hu53hu4Nh4buFfeG6pzZqfeG7gzhq4buDfWrhu4fhu4NofeG7o3Hhu6/hurlwKn1q4bqhxKl94bqn4bqhcH3huqvDueG7l+G6rX1q4buD4bupauG7h33hu6NxNmp94bqr4buFw6rEqX3huq3hu4NpfeG6qzlrJn3EqXThuq19cOG7hcOpcX1ww7Rq4buHfeG7o3E3cCZ9xKl04bqtfXDhu4XDqXF94bqtdH1w4buDw6p94burOH3huq034bqtfWrhu4Phu4Xhur3EqX3hu6t0Jn3hu4fhu4Vh4buFfeG7neG7gzfhu5194bqtdTZ9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXAmfeG6q8Oj4bqtfeG6p+G7heG6vXB94buJOH1q4buD4bupauG7h31qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d94buJ4buFw6lqfeG7o3E2an3huqvhurlqfeG7icOtauG7g33hu6vFqeG6rX3huq3Dsmrhu4d9cDfhuq194bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHJn3huqvhu5NqfeG7q2gmfeG6rTd9auG7g+G6sWp9xKlnauG7gz99UOG7p33huqtsJn3huq1sfXDhu4PDqcSpfeG6reG7k33hu6HGoX3huqvDqn3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7gy/huq3hu4PDueG7k2rhu4d9cOG7n2dq4buDfeG7gzhq4buDfeG6q8O1auG7h31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1q4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3hu53hu4NzfeG7g+G7l+G7nSZ94buhN3B94bqrcmrhu4cqfeG7h2zhu5194bud4buD4bqzan3hu4k4xKl9cOG7jXB94bqtw7Jq4buHfXA34bqtfXDDuX1ww7nGoWrhu4cmfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX1wceG7r8Opan1w4bufceG7r+G6u2omfeG6q+G6t3F9cOG7nzZq4buDfeG6reG7g+G7jWrhu4d94bqtN+G6rX1q4buD4bq1an1w4buD4bul4bqtfeG7ieG6veG6reG7g33hu4k54bqtJn3hu6NxNmp94bqr4buFw6rEqX3hu6E24buFfXDhu5834buFJn1w4buDc33huqto4bqt4buDPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyHhu6rhu5nhu4V9xKl04bqtfeG6q2bhuq3hu4N94bud4buDYeG7hX3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG6q8O54buX4bqtfcSpw7VwfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g31w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an1q4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3huq10fXDhu4PDqiZ94buhN3B94bqrcmrhu4d94bur4buZ4buFfXBnauG7g33hu4NnauG7g31w4buDxanhuq19cOG6uX3huq11Nn3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4cmfWrDqWp94buha2rhu4d94buha2rhu4d94bur4buZ4buFfeG7q+G7heG6veG6rX1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfWrhu4fhu4Phu4XDqWp94bqt4bulcSZ94buDbuG6rX1w4bq14budJn3hu6NxN2p9cOG7n+G7heG6vXB9auG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXAmfeG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7r33huq3Dumrhu4d94bqrw6F94bqnNmp94buDOGrhu4N94buL4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG7i+G7g2FrfeG7oTdwJn1q4buH4buD4buFw6lqfeG6reG7pXF9cGdq4buDfeG7g2dq4buDfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfeG7iuG6uXB94buJceG6tWp94buh4buNfTIwLeG7iuG7iC9Q4buwfWrhu4c44buvfSI0LzEvIltdIH3huq11Nn3huqY2an3huqzhu4Phurfhu5194buDOGrhu4N9UOG7n3Fq4buHfcO54buTauG7h33huqphauG7hyZ94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG7oeG7jX0xMi3hu4rhu4IvUFF9auG7hzjhu699XTMvXSIvIltdIH3huq11Nn3huqY2an3huqzhu4Phurfhu5194buDOGrhu4N94bqqYWrhu4d94bqnw7V9cGlq4buDfeG7q+G6u33hu6vhu4Xhur3huq194bqrw7Thu4V9xKnhu5nhu4UmfeG7g2s4an1w4buD4buF4bq9an3hu4Phur19cOG7g+G7jWrhu4d94bqt4buDZmrhu4N9cOG7n2h9cOG7p31Q4bufcWrhu4d9w7nhu5Nq4buHfeG6q+G6uWp94bqt4buTfeG7ocahfeG7qzh9cOG7g8Wp4bqtfXDhu585auG7h31ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6p8O1fcSpN+G7r33hu4Phur19cOG7g+G7jWrhu4d94bqt4buDZmrhu4N9cOG7n2h94bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfTvhu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buh4buNfTNdLeG7iuG7gi9QUX1q4buHOOG7r300L10vIltdNCw/feG6quG7j2rhu4d9cOG7g+G7leG7hSZ9cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3huqprOGp94buL4buDYWt94buhN3B94bqpa33huqvhu49q4buHfeG6reG7g2Z94bqmZn1w4buDw7l9UGlq4buDfXXhu68mfeG6rOG7g3V9cGjhuq3hu4N94buC4bqqSuG6qH1waWrhu4N94buJOMSpfVDhu5/DucahauG7h33huqtrOGoqfeG6q+G7j2rhu4d94bqt4buDZn1Q4bufw7nGoWrhu4d94bqmNmp9UMO0feG6reG7g+G7peG6rX1QaWrhu4N9deG7r33hu4k4xKl94buc4buDbH1Q4bufw7nGoWrhu4d94bqrazhqfXDhu4XhurlqfeG7gzhq4buDfeG7i+G7g2FrfeG7oTdwfXDhu4PFqeG6rX1w4bq5fcahfcSpw7VwfeG7oeG7jX3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4cmfeG6q+G7k2p94buraH3GoX3huq3hurfhu519cGlq4buDJn3huq3hurfhu5194buDceG7r+G6vWomfeG6reG6t+G7nX3huq3hu5N94buhxqF94burOH1w4buDw7JqJn3hu4vhu4NxfeG7neG7g+G7jT8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUOG7n8Opan3huq3hu5N94buhxqF94buL4bq5cH3hu6NxYX3hu4vhu4Nha33hu6E3cCZ9cOG7gzbEqX3hu4vhu4Nha33huq034bqt4buDfeG7iTjEqX3huq11Nn3EqcO1cH3hu6Hhu4194bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfeG7qzh9auG7g+G6tWp9cOG7g+G6t+G7r31q4buD4buF4bq7cX1qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d9cOG7n2tq4buHfWrhu4fhu4NofeG7o3Hhu6/hurlwfeG7n+G6t3B94bujcTZqfXDhu59uauG7hyZ9YWrhu4N94buDw7nGoWrhu4d94bqr4bq5an1wazhqfeG6p8O1feG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h33huq3hu4NmauG7g31w4bufaCZ94bqrw7Xhu4V9auG7h8O6feG6rTdqfeG6p8O1Jn3huq3Dsmrhu4d94bqt4buD4bul4bqtJn3hu6vhu4XDqWp94bqt4buD4bul4bqtfeG7qzh94buLw6p94bqtYX1q4buHw7nhu5Xhu4V94bqp4bqxan1w4bufa2rhu4d9cGlq4buDJn1qw6lqfeG6pjZqfVDhu4PDueG7lWrhu4d94burdH1QaWrhu4N9deG7r33huqvDoX3huq3hu4NpfeG6qzlrfeG6pjZqfeG6rTdqfeG7ocWpfeG6qmFq4buHfVHhuqZK4bqofXBpauG7g33hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG6qcWpfXDhu4Nha33huqrhurt9N2omfeG6pjZqfVDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq19UGlq4buDfXXhu6994but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33huqnFqX1w4buDYWt94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDKn1ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG7g8O14buFfWrhu4fhu4NofeG6rTfhuq194buhxqEmfeG6pzZqJn1q4buHOGrhu4MmfeG7g3Hhu6/hur1qJn1w4buDaH3hu63DoSZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX3huqvDqn3hu4nhurfhu699dn3hu4vhu4XhurlqfXDhu4M2xKl94buH4buFNip9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu4LDteG7hX1q4buH4buDaH3huqY2an3huqzhu4Phurfhu5194buDOGrhu4N94bqqYWrhu4d94bqnw7V9cGlq4buDfeG6q8OqfXDhu4Nha33hu4lx4bq1aiZ94bqn4buFw6pxfeG7o3Hhu6/hurlwfXDhu4PDsmrhu4d94bujcTYmfXDhu59rauG7h33huqtsfeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F9asO14buFfeG6qXFq4buHfXDhu5/DueG7meG6rX3hu4vhu4Phu4V94bqn4buFw6pxfeG7o3Hhu6/hurlwfeG6rWx94bud4buDN3B94bud4buD4buF4bq5cX3hu4nhurfhu699dn3hu4vhu4XhurlqfXDhu4M2xKl94buH4buFNn1w4buDYmt9cOG7p2rhu4d94bud4buDw7nhu5Nq4buHfTdqfeG6rXR9cOG7g8OqP33hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94bqrw7nhu5fhuq194bqnNmp94buDOGrhu4N94bqrw6F94bqtw6BqfeG6reG7pX3huq034bqtfeG7q8Ogan3huqdhan3hu4nhu4XDqWp94bujcTZqfeG6rXU2feG6psO1feG6rOG7g2Zq4buDfXDhu59ofTvhu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buh4buNfVszLeG7iuG7gi9Q4buwLCZ94buiceG7jeG6rX3hu4PDteG7hX07SuG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB94buh4buNfTEyLyJbXTMvUeG6plDhu6rhu6Lhu4IsJn3huqzhu4NmauG7g33hu53hu4N1fTtK4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3hu6Hhu419XVsvIltdNC9K4buiLeG6rOG7nCwmfeG7rTfhuq194bqraGrhu4N9asO14buFfeG6qXFq4buHfeG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq0mfeG6q+G7k2p94buraH3huq3hu4N1fXDhu59nfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qJn3huqvhu5NqfeG7q2h94bud4buD4buN4buFfeG7g+G7l+G7nX1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9aiZ94bqt4bq34budfXDhu59nauG7g33hu4Nrw6Phuq194bujceG7r+G6uXB94bqraGrhu4MmfeG7q8Ogan3huqdhan3huqc2an3hu4M4auG7gyZ9cOG7heG6uWp94bqrw7V94buDazhqfXDhu4M4auG7gyZ94bqraGrhu4N94buDw7nhu5lq4buHfeG7reG6seG7r33huqnFqWrhu4d9xKnDtXB94bqtN+G6reG7g33huq10fXDhu4PDqj8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3sh4buq4buZ4buFfeG6rTfhuq3hu4N94buJOMSpfeG6reG7g8OjcH3huq3hu4NlJn3hu6E3auG7h31wOWt9asOpcX1w4bufw6lqfWrDqWp94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG7oeG7jX00Mi3hu4rhu4IvfVBRfTtq4buHOOG7r30zLzEvIltdNCx94bur4bq7fXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfWrhu4fhu4NofeG7o3Hhu6/hurlwfeG6rWx9auG7g+G7heG6u3F94bqr4buFw6rEqX3EqeG7meG7hSZ94buL4buDN+G6rX3hu6FrfeG7q+G7meG7hX3huq034bqtfXBpauG7gyZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX1w4bufa2rhu4d94buL4buDcX3hu6vFqeG6rSZ9auG7g8O5feG7neG7g+G6s2p94buJ4buZan3huq034bqtfXBpauG7gyZ9cOG7gzhq4buDfeG7neG7g+G7jX1w4bufa2rhu4d94buL4buDcX3hu6vFqeG6rX3huqc2an3hu4M4auG7g33hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94bqtdTZ94bqmNmp9UOG7g8O54buVauG7h33hu6t0fVBpauG7g3114buvfTtQ4buDOGrhu4N9deG7rywmfXDhu4NnfXBpauG7g33hu6JxYWrhu4d9UOG7n2h94bqnNmp94buDOGrhu4N94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG6rXU2feG6pjZqfeG6rOG7g+G6t+G7nX3hu4M4auG7g33huqphauG7h33huqfDtX1waWrhu4MqfWrDteG7hX3huqlxauG7h33huq11Nn3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N9auG7h2s44buFfTN9auG7g+G7heG6vcSpfeG7q3R94bqt4buDcWrhu4cmfeG6rW1qfeG7rTfhuq194bqraGrhu4N94bqtN+G6rX1q4buD4buF4bq9xKl94burdH3huq10fXDhu4PDqn1w4buDYmt9M31q4buDbMSpfeG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq0mfeG6q2x94buJOCV94buCazhqfXDhu4Phu4Xhur1qfeG6reG7g3V9cOG7n8O54buTauG7hyZ94bqt4buDZmrhu4N94buhN+G6reG7g33hu6vhurt9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqfDtX3EqTfhu68mfeG6p+G7hcOpan3huq3hu4PhurkqfeG7oeG6oeG7nX3hu63hurnhu5194bqr4buTan3hu6tofeG7gzhq4buDfeG6reG7g2Zq4buDJn1w4buDw7JqJn1ww7R94bqp4bqxan3hu53hu4Phu4194bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHKn3hu6HhuqHhu5194but4bq54budfeG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h31ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6qmFq4buHKn3hu6HhuqHhu5194but4bq54budfeG7g+G6vX1w4buD4buNauG7h31ww7R94bqt4buD4bul4bqtfUrhu4M4fWrDueG7meG6rSp94buh4bqh4budfeG7reG6ueG7nX3hu4Phur19cOG7g+G7jWrhu4d9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3EqMOjcH1w4buf4bq1an1Qw7R94bujceG7jeG6rX3hu6s4feG6rTfhuq194bqrazhqfXDhu4PDqn3huq3hu4NmauG7g31w4bufaH0tfeG7rcOhfeG7g8O14buFKn1q4buD4bq3cH1w4buDw6p94buDbDZ9xKnDtXB94buh4buNfeG6reG7g+G7peG6rX3huqk2auG7g33hu4nDoWrhu4N94bqrOWsqfcSpw7VwfeG7oeG7jX1qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d94bqtbH3hu4nhu4XDqWp94bujcTZqfeG7i+G7gzfhuq0/fUrhu4Phu4XhurtxfWrDteG7hX3huqlxauG7h31w4bufa2rhu4d94buK4bq5feG7g2s54bqt4buDfeG6qWt94bqrw6F94bqrw7nhu5fhuq194buL4buDYWt94buhN3AmfeG6qzdq4buDfeG7h+G7hTd9cOG7g8Wp4bqtfXDhu585auG7h31w4bufw7nhu5nhuq19asOpan3huq1sfXDhu4PDqn1w4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3huqvDueG7l+G6rX1q4buHNuG7ryp9xKnDtXB94buh4buNfWrDteG7hX3huqlxauG7h33huq11Nn3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N9auG7g8O5fXDhu4NmfeG6q+G7hcOqxKl94buD4buX4budfWrhu4PhurdwfeG6pjZqfVBx4buvw6lqfeG7h+G7hTdrfeG7qzh94bqmNmp94bqo4bqxan3hu6vhurVqfVDhu4NofXXhu6994buicWFq4buHfVDhu59ofeG6q8OhfXDhu4PDqn3hu4Phu4Xhur1qfeG6rTfhuq3hu4N94buJOMSpfcSp4buZ4buFJn3hu6E3auG7h31wOWt94bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHPy4v4budIS7hu5194bqt4buJNuG7oeG7oeG7tnvhu53huqZr4bqp4buveyFQ4buDxanhuq194buD4buF4bq9an3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buh4buNfTQyLeG7iuG7gi99UFF94bqtdTZ94bqmNmp94bqs4buD4bq34budfeG7gzhq4buDfeG6qmFq4buHfeG6p8O1fXBpauG7gyZ9auG7hzjhu699XTEvMi8iW100Jn1R4bqmSuG6qH1waWrhu4N94bqrw6F94bqtbH3hu6Jx4buv4bq5cH3huqtoauG7g33hu6Hhu419XSAiIi/hu6LhuqotUeG6pkrhuqh94bqnNmp94buDOGrhu4N94bqq4bq7fTdqfeG7oeG6oeG7nX3hu63hurnhu50mfXDDtH3huq3hu4Phu6Xhuq194buJOeG7hX3huq034bqtfeG6q+G7k2p94buraH3hu4M4auG7g33huq3hu4NmauG7g33huq3hurfhu5194butw6EqfXDhu4PDsmomfeG6p2FqJn3hu4vhu4NxfeG7neG7g+G7jSp94bqt4buTfeG7o3E2an3hu4M4auG7g33huq3hu4NmauG7g33hu6s4feG6q+G7k2p94buraH3hu6HFqX1q4buH4buD4buF4bq94budfeG6rcOyauG7h33hu4nhurXhu50/feG6rDfhuq194buDceG7r+G6vWp9deG7ryZ9cOG7g2h9deG7ryZ9cOG7gzhq4buDfXXhu68mfeG6q2Fq4buHfXXhu699cOG7n8Wp4bqtfXDhu4Nxw7Xhuq19UGlq4buDfXXhu68qfeG6rTfhuq194buhxqEmfeG6pzZqJn1q4buHOGrhu4MmfcSow6NwfXDhu5/hurVqfVDDtH3hu6Nx4buN4bqtfeG7qzh94bqrazhqfXDhu4PDqn3huq3hu4NmauG7g31w4bufaH0tfeG7rcOhfeG7g8O14buFfeG6reG6t+G7nX1waWrhu4N94bqrw6F94bqtdH1w4buDw6p94buDbDZ94burOH3hu63hurHhu6994bqpxalq4buHfeG7i+G6uX3hu4NrOeG6reG7g33huq3hu4NxauG7h33huq11Nn3huqtoNn3hu53hu4PDueG7k2rhu4cmfeG6q+G7k2p94buraH3EqWdq4buDfeG7qzh94buL4bq5feG7g2s54bqt4buDJn3huqvhurt9N2p9auG7gzdq4buDfeG6q8OqfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfXDhu4Nia31w4bunauG7h31qw7Xhu4V94bqpcWrhu4d94bqtw7Jq4buHfeG7q+G7heG6veG6rSZ9auG7g8O5JX3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buh4bqh4budfeG7reG6ueG7nSZ9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu4k54buFfeG6rTfhuq194bqr4buTan3hu6tofXDhu5/FqeG6rX1w4buDccO14bqtfTvhu6DGoX3hu4bhu4U3a33huql04bqtfeG7qzh94bqqOGt9cDlrJn3hu6DGoX3hu4rhu4NrNn3hu4Nu4bqtfeG7qzh94bqsw7Jq4buHfWrhu4fhu4Phur0/Pz8sJn3hu4rhurl94buDaznhuq3hu4N94buhN+G7nX1q4buD4bq14budfeG6rTfhuq19cOG7g8OyaiZ94butbMSpfTvhu4Nx4buv4bq9an3hu4Jh4buFfeG7iMOgauG7hyw/fUrhu4drOOG7hX3hu582Jn3EqcO1cH3hu6Hhu4194bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHJn3huqvhu5NqfeG7q2h94bqtbWp9cOG7gzhq4buDfeG7ieG6teG7nX3huq034bqtfeG6p8O1feG7neG7g+G6tWp9cOG7gzbEqX3EqcO5cSZ94buH4buFcuG7nX3hu6vhu4Xhur3huq19auG7g8O5JX3hu6DGoX3hu6zhurHhu6994bqpxalq4buHfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu5194bqmNmp94buhazlqfXDhu4Nha33huqrhurt9N2p94buh4bqh4budfeG7reG6ueG7nSZ9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3hu4k54buFfeG6rTfhuq194bud4buDbWrhu4d94bqt4buDceG7r8Opan3EqcOyan1w4buDccO14bqtfeG7oMahJn3hu4Nx4buv4bq9an3huqo24buL4bufw7Jq4buHfXDhu4M4auG7g33hu4nhurXhu519UMO0feG7h+G7hXLhu5194bur4buF4bq94bqtfXDhu4PFqeG6rX3hu4Phu4Xhur1qfUrhu4fhu4NofeG7o3Hhu6/hurlwfV00Jn1dNS1K4buiL1Dhu7A/Pz8uL+G7nSEu4budfeG6reG7iTbhu6Hhu6Hhu7Z74bud4bqma+G6qeG7r3shUGzEqX3hu4k54buFJn3hu6vhu4Xhur3huq19cMO0feG6reG7g+G7peG6rX1q4buH4buD4buFw6lqfeG6reG7pXEmfeG7g27huq19cOG6teG7nSZ94bujcTdqfXDhu5/hu4Xhur1wfeG7qzh94but4bqx4buvfeG6qcWpauG7h33hu4vhurl94buDaznhuq3hu4N9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWp9SuG7h+G7g2h94bujceG7r+G6uXB9UOG7n3Fq4buHfcO54buTauG7h30yfTvhu4vhu4NsNn3hu6zhu4Thu4QsfeG7q+G6u31ww7R94bqt4buD4bul4bqtfeG6p8O1fcSpN+G7r33huq11Nn3huqY2an1Q4buDw7nhu5Vq4buHfeG7q3R9UGlq4buDfXXhu6994buJOH3huq034bqt4buDfeG7iTjEqX3hu5/hurdwfeG6q3Jq4buHfeG6q+G6oWomfeG7neG7g3N94buD4buX4budJn3hu6vhu6c2feG7h+G7hXLhu5194bqt4buDa33huq034bqtfeG6q2g2feG7neG7g8O54buTauG7hyZ94bqr4buTan3hu6tofXDhu59rauG7h31waWrhu4N9cOG7g+G6t+G7r33huqvDueG7l+G6rX1q4buHNuG7r33huq034bqtfeG6rcOyauG7h33hu6vhu4Xhur3huq194bqt4bqzan3hu53hu4Nh4buFfeG7iTjEqX3hu6s4fXDhu4Phu5Xhu4V94buH4buFNmp94buDazhqfXDhu4M4auG7gyp94bur4bunNn1w4buDw6p94buD4buF4bq9an3hu6Nx4buv4bq5cH1w4bqxxKl94bqtdTZ94bqraDZ94bud4buDw7nhu5Nq4buHfXDhu59rauG7h33hu6vhu4Xhur3huq19cOG7hWrhu4N94buHbmp9cMO0feG6reG7g+G7peG6rX3huqfDtX3EqTfhu699auG7g8O5auG7h33hu6vhu5nhu4V94buJw7V9cOG7n2dq4buDJn3huqfDueG7meG6rX3huqvhu4V9cOG7g2bhuq3hu4N94buD4buX4budfeG7qzh94bur4bunNn3hu4k4xKl9cOG7n8O54buZ4bqtfcSpw7VwfeG6p8O54buZ4bqtfeG6rcOyauG7h31wN+G6rX3huq3hu4NmauG7g31w4bufaCZ9cMO5fXDDucahauG7h33huq3hu4NrfeG6rTdqfeG6p8O1Jn3huqthauG7h33hu6vhu4XDqWomfWrhu4PhurdwfeG7iTh9auG7g+G7qWrhu4d9auG7h8O54buV4buFfXDhu4Nxw7Xhuq194bqp4buF4bq9an3hu53hu4Nh4buFfeG7oeG6oeG7nX3hu63hurnhu50mfeG6reG7k33huq3hurdxfeG7iTnhu4V94buDa8Oj4bqtfXDhu4Vq4buDfeG7h+G7hWFqfeG6p+G7hcOpan3huq3hu4Phurl94bqrw6p9cDlrfeG7ocWpfeG6q+G7j2rhu4d9cOG7g3HhurVqJn1w4buD4buNauG7h31q4buD4bq3cH1w4bufa2rhu4d9cOG7g8Wp4bqtfeG7g+G7heG6vWo/feG6quG6seG7r33hu4k4fXDhu4XhurtqfeG6q+G6u33hu5/hurdwfeG6reG7k33huqdhan3hu6s4feG7o3E2an1w4bufbmrhu4cmfeG6rWx9dn1q4buH4buDw602feG7o3Hhu6/hurlwfeG6q2hq4buDfeG6q+G6uWp94bur4buF4bq94bqtfeG6q8O5Nn1q4buH4buDaH3hu6Nx4buv4bq5cH3hu6s4a31w4buDxanhuq19cOG7heG6v2p94bqtccO14bqtfeG7oeG7jWrhu4c/Li/hu50hLuG7nX3huq3hu4k24buh4buh4bu2e+G7neG6pmvhuqnhu697IVDhu5/hurNqfUrhu4PhurVwfeG7onE2auG7hy4v4budIQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm
2018-07-23 05:47:30

(QT) - Sau ngày quê hương giải phóng, đầu năm 1977, hàng vạn nam nữ thanh niên tỉnh Bình Trị Thiên vượt bao gian khổ cùng nhau vai gánh, tay cuốc tiến về phá đồi, ngăn đập xây...

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề

Cán bộ hình sự trẻ yêu nghề
2018-07-21 06:17:42

(QT) - Là 1 trong 30 cá nhân được Tỉnh đoàn Quảng Trị lựa chọn trao giải thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu tỉnh Quảng Trị năm 2017”, với Trung úy Nguyễn Khương Tâm- cán bộ Đội...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết