Cập nhật:  GMT+7
4bqz4bufY+G6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4Am4buhxILDueG7jeG6qeG6tVtn4bun4bqrJsWp4buH4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrReG7k+G6ruG6q8SC4bufcG/hu5/huqvhu6fhu5/EqcSC4bqr4bui4buh4buF4buh4bqrP2Rj4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7meG6sy/hu59j4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOA4bue4buN4bq/w7PhuqnhurXhurHhu6bDmcOS4bq34bqrLeG6q8OT4bq24bqrw7J44buh4bqrP2Rj4bqr4bue4bq+4buiw5nhuqtv4bufc+G6q8SQ4buZw4Dhuqvhu5/hu4Phu6fhu6PhuqvEkeG6q8SC4buD4buh4bqr4bui4buh4buF4buh4bqrP2Rj4bqr4bqg4bqudm/huqvEguG7meG6q07hu4HFqeG6qybhu5/hur/hu6fhu5/huqvhu6bhu6Hhu5Phu6fhuqst4bqrT+G6sMOA4bqrT8O54buN4bq/4bqi4bqr4buk4buN4bun4bqrZGJj4bq54bqrw4Phur/huq7huqvDuuG7n+G7oeG6q8SC4bufaOG7p+G7o+G6q8OyeOG7oeG6q2/hu5/hurThuqvhu6fhu5/hu4fhuqs/ZGPhuqtb4buh4buXxILhuqvhu6bhur/hu6XhuqtjLWLhuqtv4buf4buh4buV4bqu4bqrxIJ24buh4bqrZOG6uy1jZOG6q+G7p+G7n+G6pOG7p+G7o+G6q8SC4buh4buV4bun4bqrw7Lhu4PFqeG6q8SC4bqiw7Thuqvhu6bhu6Phuq5F4bub4bun4bqrW2fhu6fhuqsmxanhu4fhu6fhuqtDbeG7p+G6q+G7p+G7n2vhu6fhuqvDsuG6pOG7uW/huqvhu6fhu59C4bun4buj4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrxILhu5/huqRB4bun4buj4bqrb+G7geG6q+G7p+G7n+G7ieG7p+G6q8Oy4buB4bun4buj4bqr4bun4buf4bu1xIPhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurXhu6bhu6PFqeG7h+G7oeG6q8Oz4bq/4bun4buf4bqr4buf4buh4buX4bqu4bqrT2rhuq7huqvEguG7n+G6tOG6q+G7o+G7n+G7oeG6q27hu4fhu6fhuqvEguG7n2jhu6fhu6PhuqvDsmrhuq7huqvEguG7oeG7k+G7p+G6q0HhuqvEguG6omvhu6fhuqvEguG6ouG6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G7g+G7p+G7o+G6q8SRw6PhuqvDs+G6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q09q4bqu4bqrxILhu5/hurThuqvEkOG6rsSpxILhuqvDg2hv4bqr4bun4bufxKnEguG6q8SC4bqia+G7p8Oj4bqrW2fhu6fhuqsmxanhu4fhu6fhuqtv4bup4bun4bqrw7LhuqThu7lv4bqrbmrhuq7huqtv4buf4bur4bun4bqr4buj4buh4buF4buh4bqrxILhu5/huqRB4bun4buj4bqrT2rhuq7huqvEguG7n+G6tOG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q0Xhu5Phuq7huqvEguG7n3Bv4buf4bqr4bun4bufxKnEguG6q+G7o+G7oeG7heG7ocSD4bqzxILhur9uw7nhu43huqvDg8SCRcO54buNN+G6qeG7peG6v+G6ouG7o+G7oeG7p+G6oWTDgMSQ4bqr4bq/4bquxILFqeG6qeG6teG6s8SC4bqi4bq14bqzxILDs+G6teG6s+G7oeG7peG7o+G6q8ODxIJFw7nhu4034bqp4bul4bq/xJAtROG7ocOzxILhu5/huqHhuqtjYmI54bqr4bqv4buh4bulw4DFqeG6osSC4bq/4bunxILhuqnhuqvhu6HDszfhuqnhu6Hhu6Xhu6Nf4bq54bq54buN4buN4budYm9iLW9vxJHhu50tY2Phu43hurktbmLhurtkLeG6u8Oz4budxJHhurvhurvhurlvb2Jlw6nhuqnhuqvhur/DucSCN+G6qVtn4bun4bqrJsWp4buH4bun4bqr4bqxxILhuqLhu4Hhu6Hhurfhuqvhu6Phu6FC4bqrw7LhuqThu7lv4bqrw4Dhu5/FqeG7p+G7o+G6q8OyeOG6q8ODxanhuqtD4bu14buh4bqr4bun4buf4buh4buV4bqu4bqrw7J34bun4buj4bqrw7J44buh4bqr4buE4bun4buf4bqh4bqrJD/hur7hu6bhu6LhuqvDmeG7oOG7kuG7pOG6qeG6q8SCRcOA4buNN+G6qcOA4bufxanEgsWp4bqp4bqrw4Dhu5/FqcSCxanhu6HDszfhuqnhurnhurnhu43hu43hu51ib2Itb2/EkeG7nS1jY+G7jeG6uS1uYuG6u2Qt4bq7w7Phu53EkeG6u+G6u+G6uW9vYmXDqeG6qeG6q+G6ouG7jcO5N+G6qeG7n8SCxILDgOG6oS8v4bunw7nDs8SDQ2/hu6Xhu43Ds+G7oeG6v8SDQ+G7py9kYmPhurkvY8OpLeG6v+G7p+G7ny1v4bufxaktxILhu6Hhu6ctQ+G6v+G7py3EgsWp4bq/4bunLcSC4buf4bq/RS1jZeG6vWThur1l4bq9xJHEkWVi4bq7xJHEg3XDgOG7o+G6qeG6q+G7nzfhuqnEkWTDquG6qeG6q0Q34bqpw6liYuG6qeG6q8Oz4bq/xILhur8txanhuqLhu6Hhu6Phu6Hhu6fhur/DuTfhuqnhu5/EgsSCw4DhuqEvL+G7p8O5w7PEg0Nv4bul4buNw7Phu6Hhur/Eg0Phu6cvZGJj4bq5L2PDqS3hur/hu6fhu58tb+G7n8WpLcSC4buh4bunLUPhur/hu6ctxILFqeG6v+G7py3EguG7n+G6v0UtY2Xhur1k4bq9ZeG6vcSRxJFlYuG6u8SRxIN1w4Dhu6PhuqnhuqvDg+G6om834bqp4bufxILEgsOA4bqhLy/hu6fDucOzxINDb+G7peG7jcOz4buh4bq/xIND4bunL2RiY+G6uS9jw6kt4bq/4bun4bufLW/hu5/FqS3EguG7oeG7py1D4bq/4bunLcSCxanhur/hu6ctxILhu5/hur9FLWNl4bq9ZOG6vWXhur3EkcSRZWLhurvEkcSDdcOA4buj4bqpL+G6teG6sy/EgsOz4bq14bqzL8SC4bqi4bq14bqzxILhuqLhurXhurPEgsOz4bq1W2fhu6fhuqsmxanhu4fhu6fhuqvhurHEguG6ouG7geG7oeG6t+G6q+G7o+G7oULhuqvDsuG6pOG7uW/huqvDgOG7n8Wp4bun4buj4bqrw7J44bqrw4PFqeG6q0Phu7Xhu6Hhuqvhu6fhu5/hu6Hhu5Xhuq7huqvDsnfhu6fhu6PhuqvDsnjhu6Hhuqvhu4Thu6fhu5/huqHhuqskP+G6vuG7puG7ouG6q8OZ4bug4buS4buk4bqzL8OA4bq14bqzL8SCw7PhurXhurMvxILhuqLhurXhurMvxILhur9uw7nhu43hurXhurMvw4DhurXhurPDgOG6q2/DueG6v8ODw4M34bqpw4BOxanDs0XhuqnhurVbZ+G7p+G6qybFqeG7h+G7p+G6q8OyZuG6q+G7o+G7n+G7oeG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q8SR4bqrbuG7h+G7p+G6q8SC4bufaOG7p+G7o+G6q8SC4buD4buh4bqr4buj4buh4buF4buh4bqr4bunZ+G7peG6q+G7p+G6v0XDo+G6q8Oyd+G7p+G7o+G6q8SC4buf4bu34buh4bqrw7nhu6Hhu5Phu6fhuqvEguG6sm/huqvhu6fhu59r4bun4bqrb+G7gW/huqvDs+G6v+G7p+G7n+G6q+G7n+G7oeG7l+G6ruG6q0HhuqvEguG6rOG7p+G7o+G6q8SC4bqia+G7p+G6q8SC4buf4bq/4bul4bqrw7Phuqjhuqtv4bq24bun4buj4bqrP2Rj4bqr4bue4bq+4buiw5nEg+G6q+G7ouG7oeG7teG7oeG6q2/hu5/huq5F4buT4bun4bqr4bul4buv4bun4bqr4bufReG6q0Phu6vhu6fhu6PhuqtbZ+G7p+G6qybFqeG7h+G7p+G6q8OD4buR4bqrxILhu6Hhu5nDgOG6q8SC4bqyb+G6q+G7p+G7ieG7p+G7o+G6q2/hur/FqeG6q8SC4bqiceG7p+G7n+G6q8OyeOG6q8O64buf4buh4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7nuG6vuG7osOZ4bqrxILhuqLhur/hu6fhu5/huqvEguG7h+G7oeG6q0HhuqtbLcOZ4buN4bq/4buj4bqu4buN4bqrZGJj4bq7w6PhuqvDsnfhu6fhu6PhuqvEguG7n+G7t+G7oeG6q8OD4buR4bqrxIJx4bul4bqrw7rhu6Hhu5nhu6XhuqvEguG7n+G7k+G7peG6q8Oy4bqk4bu5b+G6q2/hu7Phuqvhu5944buh4bqr4bqi4bq/4bqrxILhu5/hu6HhuqvDssSp4bqu4bqrQeG6q+G7p+G6pOG7tW/huqvhu6fhu6PFqeG7h+G7oeG6q8SC4bqixanhu6fhu6PhuqvEguG6pOG7s+G7p+G7o+G6q8O54bq/4buh4bqrw7rhu5/hu6/hu6fhu6PhuqvEkOG6v8SD4bqzL8OA4bq14bqzw4Dhuqtvw7nhur/Dg8ODN+G6qcOATsWpw7NF4bqp4bq1QOG6q8SC4bqia+G7p+G6q2/hu5/huq7hu6fhu6PhuqvDuuG7mcSC4bqrQ+G7h8Wp4bqrxIJ24buh4bqrb+G6tuG7p+G7o+G6q+G7p+G7o+G7h0XDo+G6qz9kY+G6qyDFqcO6xanhu5/hur/hu6Xhur/huqvEguG7n2jhu6fhu6Phuqs/ZGPhuqsm4buf4buB4buh4bqrw5nhur/hu6fhuqtjLWLhuqvhu6fhu5/hu7fhuqtu4buH4bun4bqrxILhu59o4bun4buj4bqrQeG6q8OA4buf4bqwxILhuqvhur3hurvDo+G6q+G7o+G7oeG7h+G7p+G7n+G6q2/hu5/huqZv4bqrQ+G7r+G6q8Oycm/hu5/Eg+G6q+G6vsSDw5PDguG7p+G7o+G6sy/DgOG6tQ==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu
2016-12-28 09:06:47

(NLĐ) - Một năm trước, Chelsea thảm bại dưới tay Leicester và chính thức mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh cũng như chia tay HLV Mourinho.

Giờ phải làm sao?

Giờ phải làm sao?
2016-12-28 09:06:25

(SGGP) - Đến tầm cỡ như Pep còn phải thừa nhận mùa bóng này có lẽ sẽ thuộc về Chelsea và Liverpool. Việc bám đuổi 2 đội bóng này càng trở nên khó khăn khi mà những đội như Man...

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United
2016-12-28 09:06:02

(SGGPO).- Jose Mourinho chưa gây ấn tượng ở Old Trafford nhưng nhà cầm quân đã nhận ra Sir Alex Ferguson sẽ giúp ông thổi cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Chính vì thế, HLV...

Buồn vui từ sàn đấu giá mỹ thuật

Buồn vui từ sàn đấu giá mỹ thuật
2016-12-28 07:55:05

(SGGP) - Phiên đấu giá tranh vị nghệ thuật đầu tiên ở Việt Nam vừa diễn ra tại TPHCM nhưng có vẻ dư âm của phiên đấu giá vẫn nóng hổi. Lần đầu tiên, các tác phẩm mỹ thuật được...

Chelsea, Man.Utd, Arsenal cùng thắng

Chelsea, Man.Utd, Arsenal cùng thắng
2016-12-27 06:35:47

(SGGPO).- Đêm 26, rạng sáng 27-12 (theo giờ Việt Nam), Giải Ngoại hạng Anh 2016-2017 tiếp diễn với loạt trận đấu thuộc vòng 18. Các đội được đánh giá cao như Chelsea,...

HLV U21 Thái Lan: U21 HAGL kém hơn U21 Việt Nam

HLV U21 Thái Lan: U21 HAGL kém hơn U21 Việt Nam
2016-12-27 06:35:24

(NLĐO) – HLV U21 Thái Lan Ithsara Sritharon cho rằng so với U21 HAGL, U21 Việt Nam được tổ chức tốt hơn, mạnh hơn ở nhiều khía cạnh.HLV U21 Thái Lan Ithsara Sritharon cho rằng...

Chưa an tâm với thủ môn

Chưa an tâm với thủ môn
2016-12-27 06:32:57

(NLĐ) - Thay 2 thủ môn nhưng những sai sót của người gác đền đội chủ giải U21 quốc tế 2016 khiến CĐV ngán ngẩm, tự hỏi bao giờ mới chấm dứt tình cảnh “công làm, thủ môn phá”?

Nhóm hát trở lại

Nhóm hát trở lại
2016-12-27 06:29:09

(NLĐ) - Cả 3 nhóm hát này đều có sức hút đối với công chúng, đặc biệt là giới trẻ về mặt hình ảnh, phong cách biểu diễn. Sau vài mùa vắng mặt, hạng mục Nhóm hát đã trở lại...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết