Cập nhật:  GMT+7
Wâ#Ỹ6đ,mmUỶjNấnđ9ỶXM.éẵỸé,ợỸdâ,ấỸe(6ỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$$Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấW/â#XW7ấơỸ6đ,mmUỶlẹớỸ,lnấ6đ9-moee,lợỶXW7ấơỸ6đ,mmUỶ6ẹđỶXWjỸ6đ,mmUỶjÂ9,7ỶXƠẸƠỰƠÉỸ-ỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$$Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸmạỸ7ấặéỸl,ỸnlẹéẵỸ$Ỹéẵ!ợỪỸnồỸéẵ!ợỸ#$-#*/*Ỹn(ấỸÉâ!ỸKoể6ỸâfấỰW/jXW/7ấơXW/7ấơXW7ấơỸ6đ,mmUỶlẹớỶXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXM.éẵỸ#$/*ỪỸn(ấỸÉâ!ỸKoể6ỸâfấỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸdâ,ấỸe(6ỸjâấảéỸâêjỸđ1éỸnâốỸ$$ỰỸỵấặéỸl,ỸnlẹéẵỸ$Ỹéẵ!ợỪỸn(ấỸJâấảéỸâêjỸé!ợỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸmạỸờ9eỸờanỪỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸéâấăoỸéfấỸ7oéẵỸko,éỸnlêéẵỸ6âo3éỸ5ẩỸ6âẹỸDỡỸâêjỸnâốỸ?ỪỸKoể6ỸâfấỸdâẻ,ỸỜƠỪỸ7ộỸdấãéỸ7ấặéỸl,Ỹơ!ẹỸéẵ!ợỸ=@/*ỸníấỸ8 ợỰW/jXW/7ấơXW7ấơỸ6đ,mmUỶlẹớỸ,lnấ6đ9-6ẹén9énỶXW7ấơỸ6đ,mmUỶ6ẹđỶXW7ấơỸ6đ,mmUỶn9ờn-đẹéẵỶXW7ấơỸnấnđ9UỶKo,éẵỸ6)éâỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$=Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỰỸùéâƯỸDNỶỸ7,n,-,đnUỶKo,éẵỸ6)éâỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$=Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỰỸùéâƯỸDNỶỸ7,n,-9e597-5onnẹéUỶe97ấ,_5lẹớm9lỶỸ7,n,-9énấnợ-9e597-7ấmjđ,ợUỶơấ9ớ_eẹ79Ưe97ấ,Ự9e597797ỶỸ7,n,-9énấnợ-9e597-7ấmjđ,ợ-m9nnấéẵmUỶKo,éẵỸ6)éâỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$=Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỰỸùéâƯỸDNỶỸ7,n,-9énấnợ-nợj9UỶe97ấ,ỶỸ7,n,-9énấnợ-ooấ7UỶ@%6$7,5ẳ-=65?-%=$*-5767-ẳ#ẳ6?=&,#=,;ỶỸ7,n,-đ,éẵ6ẹ79UỶơấỶỸ7,n,-đ,lẵ9-mấz9UỶ#@@@ờ*&=ỶỸ7,n,-đ,lẵ9-ml6UỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/đ,lẵ9/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỶỸ7,n,-e97ấoe-mấz9UỶ:@@ờ%*@ỶỸ7,n,-e97ấoe-ml6UỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/e97ấoe/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỶỸ7,n,-nấnđ9UỶKo,éẵỸ6)éâỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$=Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỰỸùéâƯỸDNỶXW,lnấ6đ9XW7ấơXWjấ6nol9XWmẹol69Ỹnợj9UỶấe,ẵ9/cj9ẵỶỸe97ấ,UỶ,đđỸ,é7ỸỮeấé-ớấ7nâƯỸ#=@@jờVỶỸ7,n,-ml6m9nUỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/đ,lẵ9/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỸ#ờỶỸ/XWmẹol69Ỹnợj9UỶấe,ẵ9/cj9ẵỶỸe97ấ,UỶ,đđỸ,é7ỸỮeấé-ớấ7nâƯỸ;;=jờVỶỸ7,n,-ml6m9nUỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/đ,lẵ9/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỸ#ờỶỸ/XWmẹol69Ỹnợj9UỶấe,ẵ9/cj9ẵỶỸe97ấ,UỶ,đđỸ,é7ỸỮeấé-ớấ7nâƯỸ?&:jờVỶỸ7,n,-ml6m9nUỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/e97ấoe/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỸ#ờỶỸ/XWmẹol69Ỹnợj9UỶấe,ẵ9/cj9ẵỶỸe97ấ,UỶ,đđỸ,é7ỸỮeấé-ớấ7nâƯỸ*?&jờVỶỸ7,n,-ml6m9nUỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/me,đđ/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỸ#ờỶỸ/XWmẹol69Ỹnợj9UỶấe,ẵ9/cj9ẵỶỸe97ấ,UỶ,đđỸ,é7ỸỮeấé-ớấ7nâƯỸ@VỶỸ7,n,-ml6m9nUỶânnjmƯ//e97ấ,ỰơẹơỰơé/mấn9m/79ẳ,ođn/ẳấđ9m/mnợđ9m/me,đđ/jo5đấ6/=@=%-@*/ấe,ẵ9m#;%&@%%_=e%ỰcjẵỸ#ờỶỸ/XWấeẵỸnấnđ9UỶm.éẵỸé,ợỸdâ,ấỸe(6ỸjâấảéỸâêjỸnâốỸ$$Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸnâôìéẵỸơọỸkoể6ỸâfấỸâậéâỸ)éâỸ#ỶỸml6UỶ//6Ự5,ẹko,éẵnlấỰơé/79mdnẹj/é9ớm/=%=@/##%7#@&=#*:n#=@=đ#ỰcjẵỶỸ,đnUỶM.éẵỸé,ợỸdâ,ấỸe(6ỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$$Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỶỸ/XW/jấ6nol9XW/7ấơXW/,lnấ6đ9XW/7ấơXWjỸ6đ,mmUỶjỳ,jnấẹéỶỸlẹđ9UỶẵlẹojỶXKo,éẵỸ6)éâỸJâấảéỸâêjỸnâốỸ$=Ỹ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỰỸùéâƯỸDNW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXƠăỸ6ệéẵỸn.6Ỹờ ợỸ7ộéẵỸjâ.jỸđo2nỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸ7!éâỸéâấăoỸnâìấỸẵấ,éỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸ7ộỸ.éỸĐo2nỸJâẽéẵỸ6â.ợỪỸ6âỗ,Ỹ6â.ợỸơ!Ỹ6ốoỸé(éỪỸ6ốoỸâfỨỸ7ộỸnâ)ẹỸÉẵâẩỸkoợãnỸmổ,Ỹ8gấỪỸ5gỸmoéẵỸÉẵâẩỸkoợãnỸmểỸ##;Ỹ6ỏ,ỸKoể6ỸâfấỸdâẻ,ỸỜẤƠỸơăỸnâầỸ8ấằeỸngỸ6âố6ỸeệỸâậéâỸ6âầéâỸkoợăéỸ8ệỸnâẩỸơ!ỸefnỸmểỸ6iỸ6âãỪỸ6âầéâỸm.6âỸ8[6ỸnâòỸjâ.nỸnlấằéỸnâ!éâỸjâểỸỷ!ỸÉ"éẵỨỸ7ộỸnâ)ẹỸÉẵâẩỸkoợãnỸ6ỏ,ỸKoể6ỸâfấỸơăỸnâầỸ8ấằeỸ5gỸmoéẵỸefnỸmểỸ6iỸ6âãỪỸ6âầéâỸm.6âỸ8[6ỸnâòỸjâ.nỸnlấằéỸnẫéâỸÉẵâắỸséỨỸ7ộỸnâ)ẹỸÉẵâẩỸkoợãnỸ6ỏ,ỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸơăỸ60jỸ526Ỹko éỸâ!eỸ6,ẹỸéâ0nỸ8ểấỸơíấỸefnỸmểỸ6âố6ỸơọỪỸ6âố6Ỹ7,éâỸ6ỏ,ỸmbỸko,éỸđ!Ỹ60jỸnôíéẵỸnâof6ỸýfỸKoể6ỸjâẽéẵỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXƠăỸ6ệéẵỸn.6Ỹẵấ.eỸm.nỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸ5.ẹỸ6.ẹỸ8.éâỸẵấ.Ỹ5gỸmoéẵỸdãnỸko)Ỹnâộ6ỸâấắéỸéâấắeỸơọỸjâ.nỸnlấằéỸdấéâỸnãỸ-Ỹờ<ỸâfấỸơ!Ỹéẵ éỸm.6âỸéâ!Ỹéôí6Ỹé>eỸ=@=$ỨỸnậéâỸâậéâỸnlấằéỸdâ,ấỸnâộ6ỸâấắéỸdãỸâẹ(6âỸjâ.nỸnlấằéỸdấéâỸnãỸ-Ỹờ<ỸâfấỸơ!Ỹéẵ éỸm.6âỸéâ!Ỹéôí6ỸéâỗéẵỸnâ.éẵỸ81oỸé>eỸ=@=%ỨỸỳâẹỸởỸdấãéỸơăỸNìỸnlậéâỸ6ỏ,ỸỳâầéâỸjâỏỸơăỸơấắ6Ỹjâ éỸ5gỸdãỸâẹ(6âỸ81oỸnôỸ6ệéẵỸnloéẵỸâ(éỸơểéỸéẵ éỸm.6âỸéâ!Ỹéôí6Ỹẵấ,ấỸ8ẹ(éỸ=@=#-=@=*Ỹơ!ỸdãỸâẹ(6âỸơểéỸé>eỸ=@=%Ỹ6âẹỸ6.6ỸéâấắeỸơọỪỸ7ộỸ.éỸmổỸ7ọéẵỸéẵoễéỸn>éẵỸnâoỸéẵ éỸm.6âỸNloéẵỸôiéẵỸé>eỸ=@==Ỹ8<Ỹâẹ!éỸnâấắéỸnâỏỸnọ6Ỹ81oỸnôỰW/jXWjỸấ7UỶ5đẹ6d-,7m-?&ỶỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶỸ7,n,-jẹmấnấẹéUỶ?&ỶỸ7,n,-7ấmjđ,ợUỶ@ỶỸ7,n,-ấén9lơ,đUỶ#ỶỸ7,n,-ớấ7nâUỶ:@@ỶỸ7,n,-â9ấẵânUỶ@ỶỸ7,n,-đ,lẵ9UỶnlo9ỶỸ7,n,-me,đđUỶnlo9ỶXỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸ6õéẵỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸ5.ẹỸ6.ẹỸdãnỸko)Ỹẵấ.eỸm.nỸơấắ6Ỹẵấ)ấỸkoợãnỪỸnl)ỸđìấỸdấãéỸéẵâẩỸ6ỏ,Ỹ6ổỸnlấỸẵổấỸ8ãéỸDỡỸâêjỸnâốỸ&ỪỸKoể6ỸâfấỸdâẻ,ỸỜƠỨỸờ9eỸờanỸ5.ẹỸ6.ẹỸ6ệéẵỸn.6Ỹ7 éỸéẵoợắéỸ6ỏ,ỸKoể6ỸâfấỸnlẹéẵỸnâ.éẵỸ%Ỹé>eỸé,ợỨỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸ5.ẹỸ6.ẹỸ6ỏ,ỸỳâầéâỸjâỏỸơăỸ6ệéẵỸn.6Ỹnâộ6Ỹâ!éâỸnấãnỸdấắeỪỸ6âểéẵỸđ<éẵỸjâầỸé>eỸ=@=$Ỹơ!Ỹý.ẹỸ6.ẹỸkoợãnỸnẹ.éỸéẵ éỸm.6âỸéâ!Ỹéôí6Ỹé>eỸ=@==ỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXƠăỸkoợãnỸ8ẩéâỸ6.6Ỹơ0éỸ8ăỸko,éỸnlêéẵỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸKoợỸâẹ(6âỸdâệéẵỸẵấ,éỸ5ấằéỸkoể6Ỹẵấ,ỸnâìấỸdỡỸ=@=#Ỹ-Ỹ=@$@ỪỸn1eỸéâậéỸ8ãéỸé>eỸ=@*@Ỹơ!Ỹ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸ6âỏỸnlôiéẵỸ81oỸnôỸỳâôiéẵỸnlậéâỸeọ6ỸnấảoỸkoể6Ỹẵấ,ỸơăỸjâ.nỸnlấằéỸơ>éỸâẻ,Ỹẵấ,ấỸ8ẹ(éỸ=@=*-=@$*ỰW/jXWjỸ6đ,mmUỶjýẹ7ợỶXN(ấỸjâấảéỸâêjỪỸỎợỸ5,éỸNâôìéẵỸơọỸKoể6ỸâfấỸ6õéẵỸmạỸ6âẹỸởỸdấãéỸơăỸơấắ6Ỹ6âo3éỸ5ẩỸDỡỸâêjỸnâốỸ?ỪỸKoể6ỸâfấỸdâẻ,ỸỜƠỸơ!ỸngéẵỸdãnỸDỡỸâêjỸ50nỸnâôìéẵỸđ1éỸnâốỸ?ỪỸKoể6ỸâfấỸdâẻ,ỸỜƠỰW/jXW/7ấơXW/7ấơXW/7ấơXW7ấơỸ6đ,mmUỶlẹớỸ,lnấ6đ9-,onâẹlỶXWjỸ6đ,mmUỶjsonâẹlỶXĐ(ấỸÂẹ,/ƠẸƠ#W/jXW/7ấơX

Lại Hoa/VOV1

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết