Cập nhật:  GMT+7
4bqqVeG6vOG6uOG7kOG7sEghIeG6osOJO8O6w5oo4buw4buUw4lCacOaSeG7rOG6uOG7mOG7tuG7kOG6uMSR4bu04buuVOG6uEjhu67hurgoxajhu65V4bq4dUjhu7BIM0jhu67hurgoTOG7rlThurjDlEvhu65U4bq44buqVeG7lOG7ruG6uOG7kFVW4bq4w6nhu7jhu67hurhkw5rhu6Lhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJExSOG6uOG7qlXhu44p4bq4LCnhu7bhu5Dhurgo4bue4bq4bkjhurhuSDbhuqovVeG6vELhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7w63hu5RI4buSw4lC4bqsc8O64bqo4bq4LeG6uMOzVUvhu6zhurhUVzvhurg7VcOS4buu4bq4VMOaPDvhurjhu5g64bq4w5TDjOG7ruG6uG7DjVbhurhUw5rhu4rDmuG6uCwpNuG7nijhurjhu6pVV+G6uOG7qlXEqOG7ruG6uDPhu6Dhurjhu64kw5rhurghw5rhu65V4bq4VVbDjCjDguG6uOG7kOG7tOG7rlThurgoSeG7kMOC4bq4MyBI4bq4LClI4bq4w6nhu7jhu67hurhkw5rhu6Lhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJExSOG6uOG7qlXhu44p4bq4LCnhu7bhu5Dhurgo4bue4bq4bkjhurhuSDbDguG6uGRA4bq44buYQMOa4bq4ZMOa4bui4buu4bq4O1VY4buuVOG6uHMp4buK4buuVOG6uMO6LuG7puG6uOG7mOG7iOG6uChM4buuVOG6uMOp4bu44buu4bq4xJHhu7Thu65U4bq4SOG7ruG6uMSRMUjhurjhu6pV4buOKeG6uCwp4bu24buQ4bq4KOG7nuG6uG5I4bq4bkg2w4Lhurgoxajhu65V4bq4dUjhu7BIM0jhu67hurjhuqxuw41W4bqo4bq4KF0q4buuVOG6uC7DjVbhurjDlEhW4bq4LClI4buuVeG6uOG7klZI4buuVeG6uCguw4zDmuG6uMOUS+G7rlThurghSijDguG6uCgu4bum4bq4VMOaSeG6uCgu4bui4buu4bq4w4rhurrhurgoLsOaUCnhurjhu5jhu7jhu65U4bqk4bq4deG7tuG6uCjDmuG7oOG7ruG6uCgu4bui4buu4bq44buYXSbhu5DhurgoLsOZ4buQVeG6uCgg4bq44buuVCnhu7jhu67hurgsKcOh4bq4KMSo4buuVOG6uFTDmkjhurgh4buK4buu4bq4NSnDkyjhurgzw43hurjhu5BJ4buu4bq4w5RAw4Lhurjhu5BVw5rhu57hu67hurghxq/hurgoLlbhu65U4bq44buYJOG7ruG6uDPhu6bhurgoMOG6uOG7rlQpNlDhu67hurjhu5hX4buuVOG6uFRXO+G6uCgg4bq44buwXSThu65Uw4Lhurg7VXvhurjhu5DDkzvhuqThuqovO0Lhuqo74bq44buQ4buwSCEh4bqiw4k7ZFbhu5I2w4lC4bqqKEjDlOG7sOG7lOG6uCEoNuG7sOG7lOG6osOJ4busSC5Uw5rhu67hurLDijs14bq4SCkoVsOJQuG6qiguQuG6qijhu5JC4bqqw5rhu6xU4bq4SOG7sCjhuqLDicOJ4bq4NMOa4buSKFXhuqLDieG7gOG6uuG6usOJ4bq4VeG7lMOaVFUo4bqiw4nhu4bhu4DhurzDieG6uCEu4buQ4bqiw4nhurhVKCg74bqyLy/DlEhWLClI4buuVCguw5rhuqQz4buuLztWLihI4buwIS/hurovw7ouKVbhu65ULClI4buuVFXDmuG7lDsv4bq64bq8VeG6usOKw5rhu5Thurrhu67hurjhuqzhurzhur7huqjhuqThu6g7VMOJL0LhuqovKOG7kkLhuqovKC5C4bqqKC5C4bqqKOG7kkLDqcOMw5rhurgoSeG6uHJVKeG6uHjEqOG7rsOC4bq4acOaSeG7rOG6uOG7mOG7tuG7kOG6uMO6NuG6uMOg4buu4bq44buuw5rhu65V4bq4KMWo4buuVeG6uHVI4buwSDNI4buu4bq44bqsbsONVuG6qOG6uChM4buuVOG6uMOUS+G7rlThurjhu6pV4buU4buu4bq44buQVVbhurjhu5jDjMOa4bq44buSw5pQ4buu4bq44buQVcWo4bq4VSk24bq4w6nhu7jhu67hurhkw5rhu6Lhu67hurg7VVjhu65U4bq4xJFtc8O64bq4bkjhurhuSDbhuqovKOG7kkLhuqovKC5C4bqqLyhIw5Thu7Dhu5RCw6ldJuG7kOG6uMOUw5rhu54ow4LhurjDqeG7uOG7ruG6uGTDmuG7ouG7ruG6uDtVWOG7rlThurjEkTFI4bq44buqVeG7jinhurgsKeG7tuG7kOG6uCjhu57hurhuSOG6uG5INsOC4bq4ZEDhurjhu5hAw5rhurhkw5rhu6Lhu67hurg7VVjhu65U4bq4cynhu4rhu65U4bq4w7ou4bum4bq4M8ON4bq4w6nhu7jhu67hurjEkeG7tOG7rlThurhI4buu4bq4xJExSOG6uOG7qlXhu44p4bq4LCnhu7bhu5Dhurgo4bue4bq4bkjhurhuSDbDguG6uCjFqOG7rlXhurh1SOG7sEgzSOG7ruG6uOG6rOG6uG7DjVbhuqjhurjhu7DDjeG6uFVIw5rhurjhu5gk4buu4bq4M+G7puG6uOG7mMOSKeG6uCjDmuG7ouG7ruG6uCgu4bui4buu4bq4KCk24bue4buu4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmuG6uFTDmjJI4bq4KMWo4buuVeG6uHMp4buK4buuVOG6uMO6LuG7puG6uDMlw5rhurgoxajhu65V4bq4dUjhu7BIM0jhu67hurgzw43hurh1SDNI4buu4buuSOG7qlXhu5Qo4bq44bqsbsONVuG6qOG6uCgj4bq44buQVSLhu5Dhurjhu6rhu54o4bq44buuVFXGr0jhuqThurjDulUqw5rhurhUw5pI4buu4bq4LClI4bq4VUjDmuG6uOG7mCThu67hurgz4bum4bq44buY4buI4bq4KFVdKuG7rlThurg1KTbhu6Lhu67hurgoLkhW4bq44buYI8Oaw4LhurgoVeG7tOG7rlThurjDlElW4bq4KOG7pOG7rlXhurhV4buk4buuVeG6uOG7sMOa4bui4buu4bq4LClI4buu4bq4VUjDmuG6uMOU4bui4buu4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmuG6tOG6uDtV4bu2w5rhurhVJjvhurjhu5jDkynhurgoLkjhu65V4bq44buuVMSo4buu4bq44buQVUzhu67hurhVw5pQKeG6uCwp4buK4bq44buQSeG7kOG6uFVWw4wo4bq44buYQOG7rlThurjhu6wpSOG6uMOUSeG7ruG6uChVKeG7tuG7kOG6uOG7riPDguG6uOG7kFXDkyjhurjhu6xI4bq4KDw2w4Lhurg1T+G7rOG6uOG7kEjhu65V4bq4NU/hu6zhurjhu5Bdw4Lhurgzw5rhurg7VcOM4bus4bq4O1VJO+G6uOG7sCnhu4wo4bq4VUjDmuG6uMOU4bui4buu4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmuG6tOG6uOG7mOG7jjbhurjhu6zDjOG7rlXhurgoKTbhu6Lhu67hurgoLik24bug4buu4bq44buQVVbhurjhu65VT+G7ruG6uOG7kk/hu67hurhVSMOa4bq4w5Thu6Lhu67hurjDlMOa4bui4buu4bq4VMOaJcOa4bq44buQVcOTO+G6uFXDjeG7rlXhurgzw43hurgoVTDhu5DhurhVw5pQ4buu4bq44buuVFXDmuG7ouG7rOG6uMOtw5pQO+G6uOG7mOG7puG7rlXhurgsKTbhurjhu5BV4bue4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmuG6uHjDmlAo4bq4w7NI4busLeG6uG7DjVbhurThurgoVUjhu6zhurjhu6xdKeG6uOG7kFVW4bq44buQw5M74bq4fTbDguG6uOG7kFXDmeG7rlXhurgsKTbhu6Dhu67hurjhu5jhu6ZI4bq4O1VdJOG7rlThurhVSMOa4bq4w5Thu6Lhu67hurjhu65P4buuVOG6uOG7kEhW4bq4VcOaUCnhurgsKeG7iuG6uOG7quG7nijhurjhu65UVcavSOG6uMOU4buK4buuLeG6uMOU4buK4buu4bq4VUjDmuG6uMOU4bui4buu4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmsOC4bq4KMOMVuG6uOG7mMOa4bugKeG6uOG7qsOaUOG7ruG6uOG7kFVW4bq44buuVU/hu67hurjhu5JP4buu4bq4VUjDmuG6uMOU4bui4buu4bq4w5TDmuG7ouG7ruG6uFTDmiXDmuG6uFTDmjw74bq44buuVUgp4bq4O1VJKOG6uCguw5pR4buu4bq44buqw5rhu65V4bq4KOG7nsOC4bq4M8So4buu4bq4VVdIw4Lhurg14buI4bq4VUDDmuG6pOG6uGlVw5rhurjhu65V4buM4buu4bq44buuVTLhu65U4bq44buuPeG6uOG7sDDhu5Dhurjhu5hX4buuVOG6uFRXO+G6uCgu4bui4buuw4Lhurjhu65Uw4024bq44bq+4bq8L+G7hC/DiuG6uuG6vOG7hsOC4bq4w6nDjMOa4bq4KEnhurhyVSnhurh4xKjhu67DguG6uGnDmknhu6zhurjhu5jhu7bhu5DhurjDujbhurjDoOG7ruG6uOG7rsOa4buuVeG6uCjFqOG7rlXhurh1SOG7sEgzSOG7ruG6uOG6rG7DjVbhurjhuqjhurjhu5jhu4jhurgoTOG7rlThurhkS+G7rlThurjhu6pV4buU4buu4bq44buQVVbhurjDqeG7uOG7ruG6uGTDmuG7ouG7ruG6uDtVWOG7rlThurjEkTFI4bq44buqVeG7jinhurgsKeG7tuG7kOG6uCjhu57hurhuSOG6uG5INsOC4bq4ZEDhurjhu5hAw5rhurhkw5rhu6Lhu67hurg7VVjhu65U4bq4cynhu4rhu65U4bq4w7ou4bum4bqk4bq4w7rDmuG7rsOC4bq44buK4buuVeG6suG6uHLDreG7q+G7o8SR4bq4w7p0w7nDs2nhuqovO0I=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình
2015-07-31 05:29:23

(QT) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tăng cường phối hợp trong triển khai công tác gia đình. Nhờ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết