Cập nhật:  GMT+7
NG/huqHDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu67Ds+G7r+G7mWdhNU7Ds+G6qcOzw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butccOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu5du4bqn4buXb8OhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG6oOG6p8OhZuG6p8ahw6Hhu6/huq3GoTQvb+G6oTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bupT2fDouG7hWE14buG4bql4buVw6Hhu63huqXhu6/DoeG7qnbEguG7ieG7r8OhZuG7j+G7l2/DoeG7rXHDoeG6ocOj4bqhw6Hhu5du4bqnxILDoeG6o+G6ry/huqEv4bqjw6DhuqPhuqPDoeG7g8O9w6LDoeG7rm/DvcOh4buv4bu1w7nhu5duw6Hhu4Jvw7Lhu5dvw6Hhu6lvw73DoeG6oOG6p8Oh4buD4bql4buDw6Hhu6t2xILhu4nhu6/DoWbhu4/hu5dvIMOh4buXbm/hu4/DoeG7q3bEguG7ieG7ryDDoWbEqcOh4bql4buXw6Hhu4PDvcOiw6Hhu4Zzw6FOw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6FG4bqnxqHDoeG7r+G6rcahw6EyTuG7hH1G4buuMyDDoeG7g8O9w6LDoeG7r8O14buXb8Oh4bqgxKnDoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoU7hu4R9RuG7rsOhbsOzw6LDs8OhZsah4bqt4buXw6HhuqPDoOG6o+G6oy3DoeG6o8Og4bqj4bqvIMOhZuG7j+G7l2/DoW/hu7XDueG7l27DoWbhu4nhu5fDoeG7l2Lhu5XDoeG6o8Ogw6PDoCDDoeG7rMWpw6FO4buEfUbhu67DoeG7h8Oi4buXw6Fv4bqn4buXb8Oh4buT4buJw6FvxqHhuq3hu4Nvw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buXb2Thu5XDoeG7g3nDoeG7r29rw6Fv4bubw6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buVeeG7g8Oh4buvw7Phu4t2IMOh4buXc8Ozw6Hhu4V24buXbiDDoeG7l2/Ds2rhu5XDoeG6oHkgw6Hhu6/hu7nhu5duw6Hhu4fhu7XDueG7g8Ohb+G7jeG7l2/DoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu5fEqeG7l8Oh4buv4bqp4buXbsOh4butccOh4buDb8ahw6HDg+G6q8Ohb3PDs8Ohb+G7o+G7g8Oh4buvw6rhu6kgw6Hhu6/huq3GocOh4buDw7rDoW9zw7PDoeG7r8Oz4buJ4bupw6Hhu4PDquG7l8OhTuG7hMOh4buDb+G6u+G7r8Oh4buZ4bu14bun4buXbsOh4buvceG7r8Oh4bqgw7nDs8Oh4buDb8Ozw6Hhu6lvw7LDoeG7r2/hurvhu6nDoeG7l2/hurvhu6/DoeG7g2/GocOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5cwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNTThu4c14buWb8OzxKl2w6Hhu5V54buDw6Hhu6/Ds+G7i3bDoWbEkeG7r8Oh4buxw6LDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7g8O9w6LDoeG7l27huqfhu5dvw6E0L+G7hzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1JMO5w7PDoeG7lXnhu4PDoWbDsuG7g2/DoeG7t+G7l27DoeG7hXnhu5duw6Hhu6/Ds+G7ieG7l8Oh4buHc8Oh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOhZmvDoeG7r2934buDw6Fm4bq/xILDoWZ0w7PDoeG7lcO5w7PDoeG7reG6peG7l27DoeG7r+G6rcahw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7heG6rcSCw6HhuqDhuqfDoW/hu6Phu4Mgw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu4Nv4bq74buvw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6HhuqDhuqfDoeG7g8O6w6Fvc8Ozw6Hhu6/Ds+G7ieG7qcOh4buDw6rhu5fDoU7hu4Qgw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoU7hu4Qgw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buXxKnhu5fDoU7hu4TDoeG7lcWpw6Hhu69vw7Lhu4Nvw6Hhu7fhu5duw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7l8Sp4buXw6Hhu6/huqnhu5duw6Hhu61xIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Hhu6t24bqlw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Hhu69vQeG7g8Ohb8OzauG7l8Oh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7meG6u8SCw6Hhu5du4bu14bulw7PDoW/hu6Phu4PDoeG6oOG6p8Oh4buXb+G6p8OhbsOz4bqlxqHDoeG7meG6p+G7lcOh4buv4buxduG7l27DoeG7r+G6ueG7lcOhZmvDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXMMOh4buUeeG7g8Oh4buvw7Phu4t2w6Fm4buJ4buXw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoOG6o+G6ryDDoeG7l27huqfhu5dvw6FO4buEfUbhu67DoWZ0w7PDoeG7lcO5w7PDoeG7leG6reG7l2/DoeG7lcOsw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu690w6Hhu4Nv4bu34buDw6FO4buEIMOhZuG7tcOiw6Hhu4Xhuq3EgiDDoW/hu6Phu4PDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buVcMOzw6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu61xw6Hhu6/hu7HFqcOh4buvb+G6p+G7l2/DoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6FO4buEw6Hhu69vw7Phu4nhu6/DocSC4buJdiDDoW9k4buXbsOh4buXbuG6p8SCw6FmccOzw6HhuqDDucOzw6Hhu5dv4bqnw6Fuw7PhuqXGoSDDoeG7l27hu7Xhu6XDs8Ohb+G7o+G7gzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NMOz4buVbsOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYcOz4buCZ+G7l+G7r2fhu7Fhw6Hhu63hu6/EguG7mWcpYeG6osOz4buF4buvb13DoeG6s8Ogw6Dhu6nDgyLDoW9nw7Nub+G7r13DoeG6r8Ojw6Phu6nDgyJhw6Hhu63hu7Hhu4MpYS8v4buDMOG7h8OixqHhu6t2w6Lhu5du4buv4buxw7Mw4bqg4buXL+G7hWfhu63hu5Phu6/GoeG7qS/hu5dn4bqi4butL+G6o8Oj4bqhw6Av4bqh4bqhxIPhu4XhuqHDoOG6r8Og4bqzxIPhurXhu6/hurPDoMOjxIPhu5nhuq8t4bqgw7Phu5dvLeG7g+G7reG6oOG7g+G7r2/huqHhuqPDo8SDMOG7keG7qW5hw6HDouG7meG7rylhTsOz4bqpw7PDoeG7qW/huqXhu6nDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l27huqfhu5dvw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Fm4bqnxqHDoeG7r+G6rcahYcOh4bqiw7Phu4Xhu69vKWHhurPDoMOgYcOhb2fDs25v4buvKWHhuq/Do8OjYcOhLzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buCw6Lhu6nhu6/Ds8ah4buXYTXhu5Zuw6LEgsOh4buv4bu5w6Hhu7Hhurvhu6/DoeG7rcO54buVIMOh4buXb8OzxKl2w6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Fv4buj4buDw6HFqcOhb3bEgmrhu5fDoU7Ds8ahw6Hhu5jDs+G7l2/DoeG7r+G7scOi4buXb8Oh4buvb8O9w6Hhu4PhuqXhu4PDoeG7l252cuG7l8Oh4buZQeG7g8OhZmvDoWbhur12w6Hhu6/hu7XDoeG7leG6pcSCw6Hhu6/DsuG7l2/DoeG7g2/GocOhb+G7o+G7g8Oh4butw7Phu5dvw6Fv4buj4buDw6Hhu6/DquG7qcOhLeG6qOG7l29dw6Hhu64kNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNSTEqcOh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7g8Oq4buXw6FO4buEw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5cgw6Hhu4Phu5vDoeG6r8OgPsOhb+G7o+G7g8Oh4butw7Phu5dvIMOh4butw7Phu5dvw6HhuqDDs+G7i+G7lyDDoeG7l2/huqfDoW7Ds+G6pcahw6Hhu4Phu5vDoWbDvcOhZsOzxKl2w6Hhu5PDs2rhu5fDoeG7qW/hu7XDuuG7l27DoeG7r8OzauG7lyDDoWbhu7Xhu6Xhu5duw6Hhu6/hu7F2xILEqeG7lyDDoeG7qW/hur3hu5fDoeG7lcSp4buVw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buF4bqtxILDoeG6oOG6p8Ohb+G7o+G7g8Oh4buv4buxQeG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXIMOhZnLhu5duw6Hhu69v4bulw7PDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoW/GocSR4buDw6Hhu63DgcOh4buFeeG7l24gw6Hhu5Phu4nDoeG7r2/hu7nDosOh4buTb8ahw6Fv4buj4buDw6Hhu5nDs2p2w6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoWbhuqXhu6nDoeG7t+G7l27DocSC4buLdsOh4buD4bq9dsOh4bqgxKnDoeG7r+G6p8Ozw6Hhu5nDs2p2w6Fv4buj4buDw6Hhu6/DquG7qcOh4buDb8ahw6Hhuq/DoD7DoeG7l3PDs8Oh4buFduG7l27DoeG7g2/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoU7hu4TDoeG7qW90w6Hhu69vcOG7l24ww6EkxKnDoeG7q3bEgsOh4buVcCDDoeG7r8O1w6Hhu6/hu7Hhu6Phu5duw6Hhu5dzw7PDoeG7hXbhu5duw6Hhu4Nv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6FO4buEw6Hhu6lvdMOh4buvb3Dhu5duw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu4Xhu7XDucOzw6Fv4buN4buXb8Oh4buvb+G7t+G7g8Oh4buv4buxQeG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Fm4bqt4buvw6Hhu6/hu7F24buXbsOh4buH4buN4buXb8Oh4bqvPsOhxanDoeG7h8Oq4buDw6Hhu6/Ds2t2w6Fv4buj4buDIMOh4bqhw6A+w6HFqcOh4buHw6rhu4PDoeG7r+G7sXbhu5duw6Fv4buj4buDIMOh4bqjw6A+w6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhTuG7hMOhZuG6rcOzw6Fv4buj4buDMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu4J44buXbsOh4bqgw7nDs8OhZuG7myDDoeG7l27huqfhu5dvw6FO4buEfUbhu67DoWZ0w7PDoeG7lcO5w7PDoeG7leG6reG7l2/DoeG7lcOsw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq4gw6Fmw7PEqXbDoW/huqfhu5dvw6Hhu4VBw6LDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4bqg4bqnw6Hhu4XDgMOh4buZw7NqdiDDoeG7l+G6ueG7l27DoeG7g8OixqHDoW/Ds2p2w6Hhu5lB4buDIMOhb8OzanbDoeG7q3bhuqnDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6rsOh4bqg4bqnw6Hhu4Nv4bq74buvw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Hhu4N24buXbsOh4buD4bq74bupw6Hhu4Xhu4/hu4Nvw6HhuqB5w6FvdcOh4buv4bux4bunw6Hhu4PDvcOiw6Hhu5dv4bqnw6Hhu5fhu7XDueG7g8Oh4buD4buz4buXbsOh4buXb+G7tcOh4buDw7rDoeG7rcWpw6FO4buEMMOh4buub2fGocOhZuG7myDDoeG7g+G7m8Oh4bqvw6A+w6Hhu6/hu7Hhu7Xhu6Xhu5duw6Fv4buj4buDIMOh4buDw7rDoeG7rcWpw6FO4buEw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r8O14buXb8Oh4buZY+G7qcOhZsSR4buvIMOh4butw4HDoeG7hXnhu5duw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu69v4bu34buDw6Hhu69vw6Lhu5dvw6Hhu6/GoeG6peG7l8Oh4buTb3Dhu5duw6Hhu4V44buXbsOh4buvw7PEqeG7l8Oh4buVxJHhu6/DoWZrw6Hhu69vw6Lhu5dvw6Hhu6/GoeG6peG7l8Ohb+G7o+G7g8Oh4bupb8Oyw6HhuqDhuqfDoeG7g+G6peG7g8OhbsOzw6LGocOh4buF4buP4buDb8Oh4buTb+G6peG7gyLDoeG7rXHDoeG7meG7teG7p+G7l27DoeG6oOG6p8OhbsOz4bqlw6Hhu6/hu7Hhu4/DoW7Ds8OixqHDoeG7heG7j+G7g2/DoeG7r2/DouG7l2/DoeG7r8ah4bql4buXw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7hXjhu5duw6Hhu6/Ds8Sp4buXw6Hhu5XEkeG7r8OhZuG6reG7r8Oh4bqvw6A+MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhuqHDoMOgPsOh4buDw7rDoeG7rcWpw6FO4buEw6HhuqXhu6nDoeG7hXnhu5duw6FvasOh4buvb3Hhu5duw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu6/hu7Hhu4/DoeG7l2/huqfDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7hUHDosOh4buv4bux4buL4buXw6Hhu4XDgMOh4buZw7NqdsOh4bqg4bqnw6Hhu4Nw4buXbsOh4buXbm9qw6Hhu61xIMOh4buv4buxxqHhu5duw6Fm4bubw6HhuqHDoMOgPsOh4buXbuG7teG7pcOzw6Fv4buj4buDIMOh4buXb+G6p8OhbsOz4bqlxqHDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6rsOh4buHZOG7l27DoW9yw6Hhu63DusOh4butccOh4bqgw7nDs8OhZuG7j+G7l2/DoeG7hcOi4buXb8Oh4buvb3Hhu5duw6Hhu5dv4bq74buvw6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4burdnHhu4Mgw6HhurPDoD7DoeG7g8O6w6Hhu63FqcOh4bqgw6rhu6/DoeG7g2/hurvhu68gw6Hhu69vw7Phu4nhu6/DoeG7h+G7j8Oh4bqg4bqnw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7mUHhu4PDoeG7k2/huqXhu4PDoeG7qW954buDw6HhuqB5w6FO4buEfUbhu67DoeG6oOG6p8Oh4buXbm/Ds+G7i+G7l8Oh4buD4bu3dsOhZuG7teG7p+G7g8Oh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquw6Hhu4dk4buXbsOhb3LDoeG7rcO6w6Hhu61xMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVGccOzw6HhuqDDucOzw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoU7hu4Qgw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7hcOAw6Hhu5nDs2p2w6Hhu6/GoeG6p+G7l8Oh4buXbuG6p+G7l2/DoWbhu7Xhu6fhu4PDoW/GoeG6p+G7l8Oh4buvb8OzauG7lyDDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6Hhu69vcOG7l27DoeG7rXZx4buvw6HhuqDDucOzw6Hhu4PDusOh4butxanDoU7hu4TDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6Hhu4N24buXbsOh4buD4bq74bupw6Hhu69vcOG7l27DoeG7r8Oz4buXw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoWbhur3EgsOhZsO9IMOh4buvw7Phu5fDoeG7g8OqxILDoeG6oOG6p8Oh4buT4buP4bupw6Hhu69v4bulw7Mgw6Fm4bu14bun4buDw6Hhu5Phu4nhu6/DoeG7l3HDs8Oh4bqg4bqnw6Hhu4Nvw7PDosOh4butw63DoW/Ds2p2w6Hhu6t24bqpw6HhuqDDucOzw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7hcOAw6Hhu5nDs2p2w6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7r8O14buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu6t2ceG7g8OhbsOzw6Iww6Hhu4LDusOh4burdsOi4buXw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoU7hu4TDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Xhu5dvw6Fm4bu14bun4buDw6HhuqDDquG7l8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7g2/DvcOhxILhu4l2w6Hhu4VBw6LDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buFw4DDoeG7mcOzanbDoeG6oOG6p8Oh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4butcSDDoeG7r+G7scah4buXbsOhZuG7m8Oh4bq1w6A+w6FvcsOh4butw7rDoeG7g3Dhu5duw6HhuqDDs2rhu4PDoeG7g+G6u+G7qcOh4butxakgw6HhurPDoD7DoW9yw6Hhu63DusOh4buDcOG7l27DoeG6oMOzauG7g8Oh4buv4bqtw7PDoeG7g+G6u+G7qcOh4bupb+G7neG7l27DoWbhu7Xhu6fhu4PDoW7Ds8OixqHDoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oOG6p8OhbsOz4bqpw7PDoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4buv4bux4buL4buXw6Hhu5Vww7PDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7rXEgw6Hhu5NvcOG7l27DoeG7h8OixqHDoW5y4buVw6FvcsOh4butw7rDocODw4HDoeG7meG6rsOh4buDcOG7l27DoeG6oMOzauG7g8Oh4buD4bubw6Hhu5dzw7PDoeG7hXbhu5duw6Hhu5XDquG7rzA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buG4buL4buXw6Hhu4Phuq3hu5dvw6Fm4bubIMOh4buXbuG6p+G7l2/DoU7hu4R9RuG7rsOh4buD4bud4buXw6Hhu6t2w6Lhu5fDoeG7r+G6ueG7lcOh4buF4buP4buDb8Oh4bqgecOhb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Fv4buj4buDIMOh4buXbuG7teG7pcOzw6Hhu4Xhurnhu5cww6Hhu65vZ8ahw6Fm4bubIMOh4bqhw6DDoD7DoeG7r2/DvcOh4buveeG7g8Ohb+G6p+G7l2/DoeG7g2/DsuG7l2/DoWbDvcOhZsOzxKl2w6Hhu5PDs2rhu5fDoWbhu7Xhu6fhu4PDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oHnDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvMMOh4buuw7XDoeG7mWrDoW9yw6Hhu63DusOhbsOz4bqpw7PDoeG7q3bEguG7ieG7r8Oh4buv4buxQeG7g8Oh4buvdsSC4buJ4buXw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7r3Thu5duw6Hhu61xw6FvcsOh4butw7rDoWbhuq3hu6/DoeG7r3HDs8Oh4buvb8Oza3bDoeG6r8OgPjDDoeG7rsO1w6Hhu5lqw6Hhu5du4bu14bulw7PDoW/hu6Phu4Mgw6Hhu6lvecOhb3bEguG7l2/DoW/huqfDs8Oh4buZ4bud4buXbsOh4bqgxKnDoeG7g2/hurvhu6/DoeG7meG7teG7p+G7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oHnDoeG7r+G7sUHhu4PDoeG7r3bEguG7ieG7l8Oh4buDw73DosOh4buDw7rDoeG7rcWpw6FO4buEw6Fm4bqt4buvw6Hhu6/hu7F24buXbsOh4buH4buN4buXb8Oh4bqzw6A+MMOh4buuw7XDoeG7mWrDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4Mgw6Hhu4PhuqXDoeG7l2/hurnhu5fDoW/huqfDs8Oh4buZ4bud4buXbsOh4bqgxKnDoeG7g2/hurvhu6/DoeG7meG7teG7p+G7l27DoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oHnDoeG7g3Dhu5duw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5fDoeG7g8O9w6LDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7q3bDouG7l8Oh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquw6FO4buEw6Fm4bqt4buvw6Hhu6/hu7F24buXbsOh4buH4buN4buXb8Oh4bqzw6A+MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTVG4buJ4buXw6Hhu5di4buVw6HhuqPDoMOjw6Agw6Fm4bu1w6LDoeG7r+G6u+G7r8Oh4buD4bqpw6Hhu69v4bqn4buXb8Oh4buvccOh4buDw73DosOhb2rDoeG7r29x4buXbsOhTuG7hMOh4burdnHhu4PDoeG7heG6ueG7l8Oh4bqg4bqnxqHDoeG7lXDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4butcSDDoeG7r+G7scah4buXbsOhZuG7m8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5Nvw6LDs8Ohb8ahxJHhu4PDoeG7rcOBw6Hhu4V54buXbsOh4buXxKnhu5fDoeG7r+G6qeG7l27DoeG7heG6rcSCw6HhuqDhuqfDoW/hu6Phu4PDoeG7r+G7sUHhu4PDoeG7r3bEguG7ieG7l8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Fv4bun4bupw6Hhu5NvxqHDoW/hu6Phu4PDoeG7mcOzanbDoeG7rXHDoW91w6Hhu6/hu7Hhu6fDoeG6ocOgw6A+w6Hhu5du4bu14bulw7PDoW/hu6Phu4PDoeG6oOG6p8Oh4buXb+G6p8OhbsOz4bqlxqHDoeG7r2/DouG7lcOhbsOzw6LDoeG7g+G7m8Ohb8OzanbDoeG7q3bhuqnDoW/GoeG6reG7r8OhZnPhu5duw6FO4buEw6Hhu6/hu7FB4buDw6Hhu692xILhu4nhu5cgw6Fm4bql4bupw6Hhu7fhu5duw6HEguG7i3bDoeG7g+G6vXbDoeG6oMSpw6Hhu6/huqfDs8Oh4buZw7NqdsOhb+G7o+G7g8Oh4buvw6rhu6nDoeG7g2/GocOh4buDb+G7tcO64buXbsOh4buv4bux4buN4buXb8OhTuG7hMOh4bupb3TDoeG7r29w4buXbjDDoeG6ocOgw6A+w6Hhu5dudnLhu5fDoeG7mUHhu4PDoU7hu4Qgw6Hhu4Nv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6FO4buEw6HhuqDhuqfDoWZxw7PDoeG7r+G7teG7p+G7l27DoU7hu4TDoeG7r+G7scah4buXbsOhb2rDoeG7r29x4buXbsOhTuG7hMOh4burdnHhu4PDoeG7heG6ueG7l8OhZuG7teG7p+G7g8Oh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquw6Hhu6/hu7Hhu4vhu5fDoeG7lXDDs8Oh4buv4bux4bu14bul4buXbsOh4butcSDDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6Hhu69vcOG7l27DoeG7rXZx4buvw6HhuqDhuqfDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu69vcOG7l27DoeG6oMO5w7PDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOh4buFw4DDoeG7mcOzanbDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buvw7Xhu5dvw6HhuqDhuqfDoeG7q3Zx4buDw6Fuw7PDojA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1NOG7hzXhu5Zvw4Dhu5duw6Fuw7PhuqnDs8Oh4bupb+G6peG7qcOhZmvDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXw6E0L+G7hzU0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE1RmvDoWbhuq3hu6/DoeG7lXnhu4PDoeG7r8Oz4buLdsOh4buv4bux4buL4buXIMOh4buXbuG6p+G7l2/DoU7hu4R9RuG7rsOhZuG6v8SCw6Hhu5Xhuq3hu5dvw6Hhu692xILhu4vhu5fDoeG7r+G7sXbEgsSp4buXIMOh4burduG6peG7l8Oh4buv4buxw7Nq4buvw6Fm4buJ4buXw6Hhu5dv4bqnw6Fuw7PhuqXGoSDDoeG7g+G6peG7l8Oh4buHc8Oh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquw6FO4buEIMOh4buXb+G6ueG7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buXbuG7teG7pcOzw6Fv4buj4buDw6HhuqDEqcOh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7r+G7scah4buXbsOhTuG7hH1G4buuw6Fma8Oh4buDeOG7l27DoeG7r29B4buDw6Fvw7Nq4buXMMOh4buSb3Dhu5duw6Hhu5du4bu54buXbsOhZuG6p8ahw6Hhu6/huq3GoSDDoeG7h3LDs8Oh4buF4bu1xrDhu5duw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu5di4buXbsOh4buZQeG7g8Oh4butccOh4buDb8ahw6Hhu5dv4bqnw6Fuw7PhuqXGoSDDoeG7g+G6peG7l8Oh4buHc8Oh4burduG6qeG7l8Oh4buZ4bquw6FO4buEIMOh4buXb+G6ueG7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5cgw6Hhu5du4bu14bulw7PDoW/hu6Phu4PDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6HhuqDEqcOh4buXYuG7l27DoeG7mUHhu4PDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6riDDoeG7meG6p+G7lcOh4bqgw7Nq4buDw6Fvw7NqdsOh4burduG6qcOh4buv4bux4buL4buXw6Hhu5Vww7PDoeG7r+G7seG7teG7peG7l27DoeG7rXHDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7l2/hu7XDoeG7k8OzauG7l8Oh4buvxqHhuqfhu5cgw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu5di4buXbsOh4buZQeG7g8OhZnPDs8Oh4buXbuG7s8Oh4buD4bql4buXw6Hhu4dzw6Hhu6lvecOh4buv4bux4bql4buDb8Oh4bu34buXbsOh4buFeeG7l27DoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub2rDoeG7r29w4buXbsOh4buvw7Phu5fDoeG6oOG6p8Oh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buXbuG6p+G7l2/DoU7hu4R9RuG7rjA0L+G7qTU04bupw6Hhu4Phu5nDouG7reG7rSlh4bup4buGxqHhu4XEgmE14buCb3fDoeG7r+G7seG7o+G7l27DoeG7h3LDs8Oh4buF4bu1xrDhu5duw6Fmc8Ozw6Hhu5du4buzw6Hhu5dv4bqnw6Fuw7PhuqXGocOh4bqgxKnDoeG7k+G6tMOh4buXYuG7l27DoeG7rcOBw6Hhu4V54buXbsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4buvb3Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7l8Oh4buvw7Phu4nhu6nDoeG7g8Oq4buXw6Hhu4NvduG6v+G7l8Oh4burdnHhu4PDoeG7r+G7icOh4buv4bqtw7PDoeG7lXPhu6/DoeG7rXHDoeG7g8O6w6Hhu63FqcOhTuG7hCDDoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buD4bubw6Fmw73DoWbDs8SpdsOh4buTw7Nq4buXw6HhuqDhuqfDocSC4buLdsOh4buD4bq9dsOh4buDw6LGocOh4bqgxKnDoeG7l2/hurnhu5fDoeG7mUHhu4PDoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xMMOh4buu4buxw7Nr4buXw6Hhu5Nvw6LDs8Ohb2rDoeG7r29x4buXbsOh4buHcsOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoW7Ds+G6pcahw6HhuqDDs+G7i+G7lyDDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6HhuqHDoMOgPsOh4buXb+G6p8OhbsOz4bqlxqHDoeG7g+G7m8Oh4buv4bqnw7PDoeG7k2/GoeG6qeG7l8Oh4butw4HDoeG7hXnhu5duw6Fma8Oh4buvQcOh4buHcsOzw6Hhu4Xhu7XGsOG7l27DoeG7r29nxqHDoeG7l292w6Hhu4Phur12MDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu5Vww6Fv4buN4buXb8OhTuG7hMOh4buvw7Lhu4Nvw6Fv4bun4bupw6Hhu5NvxqHDosOhb+G7o+G7gy3DoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub2otw6Hhu5PhurTDoeG7r292w6rhu68tw6Hhu6/GoeG6peG7l8Ohb+G7o+G7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu5dub2rDoeG7r292w6rhu6/DoTJuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bus4buuR+G7lC/hu6zhu65Hw4Lhu5Qzw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu5dv4bu1w6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7r+G7tcOh4buFdsSCw6Hhu5nDquG7qcOh4buv4bux4buN4buXbyDDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7g2/hu7XDuuG7l27DoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoeG6oMSpw6Hhu5NvxqHDosOhb+G7o+G7g8Oh4buV4bqlxILDoeG7r8Oy4buXb8Oh4bupb3jDoW/hu6fhu6nDoeG6oOG6p8OhZuG7tcOiw6Hhu5dzw7PDoeG7hXbhu5duw6Hhu6lvdMOh4buDw6rhu6nDoeG7k+G6tMOh4buXYuG7l27DoeG7rXHDoeG6oOG6p8Ohw6Lhu5fDoeG7r8ah4bqn4buXIMOhw6Lhu5fDoeG7l8Oz4buXb8Oh4buV4bqt4buXbiDDoeG7g+G6peG7g8Oh4buXxKnhu5fDoeG7r+G6qeG7l27DoeG7lcWpIMOh4bupb+G6veG7l8Oh4buVxKnhu5XDoeG7l252cuG7l8Oh4buVxanDoeG6oOG6p8ahw6Hhu4Nv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/hu7Hhu43hu5dvw6Fuw7Phuqnhu5duw6Hhu4Xhuq3EgsOh4buv4bu5w6Hhu4Phurvhu6nDoeG7r8Oza3bDoW/hu6Phu4PDoWZrw6Fv4buN4buXb8Oh4buvb+G6p+G7l2/DoeG7rcO54buVw6Hhu5PhurTDoeG7l2Lhu5duw6Hhu4Phur3hu5fDoeG7r2/Ds+G7ieG7r8Oh4buDb8ahw6Hhu4Nw4buXbsOh4buF4bq54buXw6Hhu61xMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu67Ds+G7ieG7qcOh4buveeG7g8Oh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoW7Ds+G6qcOzw6Hhu6lv4bql4bupw6Hhu5fhurnhu5duw6Hhu4PDosahw6Hhu4Nvw7XDoeG7rXHDoeG7r2/huqfhu5dvw6Hhu6lv4bq94buXw6Hhu5dudnLhu5fDoeG7l2/hurnhu5fDoeG7mUHhu4PDoeG7g8O9w6LDoSTDs2rhu6/DoeG7lsOi4buVw6Hhu69vZ8ahw6Hhu6lv4bu1w7rhu5duw6Hhu6lv4bql4bupw6Fm4bql4buXb8OhbsOz4bqlw6Hhu4Nvw7Lhu5dvw6Hhu6lvw73DoWbDs2rhu5fDoeG7r8OBw6Hhu4PDvcOiw6Hhu5jDs+G7i+G7l8OhT+G7p+G7qcOh4buqdnHhu4Mgw6FmcuG7l27DoeG7r2/hu6XDs8Oh4bupb3HDs8Ohb+G7p+G7qcOh4buDb8SR4buvw6Hhu4Nvw6zDoeG6oMO5w7PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdMOh4buDb+G7t+G7g8Oh4buZw7Phu4vhu5fDoeG7q3bDouG7l8OhZmvDoeG7g3bhu5duw6Hhu4Phurvhu6nDoeG7rXHDoeG7mcOzanbDoeG7k+G7j+G7qcOh4buvb+G7pcOzw6Hhu4NvxqHDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoeG7q3Zx4buDw6Hhu6/hu4kww6Hhu65i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOhZsOzxKl2w6Hhu5PDs2rhu5fDoWbhuqnhu5XDoeG7h+G6qcahw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu7fhu5duw6Hhu4V54buXbsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4buvb3Dhu5duw6Hhu6/Ds+G7l8Oh4bqg4bqnw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butccOh4buv4buxxqHhu5duw6FO4buEfUbhu64gw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoWbhu5vDoeG7tXbDoeG7r8Oz4buL4buXw6Hhu63DgcOh4buFeeG7l27DoeG7g+G6peG7g8Oh4buVcMOhb+G7jeG7l2/DoeG7heG7j+G7g2/DoeG6oHnDoeG7r+G7seG7i+G7l8Oh4buXxKnhu5fDoeG7r+G6qeG7l27DoWbhuqXhu5XDoeG7leG6ucSCIMOhZuG6qeG7lcOh4buH4bqpxqHDoeG7k+G7ieG7r8Oh4buXccOzw6HDs+G7l+G7r2fhu7Hhu5dn4buvw6Hhu6/DucOzw6Hhu4PDusOh4butxanDoU7hu4QwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qeG7hsah4buFxIJhNeG7guG7m8Oh4buDb8Oy4buXb8Oh4but4bql4buDb8Ohb3XDoeG7r+G7seG7p8Oh4buF4buP4buDb8Oh4bqgecOhw7Phu5fhu69n4bux4buXZ+G7r8Oh4buDb8ahw6Hhu5du4bu14bulw7PDoW/hu6Phu4Mgw6Fuw7PhuqXGocOh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7g+G7s+G7l27DoeG7l2/hu7XDoeG7g2/DsuG7l2/DoeG7reG6peG7g2/DoeG7leG6pcSCw6Hhu6/DsuG7l2/DoeG7qW94w6Fv4bun4bupw6Hhu4NvxqHDoW/hu6Phu4PDoeG7rcOz4buXb8Oh4bqg4bqnw6Hhu63Ds+G7l2/DoeG6oMOz4buL4buXMMOhT+G7jeG7l2/DoeG7r2/huqfhu5dvIMOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6FvasOh4buvb3Hhu5duw6Hhu6lv4bud4buXbsOhb+G7o+G7g8Oh4buv4bu1w7rhu5duw6Hhu6/huqXhu4PDoeG7r29w4buXbsOh4buVw7Phu5dvIMOh4bupb+G7neG7l27DoeG7h3PDoeG7lXDhu5fDoTLhu5jDouG7hzPDoW/Ds2rhu5fDoWbhuq3DsyDDoeG7qW/hu53hu5duw6Hhu5jDouG7h8Oh4buVcMOh4bupb+G7n+G7l24gw6Hhu7fhu5duw6Hhu4V54buXbsOh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4buvb0Hhu4PDoeG7r+G7icOh4bqpxqHDoTIk4buwM8Oh4bqg4bqnw6Hhu69vQeG7g8Oh4buv4buJw6Hhu69i4buXbsOh4buD4bu14bul4buXbsOhMsOC4buwMyDDoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub2rDoW/hu6Phu4PDoeG7leG6pcSCIMOh4buDcOG7l27DoeG7l25vasOh4bupb+G6ueG7l8Oh4buvw7Lhu4Nvw6Hhu4XDgMOh4buZw7NqdsOh4buZw7nhu5fDoeG6oOG6p8Oh4buv4buxw7LDoeG7r3Zqw6Hhu5dv4bq54buXw6Hhu6/huq3GocOh4bqg4bqnxqHDoeG7g+G6peG7g8Oh4buZw7Thu5dvw6HhuqBB4buDw6Hhu5dub8Oz4buL4buXw6Hhu4Phu7d2IMOh4buvb0Hhu4PDoW/huqfhu5dvMDQv4bupNTThu6nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6nhu4bGoeG7hcSCYTXhu5TEkeG7r8Oh4buTb+G6peG7gyDDoeG7l27huqfhu5dvw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu63DrMOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXw6FvasOh4butw7Phu5dvw6Hhu69v4bqlw7PDoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xw6FvxqHhuq3hu6/DoWZz4buXbsOh4buF4bqtxIIgw6Fv4buj4buDIMOh4buTw7Nr4buVw6Hhu6/hu7HDoiDDoWbhuqXhu5dvw6Fuw7PhuqXDoeG6oOG6p8Oh4buXbm/Ds+G7i+G7l8Oh4buD4bu3dsOh4buTb8ahw6LDoW/hu6Phu4PDoeG7l2/hu7XDoWZ0w7PDoeG7lcO5w7PDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6Hhu4Xhuq3Egm/hu6Phu4Miw6Hhu6lv4bql4buvw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/GocOhb+G7o+G7g8Oh4buZw7NqdsOh4butccOh4buDb8Ozw6LDoeG7rcOtw6Hhu4V44buXbsOh4buDb3bhu5duIsOh4bupb+G6peG7r8Oh4buv4buxw7Nr4buXIMOh4bu34buXbsOh4buFeeG7l27DoeG7l8Sp4buXw6Hhu6/huqnhu5duw6Hhu61xw6Hhu6lveeG7g8Oh4bqgecOh4buF4bqtxIItb+G7o+G7g8Oh4bqg4bqnw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6Hhu69vw7LDoWbDs2vhu5XDoeG7lXDDoW/hu43hu5dvw6FO4buEw6Fm4bqtw7PDoW/hu6Phu4PDoeG7rXEiw6Hhu6/hu7HDs2vhu5fDoeG7k2/DosOzw6FmcuG7l27DoeG7h3PDoW9qw6Hhu69vceG7l27DoeG7r29w4buXbsOh4buvw7Phu5fDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6rsOh4bqg4bqnw6Hhu4PDusOh4butxanDoeG7hcOAw6Hhu5nDs2p2w6Hhu5du4bqn4buXb8OhTuG7hH1G4buuw6Hhu4Phu7Phu5duw6Hhu5dv4bu1w6FvdsSCw6Fmc+G7l27DoeG7l252cuG7l8Oh4buZQeG7g8Oh4buvb8Oi4buVw6Fuw7PDosOh4bu34buXbsOh4buFeeG7l27DoeG7g3Dhu5duw6Hhu5dub2rDoeG7r29w4buXbsOh4buvw7Phu5fDoeG6oOG6p8Oh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7r+G7scah4buXbsOhTuG7hH1G4buuw6Fm4bqt4buvw6Hhu5V54buDw6Hhu6/Ds+G7i3bDoWbEqcOh4buxw6IwNC/hu6k1NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7qcOCduG7r2/GoeG7sWE14buuduG6u+G7l8OhJMOzauG7rzQv4bupNTThu4XDs+G6oMOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYeG7heG7sWfhu5nDouG7r2fhu4VhNTThu63hu6/hu7HGoeG7l2414buuw7Phu5fDoeG7mcOz4buL4buXw6Hhu6t2w6Lhu5ddNC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NHbhu5nDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu6/Ds+G7r+G7mWct4buvb3bhu5Xhu4ctw6Lhu5fhu4Ut4butw6Lhu6nGoWE1NOG7mcOzNTTDosOh4buvw7Phu6/hu5lnKWHhu65vd+G7g8OhZuG6v8SCw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butccOh4buv4buxxqHhu5duw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Fm4bqnxqHDoeG7r+G6rcahYcOhb+G7sWdtKWEv4buvb3bhu4Mt4buFw6LEgi3hu4NvdsSCZ+G7ly3hu4XGocOzLeG7rcahLeG7r+G7scah4buXbi1uw7PDosahLeG7hXbhu4Mt4bqgw6It4buFw6LGoS3hu6/DosahLeG6oeG6seG6t+G6r8SDw6Mwb+G7r+G7lWE1NMOz4buVbsOh4but4bux4buDKWEv4buVZ+G7hcOzw6Iv4bqh4bqjw6Av4buXZ+G6ouG7rS/huqPhuqPhuqPhuqEvxIPhurPhu4XhurHhuqHhuqPhuqPDo8SD4bqz4buv4bqh4bqx4bq34bqvxIPDo+G7mcOgMOG7keG7qW5hw6HDouG7meG7rylhTsOz4bqpw7PDoeG7qW/huqXhu6nDoeG7r+G7scOza+G7l8Oh4buTb8Oiw7PDoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l27huqfhu5dvw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Fm4bqnxqHDoeG7r+G6rcahYcOhLzU0L8OiNTThu4XDs+G6oDU04but4buv4buxxqHhu5duNTTDosOh4buvw7Phu6/hu5lnKWHhu65vd+G7g8OhZuG6v8SCw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butccOh4buv4buxxqHhu5duw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Fm4bqnxqHDoeG7r+G6rcahYcOhb+G7sWdtKWEv4buvb3bhu4Mt4buFw6LEgi3hu4NvdsSCZ+G7ly3hu4XGocOzLeG7rcahLeG7r+G7scah4buXbi1uw7PDosahLeG7hXbhu4Mt4bqgw6It4buFw6LGoS3hu6/DosahLeG6oeG6seG6t+G6r8SDw6Mwb+G7r+G7lWE14buub3fhu4PDoWbhur/EgsOh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7r+G7scah4buXbsOhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG6oOG6p8OhZuG6p8ahw6Hhu6/huq3GoTQvw6I1NC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYW9nw6Lhu4VhNeG7rOG6peG7l27DoeG7l8OixILDoeG6o+G6sy/huq8gw6Hhu6zFqcOhTsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG6oOG6p8OhRuG6p8ahw6Hhu6/huq3GocOhMk7hu4R9RuG7rjPDoeG7r3TDoeG7g2/hu7fhu4PDoW9zw7PDoeG7l25v4buPw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butccOh4buv4buxxqHhu5duw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4bqg4bqnw6Fm4bqnxqHDoeG7r+G6rcahw6HhuqDDucOzw6Hhu61Bw6Hhu69vw6Lhu5XDoW7Ds8Oiw6Hhu4PDvcOiw6HhuqPhurXDoMOhZuG6rcOzw6Hhu4fDs2t2w6Hhu5nhuqfDoeG7meG6q+G7l2/DoWbhuq3GoSDDoeG7g+G6peG7l8Oh4buHcyDDoeG7g292xILhu4vhu5fDoeG6oMOz4buL4buXw6Hhu6zFqcOhTuG7hH1G4buuIMOh4buD4bql4buDw6Hhu6lv4bud4buXbsOhTuG7hH1G4buuIMOh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7g2/hu7fhu4PDoeG7q3bhuqnhu5fDoeG7meG6riDDoeG7r3TDoeG7r+G7seG7tcWp4buXbiDDoeG7r3TDoeG7qW/hu5vDoeG7g+G6peG7g8Oh4buvdMOh4buDb3bEguG7i+G7l8Oh4buVcOG7lyDDoeG6oGLhu5fDoeG7qW/hu53hu5duIMOh4buXb+G6ueG7l8Oh4bqgw7Phu4vhu5fDoeG7guG7luG7ruG7riDDoW7Ds+G6pcahw6HhuqDDs+G7i+G7l8Oh4buvw7Phu5fDoW/hu6Phu4PDoeG7g+G6peG7g8Oh4buDw7rDoeG7rcWpw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buV4bq94buVw6Hhu5fGoeG7lyDDoeG7qW90w6Hhu69vcOG7l27DoeG7r+G7seG7i+G7l8OhZuG7j8Oiw6Hhu4fhuqfhu5fDoeG7r8O14buXbzA0L+G7qTU0L+G7hcOz4bqgNTQv4buZw7M1NOG7mcOzNTTDosOh4buvw7Phu6/hu5lnKWHhu5Zu4bqn4buXb8OhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4PDoeG7gsOi4buVw6Hhu5hzw6Hhu4Nvd8Oh4buv4bux4buj4buXbsOh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXFhw6Fv4buxZ20pYS/hu5duw6Lhu5dvLW7Ds8OixqEt4buFduG7gy3hu4PDouG7lS3hu5nGoS3hu4Nvdi3hu6/hu7HGoeG7l24t4buDb3bEgmfhu5ct4buFxqHDsy3hu63GoS3huqHhurfDoOG6o+G6o+G6sTBv4buv4buVYTU0w7Phu5Vuw6Hhu63hu7Hhu4MpYS/hu5Vn4buFw7PDoi/huqHhuqPDoC/hu5dn4bqi4butL+G6o+G6o8Oj4bqxL8SD4bqz4buFw6PDoMSDxIPhuqHDoOG6o+G7r+G6oeG6t8Og4bqj4bqj4bqx4buZw6Aw4buR4bupbmHDocOi4buZ4buvKWFOw7PhuqnDs8Oh4bupb+G6peG7qcOh4buv4buxw7Nr4buXw6Hhu5Nvw6LDs8Oh4buDb3bEgmvhu5fDoWZ0w7PDoeG7rXHDoeG7r+G7scah4buXbsOh4buXbuG6p+G7l2/DoW7Ds+G6pcahw6Hhu4V54buDw6HhuqDhuqfDoWbhuqfGocOh4buv4bqtxqFhw6EvNTQvw6I1NOG7hcOz4bqgNTThu63hu6/hu7HGoeG7l241NMOiw6Hhu6/Ds+G7r+G7mWcpYeG7lm7huqfhu5dvw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buCw6Lhu5XDoeG7mHPDoeG7g293w6Hhu6/hu7Hhu6Phu5duw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butcWHDoW/hu7FnbSlhL+G7l27DouG7l28tbsOzw6LGoS3hu4V24buDLeG7g8Oi4buVLeG7mcahLeG7g292LeG7r+G7scah4buXbi3hu4NvdsSCZ+G7ly3hu4XGocOzLeG7rcahLeG6oeG6t8Og4bqj4bqj4bqxMG/hu6/hu5VhNeG7lm7huqfhu5dvw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buCw6Lhu5XDoeG7mHPDoeG7g293w6Hhu6/hu7Hhu6Phu5duw6Hhu4NvdsSCa+G7l8OhZnTDs8Oh4butcTQvw6I1NC/hu63hu6/hu7HGoeG7l241NOG7qcOh4buD4buZw6Lhu63hu60pYW9nw6Lhu4VhNU92xIJq4buXw6Hhu4LDouG7lcOh4buYc8OhZuG7teG7p+G7g8OhZuG6peG7l2/DoW7Ds+G6pcOh4buZ4bqnw6Hhu5Vz4buvw6Hhu6/hu7HGoeG7l27DoeG7l2/DgOG7l27DoWbhu4/DosOh4bupb+G7tcO64buXbsOh4buvb0Hhu4PDoW/Ds2rhu5fDoeG7r3Hhu6/DoeG7q3bhuqXDoeG7r+G7seG7jeG7l2/DoeG7g292xIJr4buXw6FmdMOzw6Hhu61xw6Hhu5du4bqn4buXb8OhbsOz4bqlxqHDoeG7hXnhu4Mww6Hhu65vcOG7l27DoeG7q3bDosOh4bqgw7Nq4buDw6Hhu61xw6Fv4bubw6LDoeG7r+G7seG7teG7peG7l24gw6Hhu5nDueG7qcOh4buD4buz4buXbsOh4buXb+G7tcOh4buDcOG7l27DoeG7r+G6peG7g8OhbsOz4bqp4buXbsOh4buF4bqtxIIgw6Hhu6t24bqp4buXw6Hhu5nhuq7DoWbDs8SpdsOhb+G6p+G7l2/DoeG7l29k4buVw6HDg+G6ucSCw6Hhu4VB4buXbsOh4buv4bux4bu14bul4buXbsOhb+G7o+G7g8Oh4buvb3Dhu5duw6Hhu5XDs+G7l28gw6Hhu4Nv4bq74buvw6Hhu5nhu7Xhu6fhu5duw6Fuw7PhuqXGocOh4buFeeG7g8Oh4buDw73DosOhb3bEgmrhu5fDoeG7k29w4buXbsOh4buXbuG7ueG7l27DoeG7r2Lhu5duw6Hhu5nhu4vhu5cwNC/hu6k1NC/hu4XDs+G6oDU0L+G7mcOzNTQvduG7mTU04buFw7PhuqDDoeG7g+G7mcOi4but4butKWHhu4Phu5nhu7FhNTQv4buFw7PhuqA1NC/hu4XDs+G6oDU=

Tuấn Việt

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Giúp ngư dân giảm chi phí vươn khơi

Giúp ngư dân giảm chi phí vươn khơi
2022-12-13 06:20:00

QTO - “Giảm hao hụt đá lạnh lên đến hơn 30% so với trước đây, kéo dài thời gian chuyến biển lên thêm 7 - 10 ngày, giảm tỉ lệ hao hụt sản phẩm sau khai...

Tin liên quan

Gợi ý