Cập nhật:  GMT+7
Ỡ3ỤÚ,àVẽẽỎUéÊ4êà(UPỤÙÚẽíÚá4"ảÚỉỴảÚ3ăVƠÚê3 Úê3VãƠÚ.ếÚà7,3Úê4}ếÚ;4 ếÚảỴạÚỦÙỤỪỠ/3ỤPỠéÚ,àVẽẽỎUéx(V.UPỢÊẢÃỞÚÊ3Xả3Úê5,3Ú,ễVÚjYÚê3ễÚxãXả2ÚJế$ảÚỈ4ả3Úêẻ}ảÚ!%ếÚêẻgcả2Úẹếâ,Úê[ÚàXÚạầêÚêẻãả2ÚỤÙÚẽíÚá4"ảÚỉỴảÚ3ăVƠÚê3 Úê3VãƠÚ.ếÚà7,3Úê4}ếÚ;4 ếÚảỴạÚỦÙỤỪÚ.ãÚỈỴảÚé3ắả2ÚrầÚỈỴảÚ3ăVÚ-ÚÊ3 Úê3VãÚ-ÚtếÚà7,3ÚêậÚ,3h,Ú;6ả3Ú,3ằảỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPỈỴảÚé3ắả2ÚrầÚỈỴảÚ3ăVÚ-ÚÊ3 Úê3VãÚ-ÚtếÚà7,3ÚỉXÚ,W,Ú;WãÚả2Xả3Ú2ấạÚ;WãÚỈỴảÚ3ăVƠÚ;WãÚtếÚà7,3ÚỉXÚ;WãÚÊ3 Úê3VãÚỈ4"êÚẢVạÚ!ỲÚêậÚ,3h,Ú;6ả3Ú,3ằảÚỤÙÚẽíÚá4"ảÚỉỴảÚ3ăVƠÚê3 Úê3VãƠÚ.ếÚà7,3Úê4}ếÚ;4 ếÚỦÙỤỪÚỉXãÚẽWả2ÚỦỮỚỤỦỚÚÊ3(ãÚ!ăƠÚrVảÚêậÚ,3h,Ú!]Ú,ìÚỤỨÚẽíÚá4"ảÚỉXÚẽâÚàgdả2Úé3ăả2Úỉ4}ảÚê3VạÚ24VÚ;6ả3Ú,3ằảÚàXÚỤỦỨÚả2gc4ỚÚÁ[êÚẹếÝÚ;6ả3Ú,3ằảÚ!ỲÚ!gd,Ú,ẵả2Ú;âÚả2VkÚỉXãÚ,34]ếÚỦỮỚỤỦỚỠ/éPỠêV;à(Úẽêkà(ỎUạVẻ24ảỔỦéjÚVếêãUPỠêẻPỠê.PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPỠ4ạ2ÚVàêỎUỤÙÚẽíÚá4"ảÚỉỴảÚ3ăVƠÚê3 Úê3VãƠÚ.ếÚà7,3Úê4}ếÚ;4 ếÚảỴạÚỦÙỤỪÚ-ÚÝả3ÚỤUÚẽẻ,ỎU//,Ớ;VãẹếVả2êẻ4Ớỉả/.(ẽáêãé/ếéàãV.(./á4(ếêẻ4ả3/ỦÙỤỪ_ỤỦ_ỦỮ/ê4ảả2ếãả2ê3ãạVế_ĩákạỚaé2Ộĩ4.ê3ỎƯỬỨỒ(ả,ã.(ẻỎĩ4,Ồẽế;ẽVạéà4ả2ỎƯƯƯU/PỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPuãXảÚỈ4"êÚẢVạÚỉế4Úạiả2Úả3&ảÚê4ảÚ,ăÚê3}ạÚạầêÚ.Vả3Ú34"ếÚ.4ÚẽÝảÚảịVÚ,3ãÚÊ3í,Ú3Xả3Úê5ảÚả2geả2Úê3cÚẠ:ếÚÊVạÚÉ3ễÚ,ễVÚả2gc4ÚỈ4"êÚôẢxÚrÊsÚsẾẢwÚsợÉỠ/éPỠ/ê.PỠ/êẻPỠ/êV;à(PỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ3(ãÚ!ăƠÚ,ăÚŨÚẽíÚá4"ảÚỉỴảÚ3ăVÚê4}ếÚ;4 ếÚ2ấạỔÚẾẢúẼsÃÚ234Ú.Vả3Út4ÚẽÝảÚÊ3í,Ú3Xả3ÚÊ5ảÚả2geả2Úê3cÚẠ:ếÚÊVạÚÉ3ễÚ,ễVÚả2gc4ÚỈ4"êÚêY4Ú.Vả3ÚẽW,3Út4ÚẽÝảÚỉỴảÚ3ăVÚé34Úỉ&êÚê3 Ú!Y4Ú.4"ảÚ,ễVÚả3$ảÚàãY4ỖÚt4ÚẽÝảÚÊ3ẫÚỉỴảÚêẻ}ảÚá4[ảÚêẻề,Úsếả2Ú!6ả3Úxế[ÚỉXÚẠầ,Ú;ÝảÚÊẻgcả2Ú3ằ,ÚÉ3ề,Úw4Vả2ÚỢxXÚÊ9ả3ỞÚ!gd,ÚỄkÚ;VảÚs3gẫả2Úêẻ6ả3ÚálÚh,ÚÊ3[Ú24b4Úá3ếÚỉí,Ús3$ếÚọÚ-ÚÊ3W4Úr6ả3Útgẫả2Ú234Ú.Vả3ÚàXÚt4ÚẽÝảÚÊgÚà4"ếÚÊ3[Ú24b4ỖÚs3ễÚêẻgẫả2Ú“ạđÚ,ìV”ÚẢ3XÚ3WêÚÀbảÚxXÚẢầ4ƠÚ,ẵả2Ú.40ảÚê3gcả2Újếk}ảÚ,W,Ú,3gẫả2Úêẻ6ả3Úả23"Úê3ế&êƠÚêW,Úé3?ạÚẽ$ảÚá3%ếÚ,3%êÚàgdả2Ú,VãỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPsăÚŨÚẽíÚá4"ảÚ.ếÚà7,3Úê4}ếÚ;4 ếÚ2ấạỔÚÀ*ảÚ!*ếÚê4}ảÚ.ếÚà7,3ÚỈ4"êÚẢVạÚ!ăảÚỤÙÚêẻ4"ếÚá3W,3Úẹếâ,Úê[Úêẻãả2ÚạầêÚảỴạỚÚÊậả2Úê3ếÚêiÚ.ếÚà7,3Ú!YêÚƯÙÙỚÙÙÙÚê8Ú!ấả2ƠÚỉ]Ú!5,3Úêẻgb,ÚƯÚảỴạÚẽãÚỉb4Úạể,Úê4}ếÚ!]ÚẻVÚêY4Ús34[ảÚàgd,Úé3WêÚêẻ4 ảÚ.ếÚà7,3ÚỈ4"êÚẢVạÚ![ảÚảỴạÚỦÙỦÙƠÚê*ạÚả36ảÚỦÙŨÙỖÚrầÚs35ả3Úêẻ7Ú3ằéÚỉXÚả3%êÚêẻ5Ú;VảÚ3Xả3ÚẢ237Úẹếk[êÚỉ]ÚÉ3WêÚêẻ4 ảÚ.ếÚà7,3ÚêẻđÚê3Xả3Úả2Xả3Úá4ả3Úê[Úạf4Úả3ằảỖÚẸếk[êÚ!7ả3Úê3ếÚ3ấ4Ú3Yả2ÚẽVãÚ,ễVÚŨỪÚá3W,3ÚẽYảÚêiÚŨÚ![ảÚỨÚẽVãÚêẻãả2Ú,34[ảÚ.7,3Ú“Ê3VkÚ!ậ4Ú36ả3ÚÝả3Ú.ếÚà7,3ÚỈ4"êÚẢVạ”ỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPÊ3 Úê3VãÚ,ăÚêb4ÚƯÚẽíÚá4"ảÚàằêÚỉXãÚ.Vả3ÚẽW,3ÚảXkÚ2ấạỔÚÀ*ảÚ!*ếÚê4}ảÚê3 Úê3VãÚỈ4"êÚẢVạÚ!ãYêÚỤÚxsỈƠÚỤÚxsrƠÚê34[êÚà&éÚáoÚàể,ÚêY4ÚÃàkạé4,ÚẺ4ãÚỦÙỤỪÚẹếVÚê3Xả3Úê5,3Úê34Ú!%ếÚ,ễVÚjYÚê3ễÚxãXả2ÚJế$ảÚỈ4ả3ỖÚÀ*ảÚ!*ếÚê4}ảÚê3 Úê3VãÚỈ4"êÚẢVạÚ!ãYêÚỤÚxsỈƠÚé3WÚáoÚàể,ÚÉVẻVàkạé4,ƠÚé3WÚáoÚàể,Úê3[Ú24b4ÚđÚạh,ÚêYÚỤỬŨÚá2ƠÚ.ãÚỈuỈÚÀ}ÚỈỴảÚsẵả2ÚạVả2ÚàY4ỖÚuầ4Úêếk ảÚ;ăả2Ú!WÚẾỤỮÚẸếâ,Ú24VÚ24Xả3Úỉ)Úê3VạÚ.íÚỈsÁÚvyvòÚẾỦÙÚĨãẻà.ÚsếéỖÚÀ*ảÚ!*ếÚê4}ảÚ;ẫ4ÚỈ4"êÚẢVạÚ!ãYêÚxsỈÚêY4Úw4Ý4ÚỉẵÚ!7,3Úrẫ4Ú,3$ếÚọƠÚ.ãÚ,ẵả2Ú,ễVÚỈuỈÚẢ2ếk0ảÚÊ37Úọả3ÚỈ4}ảÚỚỠ/éPỠéÚ,àVẽẽỎUérã.kUPẢ2ịÚK}ảỠ/éP


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards

Dành trọn đam mê cho bộ môn billiards
2024-05-18 06:20:00

QTO - Hơn 20 năm qua, Võ Trường Thiên Thư (sinh năm 1987), ở Phường 2, thị xã Quảng Trị, luôn nỗ lực, bền bỉ theo đuổi đam mê với bộ môn billiards. Anh...

West Ham đối mặt khó khăn

West Ham đối mặt khó khăn
2016-12-29 08:48:11

(SGGP) - Khởi đầu không thực sự tốt ở giai đoạn đầu của mùa giải nhưng tính đến thời điểm hiện tại, West Ham đang cho thấy nhiều cải thiện tích cực trong lối chơi và mạch 3...

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016

Than Quảng Ninh đoạt Siêu cúp quốc gia 2016
2016-12-29 08:38:38

(TTO) - Ngày 29-12, CLB Than Quảng Ninh đã đoạt Siêu cúp quốc gia 2016 sau khi đá bại CLB Hà Nội (tên cũ là Hà Nội T&T) 4-2 trong loạt sút luân lưu (hòa 3-3 sau 90 phút thi...

Trường Sơn chốt sổ năm 2016

Trường Sơn chốt sổ năm 2016
2016-12-28 09:08:55

(SGGP) - Vợ chồng đại kiện tướng cờ vua Nguyễn Ngọc Trường Sơn (vợ là kiện tướng Phạm Lê Thảo Nguyên) đang thi đấu giải vô địch cờ nhanh, cờ chớp thế giới 2016 tại Doha (Qatar)...

Tham vọng mới của Xuân Trường

Tham vọng mới của Xuân Trường
2016-12-28 09:08:01

(SGGP) - Trang web của LĐBĐ châu Á (AFC) vừa có bài viết đề cập tới tiền vệ Lương Xuân Trường, nói về mục tiêu lớn của anh trong năm tới. Ngoài ra the-afc.com còn nhấn mạnh chi...

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu

Chelsea - Leicester: Đỉnh cao và vực sâu
2016-12-28 09:06:47

(NLĐ) - Một năm trước, Chelsea thảm bại dưới tay Leicester và chính thức mất ngôi vô địch Giải Ngoại hạng Anh cũng như chia tay HLV Mourinho.

Giờ phải làm sao?

Giờ phải làm sao?
2016-12-28 09:06:25

(SGGP) - Đến tầm cỡ như Pep còn phải thừa nhận mùa bóng này có lẽ sẽ thuộc về Chelsea và Liverpool. Việc bám đuổi 2 đội bóng này càng trở nên khó khăn khi mà những đội như Man...

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United

Sir Alex Ferguson trở lại sân tập Manchester United
2016-12-28 09:06:02

(SGGPO).- Jose Mourinho chưa gây ấn tượng ở Old Trafford nhưng nhà cầm quân đã nhận ra Sir Alex Ferguson sẽ giúp ông thổi cảm hứng thi đấu cho các cầu thủ. Chính vì thế, HLV...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết