Cập nhật:  GMT+7
ẸỨFỂỜÝJ[[ẴỆ>ừỪ]ÝỠỆẺõỨJỪỂỲMỜỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂếỨỰỂõỨNẸ/ỨFẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>lỠJỢỆẺEũừÉỂ-ỂồƯLạỂF/Ỉ/GỄFÍCỂ]MỪỂừ:ỂỞỬỴỨỂứÒỜỂừ5ỂừỮỴỨỂũ"JỴƯỂE]ỨỮỂ]}ỒỴỂẳỪỂừ8CỂừ}ỪÙ"ỂủỨỶỴƯCỂũ"NỴƯỂừ}ỮÉCỂêJỴỂừ}ỮỂ[7ỂkỪKỶỂỨ?ỪỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂAỪÙ]ỂồJỲỂ]VỴỨỂ]:ỂỜỨ5ỜỂÝỦỂYỨJỪỂỲMỜỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂếỨỰỂõỨNDỂừỨJỲỂỢ7ỂÝỦỂỜỸỂỞ&ỴƯỂỜỨỰỂốJỪỂừỨ5ỜCỂựAừAừựCỂủỨỸỂếỨ2Ể]ỮỜỨỂựêồềỂ]VỴỨỂỜ0ỴƯỂỞMỪỂỢỪÙỴỂÝOỴỨỂỞMỶỂỜKỜỂ[)CỂỴƯLỴỨỂÝỪTỴỂ{"JỴBỂl@JỂ]Ứ4(ỴƯỂừỨỰỜỨỂừỨỪÙỴỂồỨ,ỴCỂếỨ2Ể]ỮỜỨỂl?ỪỂỞ&ỴƯỂừ}ỮỂ[7Ểừ}"ỴƯỂ4,ỴƯỂkỪKỶỂỨ?ỪỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂAỪÙ]ỂồJỲBỂỞMỪỂỢỪÙỴỂl?ỪỂỞ&ỴƯỂỜỨ5ỴƯỂỲỪỴỨCỂl?ỪỂỞ&ỴƯỂừ}ỮỂ[7ỂkỪKỶỂỨ?ỪỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂAỪÙ]ỂồJỲBỂêJỴỂừ}ỮỂ[7ỂkỪKỶỂỨ?ỪỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂỜKỜỂ]VỴỨCỂ]ỨLỴỨỂ]}ỶỴƯỂỴ4.ỜỂaLỂỨ,ỴỂFDỄỄỄỂƯỪ.ỪỂ]8Ể]}ỶỴƯỂaLỂỴƯỶLỪỂ]VỴỨDẸ/>ẺẸ>ỂỜÝJ[[ẴỆ>êỶỢạỆẺẸ]JỚÝỠỂ[]ạÝỠẴỆỲJ}ƯỪỴẪG>àỂJ"]ỶỆẺẸ]}ẺẸ]ỢẺẸỪỲƯỂJÝ]ẴỆỆỂáỪỢ]ỨẴỆIÍỄỆỂỨỠỪƯỨ]ẴỆHHỊỆỂ[}ỜẴỆỨ]]>Ẫ//ỚJỶ{"JỴƯ]}ỪDaỴ/>Ỷ}]JÝ[/Ễ/ừ}"ỶỴƯ{"JỴƯỨỪỠ>/ỄFỨỄGỪỠỄỴỂEỊÉDX>ƯỆ/ẺẸ/]ỢẺẸ/]}ẺẸ]}ẺẸ]ỢẺôỦỂỜ"ỴƯỂỴƯỨTỴỨỂếỨ4Ể]%ỴỂừỨỪÚỴỂỞ5ỜỂ}JỂƯỪ.ỪỂ]}4!ỴƯẸ/]ỢẺẸ/]}ẺẸ/]JỚÝỠẺệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂa.ỪỂỢJỴỨỂỨỪÙ"ỂếỨỰỂõỨNỂỜỨỰỴỨỂÝLỂ]%ỴỂỨỪÙ"ỂỜ2JỂệ5ỜỂừ:ỂYỨJỪỂ[,ỴỂừ:ỂỞỬỴỨỂứÒỜỂừ5ỂừỮỴỨỂũ"JỴƯDỂệỐạỂÝLỂFỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂ[J"ỂỊÍỂỴÓỲỂỲ.ỪỂỞ4(ỜỂ]:ỂỜỨ5ỜỂ]MỪỂũ"NỴƯỂừ}ỮDỂố1ỜỂỞỰỜỨỂỜ2JỂủỨỔ]Ể[7ỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂỞ4(ỜỂƯỸỪỂƯ#ỴỂ]}ỶỴƯỂHỂỜỨ9Ể“ừ"ạỤỴỂ>ỨỔ]Ể]}4!ỴƯ”CỂỜỸỂỴƯỨWJỂÝLỂỴƯ4!ỪỂà"Ồ]ỂƯỪJỂ]ỨỠỶỂủỨỔ]CỂỨ#ỜỂủỨỔ]ỂÝLỂỞỤỂ]ỨLỴỨỂủỨỔ]BỂaỪÙỜỂ]:ỂỜỨ5ỜỂ[7ỂYỪÙỴỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂỜỨỰỴỨỂÝLỂ]:ỂỜỨ5ỜỂ]"ạỤỴỂ]}MỜỨỂỜKỜỂƯỪ.ỪỂ]8Ểà"Ồ]ỂƯỪJỂỜỸỂỞ2ỂYỨNỂỴÓỴƯỂỞ4(ỜỂ]})Ể]ỨLỴỨỂỴỨ9ỴƯỂ]ỨLỴỨỂaỪTỴỂỜỨỰỴỨỂ]Ứ5ỜỂỜ2JỂừÓỴƯỂƯỪLCỂ]ỬỲỂỴƯ4!ỪỂYUỂ]Ứ6JỂỜỨỶỂkỪKỶỂỨ?ỪỂ]}ỶỴƯỂ]4,ỴƯỂÝJỪDỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂỜỸỂỲỎ]Ể]}TỴỂỲNỴỨỂỞỒ]Ểũ"NỴƯỂừ}ỮỂaLỶỂỴỨ9ỴƯỂỴÓỲỂỜ"*ỪỂ]ỨUỂYắỂÀmDỂũ"NỴƯỂừ}ỮỂỜ3ỴƯỂÝLỂỴ,ỪỂ]6ỴƯỂỨ"ỴỂỞ ỜỂỴTỴỂỴỨỪÚ"ỂỚỔỜỂếJỶỂ]ÓỴƯCỂừỨMỜỂỞ5ỜỂYãỂaWCỂÝLỂ}4!ỴƯỂỜ?]ỂỜ2JỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂ]}TỴỂỞỒ]ỂAỪÙ]CỂƯỸ>Ể>ỨỘỴỂÝLỲỂỴTỴỂỴỨ9ỴƯỂ]}JỴƯỂ[8ỂaLỴƯỂ[ỶỴỂỜ2JỂủỨỔ]ỂƯỪKỶỂAỪÙ]ỂồJỲCỂỢỶỂaỔạỂaỪÙỜỂ]:ỂỜỨ5ỜỂệMỪỂƯỪ.ỪỂỞLỴỂỴỨỌỲỂỞỤỂỢỬ"ỂỢÒ]ỂỞLỴỂỨỔ"ỂỨ#ỜCỂ]"ạỤỴỂ]}MỜỨỂÝ.>ỂYUỂ]Ứ6JỂÝLỂ[7Ể]ỪU>ỂỴ*ỪỂ]}"ạÚỴỂ]Ứ*ỴƯỂủỨỔ]ỂỨ#ỜỂ}MỴƯỂ}<ỂỞỸDỂừỪỴCỂNỴỨẪỂừlặồlỂôiẸ/>Ẻ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình
2015-07-31 05:29:23

(QT) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tăng cường phối hợp trong triển khai công tác gia đình. Nhờ...

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động

Giải quyết việc làm cho gần 6.000 lao động
2015-07-31 05:26:13

(QT) - 6 tháng đầu năm 2015, tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia việc làm và dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015, Sở Lao động - Thương binh & Xã hội Quảng Trị đã...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết