Cập nhật:  GMT+7
vLAỷẾÔẶỨỨtỵỦmMỪÔỂỵwẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷỗXỷỗMỊỪỷeẶỐỷÁỹAĂỷỒĐỒKỷỪLIỐỷỪỰQMỷẾLỘỷỪLNỷỨMỒLỷỀỴỷỪLMv/LAwvỦỷẾÔẶỨỨtỵỦẵỂẶỀỵwửlẳẳĩéữừ-ỷ5ỢỒKỷỪ$ỷẾQỷỦLÉỒỷẵỘẴỒỷỗXỷlẴMỷẳỖỒỷ–ỷlẳỷnỒMẾỘƯỦỷ@ỲẶỷẾLNỒLỷỪLÝẾỷẾỢỒKỷÊỞỷẾỰPẾỷỪLMỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỗMỊỪỷeẶỐỷÁỹAĂừv/ỦwvỦỷẾÔẶỨỨtỵỦ4ỘỀ$ỵwmLỂỘỷỆỔứỷẾỰPẾỷỪLMỷỆYÚẾỷỪQỷẾLÝẾỷỪỲỷỒKẴ$ỷA-A-ÁỹAĂỷỆÍỒỷỒKẴ$ỷAẰ-Ắ-ÁỹAĂứỷ@ỖỒKỷẾLỰỒKỷÕÍỪỷỨHỷỀMĨỒỷƯẶỷỪÂMỷ6MẶỐỘỒỀỷ4Ặ$ỷ5MỪ$ứỷeLẶỷmƯẶỒKứỷcLẲỒLỷẵỖẶừv/ỦwvỦỷẾÔẶỨỨtỵỦ4ỘỀ$ỵw5ỢỒKỷỪẲẾỷỪQỷẾLÝẾỷẾXỒKỷỒLYỷỒPMỷỀỰỒKỷẾLYSỒKỷỪƯOỒLỷỒẬỐỷỒẶ$ỷỆYÚẾỷ4ẶỒỷỪQỷẾLÝẾỷỆQMỷỐTMỷ@ẴỷỦLẲỪỷỪƯMỈỒứỷỒLẪỐỷỐẶỒKỷỆÍỒỷỨỴỷẾÂỒLỷỪƯẶỒLỷÕÓẾLỷỪNỒLỷ@ẴỷKĐ$ỷẾEỒỷỒLYỒKỷÕLỢỒKỷÕỄỐỷỦLÉỒỷỒỔỒKỷÊỚỒKỷ@ẴỷỪLỰỷLỬỪỷŨỰẶỷẾẲẾỷ@ỖỒKỷỪLMỷỪLỢỒKỷŨỰẶỷ@TMỷỒLMÌỰỷLỘÂỪỷỆPỒKỷỆYÚẾỷKLMỷLOỒLỷ@ẴỷỦLẲỪỷỨỔỒKỷỀYTMỷỀÂỒKỷỪƯỰ$ÌỒỷLOỒLỷỪLỴẾỷỪÍỷỒLẪỐỷỪLỈỷLMỊỒỷÊẤỒỷÔỌỒLỷ@ẴỷỒLỸỒKỷÕ:ỷỒẬỒKỷẾÉỒỷỪLMÍỪỷẾWẶỷỐPỪỷẵỘẶỷLẸỰỷŨỰẶỷẾLYSỒKỷỪƯOỒLỷmỢMỷÔẴỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỗMỊỪỷeẶỐỷừỷmLNỷỨMỒLỷỆẬỒKỷŨỰẶỒKỷẾỰPẾỷỪLMỷỒẬỐỷỒẶ$ỷỨHỷÔẴỷỐPỪỷỒKYUMỷỆFỦỷLPMỷỪVỷỪEỪỷẾẤỷÊẤỒỷÔỌỒLỷẾWẶỷỒKYUMỷỆFỦỷLMỊỒỷỆÂMỷẾỔỷÕLẶỘỷÕLẲỪỷẾLMÍỒỷỪLẨỒKỷƯEỪỷỐẦỒLỷÔMỊỪừv/ỦwvỦỷẾÔẶỨỨtỵỦ4ỘỀ$ỵw5ỰPẾỷỪLMỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỗMỊỪỷeẶỐỷÔẴỷẾỰPẾỷỪLMỷỨẨẾỷỆFỦỷLẴỒKỷỆÉỰỷỪÂMỷỗMỊỪỷeẶỐỷ@TMỷÊẤỒỷŨỰ$ÌỒỷŨỰỞẾỷỪÍỷẾWẶỷmQỷẾLÝẾỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷmLÍỷKMTMứỷỒKYUMỷẾLMÍỒỷỪLẨỒKỷỪƯỘỒKỷẾỰPẾỷỪLMỷỒẬỐỷỒẶ$ỷỨHỷÔẴỷỆÂMỷỀMỊỒỷẾLNỒLỷỪLÝẾỷẾWẶỷỗMỊỪỷeẶỐỷỪÂMỷẾỰPẾỷỪLMỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷmLÍỷKMTMỷÁỹAĂừỷcLẨẾỷmLMv/ỦwvỦỷẾÔẶỨỨtỵỦ4ỘỀ$ỵwđPỪỷỆMỈỐỷỐTMỷÙỷỪLỈỷÔỊỷỆẬỒKỷÕ%ỷỀỴỷỪLMỷÔẴỷỒLỸỒKỷỪLMÍỰỷỒỸỷẾỔỷŨỰỞẾỷỪÓẾLỷỗMỊỪỷeẶỐỷẾỔỷỆPỷỪỰQMỷỪỲỷAẮỷỆÍỒỷÁÃỷửỒĐỒKỷỪLIỐỷAỷỪỰQMỷỨỘỷ@TMỷỪLỈỷÔỊỷỒẬỐỷÁỹAẢữỷẾỔỷẾLMÌỰỷẾẶỘỷỪỲỷAỐÃẢỷỪƯÙỷÔIỒứỷỪỞỪỷỒKLMỊỦỷỪƯỰỒKỷLƠẾỷỦLQỷỪLỢỒK…ỷỆÌỰỷẾỔỷẾSỷLPMỷỪLẶỐỷKMẶỷẾỰPẾỷỪLMừỷẵMỊỒỷỒẶ$ỷ4ẶỒỷỪQỷẾLÝẾỷỆẦỷÊẨỪỷỆÉỰỷỪỰ$ỈỒỷỨMỒLỷ@ẴỷỒLẸỒỷỆẬỒKỷÕ%ỷỀỴỷỪLMứỷẾỢỒKỷỪẲẾỷỪỰ$ỈỒỷỨMỒLỷỨHỷÕÍỪỷỪLỬẾỷ@ẴỘỷỒKẴ$ỷÀA-Ả-ÁỹAĂừỷeKỘẴMỷƯẶứỷÊIỒỷẾÂỒLỷỒLỸỒKỷKMẤMỷỪLYÙỒKỷỒLYỷỒLỸỒKỷẾỰPẾỷỪLMỷỪƯYTẾỷỆỔỷỪLOỷỒẬỐỷỒẶ$ỷỨHỷÊQỷỨỰỒKỷỪLIỐỷKMẤMỷỪLYÙỒKỷeKYUMỷỆFỦỷmẴMỷỒẬỒKừvỪẶÊÔỂỷỨỪ$ÔỂtỵỐẶƯKMỒũÁỦ=ỷẶỰỪỘỵwvỪƯwvỪỀwvMỐKỷÊỘƯỀỂƯtỵỹỵỷỒẶỐỂtỵMỐẶKỂĩLỘỪỘỵỷẶÔỪtỵỵỷ#MỀỪLtỵẢẠỹỵỷỨƯẾtỵLỪỪỦũ//###ừỨKKỦừỘƯKừ@Ồ/ỀẶỪẶMỐẶKỂỨ/ỘƯMKMỒẶÔ/ÁỹAÃ/AÁ/MỐẶKỂỨÃẰỹẮÃẮ_ẵẵẵỗ-ÁỹẢừỎỦKỵ/wv/ỪỀwv/ỪƯwvỪƯwvỪỀw4Ẵỷ6YSỒKỷmƯYSỒKỷmLMIỒỷd%ứỷKMẲỐỷỆỞẾỷŨỰỞẾỷKMẶỷẾWẶỷỪQỷẾLÝẾỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỪLÍỷKMTMỷỪÂMỷỗMỊỪỷeẶỐỷửÊOẶỷỪƯẲMữỷ@ẴỷỆYSỒKỷÕMỐỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỗMỊỪỷeẶỐỷĩLÂỐỷẵYSỒKỷửỪLÝỷÁỷỪỲỷỦLẤMỷŨỰẶữv/Ủwv/ỪỀwv/ỪƯwv/ỪẶÊÔỂw4Ẵỷ6YSỒKỷmƯYSỒKỷmLMIỒỷd%ứỷKMẲỐỷỆỞẾỷŨỰỞẾỷKMẶỷẾWẶỷỪQỷẾLÝẾỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷỪLÍỷKMTMỷỪÂMỷỗMỊỪỷeẶỐỷẾLMẶỷỨGũỷ“mMIỰỷẾLNỷẾWẶỷẵỘẶỷLẸỰỷẵỘẴỒỷ@XỷmLÍỷẳMTMỷỒẬỐỷỒẶ$ỷÔẴỷỪỰ$ỈỒỷẾLƠỒỷỒKYUMỷỦLVỷỒỸỷỗMỊỪỷeẶỐỷẾỔỷ@GỷỆFỦỷKÚMỷẾẤỐỷỪỲỷ@ỔẾỷỀẲỒKỷẾỮỒKỷỪLÉỒỷỪLẲMỷỐÂỒLỷỐHứỷỆPẾỷÔẸỦỷỒLYỒKỷ@ẼỒỷỪỴỷỪMỒừỷ7BẾỷÊMỊỪỷẵỘẶỷLẸỰỷÔẴỷỒKYUMỷẾỔỷÕLẤỷỒẬỒKỷỪƯỰ$ÌỒỷẾẤỐỷLÝỒKỷ@ẴỷẾỔỷỨỴỷẤỒLỷLYÙỒKỷỪNẾLỷẾỴẾỷỆÍỒỷẾPỒKỷỆỠỒK”ừv/Ủw


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

“Khởi động” Táo Quân 2017

“Khởi động” Táo Quân 2017
2016-12-29 09:00:10

(TNO) - Theo thông tin từ Trung tâm Sản xuất phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam (VFC), các nghệ sĩ sẽ bắt đầu tập cho chương trình Táo quân từ ngày hôm 29.12/2016.

West Ham đối mặt khó khăn

West Ham đối mặt khó khăn
2016-12-29 08:48:11

(SGGP) - Khởi đầu không thực sự tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải nhưng tính đến thời điểm hiện tại, West Ham đang cho thấy nhiều cải thiện tích cực trong lối chơi và mạch 3...

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016
2016-12-29 08:38:38

(TTO) - Ngày 29-12, CLB Than Quảng Ninh đã đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 sau khi đá bại CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) 4-2 trong loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 90 phút thi...

Trường Sơn chốt sổ năm 2016

Trường Sơn chốt sổ năm 2016
2016-12-28 09:08:55

(SGGP) - Vợ chồng đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vợ là kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên) đang thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2016 tại Doha (Qatar)...

Tham vọng mới của Xuân Trường

Tham vọng mới của Xuân Trường
2016-12-28 09:08:01

(SGGP) - Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết đề cập tới tiền vệ Lương Xuân Trường, nói về mục tiêu lớn của anh trong năm tới. Ngoài ra the-afc.com còn nhấn mạnh chi...

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu
2016-12-28 09:06:47

(NLĐ) - Một năm trước, Chelsea thảm bại dưới tay Leicester và chính thức mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh cũng như chia tay HLV Mourinho.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết