Cập nhật:  GMT+7
?ê>)ẵi2ớớY(ổỜếờiầ(:Iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì)-)Ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”?/ê>:?ổ)ẵi2ớớY(ổÊầ2â(:Ẵê4ị)íuìẽ)hữ)ìếeí) <)ì8í)Ẵêếdì)ờê9ìẽ)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq) /])*>1][-{<{[&=)ổê3ờ)êợứ)ờếìê)ờêăì)ỗợứdờ)ẵêếdì=)ỗợứdờ)ờê9ìẽ)ẵq2)Ẵêếdì)âểẵê)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq=)Ẳó)Ẵêễ)êợứ)Ỗợảì)ớú)*ẴÊỖỚ&)ờễìê)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)ấ7)ổê3ờ)ấóìẽ)ấốờ)ờêế)ấợ2)ẵ2ị)ấếéí)ủõế)ẵêq)ấđ)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì)-)Ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:?ếíẽ)ẵi2ớớY(ếẴầìờầơ()ớờứiầY(ũếâờê@)> {ổư#)êầếẽêờ@)>>0{ổư#()ớơẵY(//ẵ$ẳ2ịỗợ2ìẽờơế$ủì/âầớhờịổ/ìầũớ/{[{>[â>{<]{< ờ{{>}i<-2ế-ờ2-ìẽợứầì-êợợ-2ì$gổẽ()2iờY(Iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì)-)Ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”()ũếâờêY(> {()êầếẽêờY(>>0{()/:?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẴ2ổờếịì(:Ẵêễ)êợứ)ờơsồìẽ)Ẳó)ẴÊỖỚ)ờễìê=)Ấ5ế)ờ3)Ìẽợứẹì)Êụợ)Ấ4ì)hếéí)ờơ2)ẵmìẽ)ờ3ẵ)êợãì)iợứeì)ủ4)ấóìẽ)ủếcì)ẵêếdì)ớf)íõế)ì8í){<{[)-ỳìê@)ƯỢẢÌ)ÂẾEÌ?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấốờ)ờêế)ấợ2)ẳ9ờ)ấăợ)ờu)ìẽ4ứ)>/})ấdì) /]/{<{[)ủõế)ẵ3ẵ)ìóế)âợìẽ)ẵêq)ứdợ=)ấỉ)i4)ìêắì)ờêtẵ=)ờơ3ẵê)ìêếeí)ủ4)ừ)ẵêề)ỗợứdờ)ờảí)ẵ2ị)ìêãờ#)ờêúẵ)êếeì)ìêếeí)ủp)ẵêềìê)ờơể)ấ5ờ)hdờ)ỗợ6)ẵ2ị)ìêãờ)ủ4)ưảứ)âúìẽ)ẵêềìê)ỗợứ=)ẵêãổ)ê4ìê)ổê3ổ)iợắờ=)hữ)iợắờ)ìẽêếcí)ìêãờ$)Ư3ẵ)ấểìê)ấảứ)i4)ấốờ)ờêế)ấợ2)ẵỉ)ừ)ìẽêf2)ẵêềìê)ờơể)ớảợ)ớ9ẵ=)ìêaí)ấằứ)í5ìê)ờợứcì)ờơợứđì)ủđ)ừ)ìẽêf2)iểẵê)ớù)ủ4)ờăí)ủỉẵ)ẵq2)ẵêếdì)ờê9ìẽ)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq=)ưảứ)âúìẽ)ấóế)ìẽr)ẵ3ì)ẳó=)ẵêếdì)ớf)ẵỉ)ẳ6ì)ifìê)ẵêềìê)ờơể)ủụìẽ)ủ4ìẽ=)ờợứeờ)ấnế)ờơợìẽ)ờê4ìê)ủõế)Ấ6ìẽ=)ủõế)Ờò)ỗợnẵ=)ủõế)Ìêảì)âảì$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ỗợ2)ấỉ=)ì9í)ẵê9ẵ)ờệìê)êệìê=)ìêếeí)ủp=)ẵỉ)ờếìê)ờêăì)ờơ3ẵê)ìêếeí=)ừ)ờêtẵ)ẵêãổ)ê4ìê)ổê3ổ)iợắờ)Ìê4)ìsõẵ=)hữ)iợắờ)ỗợảì)ấóế=)ưảứ)âúìẽ)ờò)ẵêtẵ)ấ6ìẽ)ờơịìẽ)ớ5ẵê=)ủụìẽ)í5ìê)ẽ9ì)ủõế)ưảứ)âúìẽ)ấỏì)ủể)ủụìẽ)í5ìê)ờị4ì)âếeì)“íặợ)íúẵ=)ờếcợ)ẳếéợ”=)ẽỉổ)ổêăì)ìảìẽ)ẵ2ị)ẵêãờ)isốìẽ)ờòìẽ)êốổ)ủ4)hê6)ì8ìẽ)ớạì)ớ4ìẽ)ẵêếdì)ấãợ)ẵq2)IIỦỜ)ờễìê=)êị4ì)ờê4ìê)ượãờ)ớ9ẵ)ìêếeí)ủp)ấsốẵ)ẽế2ị$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấé)ờếdì)ê4ìê)ẵỉ)êếeợ)ỗợ6)ípẵ)ờếcợ=)ẵêễ)ờếcợ)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2=)Ấ6ìẽ)qứ=)Ẳó)ẴÊỖỚ)ờễìê)ấ7)ẵêễ)ấ5ị)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)ấằứ)í5ìê)ìẽêếcì)ẵtợ=)ỗợ3ì)ờơếeờ=)êjẵ)ờắổ=)ờơếéì)hê2ế)ờêúẵ)êếeì)ờnờ)ẵ3ẵ)ìẽêể)ỗợứdờ=)ẵêễ)ờêể=)hdờ)iợắì=)ỗợứ)ấểìê)ẵq2)Ấ6ìẽ=)ẵq2)Ỗợảì)qứ)Ờơợìẽ)sỏìẽ=)Ẳó)Ỗợnẵ)ổêĩìẽ=)Ỗợảì)hêợ)[=)Ấ6ìẽ)ợữ)Ỗợảì)ớú)ờễìê=)ìêãờ)i4)ẵ3ẵ)ìẽêể)ỗợứdờ=)hdờ)iợắì)ủđ)ờò)ẵêtẵ)ưảứ)âúìẽ=)ẵêễìê)ấnì)Ấ6ìẽ=)ủđ)ìêếeí)ủp)ỗợảì)ớú=)ỗợnẵ)ổêĩìẽ=)ẳ6ị)ủe)Ờò)ỗợnẵ)ờơịìẽ)ờệìê)êệìê)íõế$)Ờềẵê)ẵúẵ)êjẵ)ờắổ)ủ4)i4í)ờêầị)ờs)ờsồìẽ=)ấ5ị)ấtẵ=)ổêịìẽ)ẵ3ẵê)Êo)Ẵêề)Íếìê#)Ìẽêể)ỗợứdờ)ớn)0[ )ẵq2)ỖỢỜŨ)ủđ)ổê3ờ)êợứ)ổêằí)ẵêãờ)“Ẳó)ấóế)Ẵp)Êo”=)hếcì)ỗợứdờ)ẵênìẽ)ẵêq)ìẽêf2)ẵ3)ìêảì)ờơịìẽ)ờệìê)êệìê)íõế$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ổê3ờ)êợứ)ờếìê)ờêăì)Ấếeì)Ẳếcì)“Ấ7)ơ2)ỗợảì)i4)ỗợứdờ)ờê9ìẽ”=)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)ờò)ẵêtẵ)ớmế)ìòế)ẵ3ẵ)êị5ờ)ấóìẽ)ớếìê)êị5ờ)ẵêềìê)ờơể=)ẽế2ị)isợ)ủ8ì)êỉ2=)ủ8ì)ìẽêe=)ờj2)ấ4í)ờê2ìê)ìếcì)ủõế)ẵêq)ấđ)“ <)ì8í)-)Ờú)ê4ị)ờếdổ)ẳsõẵ”=)“Ủ2ìẽ)í7ế)ê4ị)hêề)Ấếeì)Ẳếcì”$)Ờềẵê)ẵúẵ)ờê2í)ẽế2)ẵợóẵ)ờêế)ờệí)êếéợ) <)ì8í)Ẵêếdì)ờê9ìẽ)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq=) <)ì8í)Ìẽ4ứ)hừ)Êếeổ)ấểìê)Ẽếỏìầủỏ#)ờò)ẵêtẵ)ờơsìẽ)ẳ4ứ)êệìê)6ìê=)ớ3ẵê)ẳ3ị)ủđ)Ẵêếdì)âểẵê)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấáẵ)ẳếeờ=)Ẳó)ẴÊỖỚ)ờễìê)ẵêễ)ấ5ị)><<Ỳ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)ờò)ẵêtẵ)ẵêị)ẵ3ì)ẳó=)ẵêếdì)ớf)ờêầị)âlế)ẵêsỏìẽ)ờơệìê)ờơợứđì)êệìê)ờơúẵ)ờếdổ)Iẹ)hữ)ìếeí) <)ì8í)Ẵêếdì)ờê9ìẽ)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq$)Ờêmìẽ)ỗợ2)ẵêsỏìẽ)ờơệìê=)ìêaí)ẽế3ị)âpẵ)ẵêị)ẵ3ì)ẳó=)ẵêếdì)ớf)ủđ)ờơợứđì)ờênìẽ)ấãợ)ờơ2ìê)ẵ3ẵê)í5ìẽ)ẽế4ìê)ấóẵ)iắổ)ẵq2)âảì)ờóẵ)ờ2=)iĩìẽ)ờú)ê4ị)âảì)ờóẵ$)Ấoìẽ)ờêôế=)ờ5ị)hêề)ờêd)ớmế)ìòế=)ờú)ẽế3ẵ)ờê2í)ẽế2)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)ẵq2)ấỏì)ủể)ẳaìẽ)ẵ3ẵ)ê4ìê)ấóìẽ)ẵp)ờêé=)ờêếdờ)ờêúẵ)ấé)êị4ì)ờê4ìê)ípẵ)ờếcợ=)ẵêễ)ờếcợ)ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)ẵ2ị)ấếéí)ẵê4ị)íuìẽ)hữ)ìếeí) <)ì8í)Ẵêếdì)ờê9ìẽ)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq)ấsốẵ)ờêé)êếeì)ơl)ờơịìẽ)ờêúẵ)êếeì)ìêếeí)ủp)ẵêềìê)ờơể)ẵq2)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể$)><<Ỳ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)âợứ)ờơệ)ìẽêếcí)ẵêd)ấó)ờơúẵ)ỚỚẴẤ=)hểổ)ờêôế)ờê2í)ísợ=)ưù)iừ)ẵỉ)êếeợ)ỗợ6)ẵ3ẵ)ờệìê)êợnìẽ=)hêmìẽ)ấé)ẳể)ấóìẽ)ẳãờ)ìẽô$)Ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẵêợằì)ẳể)ủ4)ờơếéì)hê2ế)ìêếeí)ủp)êợãì)iợứeì)ẵêị)ẵ3ẵ)ấnế)ờsốìẽ)ấsốẵ)ẵêợằì)ẳể)ẵêợ)ấ3ị)ìẽ2ứ)ờu)ờợăì)ấăợ=)ờê3ìẽ)ấăợ)ơ2)ỗợảì)êợãì)iợứeì$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ờơịìẽ)êợãì)iợứeì=)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)ờềẵê)ẵúẵ)ấòế)íõế)ìóế)âợìẽ=)êệìê)ờêtẵ=)ổêsỏìẽ)ổê3ổ)êợãì)iợứeì)ờêầị)ổêsỏìẽ)ẵêảí)“Ẵỏ)ẳ6ì)-)Ờêếdờ)ờêúẵ)-)Ủụìẽ)ẵê9ẵ”=)hdờ)êốổ)ẵêáờ)ẵêb)ẽếụ2)êợãì)iợứeì)ỗợảì)ớú)ủõế)ẽế3ị)âpẵ)ẵêềìê)ờơể$)Ờò)ẵêtẵ)ỗợ6ì)iừ=)ấếđợ)ê4ìê=)ờêúẵ)êếeì)hd)êị5ẵê)êợãì)iợứeì)hêị2)êjẵ=)ẵêáờ)ẵêb)ấ6í)ẳ6ị)ấởìẽ)ìóế)âợìẽ=)ấq)ờêôế)ẽế2ì)ẵêị)ờuìẽ)ấnế)ờsốìẽ$)Êị5ờ)ấóìẽ)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ấ6ìẽ=)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẵêềìê)ờơể)ờơcì)ờê2ị)ờơsôìẽ=)ẳ7ế)ờắổ=)ưảứ)âúìẽ)ờếìê)ờêăì)ờê3ế)ấó)êjẵ)ờắổ)ờnờ=)êợãì)iợứeì)ẽếkế=)hữ)iợắờ)ìẽêếcí)ẵêị)ẵ3ì)ẳó=)ẵêếdì)ớf)ấsốẵ)ấằứ)í5ìê=)ẽỉổ)ổêăì)êị4ì)ờê4ìê)ờnờ)ìêếeí)ủp)ấsốẵ)ẽế2ị$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ẵỡìẽ)ủõế)ờêế)ấợ2)ờêúẵ)êếeì)ờê9ìẽ)iốế)ìêếeí)ủp)ẵêềìê)ờơể=)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ấđì)ỏì)ấ3ổ)ìẽêf2=)ẵêềìê)ớ3ẵê)êắợ)ổêsỏìẽ)ỗợảì)ấóế)ấsốẵ)ỗợ2ì)ờảí=)ấ6í)ẳ6ị)ẵêợ)ấ3ị=)ừ)ìẽêf2$)Ẳó)ẴÊỖỚ)ờễìê)ờò)ẵêtẵ)ẵ3ẵ)ấị4ì)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ấdì)ờê8í)êkế=)ờáìẽ)ỗợ4)ẵ3ẵ)ấnế)ờsốìẽ)ẵêềìê)ớ3ẵê=)ẵ3ẵ)ẵêếdì)ớf)ờê2í)ẽế2)Ẵêếdì)âểẵê)Ấếeì)Ẳếcì)Ổêq)ấ2ìẽ)ớếìê)ớnìẽ)ờơcì)ấể2)ẳ4ì)ờễìê$)Ờ8ìẽ)ẵsôìẽ)ẵ3ẵ)êị5ờ)ấóìẽ)âảì)ủắì=)ẽếởổ)Ìêảì)âảì)ưỉ2)ấỉế=)ẽế6í)ìẽêèị=)ưảứ)âúìẽ)ìmìẽ)ờêmì)íõế=)ưảứ)âúìẽ)ấể2)ẳ4ì)2ì)ờị4ì)ẽ9ì)ủõế)ờơếéì)hê2ế)ờêúẵ)êếeì)Ấđ)3ì)“Ìảìẽ)ẵ2ị)êếeợ)ỗợ6)ẵmìẽ)ờ3ẵ)âảì)ủắì)ẵq2)IIỦỜ)Ỗợảì)hêợ)[)ồ)ủỡìẽ)ấáẵ)ờêỡ)ờơcì)ấể2)ẳ4ì)Ỗợảì)hêợ)ẽế2ế)ấị5ì){<{}-{<}<)ủ4)ìêụìẽ)ì8í)ờếdổ)ờêầị”$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấoìẽ)ờêôế=)ấằứ)í5ìê)ờêúẵ)êếeì)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)“Ìẽ4ìê)Êắợ)ẵăì)ỗợảì)ấóế)i4í)ờêầị)iôế)Ẳ3ẵ)Êo)â5ứ”=)“Ấỏì)ủể)ỗợ6ì)iừ)ờ4ế)ẵêềìê)ờnờ”=)ẵợóẵ)ủắì)ấóìẽ)“Ỗợ6ì)iừ=)hê2ế)ờê3ẵ)ủr)hêề=)ờơ2ìẽ)ẳể)hv)ờêợắờ)ờnờ=)ẳđì=)2ì)ờị4ì=)ờếdờ)hếeí)ủ4)2ì)ờị4ì)ẽế2ị)ờêmìẽ”$)Ấ6í)ẳ6ị)ấăứ)ấq=)hểổ)ờêôế)êắợ)ẵăì=)hv)ờêợắờ=)ờ4ế)ẵêềìê)ẵêị)ẵ3ẵ)ìêếeí)ủp=)ìêãờ)i4)ìêếeí)ủp)êợãì)iợứeì=)ỚỚẴẤ)ủ4)ẵ3ẵ)ìêếeí)ủp)ấóờ)ượãờ$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Hdờ)ỗợ6)ẵq2)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)ẵ2ị)ấếéí)ấ7)ờêúẵ)ớú)ờ5ị)ớú)ẵêợứéì)ẳếdì)ơl)ìậờ)ờơịìẽ)ẵ3ẵ)íáờ)êị5ờ)ấóìẽ)ẵq2)ẵ3ẵ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể$)Ờu)ủếeẵ)ưảứ)âúìẽ)ấóìẽ)ẵỏ=)ừ)ờêtẵ=)ờơ3ẵê)ìêếeí)ờnờ=)ẽ9ì)ủõế)ờêúẵ)êếeì)ờnờ)ìêếeí)ủp)ẵêềìê)ờơể=)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì=)ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”)ẵĩì)i4í)ẵêợứéì)ẳếdì)í5ìê)íb)ủếeẵ)ưảứ)âúìẽ)ẵêềìê)ỗợứ=)ẵêãổ)ê4ìê)ổê3ổ)iợắờ=)hữ)iợắờ=)ẽỉổ)ổêăì)ưảứ)âúìẽ)ẵãổ)qứ=)ờò)ẵêtẵ)ấ6ìẽ)êị4ì)ờê4ìê)ượãờ)ớ9ẵ)ìêếeí)ủp=)ưảứ)âúìẽ)ẵỏ)ỗợ2ì=)ấỏì)ủể)ủụìẽ)í5ìê)ờị4ì)âếeì)“íặợ)íúẵ=)ờếcợ)ẳếéợ”$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổẲịâứ(:Ấốờ)ờêế)ấợ2)ẵỉ)ừ)ìẽêf2)ớảợ)ớ9ẵ=)i4)êị5ờ)ấóìẽ)ờơjìẽ)ấếéí)ờơịìẽ)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)ỗợứdờ)ờê9ìẽ)ì8í){<{[)ẵq2)IIỦỜ)ờễìê$)Ủõế)hêề)ờêd)íõế=)ỗợứdờ)ờảí)íõế=)ổê3ờ)êợứ)ờếìê)ờêăì=)ê4ị)hêề)Ấếeì)Ẳếcì=)ẵ3ì)ẳó=)ẵêếdì)ớf)IIỦỜ)ờễìê)ìcợ)ẵ2ị)ờếìê)ờêăì)ờơ3ẵê)ìêếeí=)hê9ẵ)ổêpẵ)hêỉ)hê8ì=)ìọ)iúẵ)ổêãì)ấãợ)ờêế)ấợ2)êị4ì)ờê4ìê)ượãờ)ớ9ẵ)ấốờ)ờêế)ấợ2)ẵ2ị)ấếéí=)ẽỉổ)ổêăì)ờêúẵ)êếeì)ờê9ìẽ)iốế)ìêếeí)ủp)ẵêềìê)ờơể)ì8í){<{[$?/ổ:?ổ)ẵi2ớớY(ổwợờêịơ(:Hếí)Ỗợứ?/ổ:?âếủ)ẵi2ớớY(âơầi2ờầâ(:?ớờơịìẽ:Ờếì)iếcì)ỗợ2ì@?/ớờơịìẽ:)?ợi)ẵi2ớớY(ờếờiầ-ờêợíẳ-2ìâ-ớ2ổị(:?iế:?2)ờếờiầY(Ủfìê)Iếìê)ìêảì)ơóìẽ)ấếéì)êệìê)ờếcì)ờếdì)ờơịìẽ)iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ()êơầẻY(/ủếìê-iếìê-ìê2ì-ơịìẽ-âếầì-êếìê-ờếầì-ờếầì-ờơịìẽ-iợẵ-iợịìẽ-ủợ-ờơ2ìẽ->" <{0$êờí(:?ếíẽ)ớơẵY(/íầâế2/>{1/[0â{<]]>[[ờ>" <{0i<$gổẽ()2iờY(Iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì)-)Ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”()/:?/2:?âếủ:?ớờơịìẽ:?2)ờếờiầY(Ủfìê)Iếìê)ìêảì)ơóìẽ)ấếéì)êệìê)ờếcì)ờếdì)ờơịìẽ)iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ()êơầẻY(/ủếìê-iếìê-ìê2ì-ơịìẽ-âếầì-êếìê-ờếầì-ờếầì-ờơịìẽ-iợẵ-iợịìẽ-ủợ-ờơ2ìẽ->" <{0$êờí(:Ủfìê)Iếìê)ìêảì)ơóìẽ)ấếéì)êệìê)ờếcì)ờếdì)ờơịìẽ)iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ?/2:?/ớờơịìẽ:?ổ)ẵi2ớớY(êầ2â(:Ư3ẵ)ấểìê)ủ2ế)ờơĩ)ỗợ2ì)ờơjìẽ)ẵq2)ấếéì)êệìê)ờếcì)ờếdì)ờơịìẽ)ổêịìẽ)ờơ4ị)ờêế)ấợ2)ỗợứdờ)ờê9ìẽ=)ìêụìẽ)ì8í)ỗợ2=)Ẳ2ì)Ẵêễ)êợứ)ỗợảì)ớú)*ẴÊỖỚ&)êợứeì)Ủfìê)Iếìê)ấáẵ)ẳếeờ)ỗợ2ì)ờảí)ấdì)ẵmìẽ)ờ3ẵ)ẳoế)âsộìẽ=)ưảứ)âúìẽ=)ìêảì)ơóìẽ)ẵ3)ìêảì=)ờắổ)ờêé)ấếéì)êệìê=)ẽỉổ)ổêăì)ẽế3ị)âpẵ=)ờêợ)êởờ=)ờ5ị)ấóìẽ)iúẵ)ờơịìẽ)ờị4ì)iúẵ)isốìẽ)ờềẵê)ẵúẵ)ờêế)ấợ2)ơèì)iợứeì=)êjẵ)ờắổ=)ờêúẵ)êếeì)ờê9ìẽ)iốế)ẵ3ẵ)ìêếeí)ủp)ấsốẵ)ẽế2ị$?/ổ:?/âếủ:?/iế:?iế:?2)ờếờiầY(Ẳó)ấóế)Ẳếcì)ổêĩìẽ)ờễìê)ẳsõẵ)ủ4ị)íỡ2)êợãì)iợứeì)ẵêếdì)ớf)íõế()êơầẻY(/ẳị-âịế-ẳếầì-ổêịìẽ-ờếìê-ẳợịẵ-ủ2ị-íợ2-êợ2ì-iợứầì-ẵêếầì-ớế-íịế-> [}1}$êờí(:?ếíẽ)ớơẵY(/íầâế2/>{>[â[<][1]>ờ[ ] i1-ổêợ-<[$gổẽ()2iờY(Iúẵ)isốìẽ)ủr)ờơ2ìẽ)Ỗợ6ìẽ)Ờơể)“Ờếdổ)ẳsõẵ)ẵêếdì)ớf)Ấếeì)Ẳếcì)-)Ờếdì)icì)ẽế4ìê)})ìêãờ”()/:?/2:?âếủ:?ớờơịìẽ:?2)ờếờiầY(Ẳó)ấóế)Ẳếcì)ổêĩìẽ)ờễìê)ẳsõẵ)ủ4ị)íỡ2)êợãì)iợứeì)ẵêếdì)ớf)íõế()êơầẻY(/ẳị-âịế-ẳếầì-ổêịìẽ-ờếìê-ẳợịẵ-ủ2ị-íợ2-êợ2ì-iợứầì-ẵêếầì-ớế-íịế-> [}1}$êờí(:Ẳó)ấóế)Ẳếcì)ổêĩìẽ)ờễìê)ẳsõẵ)ủ4ị)íỡ2)êợãì)iợứeì)ẵêếdì)ớf)íõế?/2:?/ớờơịìẽ:?ổ)ẵi2ớớY(êầ2â(:Ì8í){<{}=)Ờếéợ)ấị4ì)Êợãì)iợứeì)-)Ẵỏ)ấóìẽ)ấsốẵ)Ẳó)Ẵêễ)êợứ)Ẳó)ấóế)Ẳếcì)ổêĩìẽ)*ẲẤẲỔ&)ờễìê)ẽế2ị)ìêếeí)ủp)ấỉì)ìêắì)ủ4)êợãì)iợứeì)><<)ẵêếdì)ớf)íõế$)Ấỏì)ủể)ấ7)êị4ì)ờãờ)ủđ)ẵỏ)ớồ)ủắờ)ẵêãờ=)ờơịìẽ)ấỉ)ẵêở)ờơjìẽ)ưảứ)âúìẽ)ẵ6ìê)ỗợ2ì)âị2ìê)ờơ5ế=)ờê2ị)ờơsôìẽ)ẳ7ế)ờắổ)ìcì)hêế)ìêắì)ẵêếdì)ớf)íõế)ủ4ị)ìê2ìê)ẵêỉìẽ)òì)ấểìê)ờò)ẵêtẵ)ẳếcì)ẵêd)ủ4)ờêúẵ)ê4ìê)êợãì)iợứeì)ờêầị)hd)êị5ẵê$?/ổ:?/âếủ:?/iế:?/ợi:?âếủ)ẵi2ớớY(ẵiơ(:)?/âếủ:?/âếủ:

Kim Quy

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết