Cập nhật:  GMT+7
P4ỦÙ.ạWêêÕÚẹẾ5ếạ)ÚQÚÀ4e5Ù(ậã3ÚÙẾXăÙẺề%ãÙŨỤỦỬP/4ỦQPẹÙ.ạWêêÕÚẹy)W!ÚQỞẾÃĂỠÙ-ÙẾ4)ăÙế4âã3Ùế5ãÙếíÙẾẽềã3Ùế%ảÙÊỲãÙkề*ếÙẹ45ảÙếẽềl"ãÙ47ã4Ù-ÙúY5Ùếẽềl"ãÙ47ã4ÙĨ5 ếÙÃWảÙỞĨwtỠỚÙ.X.Ùã34 ÙêaÙê}Ù,ỸếÙ(&ềÙế?ẹÙ.4ăÙ.4hbã3Ùếẽ7ã4ÙẾXăÙẻề%ãÙếíÙã3YlÙ4âảÙŨVỜỦŨ/ŨỤỦỰỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQÃÊHẾÙt46ÙẾẽềã3Ù.45WÙê{ÙWã4Ù(ỴÙã4?ãÙ(hđ.Ù(5 ãÙế4ăÝ5Ùế4âã3Ù,XăÙạ8.4Ùế?ẹÙẾXăÙẻề%ãỜÙ“ÃỶảÙãWlÙ,5]ếÙ.hé5Ù37Ùạ[ãÙẾ45[ãÙú7ã4Ùã49ỔÙtXÙ.4<ẹÙế47Ù“,<”ÙẻềXÙ!ăÙảâ5Ùếẽhdã3ỚÙ(ÝẹÙk)ÙêđÙếă<ếÙảâã3ỚÙ(5Ùk)ÙảXlÙế47ÙảgÙ,ỲăÙ450ảÙạÝ5Ùà4âã3Ù.ắÙếW5Ùĩ0ã4Ù.4ăÙẽWÙã4YÙẾXăỔ”ỚÙWã4Ù!6Ù!ẳảỜP/ẹQPếW,ạ)Ùêếlạ)ÕÚảWẽ35ãỖŨẹkÙWềếăÚQPếẽQPế!QPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQP5ả3ÙWạếÕÚxWạW-.ềă5ÚÙêẽ.ÕÚ//.Ờ,WăẻềWã3ếẽ5Ờĩã/!)êàếăẹ/ềẹạăW!)!/ả5ã4ã3ă./ŨỤỦỰ_ỦŨ_ŨỮ/kềWã,W.Ũ_!ẽ..Ờáẹ3Ổj5!ế4ÕỨỮỪỘ)ã.ă!)ẽÕj5.Ộêề,êWảẹạ5ã3ÕỨỨỨÚ/QP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQÃ34 ÙêaÙKề%ãÙsỸ.ÙĩYÙẺềWã3ÙẾ4Ỹã3Ù4ắWÙế4%ãÙế4Yã4Ù4W5Ùã34 ÙêaÙ.fWÙ,WãÙã4Ý.ÙẢă!)ẽãÙẾWạà5ã3Ùếẽăã3Ù.4hbã3Ùếẽ7ã4ÙxWạWÙthd5ÙŨỤỦỬP/ẹQP/ế!QP/ếẽQP/ếW,ạ)QPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQÃ3ăY5Ùã34 ÙêaÙt46ÙẾẽềã3ỚÙ.X.Ùã34 ÙêaÙế4WảÙ35WÙẾXăÙẻề%ãÙŨỤỦỬÙạYÙã4ỉã3Ù3hbã3Ùả#ếÙẻề)ãÙế4ềậ.Ùã4hÙẺềấ.ÙÀ4Xã4ỚÙtâã3ÙẠmỚÙKề%ãÙsỸ.ÙỚÙẾìÙẠăã3ỚÙĨ%ãÙuềã3ỚÙẺềWã3ÙẾ4Ỹã3…ÙúÝ5Ù!5 ãÙĨwtÙ.4ăÙ4WlỚÙ4&ềÙ4]ếÙ.X.Ùã34 ÙêaÙ(ỴÙ3ỸãÙ,ắÙã45"ềÙãỶảÙĩc5Ù.4hbã3Ùếẽ7ã4ÙẾXăÙẻề%ãÙê}Ùế5]ẹÙếễ.Ù3ắẹÙả#ếỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQĨwtÙ.gã3Ù.4ăÙ,5]ếỚÙ.X.Ù.ạ5ẹỚÙ47ã4ÙỲã4ÙĩíWÙkề*ếÙ45 ãÙếẽ[ãÙảÝã3ÙkỴÙ4ậ5Ùã4ỉã3Ùã3YlÙẻềWÙ,8Ù450ềÙã4&ảÙ4?ềÙếẽhdã3Ùế?ẹÙẾXăÙẻề%ãỜÙ“tX.Ùã34 ÙêaÙ,ỸếÙ(&ềÙế?ẹÙĩYăÙã3YlÙŨVỜỦŨỚÙ.4hbã3Ùếẽ7ã4Ùê}Ù(hđ.Ù345Ù47ã4ÙĩYăÙ35ỉWÙế4Xã3ÙỦ”ỚÙ(Ý5Ù!5 ãÙĨwtÙế4âã3Ùế5ãỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQĨíWÙẻềWỚÙ47ã4ÙỲã4Ùã34 ÙêaÙKề%ãÙy5ã4ÙỚÙẾ4Wã4ÙẾ4Wã4Ùy5"ãÙã3ầ5Ù.ểã3Ùĩc5Ù(ÝăÙ!51ãÙúẫÙẾ4Wã4ÙyỲ5Ùkề*ếÙ45 ãÙếẽ[ãÙảÝã3Ùà45]ãÙã45"ềÙà4XãÙ35ỲÙếằÙảằÙạ5 ềÙãỶảÙãWlÙẾXăÙẻề%ãÙ.ắÙêìÙkề*ếÙ45 ãÙ.fWÙ4W5Ùã34 ÙêaÙãYlÙ4WlÙà4âã3ỔÙẾềlÙã45[ãỚÙã34 ÙêaÙKề%ãÙy5ã4Ù.4ăÙ,5]ếÙà4âã3Ùế4WảÙ35WÙẾXăÙẻề%ãÙã4hã3ÙWã4ÙĩYÙẾ4Wã4ÙẾ4Wã4Ùy5"ãÙê}Ùkề*ếÙ45 ãÙếẽăã3Ù.4hbã3Ùếẽ7ã4ÙxWạạWÙthd5ÙŨỤỦỬỚÙ.gã3Ù!ăÙĨwtÙêỲãÙkề*ếỜÙyW5Ùã34 ÙêaÙãYlÙê}Ùế4WảÙ35WÙế50ềÙẹ4:ảÙÂã3ÙẾbỚÙ,YÙÃ3ềl ếÙ.ểã3Ùã34 ÙêaÙĨ%ãÙuềã3ÙĩYÙtâã3ÙẠmỜÙxWạWÙthd5ÙŨỤỦỬÙ.ắÙêìÙế4WảÙ35WÙ.fWÙã4ắảÙã34 ÙêaÙ4Y5Ùả5"ãÙÃWảỖÙẾ4ệlÙÃ3WỚÙyăYã3ÙÊbãỚÙKề%ãÙÃ345ỚÙyăYã3ÙẠ5ã4ỜÙtX.Ùã34 ÙêaÙế4WảÙ35WÙế50ềÙẹ4:ảÙtăãÙãđÙà4ắÙ(ằ5ÙỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQsWÙ!51ãÙĩ5[ãÙếẽ{ÙuềlÙÃWảỚÙẺề%ãÙọã4ỚÙẾẽềã3Ù“ẽềầ5”Ù3ắẹÙế50ềÙẹ4:ảÙthcẹÙếẽ[ãÙ35YãÙảhcẹÙỜÙy7ã4ÙỲã4Ù.fWÙ.X.Ù,WãÙã4Ý.Ùãẩ5Ùế5]ã3Ùã4hÙsăã)lÙẢỚÙẢă!)ẽãÙẾWạà5ã3Ù(hđ.ÙếX5Ù45 ãÙếẽ[ãÙê%ãÙà4*ềÙĩc5ÙêìÙế4WảÙ35WÙ.fWÙã34 ÙêaÙKề%ãÙsỸ.ỚÙẾìÙẠăã3ỚÙẺềWã3ÙẾ4Ỹã3ỚÙẢ5ã4Ù“46ẹ”ỚÙẾẽềã3Ù“ẽềầ5”ỜÙt4hbã3Ùếẽ7ã4ÙxWạWÙthd5ÙŨỤỦỬÙĩíWÙ(hđ.Ù345Ù47ã4ÙĩYăÙếấ5ÙẻềWỚÙŨỮỜỦŨỚÙ(0Ùẹ4XếÙêắã3ÙĩYăÙ!8ẹÙẾ]ếÙÃ3ềl[ãÙúXãỜÃ4hÙảặ5ÙãỶảỚÙã4ỉã3Ùế4âã3Ùế5ãÙĩ"ÙẾXăÙẻề%ãÙŨỤỦỬÙế4hdã3Ù(hđ.Ù35ỉÙà6ãÙ(]ãÙế?ãÙã3YlÙ345Ù47ã4ỜÙúÝăÙ!51ãÙúẫÙẾ4Wã4ÙyỲ5Ù.4ăÙ,5]ếỚÙà8.4Ù,ỲãÙẾXăÙẻề%ãÙạ5[ãÙếễ.Ù(hđ.Ùế4WlÙ(ẩ5ỚÙ.49ã4ÙêịWÙếẽăã3ÙẻềXÙếẽ7ã4Ù.X.Ùã34 ÙêaÙế?ẹỜÙÀ8.4Ù,ỲãÙãYlÙ.49Ù(hđ.Ù“.4ấế”Ù.4ăÙ(]ãÙếẽhc.Ùã3YlÙ345Ù47ã4ỜP/ẹQPẹÙ.ạWêêÕÚẹsă!lÚQÃ3ặ.ÙọãP/ẹQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

West Ham đối mặt khó khăn

West Ham đối mặt khó khăn
2016-12-29 08:48:11

(SGGP) - Khởi đầu không thực sự tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải nhưng tính đến thời điểm hiện tại, West Ham đang cho thấy nhiều cải thiện tích cực trong lối chơi và mạch 3...

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016
2016-12-29 08:38:38

(TTO) - Ngày 29-12, CLB Than Quảng Ninh đã đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 sau khi đá bại CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) 4-2 trong loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 90 phút thi...

Trường Sơn chốt sổ năm 2016

Trường Sơn chốt sổ năm 2016
2016-12-28 09:08:55

(SGGP) - Vợ chồng đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vợ là kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên) đang thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2016 tại Doha (Qatar)...

Tham vọng mới của Xuân Trường

Tham vọng mới của Xuân Trường
2016-12-28 09:08:01

(SGGP) - Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết đề cập tới tiền vệ Lương Xuân Trường, nói về mục tiêu lớn của anh trong năm tới. Ngoài ra the-afc.com còn nhấn mạnh chi...

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu
2016-12-28 09:06:47

(NLĐ) - Một năm trước, Chelsea thảm bại dưới tay Leicester và chính thức mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh cũng như chia tay HLV Mourinho.

Giờ phải làm sao?

Giờ phải làm sao?
2016-12-28 09:06:25

(SGGP) - Đến tầm cỡ như Pep còn phải thừa nhận mùa bóng này có lẽ sẽ thuộc về Chelsea và Liverpool. Việc bám đuổi 2 đội bóng này càng trở nên khó khăn khi mà những đội như Man...

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United
2016-12-28 09:06:02

(SGGPO).- Jose Mourinho chưa gây ấn tượng ở Old Trafford nhưng nhà cầm quân đã nhận ra Sir Alex Ferguson sẽ giúp ông thổi cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Chính vì thế, HLV...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết