Cập nhật:  GMT+7
ặợbẩnúêẢẢ6ậÁ*ởÃúòậẳ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩnợữÃẩẢxẩụfùẩcẫbéặ/ợbẳặÁẩnúêẢẢ6ậÁỢòêoậẳắ%ỜỜ#ằẩ-ẩ}ỷẩnợvụờẩóệởẩuởổụẩÃÂỳụờẩnỵẩBĂêẩỤờĂĐơụẩỤờứnẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩắBỷẩúềẩuởổụẩÃÂỳụờẩ#ợệùẩÚốẩ*ợểủẩỤờĂĐốụằẩóêụờẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩBửẩóqnợẩnỵẩụợêụợảẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởẩcẫbéẩÃệởẩOủợêẩắ=êÃêẠằẩBềẩmỉÃẩuỗẩuồÃẩÀĂểẩnẲêẩợứẩụợÂẩÃợồẩụềủẩÃợpẩóịĐẩúềẩÃợềụợẩÃỡnợẩnĂữởẩnẰụờẩnẲêẩnỵẩBĂêẩ}ởổÃẩỤêùẩÃẠủụờẩụfùẩcẫbéãặÃêmúòẩẢÃĐúò6ậùêẠờởụàcÁDẩêĂÃủậẳặÃẠẳặÃoẳặởùờẩmủẠoòẠ6ậẫậẩụêùò6ậởùêờò#ợủÃủậẩêúÃ6ậậẩCởoÃợ6ậeđẫậẩẢẠn6ậợÃÃÁà//CCCãẢờờÁãủẠờãBụ/oêÃêởùêờòẢ/ủẠởờởụêú/cẫbé/bc/ởùêờòẢéẽẫẻẫé_đẫbãtÁờậ/ẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặÃẠẳặÃoẳặÁẳUÉẩÃợẲẩỤờĂĐơụẩỤờứnẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụãặ/Áẳặ/Ãoẳặ/ÃẠẳặ/Ãêmúòẳ*ẠêủẩóxởẩBỳởẩ*ẠÂỹụờẩmwẩùửụẩnỵẩBĂêẩắ*xụờẩnẶnẩ*O**ằ–ẩửụờẩỤờĂĐơụẩÙởụợẩ*ợgụờẩBộẩnýẩợwởẩÃẠêụợẩnợỉÁẩnẲêẩỤờĂĐơụẩỤờứnẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩBềẩ#ợệùẩÚốẩ*ợểủẩỤờĂĐốụẩÃệởẩờởểởẩụfùẩụêĐảẩBqẩụềĐẩDếnẩụợjụẩnýẩợwởẩóỗẩúứÃẩBềủẩÃợẤẩợệụờẩnêủẩBlụẩẠỉÃẩuợũãẩ*ĂĐẩụợởốụảẩụờÂỵởẩúềùẩnợĂĐốụẩùửụẩợĐẩBứụờẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩnũẩùwÃẩÃợềụợẩÃỡnợẩợởổĂẩÀĂểẩụợỉÃãẩ*ẠủụờẩnếnẩúĩụẩÃẦụờẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩBửẩóqnợẩnỵẩụợêụợảẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởảẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩnũẩùwÃẩÃợẤẩợệụờẩnêủẩụợỉÃẩúềẩBqẩÃẠỡẩÃợẤẩđẩụwởẩoĂụờẩnỵẩnợỳÁẩÃệởẩờởểởẩÃxẩnợẤnẩụfùẩcẫbdãẩÓịĐẩúềẩÃợềụợẩÃỡnợẩỉụẩÃÂỷụờẩnẲêẩẠởốụờẩóệởẩuởổụẩÃÂỳụờẩụềĐãẩÚqnợẩẢẨảẩnỵẩBĂêẩ}ởổÃẩỤêùẩóễẩnũẩÚốẩ=ĂêụờẩÚởốùẩBửẩóqnợẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởẩụfùẩcẫbdẩắnẰụờẩÃợởẩóỉĂẩBỳởẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụằãẩỤợẪụờẩúĩụẩoẬẩnếnẩụfùẩẢêĂảẩ=ĂêụờẩÚởốùẩBềẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩuợửụờẩóệÃẩuồÃẩÀĂểẩÃữÃẩụợỉÃãẩỬụờẩ*ợgụờẩnẴụờẩnợởêẩẢõẩÃợốùảẩụồĂẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩuợửụờẩnũẩùwÃẩBqẩÃẠỡẩnêủẩÃợpẩuợửụờẩÀĂếẩmỉÃẩụờỵẩoủẩợởổụẩÃệởẩnếnẩóỉĂẩÃợẲẩóộĂẩẠỉÃẩùệụợẩBềẩÃợÂỵụờẩDĂĐốụẩÃợởẩóỉĂẩÀĂữnẩÃồẩÃẠủụờẩùwÃẩụfùãẩ%ýụẩuợửụờẩÃợởẩóỉĂẩụợởộĂẩờởểởẩÀĂữnẩÃồẩụốụẩmểụẩÃợịụẩóệởẩuởổụẩÃÂỳụờẩụềĐẩÃẬẩÃỡnợẩúẴĐẩnợĂĐốụẩùửụẩÃẠủụờẩỡÃẩúĩụẩóÂỷnẩÃợêùẩoẬẩÃẠêụợẩÃềởẩnẰụờẩówởẩÃĂĐỗụẩÀĂêẩùwÃẩẢữẩờởểởãẩỤờủềởẩ%ýụảẩ#ợệùẩÚốẩ*ợểủẩỤờĂĐốụẩắBữụẩnợÂêẩóệÃẩÃợẤẩợệụờẩnêủẩÃẠủụờẩnếnẩúĩụẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩnỉÁẩÃợồẩờởỳởằẩnẴụờẩẢôẩuợửụờẩóÂỷnẩuÉẩBứụờẩÀĂếẩụợởộĂãẩOẰẩBjĐảẩÀĂêụẩÃẠứụờẩụợỉÃẩúềẩcẩBỷẩnợvụờẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụ-*ợểủẩỤờĂĐốụẩÃợởẩóỉĂẩúềẩnũẩẢẬẩợởổụẩoởổụẩnẲêẩnỵẩBĂêẩ}ởổÃẩỤêùẩÃệởẩờởểởãẩ}ỳởẩẢẬẩợởổụẩoởổụẩỉĐảẩÁợĩụẩụềủẩờởỳởẩnợĂĐốụẩùửụẩuợửụờẩÃợỉĐẩÃởồnẩBpẩnếnẩuÉẩÃợẲẩ}ởổÃẩỤêùẩmừẩnýẩợwởẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩÀĂêụẩÃẠứụờẩụợÂẩBjĐãẩÚôẩẠêảẩÚốẩ=ĂêụờẩÚởốùẩnẴụờẩoẬẩÃỡụợẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩụềĐẩụợÂụờẩÃợỵởẩóởỗùẩẠýởẩBềủẩÃợếụờẩbcẩÃẠẰụờẩBỳởẩúqnợẩợứnẩÃjÁẩÃợởẩnẨẩÃệởẩÙẼẩụốụẩóệởẩuởổụẩÃÂỳụờẩụờÂỵởẩ*#ỢNÙẩÀĂĐồÃẩóqụợẩuợửụờẩÃợêùẩờởêãẩỤfùẩcẫbéẩẢôẩuợọÁẩúệởẩBỳởẩnỵẩBĂêẩ}ởổÃẩỤêùẩẢêĂẩờởểởẩnỵẩụợêụợảẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởãẩỤfùẩcẫbẹảẩÃợòủẩửụờẩ*ợgụờảẩùwÃẩÃẠủụờẩụợẪụờẩẢẬẩnợĂkụẩmqẩnẲêẩnếnẩuÉẩÃợẲẩúềẩÃợởẩóỉĂẩÓệởẩợwởẩÃợỗẩÃợêủẩnợịĂẩẾẩÃẠủụờẩụợềãẩỜởểởẩụềĐẩnũẩnỵẩBĂêẩụốụẩnợẮụờẩÃêẩẢôẩụợgùẩÃỳởẩnếnẩụờửởẩBửẩóqnợẩÃẠủụờẩuợểẩụfụờẩnẲêẩùpụợãẩÓếụờẩÃởồnảẩùwÃẩúĩụẩụẪêẩùửụẩnỵẩBĂêẩuợửụờẩDĂỉÃẩợởổụẩÃệởẩ%ÒÊẩỜêùòẢẩcẽ-cẫbẹẩụốụẩuÉẩÃợẲẩuợửụờẩnũẩnýẩợwởẩÃẠêụợẩợĂĐẩnợÂýụờẩnợủẩÃợỗẩÃợêủẩ}ởổÃẩỤêùãẩ*ợòủẩÃpùẩợởỗĂảẩợêởẩBỷẩnợvụờẩ*ợểủẩỤờĂĐốụảẩ*ẠÂỵụờẩ%ýụẩoẬẩờởểởẩnỵẩụợêụợảẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởẩcẫbéẩỹẩ=êÃêẠẩợủềụẩÃủềụẩÃẦẩuởụợẩÁợỡẩóqêẩÁợÂýụờẩNĩụẩ*ợýẩnợẤẩuợửụờẩÁợểởẩÃởộụẩnợởẩÃẦẩMwẩùửụẩnỵẩBĂêãẩỤợềẩÀĂểụẩúEẩmwẩùửụẩắ*xụờẩnẶnẩ*O**ằẩnợủẩmởồÃảẩnếnẩờởểởẩnỵẩụợêụợảẩnỵẩnợỳÁẩÃợồẩờởỳởẩÃẠÂỳnẩóịĐẩÃợpẩ}Ó}ẩóởẩoẬẩóộĂẩÃợòủẩnợởẩÁợỡẩnẲêẩóqêẩÁợÂýụờẩÀĂểụẩúEãẩNẴụờẩnũẩÃợỗảẩmwẩùửụẩuợửụờẩÀĂếẩnủởẩÃẠứụờẩờởểởẩóỉĂẩụốụẩÁợũẩùinẩnợủẩóqêẩÁợÂýụờẩDòùẩóýụẩBqẩụềủẩùĂữụẩnẨẩụờÂỵởẩóởẩÃợởẩóỉĂẩÃợpẩÁợểởẩnợqĂẩnợởẩÁợỡãẩ*ợốùẩụẪêảẩụởộùẩÃởụẩnũẩÃợỗẩờởềụợẩuồÃẩÀĂểẩnêủẩnẲêẩ}Ó}ẩuợửụờẩụợởộĂẩBềẩÃợồẩúềẩnýẩợwởẩnẨẩuÉẩÃợẲẩóởẩÃợởẩóỉĂẩóÂỷnẩờởêủẩnợủẩóqêẩÁợÂýụờãẩNỵẩBĂêẩ}ởổÃẩỤêùẩDểĐẩẠêẩuợửụờẩỡÃẩnịĂẩnợĂĐổụẩ}Ó}ẩÃẦụờẩÁợểởẩÃẬẩmừẩnợởẩÁợỡẩoởẩnợĂĐỗụẩóỗẩÃợởẩóỉĂẩờởểởẩÀĂữnẩÃồẩẠvởẩẢêĂẩóũẩụợềẩÀĂểụẩúEẩmwẩùửụẩnẰụờẩóqêẩÁợÂýụờẩBỳởẩuÉẩÃợẲẩDểĐẩẠêẩÃẠêụợẩnễởãẩÙỉĂẩnợữÃẩBlụẩúềẩoủẩÃềởẩnợỡụợẩợệụẩợỏÁẩắÃẦẩmwẩùửụẩ–ẩ*xụờẩnẶnẩ*O**ẩÃỳởẩÚởốụẩóủềụẩnỵẩ}ởổÃẩỤêùằẩụốụẩụợềẩÀĂểụẩúEẩúẬnẩmỉÃẩÃưụờẩÃịùãẩNợỡụợẩBpẩÃợồảẩụợởộĂẩờởểởẩÀĂêụẩÃẠứụờẩÃĩùẩÃợồẩờởỳởẩmqẩmừẩÀĂêảẩ}Ó}ẩmỳÃẩnýẩợwởẩÃợởẩóỉĂãẩỤỜ&"ƠỤẩÓPỤỢặ/Áẳ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Tham vọng mới của Xuân Trường

Tham vọng mới của Xuân Trường
2016-12-28 09:08:01

(SGGP) - Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết đề cập tới tiền vệ Lương Xuân Trường, nói về mục tiêu lớn của anh trong năm tới. Ngoài ra the-afc.com còn nhấn mạnh chi...

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu
2016-12-28 09:06:47

(NLĐ) - Một năm trước, Chelsea thảm bại dưới tay Leicester và chính thức mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh cũng như chia tay HLV Mourinho.

Giờ phải làm sao?

Giờ phải làm sao?
2016-12-28 09:06:25

(SGGP) - Đến tầm cỡ như Pep còn phải thừa nhận mùa bóng này có lẽ sẽ thuộc về Chelsea và Liverpool. Việc bám đuổi 2 đội bóng này càng trở nên khó khăn khi mà những đội như Man...

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United
2016-12-28 09:06:02

(SGGPO).- Jose Mourinho chưa gây ấn tượng ở Old Trafford nhưng nhà cầm quân đã nhận ra Sir Alex Ferguson sẽ giúp ông thổi cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Chính vì thế, HLV...

Buồn vui từ sàn đấu giá mỹ thuật

Buồn vui từ sàn đấu giá mỹ thuật
2016-12-28 07:55:05

(SGGP) - Phiên đấu giá tranh vị nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam vừa diễn ra tại TPHCM nhưng có vẻ dư âm của phiên đấu giá vẫn nóng hổi. Lần đầu tiên, các tác phẩm mỹ thuật được...

Chelsea, Man.Utd, Arsenal cùng thắng

Chelsea, Man.Utd, Arsenal cùng thắng
2016-12-27 06:35:47

(SGGPO).- Đêm 26, rạng sáng 27-12 (theo giờ Việt Nam), Giải Ngoại hạng Anh 2016-2017 tiếp diễn với loạt trận đấu thuộc vòng 18. Các đội được đánh giá cao như Chelsea,...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết