Cập nhật:  GMT+7
ĐỦỆẾỖWỊ>>ẰÊ(ũŨ{WỜÊEỉŨỊÝẾỔỊYẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾVỦ}Ế74ỖẾỏŨSYẾũ<}YỤẾ-ẾũỎaẾõỤ}aQYĐ/ỦỆEĐ(ẾỖWỊ>>ẰÊ(ĩỜỊƠÊECùũDẾ-ẾõỤĨaẾỄỆ/I/ỂỀỆGẨẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũ<}YỤẾ1?YỤẾ(Ủ=ŨẾỦ,(ẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũỰYỦẾ aẾù}KYỤẾũ<ỪẾ{*ẾỖỦ2ỖẾỦ%ŨẾYỤỦỪẾỤŨỊÝẾỔỊYẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾHẾ{ỦỈYỤẾỚÔ}ẾYMXẾỂỀỆGẾVỦ}Ế74ỖẾỏŨSYẾũ<}YỤẾ–ẾũỎaẾõỤ}aQYẾCỖ"XẾ{ỦŨẾỚ}ỊẾ>=ẾỄDẪẾẻỈỖẾỚ$YỤẾỖỦƯẦẾĩĨẾõỤỶỖẾẻỦŨRYẨẾưỵũvẾêKYỤẨẾúỦỲẾũ<1.YỤẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũ<}YỤẾ1?YỤẬẾúỦỊYẾêỨYỦẾũ>ẰÊ(ẹÝƠaÊEĐ{ỊỔWỜẾ>{aWỜẰÊXỊ<ỤŨYẦỂ(9ẾỊ}{ÝÊEĐ{<ỖẰÊỦ{{(Ầ//ỔỊÝ)}ỊYỤ{<ŨẪ7Y/(Ý<{ỊW>/Ề/ũ<}ÝYỤ)}ỊYỤỦŨỜ(/ỀỆỦỀỂŨỜỀYẾCỆGDẪỮ(ỤÊ/EĐ/{ƠEĐ/{=ẾỄẪẾê$YỤẾỖỦƯẾXÝYỤẾX}=YẾỖỈỖẾỚJŨẾỔŨU}Ế{ƯỖỦẾỖ4ỖẾ{ỦKÝẾW}ỐYẨẾ{<ỊÝẾỚ*ŨẨẾỖỦŨỊẾ>ỠẾVŨYỦẾYỤỦŨTXẾỖ0YỤẾYỦ1ẾVãẾYMYỤẾYỤỦŨT(Ế7"Ế7SẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾ7ĨẾYỦŨTXẾ7"Ế(ỦỴYỤẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẾỤŨ6ỊẾỖỈỖẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾỚUẾù}KYỤẾũ<ỪẾỖỲẾỖ?ẾỦ%ŨẾỦỶỖẾ{Ố(ẪẾHẾ{ỦỈYỤẾỚÔ}ẾYMXẨẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẾỖ"XẾ{ỦŨẾỚ}ỊẾ>=ẾỄẾỚLẾ9ỎaẾƠ4YỤẨẾỔỊYẾỦĨYỦẾỆÍÍẾ7MYẾỔKYẾWLYỦẾỚJÝẨẾỖỦỰẾỚJÝẾYỦOXẾỖ"Ế{ỦUẾỦỲỊẾỖỈỖẾ7MYẾỔKYẾỖ ỊẾũ<}YỤẾ1?YỤẾ7SẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẬẾ{Ủ1;YỤẾ9}aQYẾ{ỦỜÝẾƠ@ŨẨẾ{ŨR(ẾYỦỐYẾ{Ủ#YỤẾ{ŨYẨẾ{*YỤẾỦ,(Ế{ỨYỦẾỦỨYỦẾỊYẾYŨYỦẾỖỦƯYỦẾ{<ỪẨẾ{<Ố{Ế{4ẾỊYẾ{ÝĨYẾ9LẾỦ%ŨẨẾVỪ(Ế{Ủ;ŨẾ{ỦỊXẾX1}Ế7:ŨẾỖỈỖẾỖÕ(Ế aẾỔŨTYẾ(ỦỈ(Ế(ỦỴYỤẾYỤ3ỊẨẾỚÕ}Ế{<ỊYỦẨẾYỤMYẾỖỦÓYẾỖỈỖẾỦÝJ{ẾỚ%YỤẾỤỎaẾ<=ŨẨẾ(ỦỈẾỦÝJŨẾỖ ỊẾỖỈỖẾ{ỦRẾW4ỖẾ{Ủ]ẾỚỪỖỦẨẾVỦ#YỤẾỚUẾ9KaẾ<ỊẾ{ỨYỦẾ{=ẾỄẾỖỴYẾWĨXẾ{={ẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾỦ1:YỤẾƠỘYẨẾVŨUXẾ{<ỊẨẾỤŨỈXẾ>Ỉ{ẨẾ{ỦỒXẾỚỪYỦẾYỦỎYẾ>4Ế{ỦỜÝẾ(ỦỎYẾỖÕ(ẬẾ{ŨR(ẾỖ#YỤẾƠỎYẾ7ĨẾ95ẾWáẾỚ?YẾ{Ủ1ẬẾỖỦ ẾỚ%YỤẾ9ỎaẾƠ4YỤẾ7ĨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾ)}aẾỖỦRẾ(Ủ=ŨẾỦ,(ẾỤŨ6ỊẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũỰYỦẾ aẾ7:ŨẾỖỈỖẾỖ?Ế)}ỊYẾWŨQYẾ)}ỊYẬẾ{ỦỊXẾX1}Ế(ỦỈ{ẾỦŨTYẾ7ĨẾ95ẾWáẾỖỈỖẾ7"Ế7ŨTỖẨẾ7"ẾỈYẾ7SẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾ7ĨẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤ…ẾõỦŨTXẾ7"ẾHẾ{ỦỈYỤẾỖ}=ŨẾYMXẨẾỚỒaẾXJYỦẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ)}ỈYẾ{<ŨT{ẨẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾỖỈỖẾYỤỦỪẾ)}aR{ẨẾỖỦỰẾ{ỦỪẾỖ ỊẾũ<}YỤẾ1?YỤẾỖ0YỤẾYỦ1ẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾ7SẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾỚKXẾỔKÝẾỊYẾYŨYỦẾ{<Ố{Ế{4ẨẾỊYẾ{ÝĨYẾ9LẾỦ%ŨẾ7ĨẾ(ỦỴYỤẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẾ{<ÝYỤẾ{ỨYỦẾỦỨYỦẾX:ŨẪẾũ*ẾỖỦ2ỖẾỖỈỖẾỚ,{ẾỖỊÝẾỚŨUXẾ{ÕYẾỖ#YỤẨẾ{<ÕYẾỈ(Ế{%ŨẾ(ỦJXẨẾỚKXẾỔKÝẾỊYẾYŨYỦẾ{<Ố{Ế{4ẨẾỊYẾ{ÝĨYẾ9LẾỦ%ŨẨẾỤŨỊÝẾ{Ủ#YỤ…ẾỚÓỖẾỔŨT{Ế{<ÝYỤẾ{Ủ;ŨẾỚŨUXẾ{<1:ỖẨẾ{<ÝYỤẾ7ĨẾ>Ị}ẾVỦŨẾƠŨÚYẾ<ỊẾỚJŨẾỦ%ŨẾỚKYỤẾỖỈỖẾỖÕ(Ế{ŨRYẾ{:ŨẾêJŨẾỦ%ŨẾWÔYẾ{Ủ2ẾỹjjẾỖ ỊẾêKYỤẪẾũŨR(Ế{"ỖẾỚỒaẾXJYỦẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾVRẾỦÝJỖỦẾ{ỦŨẾỚ}ỊẾỖỦ}aQYẾỚSẾ7SẾ(ỦỈ{ẾỦŨTYẨẾ{ỦỊXẾX1}ẾỚSẾ9}Õ{ẾỖỈỖẾ7"Ế7ŨTỖẨẾ7"ẾỈYẾ7SẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾ7ĨẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẾƠÝẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũ<}YỤẾ1?YỤẾ(ỦỈ{ẾỚ%YỤẪẾũỐ(Ế{<}YỤẾỚỒaẾXJYỦẾ{}aQYẾ{<}aSYẨẾ(Ủ*ẾỔŨRYẨẾYỎYỤẾỖỊÝẾYỦỐYẾ{Ủ2ỖẾ{ÝĨYẾ9LẾỦ%ŨẾ7SẾỖỦ Ế{<1?YỤẾỖ ỊẾêKYỤẨẾ(ỦỈ(ẾW}Ố{ẾỖ ỊẾõỦĨẾY1:ỖẾ{<ÝYỤẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ(ỦỴYỤẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẪẾũMYỤẾỖ1;YỤẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ{ỦỊYỦẾ{<ỊẨẾ{ŨR(ẾỖ#YỤẾƠỎYẨẾỤŨKŨẾ)}aR{ẾVỪ(Ế{Ủ;ŨẾỚ?YẾ{Ủ1ẾVỦŨR}ẾYJŨẨẾ{=ẾỖỈÝẾỖ ỊẾỖ#YỤẾƠỎYẪẾòŨTYẾ{ÝĨYẾ{*ẾỖỦ2ỖẾỔ%ẾXỈaẨẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾỖỈYẾỔ%ẾỖ ỊẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẪẪẪẾũJŨẾỦ%ŨẾYỤỦỪẾỤŨỊÝẾỔỊYẨẾỚJŨẾƠŨTYẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẾỚSẾ9}Õ{Ếẹ%ẾẻỦƯYỦẾ{<ỪẨẾẹỊYẾẻỦỰẾỚJÝẾũ<}YỤẾ1?YỤẾ7SẾ(ỦỴYỤẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẾỖỈỖẾVŨRYẾYỤỦỪẾYỦ1ẦẾù}aẾỚỪYỦẾỖ"Ế{ỦUẾỚ$YỤẾỖỦƯẾẹƯẾ{Ủ1ẾỖÕ(Ế aẾ{<4ỖẾ{ŨR(Ế(Ủ"Ế{<ỈỖỦẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ(ỦỴYỤẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẪẾủ:XẾỔỊYẾỦĨYỦẾ)}aẾỚỪYỦẾ7SẾỖỦRẾỚ%Ế(Ủ"ẾỖÕ(Ế{<ỈỖỦẾYỦŨTXẾ{<ÝYỤẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾ(ỦỴYỤẨẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẾ7ĨẾ(Ủ"ẾỖÕ(Ế{ỦỎXẾYŨQYẾ{ỦỜÝẾYỤỦSẾYỤỦŨT(ẾỚ=ŨẾ7:ŨẾỖỈYẾỔ%ẪẾỹỜXẾ9Ợ{Ế{ỦĨYỦẾWỐ(ẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾ{Ủ}%ỖẾỖÕ(Ế aẾỖÕ(ẾỦ}aTYẬẾỖ"Ế{ỦUẾỦỲỊẾYỦŨTXẾ7"Ế7ĨẾ)}aSYẾỦJYẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẪẾũMYỤẾỖ1;YỤẾ{Ố(ẾỦ}ÕYẾYỤỦŨT(Ế7"ẨẾ{*ẾỖỦ2ỖẾỦ%ŨẾ{ỦKÝẨẾ{<ỊÝẾỚ*ŨẾVŨYỦẾYỤỦŨTXẾ{ỦỜÝẾ{3YỤẾỖỦ}aQYẾỚSẾYỦOXẾYỎYỤẾỖỊÝẾ{<ỨYỦẾỚ%ẾỖỦÝẾỚ%ŨẾYỤ0ẾỖỈYẾỔ%ẾWĨXẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦ…ẾòR{ẾW}ỐYẾỦ%ŨẾYỤỦỪẨẾỚ$YỤẾỖỦƯẾĩĨẾõỤỶỖẾẻỦŨRYẨẾúỦỲẾũ<1.YỤẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũ<}YỤẾ1?YỤẾỚỈYỦẾỤŨỈẾỖỊÝẾVR{Ế)}KẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾYỦŨTXẾ7"ẾỖ ỊẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẾVỦ}Ế74ỖẾỏŨSYẾũ<}YỤẾ–ẾũỎaẾõỤ}aQYẨẾỚ$YỤẾ{Ủ;ŨẾ{ŨR(Ế{Ủ}ẨẾỤỦŨẾYỦỐYẾ7ĨẾ>PẾ{Ố(ẾỦ,(ẾYỦ6YỤẾVŨRYẾYỤỦỪẨẾỚSẾ9}Õ{ẾỖ ỊẾỖỈỖẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾ{<ỨYỦẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾũ<}YỤẾ1?YỤẾ9ỜXẾ9Ợ{ẨẾỤŨKŨẾ)}aR{ẪẾũỦỜÝẾỚ$YỤẾỖỦƯẨẾVỦ}Ế74ỖẾỏŨSYẾũ<}YỤẾ–ẾũỎaẾõỤ}aQYẾWĨẾỚỪỊẾỔĨYẾỖỦŨRYẾW1,ỖẾ)}ỊYẾ{<ỶYỤẾ7ỨẾ7ỐaẾ{Ủ;ŨẾỤŨỊYẾ{:ŨẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾ{ỰYỦẨẾ{ỦĨYỦẾ aẾ{<ÝYỤẾVỦ}Ế74ỖẾỖÔYẾỔỈXẾ>Ỉ{ẾVRẾỦÝJỖỦẾYỦŨTXẾ7"ẾỖ ỊẾYMXẾỂỀỆGẨẾỚ$YỤẾ{Ủ;ŨẾỖỦ ẾỚ%YỤẾỔ*Ế>}YỤẾYỦŨTXẾ7"Ế{ỦỜÝẾ{ỨYỦẾỦỨYỦẾ{Ủ4ỖẾ{RẾ{3YỤẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾỚUẾ{<ŨUYẾVỦỊŨẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỖỲẾỦŨT}Ế)}KẾYỦŨTXẾ7"ẾYỦ6YỤẾ{ỦỈYỤẾỖ}=ŨẾYMXẨẾYỦÕ{ẾWĨẾ{Ủ;ŨẾỚŨUXẾƠŨÚYẾ<ỊẾêJŨẾỦ%ŨẾêKYỤẾỔ%ẾỖÕ(ẾỦ}aTYẨẾ{ỰYỦẾ{ŨRYẾ{:ŨẾêJŨẾỦ%ŨẾWÔYẾ{Ủ2ẾỹjjẾỖ ỊẾêKYỤẪẾẹỊYẾõ%ŨẾỖỦƯYỦẾỖỈỖẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾỖÔYẾ{Ố(Ế{<}YỤẾWĨXẾ{={ẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾVŨUXẾ{<ỊẨẾỤŨỈXẾ>Ỉ{ẨẾYNXẾỔN{Ế{ỨYỦẾỦỨYỦẾ7SẾ7ŨTỖẾ{Ủ4ỖẾỦŨTYẾỖỈỖẾỖỦ Ế{<1?YỤẨẾYỤỦỪẾ)}aR{ẨẾỖỦƯYỦẾ>ỈỖỦẨẾ(ỦỈ(ẾW}Ố{ẾỖ ỊẾêKYỤẾ7ĨẾõỦĨẾY1:ỖẾ7SẾỖ#YỤẾ{ỈỖẾY%ŨẾỖỦƯYỦẾ7ĨẾ(ỦỴYỤẾỖỦ=YỤẾ{ỦỊXẾYỦ0YỤẨẾYỦÕ{ẾWĨẾ{<ỈỖỦẾYỦŨTXẾYỤ1;ŨẾỚ2YỤẾỚÔ}Ế{JŨẾX%{Ế>=ẾYỤĨYỦẨẾỚỪỊẾ(Ủ1?YỤẾ{

 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình

Đông Hà: Trên 25 câu lạc bộ gia đình
2015-07-31 05:29:23

(QT) - Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn thành phố Đông Hà (Quảng Trị) đã tăng cường phối hợp trong triển khai công tác gia đình. Nhờ...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết