Cập nhật:  GMT+7
4bugM+G7pMOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqcOKNMOqw6AoVVBKJGvDmi7DreG6ozLDmiHDncOjw5pz4bql4bqjw5pz4bq3w5rDquG6u8SRw5rDqjNY4bqjM8OaIcOdw6PDmsOKM1bhuqMzw5rhuqM0feG6o8Oa4buJWMOjw5rhuqPhu7ThuqHDmuG7psOZ4bumw5nhu6AvM+G7pFDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXgoVi5VUOG7ouG6uMOK4buew5otw5rDijMow6PDmuG6uOG6v2tbw6rDmiE34bqjM8Oa4bq9w6LDmuG7pOG7rOG7qi/hurh1LcOKw4oyw5os4buFVsOaw4oz4buFw5rDqmdi4bqjMsOaczM14bqjM8Oaw6kz4buFxqDDmnPhuqXhuqPDmnPhurfDmsOgWMOa4bqh4bqnw6rDmsOq4bq7w6PhuqMyw5rhu6jDmiHDncOjw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTNWNMOaaiRrw5ouw63huqMyw5ohw53Do8Oaw6ozVuG6ozPDmuG6ozR94bqjw5rDqjMow6PDmnVdw5pX4bqjw5pqJGvDmi7DreG6ozLDmnXDncOjw5rDijNW4bqjM8Oa4bqjNH3huqPDmsOqw6NY4bqjw5rhurnhur/DoizDmjI0VjTDmiHDo1nhuqPDmuG7psOZ4bukxagt4bumw5nhu6bDmeG7muG7oC/DqVDhu6DDqcOaLMOgVuG6veG6veG7jlXDqXLDoy5rVVDhu6DDqlY7w6Aow5rhur3DqmvDoCjhu45V4bqhVuG6uzI04bqj4buU4bumw6lqw5pW4bq/w6rDo1VQ4bugw6rhurtQ4bugw6ouUOG7oDThuqEyw5pWw6DDquG7jlVVw5rEqTQuw6oz4buOVcav4buow5lVw5ozKDQyM8Oq4buOVeG7puG7ruG7rlXDmuG6veG6uyzhu45VM8Oqw6rDqeG7lC8vO1bDo+G6ueG6v1bhuqMyw6rhurs04bua4buJ4bqjL8Opw6PhurvDqlbDoOG6vS/DmS/DiuG6u+G6v8Oj4bqjMuG6ueG6v1bhuqMyMzQow6kvw5nhu6Qzw5nhu6Q0w5nFqChq4bq9w5rhu6LFqOG7nuG7mmHDqTJVL1Dhu6Avw6ouUOG7oC/DquG6u1Dhu6DDquG6u1Dhu6DDqi5Qw4ozVuG6ozPDmuG6ozR94bqjw5oz4bq/ayLhuqPDmiHDncOjw5pz4bql4bqjw5pz4bq3w5rDqibDqcOaw6Dhur9rIuG6o8Oaw6ozIMOaw6ozVsOj4bugL8OqLlDhu6Avw6rhurtQ4bugL8OqVjvDoChQdMOtw5rDoTRb4bqjxqDDmiFdw5pX4bqjw5rhur17w5ohZ2Qsw5rhurnhur9rW8Oqw5rDqiThuqHDmsOq4bq7NCDhuqPDmsOhM1Y0w5rhu4lYw6PDmuG6o+G7tOG6ocOa4bumw5nhu6Thu6jDmuG7iVjDmjPDo1jhuqPDmsOqM1jhuqMzw5rhu4lYw6PDmuG6o+G7tOG6ocOa4bumw5nhu6bDmeG7msOa4bqg4buDLMOaw6o0feG6v8OaLOG7g8Oaw6ozIMOaLOG7hVbDmnVdw5pX4bqjw5rDoFjDmsOqNFvDqcOa4bqjMybhuqPDmixXLMOaM+G6p8OaLiThuqPDmixnw5rhu4lYw5oyNFbDmiE24bqjM8Oaw6ozVuG6ozPDmuG6ozR94bqjw5pq4bq/4bqjMsOaw6kzw6PhuqMyxqDDmiHDo1jhuqPDmuG7iTR94bqjw5rhurtWw5ohw53Do8Oaw6Amw6nDmuG6ozIzNCLDqcagw5rhuq3huqPDmiE34bqjM8OaLOG6v+G6pyzDmuG6vcOi4bqjMsOaw6Ak4bq/w5ouWDThu5bDmmoka8OaLsOt4bqjMsOaM1nDmsOqKuG6ozLDmizhuqvDmuG6vcSRw5rDqjM0W8Oqw5prW+G6v8OaMjThu4HDqcOaLGfDmi4k4bqjw5rhuq3huqPDmiE34bqjM8OaLOG6v+G6pyzDmuG6vcOi4bqjMsagw5oyNOG7gcOpw5rhuqMyZ8OaLiThuqPDmjtX4bqhw5o7NCDhuqPGoMOaw6pZw6PDmuG7iTQiLMOaw6BY4bqhw5rhu4lYw5rDqjPhur/DmuG6ozMmw6nDmiwzw6PDmixXLMOaw6BWw6PDmiHhuqfhuqMyw5rDquG6u33huqPDmiHDncOj4buWw5rDquG6u+G6peG6ozLDmuG6oWI0w5rhu4lYw5o7w53Do8Oa4buJIsOa4bq7aeG6ozLDmsOpM+G6r+G6ozLDmjPhuqfDmsOq4bq7feG6o8OaIcOdw6PDmiEgw5o7w53Do8Oa4buJIsOa4bqh4bq1NMOaw6rhurtnY+G6ozLDmuG6vTThuqMzw5rDqjNXNMagw5o7w53Do8Oa4buJIsOaIVbDmi5Z4bqjMsOa4bq9NOG6ozPDmjPhurEsw5o7NCDhuqPDmuG6ozPhu7jhuqHDmsOpM1fDqsOaw6rhurs0IOG6o8Oaw6pn4bqr4bqjMsOaamjhuqMyw5rhu4liNMOaw6o0XeG6ocOa4bqj4bu04bqjMsagw5rDoGQ0w5rDqjNbw5os4buFVsOaIcOdw6PDmiFXw6nDmmjhuqMyw5osMzRb4bqjw5rDoGdkLMOaOzQg4bqjw5rhu4g0IsOqw5rhuqJW4bqhw5ohW+G6o8Oa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7psOZw5rhu4lYw5oyxIPDqcOaw6kzKuG6o8OaO8Odw6PDmuG7iSLDmjs0IOG6o8OaIcOdw6PDmizhu4VWw5rDiuG6rcOa4bq54bq/w6Is4buaw5rDiuG6u33huqPDmizhuqvDmuG6vcSRw5ohxIPGoMOaM+G6v2si4bqjw5ohw53Do8Oac+G6peG6o8Oac+G6t8Oaw6o0W8Opw5rDquG7gyzDmmoka8OaLsOt4bqjMsOaM1nDmsOqKuG6ozLDmiEgw5ohZ1bDmi4k4bqjw5rhurtWw5ohw53Do8agw5oh4bql4bqjMsOaw6ozYzTDmiFX4bqjM8OaMjRXw5rDoFk0w5rDoVvDqsOa4bq54bq/w53Dmizhu4VWw5ohZMOqw5ohZ1bDmi4k4bqjw5rhurtWw5ohw53Do8Oaw6ppw5rhuqPhu7ThuqHDmuG7psOZw5nhu6bDmiEgw5rhurvhu4HDqsOa4bq7VsOa4bqjM+G7i+G6ozLDmsOhNOG6ozPDmuG6ozIzNCLhuqHDmuG6ozPhu7jhuqHDmsOqM8OtLMOaMzQi4bqjw5rDqjNY4bqjM8OaLOG6teG6ozLDmiFdw5pX4bqjw5os4buFVsOaw4rhurvhur/huqMyw5pn4bqr4bqjMuG7msOacmdiLMOaISrhur/DmsOqM8OtLMOaMzQi4bqjw5ohXcOaV+G6o8agw5rDquG6u8Oj4bqjMsOa4bqj4bu04bqhw5rhu6bDmeG7pOG7qMOa4bqjWGvDmjPhur9rIuG6o8OaIcOdw6PDmnPhuqXhuqPDmnPhurfDmuG6vXvDmiFnVsOa4bukw5nDmjPhuqfDmi4k4bqjw5rhurtWw5ohw53Do8Oa4buJWMOaO8Oiw5rDquG6uzXDmuG7iVjDo8Oa4bukw5nDmizhu7ThuqPDmjPhuqfDmiFW4bqjMsOaIWdkLMOaaiRrw5ouw63huqMyw5rDquG6u33huqPDmiHDncOj4buaw5pyfeG6o8OaLFnhuqMzw5ohxIPGoMOaM+G6v2si4bqjw5osZuG6ozLDmsOpM8OiNMOaM2TDqcOa4buJYjTDmnMzNMOaLOG7gyzDmsOJM1fDqsOaw6rhurs0IOG6o8Oa4bqj4bq14bqjMsOaw6oz4bq14bqjw5rDqjjhuqMzxqDDmixXLMOaO1bhuqPDmuG6ozJY4bqjM8Oaw6A0feG6o8Oa4bq54bq/VuG6o8OaISDDmmpXLMOaITfhuqMzw5rDqjR94bq/w5osMzXDmjPhuqfDmuG7iVjDmjvDosOaw6rhurs1w5ouJOG6o8OaLGfDmsOq4bq7feG6o8Oaw6o04bqjM8Oaw6ozKuG6o8Oaw6kz4buHw5ozZMOpw5rhurnhur9rw5ozw6NZLDPDmizhu4VWw5ohw53Do8Oaw6rhurvDo+G6ozLDmsOqM2M0w5oyNFbhuqPDmsOqYjThu5rDmnXDncOjw5rDqjNW4bqjM8Oa4bqjNH3huqPDmsOgWMOaIcOdw6PDmsOqNH3hur/Dmjs0IOG6v8Oa4buJXcOaw6kzV8Oqw5rDquG6uzQg4bqjw5rDoTThuqMzw5rDqlstw5pq4buyw5oz4bqnNMOaMuG7tuG6o8Oa4buJYjTDmuG6ueG6v8OiLMOaw6kz4bqv4bqjMi3DmlbhuqPDmuG6ozThuqMzxqDDmsOq4bq7w6PhuqMyw5ohxIPDmsOgw60sw5rDoGdk4bqjMsOaw6ozVuG6ozPDmuG6ozR94bqjw5pq4bq/4bqjMsOaw6kzw6PhuqMyw5rhu4lYw5ohw6NY4bqjw5rhu4k0feG6o8Oaw6BYw5rhuqPhuq/huqMyw5osw6LDquG7msOadcOdw6PDmsOqM1bhuqMzw5rhuqM0feG6o8Oaw6BYw5o7NCDhur/DmsOqZ2ThuqMyw5rDquG6u+G6v2td4bqjw5rDqjPDouG6ozLDmizhu4VWw5rDqjNbw5ozIsOaw6rhurs+w5rhu4g0IsOqw5rhuqJW4bqhxqDDmsOqMyDDmjM0IuG6o8Oa4buJVjTDmsOq4bq74bqvxqDDmuG6vWgsw5rhuqFZ4bqjM8OaLOG7hVbDmsOqM1bhuqMzw5rhuqM0feG6o8agw5oh4bqnNMOa4bq54bq/JOG6o8OaauG6v+G6ozLDmsOhNSwzxqDDmuG6vT3huqPDmuG6vVjhuqMyw5ohw53huqHDmuG6ozMm4bqjw5rhuqMzNCLhuqHDmuG7ieG7g8Oaw6EzxIPDmsOhM+G7tOG6o8Oaw6pZNMOaITdWw5o7WOG6o8OaOzR94bqjw5oyNGI0w5ozw500w5ohw53Do+G7msOaw4kzJeG6o8OaISXhur/DmiFb4bqjw5rhuqPhu7ThuqHDmuG7psOZ4bumw5nGoMOaIcOdw6PDmnPhuqXhuqPDmnPhurfDmuG6vXvDmsOq4bq7xJHDmsOqM1jhuqMzw5ohw53Do8Oaw4ozVuG6ozPDmuG6ozR94bqj4buaw5rDijThuqPGoMOaw53huqMz4buUw5p4eeG7qeG6vsOad3nDsuG6onfhu6Avw6lQ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết