Cập nhật:  GMT+7
4bum4bqhV+G7rl3DoiNpaeG7nOG7rGbDjeG6o8Otw6Iw4busxajDgDzhuqfhu65YVOG7tOG7rsOt4buV4buuIMOp4bqnw6Dhu67huqHhur3hu67DrWjhu4fhu65dPV3hu67huqHhuq0k4bqn4buuXSrhuqfhuqHhu67hurXhuqHhuqnhu67hurXhuqE/4bqn4bumL+G6oVfFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bqgMCMi4busxajDmUfDjeG7pOG7ri3hu67huqbDoCTDtOG7rlkv4bu4L1hWV+G7slThu67huqDhurnhuqPhu67DjcSD4bqn4bqh4buuw63huqFsw6rhuqfDoOG7ruG7jWzhu4fDreG7riAl4bqj4buuImzDquG6p8Og4buuWyPhuqfDoOG7ruG7qyPDouG6o8Oh4bqtaOG6p+G6oyPhu67DmeG6oOG6rSPhu67hurThu5Phu6Thu65m4bqhZeG6o+G7ruG6oeG7h2bhu67hu43hur/huqPhu67huqDhurnhuqPhu67hu6kq4bqt4buuw61o4buH4buu4bqmw6Bs4buB4bqj4buu4bq14bqhw6zDtDbDreG7rsOtPsOt4buu4buNJOG7rsOtaDPhu67huqXDqeG7rl3EkeG6o+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuR8OsKuG6p8Og4buuw41o4bqv4buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu67DrWgj4bqt4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7riBl4bqj4buuw61s4buH4bqnw6Dhu67DoiThu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67DrSThuqfhu67DrT7DrVThu67DrWgz4buu4bqlw6nhu65dxJHhuqNU4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw6DhuqMk4buuXcSR4buuIMOq4bqnVOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7ruG6p8Og4bqhw6jhuq3hu65d4bqp4buu4bqh4bqtJOG6p+G7rl0q4bqn4bqh4buuICxd4buuW+G6ozjDreG7ruG6teG6oeG6qeG7ruG6teG6oT/huqfhu67DrWg14bqn4buuIOG6ryPhu65bJOG6p+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuR8OsKuG6p8Og4buuw41o4bqvVeG7rsON4bqtJOG6p+G7rlvhurnhu65pZeG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7rmbhuqHDo+G7riA54buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu67huqHhuq0lw63hu64g4bq54bqnw6Dhu67huqfhuqEo4bqn4buuPeG6o+G7rsOiPOG6p+G7ruG6pyTDtOG7riLhuq3hu65dxJHhu67DgjDDtOG6pyPhu67huqbDoMOsw7Rh4bqnVOG7ruG7q+G6oWrhu67DreG6r13huqHhu67huqDhurnhuqPhu67DjcSD4bqn4bqh4buuw63huqFsw6rhuqfDoOG7ruG7jWzhu4fDreG7riAl4bqj4buuImzDquG6p8Og4buuWyPhuqfDoOG7ruG7qyPDouG6o8Oh4bqtaOG6p+G6oyPhu65d4buJ4bqnw6Dhu65d4bq54bqnw6Dhu65pb+G7ruG7jT7huqfhu64g4bq54bqnw6Dhu64gbOG7h11V4bumL2bFqOG7pmbhu65dw6IjaWnhu5zhu6xm4bup4bqtIsO04busxajhu6bDrSNbw6Iw4buuacOtw7TDojDhu5zhu6zhuqUjaMOg4bqj4bqnUlhmw7Xhu64jw6zDreG6reG7rMWo4bumw61oxajhu6bDrSLFqOG7puG6o+G6pcOg4buuI8Oiw63hu5zhu6zhu6zhu67hu4/huqMiw63huqHhu5zhu6zDneG7slbhu6zhu67huqEw4bqjw6DhuqHDreG7nOG7rFjhu7jhu7bhu6zhu65paF3hu5zhu6zhu67huqHDrcOtZlIvL1sj4bqtZ8OsI+G6p8Ogw61o4bqjVeG7jeG6py9m4bqtaMOtI8OiaS9WL8ONaMOs4bqt4bqnw6Bnw6wj4bqnw6DhuqHhuqMwZi9WV+G6oVZX4bqjVlkww7Vp4buuw5lY4bukVeG6s2bDoOG7rC/FqOG7pi/DrSLFqOG7pi/DrWjFqOG7psOtaMWo4bumw60ixajDjWgj4bqt4buu4bqh4bq94buuw61o4buH4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7riBl4bqj4buuw61s4buH4bqnw6Dhu65d4bqp4buu4bqh4bqtJOG6p+G7rl0q4bqn4bqh4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p+G7rsOtaDXhuqfhu64g4bqvI+G7rlsk4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu6Yvw60ixajhu6Yvw61oxajhu6Yvw60jW8OiMMWow43huqEw4bqt4buuIOG6qVThu67hu7ZWVuG7rmnDrCnDreG7rmfDrCThu67DmcOtaOG6r+G7rsOg4bqjPeG7ruG7slZWVVZWVuG7riDDqeG6p8OgL2nDrCnDreG7pOG7riAm4buuIGzhu4dd4buuw61oI+G6reG7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu64gZeG6o+G7rsOtbOG7h+G6p8Og4buuw6Ik4buu4bqnw6Bs4buB4bqj4buuw60k4bqn4buuw60+w61U4buuw61oM+G7ruG6pcOp4buuXcSR4bqjVOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rsOg4bqjJOG7rl3EkeG7riDDquG6p1Thu67huqfDoGzhu4HhuqPhu67huqfDoOG6ocOo4bqt4buuXeG6qeG7ruG6oeG6rSThuqfhu65dKuG6p+G6oeG7riAsXeG7rlvhuqM4w63hu67hurXhuqHhuqnhu67hurXhuqE/4bqn4buuw63huqHDrOG6uV3hu67DreG6oSThuqfhuqHhu65m4bqhZeG7ruG7rcSR4bqnw6Dhu67huqAkVOG7ruG6ocOsw7Q44bqn4buu4burI+G6peG7rsOC4bq5VOG7rsONaOG6ozjDrOG7rkbhuqHhuq3huqfDoFPhu67DrWgj4bqt4buuWVjhu65pw6wpw63hu67huqFiXeG7rlvhurvhuqfDoOG7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu64w4bql4buu4bqhYl3hu65p4bqj4bqn4bqh4buu4bqnw6DhuqHDqOG6reG7ruG6oWJd4buuw6DhuqNj4bqj4buuw61oNeG6p+G7riDhuq8j4buuWyThuqfhu67DreG6seG6p+G6oeG7ruG7jeG6v+G6o+G7rsOt4bq74bqnw6Dhu67DrWjhuq/hu67DoOG6oz3hu65Yw51W4buuw61o4bqjOMOs4buuIMOp4bqnw6Av4bqnP+G6pVXhu67DjWhs4bq/XeG7riDhuqlU4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu67hurXhuqHDrMSR4bqn4buu4bq14bqh4bq74buuXeG6ocOsw7Q24bqn4buu4bqh4bqtJcOt4buuIOG6ueG6p8Og4buu4bqn4bqhKOG6p+G7rj3huqPhu67Dojzhuqfhu67huqckw7RU4buu4bqg4bq54bqj4buuw43Eg+G6p+G6oeG7rsOt4bqhbMOq4bqnw6Dhu67hu41s4buHw63hu64gJeG6o+G7riJsw6rhuqfDoOG7rlsj4bqnw6Dhu67hu6sjw6LhuqPDoeG6rWjhuqfhuqMj4buuXWvhuqfDoOG7riAm4buuIGwj4buuIOG6rSThuqfhu65bPV3hu65p4bq34buu4bqn4bqhI+G7ruG6teG6oeG6rSPhu67huqDhuq0j4buu4bq04buT4buu4buNN+G7rsOt4bqx4bqn4bqh4buuR8OsKuG6p8Og4buuw41o4bqv4buuw63hurvhu65d4bqhbV3hu64g4buHw63hu67hurXhuqE94bql4buuaD/huqfDoFThu67huqfhuqHhurvhu65oP+G6p8OgVOG7ruG6peG6u+G7rmg/4bqnw6Dhu67huqXhuqNh4bqn4buuZuG6ocOj4buuw61o4bqt4bqnw6Dhu65pw6xlw63hu67hu7Lhu67huqfDoCTDtOG7rsOtbuG7rlhAL+G7tuG7riA24bqn4buuWC/hu7gvWFZX4buy4buuXeG6oeG6reG7rl09XeG7riBl4bqj4buuw61s4buH4bqnw6Dhu67DreG6ocOs4bq5XeG7riLhuqM44bqn4buu4bq14bqh4bqp4buu4bq14bqhP+G6p+G7rsOtaDXhuqfhu64g4bqvI+G7rlsk4bqn4buuw63hurHhuqfhuqHhu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DjWjhuq9V4buu4but4buHw63hu67hurXhuqE94bql4buuXeG6ocOyI+G7rls44bqn4bqh4buu4bqn4bqhI+G7ruG6teG6oeG6rSPhu65d4bqp4buu4bq14bqj4bqn4bqh4buuZuG6ocOj4buuw6Ik4buuWOG7rsOt4buV4buuIMOp4bqnw6BV4buuw43hurvhuqfDoOG7ruG6teG6o+G6p+G6oeG7rmbhuqHDo+G7rl3huqHhuq3hu65dPV3hu67huqFiI8Ot4buuIOG6ueG6p8Og4buu4bqn4bqhKOG6p+G7rj3huqPhu67Dojzhuqfhu67huqckw7Thu67DoDzhuqfhu65YVOG7tOG7rsOt4buV4buuIMOp4bqnw6BV4buu4butbOG7h13hu65b4bqjNsOt4buuXcSR4buuw4Iww7Thuqcj4buu4bqmw6DDrMO0YeG6p+G7rsOiJOG7ruG6p8OgbOG7geG6o+G7rl3huq3huqfhu65daiPhu65Hw6wq4bqnw6Dhu67DjWjhuq9U4buuw63huqHhu4HhuqPhu67DoOG6oyPhuqfhu65nw6wj4buuICbhu67DreG6u+G7rl3huqFtXeG7ruG6p+G6oeG6ozfDrOG7ruG6oeG6rSXDreG7riDhurnhuqfDoOG7ruG6p+G6oSjhuqfhu6494bqj4buu4bqhbOG6v+G6p8Og4buu4buNN+G7rmfDrDXhu67huqFsw6rhuqfDoOG7rl1r4bqnw6Dhu67huqfhuqFs4buu4bq14bqhOmbhu65dKuG7ruG6p2zhur9dVeG7rsON4bqj4bqnVOG7rirhuqfhuqFS4buu4butTeG7q+G7ruG7jOG6ouG7t8ON4bumL2bFqA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết