Cập nhật:  GMT+7
ỰằỴÝ2ẫ&ĩĩQYìJặjẫ5YỬĨ?cắÝj;dỦÝ2ằoÝ4ềcắÝằé2Ýj"ìÝồ:Ýẫ:bÝjằ5dÝv?2Ự/ằỴỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìẰ5&3YỬwằặÝ1ềÝẮặ?dÝ3n2ÝB]bÝcdcÝ-ÝẮặ?dÝ3n2ÝJặảkÝằé2Ýẫ:ÝbềjÝjỉdcắÝcằốcắÝ2ằặÝ1ềÝ4ặảcÝằẵcằÝ2o&Ýy,cắÝ1ềÝĨiÝẮặ?dÝ3n2Ýồ:Ýy:dÝj;dÝỨẮxUyJỪÝỊk,cắÝJỉâÝjằõ2ÝằặạcÝjêjÝồặạ2Ýằé2Ýj"ìÝồ:Ýẫ:bÝjằ5dÝjòÝjòicắỦÝ4;dÝ4ọ2ỦÝìằdcắÝ2?2ằÝẰếÝwằẳÝBặcằÝắ(cÝồfặÝĩ?cắÝj;dỦÝ2ằoÝ4ềcắÝjỉdcắÝ2ằấÝ4;dÝjằõ2ÝằặạcÝ2ằkỗacÝbẽcÝcắằặạìÝồnÝ2ócắÝcằòÝ2?2ÝìằdcắÝjỉ:dÝjằặÝ4k&ÝỗakÝcòf2ŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬỰặbắÝ2ẫ&ĩĩQYặw5cj5ỉYÝĩjỗẫ5QYộặ3jằÙÝỴ$$ỶìổỤÝằ5ặắằjÙÝỴỶỶ*ìổỤYÝĩỉ2QY//2Ũ1&dịk&cắjỉặŨồc/35ĩẩjdì/c5ộĩ/Ỷ@Ỵ*/ỴỴ@3ỲỴ*ỸỸỲỶjỸ#$=ẫỲ-ĩkdcắ-@ỲŨậìắYÝ&ẫjQYĨ?cắÝj;dỦÝ2ằoÝ4ềcắÝằé2Ýj"ìÝồ:Ýẫ:bÝjằ5dÝv?2YÝộặ3jằQYỴ$$ỶYÝằ5ặắằjQYỴỶỶ*YÝ/ỬỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìw&ìjặdcYỬv6Ýẫ:bÝịk5cÝồfặÝĩ?2ằÝj;ặÝJỉògcắÝB]bÝcdcÝẰ,ặÝJỉògcắỦÝằkỗạcÝẰ,ặÝẪ!cắÝ-scằÙÝCŨJỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬy<2Ý1ặạjỦÝ2ằặÝ1ềÝjỉặảcÝẩằ&ặÝ2đÝằặạkÝịk,Ý2ằoÝ4àÝ“C}cắÝ2&dÝjỉ?2ằÝcằặạbỦÝ4;dÝ4ọ2ỦÝc!cắÝẫõ2Ý4ệặÝbfặỦÝĩ?cắÝj;dÝ2o&Ýcằ:Ýắặ?dỤÝj!cắÝ2ògcắÝắặ?dÝ3n2Ý4;dÝ4ọ2ỦÝẫêặÝĩêcắỦÝẩởÝc!cắÝĩêcắÝ2ằdÝằé2Ýĩặcằ”ỦÝắđìÝìằ]cÝằd:cÝjằ:cằÝjêjÝcằặạbÝồnÝ4òh2Ýắặ&dỤÝc}cắÝ2&dÝ2ằ[jÝẫòhcắÝ2ằ!bÝĩđ2Ýồ:Ýắặ?dÝ3n2Ýjỉ8Ýcắ:ỗÝ2:cắÝjêjÝằễcŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬxòfặÝĩõÝẫ.cằÝ4;dÝ2o&Ýy,cắÝoỗÝĨiÝẮxUyJỦÝwằặÝ1ềÝẮặ?dÝ3n2Ýb]bÝcdcÝ-ÝẮặ?dÝ3n2ÝJặảkÝằé2ÝỨẮxBCẮxJẰỪÝjẳ2ằÝ2õ2ÝjỉặảcÝẩằ&ặÝcằặàkÝắặ,ặÝìằ?ìỦÝĩ?cắÝj;dÝjỉdcắÝồặạ2Ýjằõ2ÝằặạcÝwằấÝjằâÝỲ#-wJ/JỘÝắ(cÝồfặÝ2kề2Ýồ"cÝ4ềcắÝ“BểặÝjằ]ỗÝắặ?dỦÝ2ẽÝắặ?dÝẫ:ÝbềjÝj[bÝắòễcắÝ4;dÝ4ọ2ỦÝjõÝằé2Ýồ:Ýĩ?cắÝj;d”ŨÝỊk?cÝjỉặạjÝồặạ2Ýằé2Ýj"ìÝồ:Ýẫ:bÝjằ5dÝjòÝjòicắỦÝ4;dÝ4ọ2ỦÝìằdcắÝ2?2ằÝẰếÝwằẳÝBặcằÝjfặÝjỏcắÝ2?cÝ1ềỦÝ4,cắÝồặacÝồfặÝịk&cÝ4ặảbÝjằặájÝjằõ2ỦÝ2đÝ2ằặàkÝĩ}kỦÝắ(cÝồfặÝồặạ2ÝjỉặảcÝẩằ&ặÝ2?2Ý2kề2Ýồ"cÝ4ềcắỦÝìằdcắÝjỉ:dÝjằặÝ4k&Ý3dÝvềÝẮxUyJỦÝ2ẽcắÝ4d:cÝcắ:cằÝắặ?dÝ3n2Ýìằ?jÝ4ềcắŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJằ&bÝbòkÝy,cắÝ1ềÝĨiÝẮxUyJÝ2ằấÝ4;dÝ2?2Ý2ễÝĩiÝắặ?dÝ3n2Ýb]bÝcdcỦÝjặảkÝằé2Ý2!cÝ2ọÝồ:dÝcằặạbÝồnỦÝẩáÝằd;2ằÝ2o&Ýcắ:cằÝ4ảÝjỉặảcÝẩằ&ặÝ2?2ÝìằdcắÝjỉ:dÝjằặÝ4k&ỦÝắđìÝìằ]cÝắặ?dÝ3n2Ýằé2ÝĩặcằÝjd:cÝ3ặạcỤÝjệÝ2ằọ2Ý2?2Ýĩ}cÝ2ằễặỦÝcắ:ỗÝằềặỦÝ2?2Ýằd;jÝ4ềcắÝjằ5dÝ2ằoÝ4àỦÝ2ằoÝ4ặảbỤÝjằõ2ÝằặạcÝ2kề2Ýồ"cÝ4ềcắÝ“BểặÝjằ]ỗỦÝ2ẽÝắặ?dÝẫ:ÝbềjÝj[bÝắòễcắÝ4;dÝ4ọ2ỦÝjõÝằé2ỦÝĩ?cắÝj;d”ỤÝjkỗacÝjỉkỗàcỦÝịk?cÝjỉặạjÝ4ềặÝcắóÝ2?cÝ1ềỦÝ4,cắÝồặacỦÝắặ?dÝồặacỦÝcằ}cÝồặacÝcằ:ÝjỉògcắÝjằõ2ÝằặạcÝcáìÝĩêcắÝồ!cÝbặcằỦÝẫ:cằÝb;cằỦÝb0kÝbõ2ÝjỉdcắÝj?2ÝìằdcắỦÝọcắÝổôỦÝỗakÝjằòễcắÝắặlìÝ4íÝằé2ÝĩặcằŨŨŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬ“yảÝồặạ2Ýằé2Ýj"ìÝồ:Ýẫ:bÝjằ5dÝjòÝjòicắỦÝ4;dÝ4ọ2ỦÝìằdcắÝ2?2ằÝẰếÝwằẳÝBặcằÝ4;jÝằặạkÝịk,Ý2&dỦÝ2ằặÝ1ềÝẫõ&Ý2ằécÝcềặÝ3kcắÝ4ềjÝìằ?ŨÝẰ)cắÝc!bỦÝ2ằặÝ1ềÝổ?2Ý4âcằÝcằốcắÝồặạ2Ýẫ:bÝbfặỦÝcằốcắÝcằặạbÝồnÝjỉécắÝj}bỦÝjỉécắÝ4ặảbÝ4ảÝjằ&bÝbòkÝj"ìÝjỉkcắÝjỉặảcÝẩằ&ặÝjằõ2ÝằặạcŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬyặảcÝằẵcằỦÝc!bÝằé2ÝỶỲỴ*-ỶỲỶỲỦÝ2ằặÝ1ềÝjỉặảcÝẩằ&ặÝjằõ2ÝằặạcÝ2ằoÝ4àÝ“C}cắÝ2&dÝjỉ?2ằÝcằặạbỦÝ4;dÝ4ọ2Ýcằ:Ýắặ?dỤÝj!cắÝ2ògcắÝ2ẽcắÝj?2Ýắặ?dÝ3n2Ý4;dÝ4ọ2ỦÝẫêặÝĩêcắỦÝẩởÝc!cắÝĩêcắÝ2ằdÝằé2Ýĩặcằ”ỤÝc!bÝằé2ÝỶỲỶỲ-ỶỲỶỴÝjỉặảcÝẩằ&ặÝ2ằoÝ4àÝ“C}cắÝ2&dÝjỉ?2ằÝcằặạbỦÝ4;dÝ4ọ2ỦÝc!cắÝẫõ2Ý4ệặÝbfặỦÝĩ?cắÝj;dÝ2o&Ýcằ:Ýắặ?dỤÝj!cắÝ2ògcắÝắặ?dÝ3n2Ý4;dÝ4ọ2ỦÝẫêặÝĩêcắỦÝẩởÝc!cắÝĩêcắÝ2ằdÝằé2Ýĩặcằ”ŨŨŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJằẽcắÝịk&Ý2?2Ý2ằkỗacÝ4àÝc:ỗÝ4.Ýj;dÝ2ằkỗảcÝ1ặácÝjẳ2ằÝ2õ2ÝjỉdcắÝồặạ2Ýổ}ỗÝ3õcắÝbẽặÝjỉògcắÝồ!cÝằđ&ỦÝc}cắÝ2&dÝjỉ?2ằÝcằặạbÝcắògặÝ4ọcắÝ4]kỦÝc!cắÝẫõ2Ýĩ?cắÝj;dÝ2o&Ý2?cÝ1ềÝịk,cÝẫơỦÝắặ?dÝồặacỤÝỉècÝẫkỗạcÝẩởÝc!cắÝĩêcắÝ2ằdÝằé2Ýĩặcằ”ỦÝvẳÝjằòÝwằặÝ1ềÝẮxBC-ẮxJẰÝJỉ]cÝJằâÝẰd:ặÝC&bÝ2ằdÝ1ặájŨỰ/ìỬỰìÝ2ẫ&ĩĩQYìvd3ỗYỬJằõ2ÝằặạcÝẫgặÝ2!cÝ3
Ngọc Trang

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Phát huy sức trẻ, đồng hành với nông dân

Phát huy sức trẻ, đồng hành với nông dân
2024-05-07 05:45:00

QTO - Với sức trẻ cùng tinh thần tình nguyện, thời gian qua, Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã tích cực phối hợp với đoàn thanh niên các đơn vị cơ sở...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết