Cập nhật:  GMT+7
b+G6tuG7meG7kXhCcEpKZ8O04buK4bqz4bqyS0Lhu7PDtMOzfUnhurLhu5F5T0ThurDhu5FLw4JE4bq24buR4bq2w4JE4bq24buR4bqq4bq24buvROG7kXjhu6vhu4pq4buRS8So4buGQ+G7keG6tnJE4bqw4buRS+G6suG6oEThu5FL4bqmby/hurbhu5nDs2/hu4rhu5F4QnBKSmfDtOG7ijvhu7NwecO0w7NtXX3DnSJu4buR4oCT4buRfUnhurLhu5F5T0ThurDhu5FCw4lE4bqw4buRS+G6skThu5F4w5Nw4buRd3BE4buR4bqw4bqycUPhu5HDveG6vnhq4buRQknhurLhu5F5T0ThurDhu5FLw4JE4bq24buR4bq2w4JE4bq24buR4bqq4bq24buvROG7kXjhu6vhu4pq4buReOG6tsOT4buR4buITHRE4buR4bq2ckThurbhu5F44bq24bq0ROG6tuG7kcO9deG7kXjhu6tM4buR4bqqw4BL4buRcEThurbhu5FLxKhw4bqy4buRS8So4buGQ+G7keG6tnJE4bqw4buRw73hu7ND4buRd3FEauG7kXjhurbhurJw4buRROG6tnBM4buRS+G6ssOBTOG7keG7lnLhurJr4buRXeG6sHLGoOG7keG7ny3hu5nhu5lq4buR4bqzUF1Z4buR4bqz4bq+4bqy4buReHDEkOG7kUtz4bqy4buR4bqzxIPhu5E7WFvhu5HDvXXhu5F3cXjhu5HhuqrhurZxROG6sOG7kXhxxJBq4buRS0zGoMOBROG7kcag4buRcUThu5FKRuG7kUvhurbhu69D4buR4buj4buRRMO6Q+G7kUtO4buRw73hur7hurLhu5Hhu5hH4bqy4buRXeG6sEzGoMSCROG7kVjDikThurDhu5Hhuq9MxqDhuqBE4buRbeG6t13hu5Hhu5nhu6Hhu5/hu5dq4buRROG6sE/hu5HDneG7gEThurDhu5FdcOG6sm7hu5Hhu5jhuqDhu5FL4buG4bqy4buR4oCc4bqzxKjhu4ZD4buReMO54buK4buRS3LhurLhu5FKdETigJ1rb0twd0Lhu7Phu5FKS8agQuG7s2fDtENwxKjhurDhurJE4buJ4buV4buK4buW4buRcExLxJDDtMOzb0vEqMOzb0t5w7Nv4bqyQ+G6sOG7kUpLxqBC4buzZ8O0Q3Dhu5Yt4buU4bqyeUvhurbhu4nhu5Hhu5nhu5Phu5Np4buRbOG6skPhu4rEkMSoS3BES8O04buR4bqyeWfDtOG6skPhurBfcOG7meG7l+G6ruG7n+G6ruG7o+G7ky1w4bub4buhdy3hu5nhu5nhu7Phu50td3fhu6Hhu7Mt4buX4bubxqFw4buV4buT4bufxqFw4buVeHjDtOG7kXBCS2fDtF3hurBMxqDEgkThu5FYw4pE4bqw4buR4bqvTMag4bqgROG7kW1LxKhx4bqybuG7kUtz4bqy4buR4buK4bq24bqyw4FE4buR4buK4bq2TXjhu5FL4bq24buvQ8O04buRS8ag4buK4buzZ8O04buK4bq2xJBLxJDDtOG7keG7iuG6tsSQS8SQ4bqyeWfDtHDhu5nhu5fhuq7hu5/huq7hu6Phu5MtcOG7m+G7oXct4buZ4buZ4buz4budLXd34buh4buzLeG7l+G7m8ahcOG7leG7k+G7n8ahcOG7lXh4w7Thu5HEqOG7s0Jnw7ThurZLS+G7iuG7iS8vREJ5a+G7mHhD4buzeeG6snBr4buYRC/hu5Xhu5Phu5nhu50vS8SoxJBDLeG7mcah4buj4buf4bub4buh4buh4bufxqHhu6Hhu5Xhu5nhu51r4bqo4buK4bqww7Thu5HhurZnw7Thu6Hhu5nhu5/DtOG7keG7lGfDtOG7neG7n+G7n8O04buReXBLcC3EkMSo4bqy4bqw4bqyRHBCZ8O04bq2S0vhu4rhu4kvL0RCeWvhu5h4Q+G7s3nhurJwa+G7mEQv4buV4buT4buZ4budL0vEqMSQQy3hu5nGoeG7o+G7n+G7m+G7oeG7oeG7n8ah4buh4buV4buZ4buda+G6qOG7iuG6sMO04buRSsSoeGfDtOG6tktL4buK4buJLy9EQnlr4buYeEPhu7N54bqycGvhu5hEL0vhurZMQ3df4buUL+G7m8ah4buTL+G7leG7k+G7meG7nS9LxKjEkEMt4buZxqHhu6Phu5/hu5vhu6Hhu6Hhu5/GoeG7oeG7leG7meG7nWvhuqjhu4rhurDDtC/Ds28vS3nDs28vS8Sow7NvS8Sow7NvS3nDs2/hu4rDs13hurBMxqDEgkThu5FYw4pE4bqw4buR4bqvTMag4bqgROG7kW1LxKhx4bqybuG7kUtz4bqy4buR4buK4bq24bqyw4FE4buR4buK4bq2TXjhu5FL4bq24buvQ28v4buKw7NvL0t5w7NvL0vEqMOzby9LcHdC4buzw7PhurPhurbhu7PEkOG7kXFE4buRSkbhu5FL4bq24buvQ2rhu5Hhuq9MxqDhuqBE4buRw73hu4xJeOG7kVjDikThurDhu5FLxqDhu5HhurNdOzvhu5HDqeG6suG6okvhu5FdcEPhu5FY4buzREvhu7PEqOG7kcSDxJDhu5Thu7PEqOG7keG6s+G7s3jhurbhu5FtS+G6tkzhu4Z44buRe+G6tkzhu5F4w4pE4bqw4buRROG6sOG6tuG6suG6ouG7iuG7kV3hurZGROG7keG6s8Soc3jhurbhu5Hhu5Vq4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3hurZGROG7keG6s8Soc3jhurZu4buR4bqw4bqycMSQ4buRROG6tuG6suG6okPhu5Hhu5hP4buRQnLhu5F44bq2w5Phu5Hhu4hMdEThu5HhurZyROG6tuG7kXjhurbhurRE4bq2a28v4buKw7Nv4buK4buReEJwSkpnw7Thu4pXxJB5xqDDtMOzw6lyxJDhu5F4cXjhu5FE4bqwcsag4buR4buZ4buX4buR4buYcuG7keG7mcahLeG7my3hu5Xhu5Phu5nhu5tq4buRS8Sow4FE4buRw73huqRw4buRd3JE4buR4bq2TMag4bqiROG7kV3hurZGROG7keG6s8Soc3jhurbhu5Ftw53hu4BE4bqw4buRXXDhurJu4buR4buWdMag4buRxKhw4buRQ+G7hkvhu5FK4bq+4buR4buYT+G7keG6sOG7qcag4buRxKjhur7hurJq4buRw73hu63hu4rhu5Hhu4rhurZx4buR4buYcuG7kUvEqOG7hkPhu5F4w7nhu4rhu5FLcuG6suG7kUp0ROG7kUTDgUThu5F3cEThu5HhurDhurJxQ+G7kcO94bq+eOG7kXjDikThurDhu5FLxqDhu5HDvXXhu5FL4bqyROG7kUvhu4zDjUThurBq4buRxqDDgUzhu5F44buxTOG7keG6r0zGoOG6oEThu5F44bq2TMagw4NE4buR4bq2ckThurDhu5HDvcOAROG7keG6sMON4bqy4buRw43hu5FE4bq2cuG7kXhxeOG7kUThurbhu6lE4buR4buY4bqyw4FE4buRw73Dg+G7kUvEqHFE4bq24buRS+G6tuG7q0vhu5FL4bq2xJBxS2tvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6t3BM4buR4bqq4bq24bqy4buRROG6tuG7rUThu5HDveG7jEl44buRw73huqDhu5FE4bqw4bq24bqk4buRS8OV4buReOG7q+G7iuG7kUvEqMOBRGrhu5FCSeG6suG7kXlPROG6sOG7kUvDgkThurbhu5HhurbDgkThurbhu5Hhuqrhurbhu69E4buReOG7q+G7imrhu5Hhuq9MxqDhuqBE4buR4bqw4bq44bqy4buRw73hurLhuqJE4buReOG6tsSQ4buRcEThurbhu5FLxKhw4bqy4buRXeG6sEzGoMSCROG7kcOp4buMRkThurDhu5FL4bq2TMOB4buR4buW4buz4buRS3ThurLhu5HDvcOAROG7kXjDikThurDhu5FLxqDhu5Hhu5jhu61E4buReOG6tkzGoMODROG7keG7l+G7oeG7kUvhu6tE4buReOG6tsOC4buRS+G6tuG6uuG6suG7keG7mHLhu5Hhu5/hu5HhuqrhurLhuqJE4buR4bq2ckThurDhu5F3w4JE4bq24buRw7l44buR4buITMag4buRw73hurLhu5HhurDDjeG6smtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs+G6s8SoxJBE4bqw4buR4buITHHhu5FLxKjDgkThurbhu5Hhu5jhu61E4buReOG6tkzGoMODRGrhu5Hhuq9MxqDhuqBE4buR4buYcuG7kcOp4buMRkThurDhu5HDvXXhu5F44bq24bqyw4BD4buRw73EkHNL4buR4buVxqHhu5FL4burROG7kXjhurbDguG7kW1LxKjhuqThu5HhurDhurJx4buR4bqq4bq2xJB0ROG6sOG7keG7mWrhu5nhu5FL4bqm4buRw73hu4BE4bqwbuG7kcO94buzQ+G7kXdxRGvhu5HhurdwTOG7keG6quG6tuG6suG7kUvEqOG7hkPhu5HhurZyROG6sOG7kcSo4buA4bqy4buRw73hu7ND4buRd3FEauG7keG6r0zGoOG6oEThu5F44bq24bqycOG7kXjhurbEkOG7kcOp4buMRkThurDhu5Hhu5nhu5Phu5F44bupxqDhu5Hhu5hyROG6sGtvL+G7isOzb+G7iuG7kXhCcEpKZ8O04buKV8SQecagw7TDs13hurbhu61E4buR4buZ4buT4buReOG7qcag4buR4buYckThurDhu5FLw5Xhu5Hhu7NDauG7kcOp4buMRkThurDhu5FE4bq2cEThurbhu5F44bq24bupROG7kXhwxJDhu5F44bq2c8ag4buR4buWcOG7kXdwxqBr4buR4bqvTMag4bqgROG7kXfhuqThu5F4w4pE4bqw4buRcEThu5F3w7lL4buR4bqw4bqy4buS4buRSnBM4buRw71FauG7kcSo4bqyw4FE4bqw4buRw6nhu4xGROG6sOG7keG6tuG6suG6okThu5Hhu5h2ROG7kcO9cEThurDhu5F34bqk4buRS8SoTMag4buRRHVr4buR4bqz4bqyRC10ROG6tuG7ieG7kcSD4bq2c0Phu5FZw5JE4bqwby/hu4rDsw==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tạm giữ cháu chủ nhà bị cháy ở phố Tây

Tạm giữ cháu chủ nhà bị cháy ở phố Tây
2016-11-08 07:54:44

(NLĐO) - Tại cơ quan chức năng, tài xế taxi - cháu của chủ ngôi nhà bị cháy ở khu phố Tây (TP HCM) vào đêm 6-11 khai do đốt lửa để sửa bóng đèn đã gây hỏa hoạn. Ngày 7-11, Công...

Mất đất vì “cát tặc”

Mất đất vì “cát tặc”
2016-11-08 07:54:33

(NLĐ) - Tỉnh Hải Dương trở thành một điểm nóng về tình trạng khai thác cát trái phép, để lại nhiều hệ lụy cho người dân. Một trong những điểm nóng về tình trạng khai thác cát...

Tội phạm đang trẻ hóa

Tội phạm đang trẻ hóa
2016-11-07 10:13:32

(SGGP) - Cái tên Lê Văn Luyện năm nào làm dậy sóng dư luận về độ man rợ khi ra tay sát hại 3 người trong một gia đình ở tỉnh Bắc Giang, đã phần nào lắng xuống. Nguyên nhân vì...

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng

Bắt nguyên giám đốc ngân hàng SeABank Đà Nẵng
2016-11-06 11:53:54

(NLĐO) – Nguyên Giám đốc ngân hàng SeABank chi nhánh Đà Nẵng cùng 1 trưởng phòng giao dịch và 1 nhân viên vừa bị công an bắt tạm giam để điều tra. Ngày 5-11, Cơ quan CSĐT Công...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết