Cập nhật:  GMT+7
xq/Do1lXIOG6pyTDrMOs4bueVmjhu4rEg+G7i+G6pzJW4buodibEg1fDo+G6vcSDV3Y/4bqp4bqjVyLhur1Xw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV+G6p3vhuqlX4buLw6NvV+G7kMOVxILDmlfhuqnDo8SDYeG6rVfhuqXhu5VXw51YWeG7tlctV8OdWMOdWMavL8OjWeG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaMODMiQwVuG7qOG7pknhu4rFqFctV8ODw6nhuq1XaeG7iSRX4buyLyMvw51YWeG7tsOaV3Y/4bqp4bqjVyLhur1Xw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV+G6p+G6q+G6qeG6o1fhu4vDrWThuqnhuqNX4buLw6pXIMOjbyBXdibEg1fDo+G6vcSDVzEmxINXIsSDw6Hhu4lX4bqne+G6qVfhu4vDo29X4buQw5XEgsOaV+G6qcOjxINh4bqtV+G6peG7lVfDnVhZ4bu2LcOdWMOdWMOZV3Y44bqpVzDDslfDtSpXIMOj4bqzVzEm4bqrVzEmxINXw6Phur3Eg1cgYlcgJSBXMeG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9UV+G6pjdXw4Phu4/hu4lXSMOjxKkgw5pX4buIw5Xhu4pOV3Y/4bqp4bqjw5pX4bux4bqvV+G7i8Ojblfhu4rhurPhuqnDo1ds4buTw5pX4butw6NsV+G7i+G6tyDDo1fDg3bhuqjhu69X4buL4bqz4bqpw6NXSeG7iT/huqnhuqNX4buKw63hurdVV0jDoybhuq1Xdm8gV+G7rcOjPOG7icOaV0jDo2JX4bux4bqvV+G7i8Ojblfhu4rDo27hu4PhuqnhuqNX4buLw63DsiBX4buK4bqz4bqpw6NXbOG7k1VX4bqo4bqj4buJ4buTw6DhuqlXdm8gV+G7rcOj4bqv4bqpw6PDmldIw6NiV+G7seG6r1fhu4vDo25X4buK4bqz4bqpw6NXbOG7k8OaV+G7rcOjbFfhu4vhurcgw6NX4buI4bux4bqo4buvV+G7i+G6s+G6qcOjVVfhuqjhuqPhu4nhu5PDoOG6qVfDlTvhuqlXw4Nq4bqp4bqjw5pXSMOjYlfhu7Hhuq9X4buLw6NuV+G7iuG6s+G6qcOjV2zhu5NVVyAlIFcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6r1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhu7Ek4bqpV+G7isOjbuG7g+G6qeG6o1fDtWtX4buK4bqz4bqpw6NXbOG7k8OaV+G7isOjbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDrcOyIFfDg3bhuqjhu6/Dmlfhu4jhu7Hhuqjhu6/Dmlfhu4jhu7Hhuqzhu4rhu4pJw5XhuqhX4buL4bqz4bqpw6NVV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1cgJSBX4buxJOG6qVd2P+G6qeG6o1fhu4rhurPhuqnDo1ds4buTw5pXw5U74bqpV2jDo2PhuqnhuqNX4buI4bux4bqo4buvV+G7i+G6s+G6qcOjVVfhuqw0V8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XJOG6qcOjV8OjauG6qeG6o8OaVyAlIFcx4buB4bqpV8O14bq3V+G6p8OyIFfhuqdu4buF4bqp4bqjV8O1bVfhu4vDrSThuqnhuqNX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpVyBq4bqp4bqjV8Od4bu24bu4VzEmxINXIsSDw6Hhu4lXMSbEg1cwxINh4bqpVyDDo+G6q1fhu7LDmVlZ4bu4VzE/4bqp4bqjV8O1xIM34bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7i+G6qyrhuqlXdj/huqnhuqNXIuG6vcOZxq8vaOG7qMavaFcg4bqnJMOsw6zhu55WaOG7seG6qzDhu5NW4buoxq/hu4skIuG6pzJXw6zhu4vhu5Phuqcy4bueVuG6rSTDreG6o8SD4bqpVMOdaOG7kVck4buJ4buL4bqrVuG7qMav4buLw63hu6jGr+G7izDhu6jGr8SD4bqt4bqjVyThuqfhu4vhu55WVlfDtMSDMOG7i8Oj4bueVuG7tOG7tlhWV8OjMsSD4bqjw6Phu4vhu55Ww50j4bu2VlfDrMOtIOG7nlbDo+G7i+G7i2hULy8iJOG6q2nhu4kk4bqp4bqj4buLw63Eg8OZw7XhuqkvaOG6q8Ot4buLJOG6p8OsL1gv4buKw63hu4nhuqvhuqnhuqNp4buJJOG6qeG6o8OjxIMyaC9YWcOjWFnEg1jhu7Iy4buRw6xX4bumWUDFqMOZw6Jo4bqjVi/hu6jGry/hu4sw4buoxq8v4buLw63hu6jGr+G7i8Ot4buoxq/hu4sw4buoduG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9X4bqo4bqj4buJ4buTw6DhuqlXw5U74bqpV8ODauG6qeG6o8OaV0jDo2JX4bux4bqvV+G7i8Ojblfhu4rhurPhuqnDo1ds4buTV2jDoyXhu4tXIsSDw6Hhu4lX4buLJsSDV3YmxINXw6Phur3Eg1d2P+G6qeG6o1ci4bq9V8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFfhuqnDo8SDYeG6rVfhuqXhu5VXw51YWeG7ti3DnVjDnVhXLVdw4bqpw6NUV+G7isOD4buf4bqow4NX4buvTeG6qOG6osavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMavL+G7iyQi4bqnMuG7qOG7sSXhuqtXICXhuqtXIGwkV+G7sSThuqlXIMOjPmhXw6Mq4bqpw6NXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlX4buLw63hurHhuqnDo1ciKuG7k1fhu4smxINXMSbEg1fDo+G6vcSDV+G6qTfhu4lXw61lVFfhu4rDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqjhuqPDo+G6t1dp4buJ4buTOOG7i1d2JsSDV8Oj4bq9xINXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4Nu4buH4bqp4bqjV8ODYiRX4bqne+G6qVfhu4vDo29X4buQw5XDmlfhuqnDo8SDYeG6rVfhuqXhu5VXw51YWVgtV8OdWFnhu7ZX4buLw63huqvhuqnhuqNXIuG6ucSDVyA/4bqpw6NX4buL4bqx4bqpw6NXw6PhurHhuqnDo1fhuqXEg+G6qcOjV+G7izhX4buLw6M4V+G6o8SD4buHxINXw7UqV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G6qW7hu4cgVzDEg8Og4bqpVyLEgzjhuqlXaMOjbyBX4buLJmjDmlfhuqnDo27huqnhuqNXMW7hu4UgV8Osw7JXaeG7iSThuqlX4buLPOG6rVfDo+G6v1fhu4vDreG7hVcgbCRX4buKw63hu4nhuqnhuqNXbuG7geG6qeG6o8OaV8Osw7JXIMOj4bqzVzEm4bqrV8OsPOG7iVfDrCXhu4vDmlfhuqXhurdoV+G7i8Oj4buDxINXIGwkV+G7i+G6s+G6qcOjw5pXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDtSpX4bqpw6M84bqpVzA84bqpVyAlIFcwPOG6qVfhu4vhur0gV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOlcx4bqrKuG6qVfhuqU44buLV+G6qeG6v1fhuqfDsiBXaMOjPuG6qVcxPuG7icOaV8O1buG7heG7i1dp4buJJFfhuqXDo2JX4bqlw6M74bqpw5pX4buLw6MlIMOjV+G7i8OjbyDDmlcxJuG7i1cxbuG7hSBX4bqpw6Phu4/huqnhuqNX4bqlOOG7i1dp4buJP1dp4buJJOG6qVfhu4vDrWThuqnhuqPDmVfhu4rDrTfhuqlX4bqn4bq14bqpw6NXw7XDsiBX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4w5pXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlXw4Nu4buH4bqp4bqjV8ODYiRXMTpXIiThuqlXw6Mq4bqpw6NX4bqpw6PEgznhu4lXIMOjbFfhu4vDrW7hu4HhuqnhuqNXw7U5V+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqThu4ot4buQw4NVV+G6qOG6o8Oj4bq3V2nhu4nhu5M44buLV8O1OVfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlXIDzhu5NXIMOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaMOaVyA84buTVyAk4bqrV8Os4buJV+G7i8OtN+G6qVcx4bq3JFciKuG6qVVX4bqo4bqjw6PhurdXaeG7ieG7kzjhu4tXw7U5V+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1fhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1fhuqnDqeG6qeG6o1fhu4vDo8Op4bqpV+G6reG7h8SDVVdJ4buJ4buTV8Oj4bqrJiDDo1fhu4vDquG6qeG6o1fhu4vDo8OhVyBsJFfDo+G7ieG7k2HhuqlXMTjhuqlX4bqpO+G6rVfDnVjDnVjDmlfhu4t74bqtV+G6qcOj4bqx4bqpVzE44bqpV+G6qTvhuq1Xw51Yw53hu7ZXw7UqV+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjVyDDo+G6s1cxJuG6q1fhuqXDoyTEg1fhu4vDoyUgVyBiV8OjxINh4buJV2nhu4k/V+G7i8SDOeG6rVfhuqk74bqp4bqjV+G6p+G7hcSDV+G7i8OjOMOZV+G7r+G6q1cxYlfhuqk54bqpV+G6pcSD4bqpw6NX4buLOFfhu4vEgzhoV+G7i2sgVyDDo+G7ieG7k8Oh4bqpVzDhurcgw6NXMcSp4bqp4bqjV8OjbuG7h+G6qeG6o8OaVzDhu4nhu5NX4buLw63hurFX4bqtbyBX4buLO+G6qeG6o1fhu4vDrW5m4bqp4bqjV8Oj4buFaFfhuqfhu5nDmlci4bqx4bqpw6NXaeG7iTzhuqlXMSbhu4tXI8OaWSNQw5lX4butauG6qeG6o1fDteG7h8SDV+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu4vDoyzhuqnhuqNX4bqn4buFxINXICUgV+G6qcOjxINh4bqtV8O1a1fhuqThu4ot4buQw4PDmldJSC3hu53huqjDmld2P+G6qeG6o1ci4bq9V8Oj4buJ4buTYeG6qVfDg27hu4fhuqnhuqNXw4NiJFfhuqfhu4nDqeG6qVcgw6PEqVfhu4vDrWThuqnhuqNX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXdj/huqnhuqNX4buLw6034bqpVyA/V+G7slfhuq0h4buLVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8Ot4bq3w5pX4buLblfhu4tuZuG6qeG6o1fDtSpX4buLw6pXIMOjbyDDmVfhuqg74bqp4bqjV+G6p8OyIFfhuqc64bqpw6NXMSbhuqtXw7UqV8OsbyBXIMOjxIM44bqpVzE+4buJVyBsJFfhu4vDqlcgw6NvIFcxP+G6qeG6o1cxbuG7hSBX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q8OaV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVcxxIM54buJV8OjKuG6qcOjVyBsJFcgw6Phuq/huqnDo1dp4buJ4buTOeG6qcOaV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjVyBsJFfhuqwh4buLV+G7i8OtfeG6qVfDtSpXICUgV+G7i8OqVyDDo28gVzHhuqsq4bqpV+G7i8Ojw6FX4bqp4bqjKuG7k1fhuq3hur3hu4tXw6PEg2Hhu4lXaeG7iT9VV+G6pcOj4bq5xINXMSbEg1cx4bqrKuG6qVfhuqU44buLV+G7i+G6qyrhuqlXMDzhuqlXMW7hu4UgV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqPDmlfhu4sm4bqrV8Osw7JX4buLw6PhurnhuqnhuqNX4bqpw6M+4buLV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV3Y/4bqp4bqjV8O1KlfDrMOyVzHhurvhuqnhuqNX4buLw6Phu4l94bqpV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV+G7kTpXw6Phur3Eg8OZV3bDoVfhuqk84bqp4bqjVyAk4bqrV+G7i8Ot4bqx4bqpw6NXMeG6vVfhuqnDo33huqlX4buLw6NvIMOaV+G7izvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNXIj/huqlX4bqn4bq14bqpw6NXIMOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXIMOj4bqrVyAl4bqpVyLhur3DmlcxP+G6qeG6o1fDtcSDN+G6qVfDtSpX4bqpw6M84bqpVzA84bqpw5pXID5oV2zhu5NXMT/huqnhuqNX4buLw7NXw6Phu4nhu5Nh4bqpVzE44bqpVyDhu4FXw6xmVzE6VzFb4buTV+G6rSbhuqnDo1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBX4buL4buJ4buTN+G6qVfhu4vDreG7ieG7kznhuqlX4bqn4buZV+G6p+G7iX3huqlXIMOjbFfhuqnhuqPDo+G6tSRX4bqsJSAt4bqmN1fhuqnEg+G6qcOaV+G7i25X4buLbmbhuqnhuqNXw4PhurtX4butw6Phuq9X4bqsxIPhuqnDo8OaV2jDo8OqVyLEgzjhuqlX4bql4bq3aFfhu4vDo+G7g8SDVyAlIFcgw6NsV+G7i8OtbuG7geG6qeG6o8OaVzFu4buD4bqp4bqjV+G6p+G6ucSDVyBsJFd2P+G6qeG6o8OaVyDDo+G6r+G6qcOjV8OsJSDDo1dow6MlaFfhuqfhu4l94buLVyBsJFfhuqjDoypX4bqpbuG7hyBXMTjhuqlX4buLw7PhuqnhuqNXICXhuqlXIuG6vcOaVzE/4bqp4bqjV8O1xIM34bqpV8O1KlfhuqnDozzhuqlXMDzhuqnDmlcxW+G7k1fhuq0m4bqpw6NXw7XEg2EgV8OjZCBX4buLfWhXw7UqV+G6pyrhuq1X4buLw6My4bqrV+G7iz7huq1X4bqjbuG7geG6qeG6o1cxJuG6q1cxbyBXw4PhurtX4butw6Phuq9X4bqsxIPhuqnDo8OZV8OVxINhIFfhu4vDqlcgw6NvIFfhuqXEg8Oh4bqtVzHEg8Oh4bqtV8O1KlfhuqXDoywgV2jDo2sgV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV8OjJuG6qVcgw6M4w5pX4bqlw6Phu4nhu5M44buLVzHEg8Oh4bqtV+G7i8OjMuG6q1fhu4vEg+G6qcOjV+G7i8Oje+G6qVfhuqjhuqPDo+G6t1dp4buJ4buTOOG7i1fhu4rDreG7ieG6qeG6o1du4buB4bqp4bqjV+G7tFfhu6bhuqXDo2IkV+G7kMSCxahX4oCc4bqs4bq94buLV8Os4bq5V8O1PuG6qVcxOVcgPmhXIiUgw6NXw7U5VyDDqeG6qeG6o1fhu4slIFfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1d2P+G6qeG6o1fDo8SDYeG6qVfhuqkk4buT4oCdV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhu63Do+G6s1fhu4vDo+G6t1dY4buyLeG7reG7ii/DlFcgbCRX4bux4bq9V+G7rcOj4bqv4bqpw6NX4buLw63hurdXMW7hu4UgVyAlIFcgPmhXbOG7k1cxP+G6qeG6o1fhu4vDqlcgw6NvIFfhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVfhuqnhuqPDo8SDN+G6rVfhu4vEqSDDmlcxxKnhuqnhuqNXaeG7ieG7k1fhu4vDreG6seG6qcOjw5nGry9o4buoxq9oVyDhuqckw6zDrOG7nlZo4bux4bqrMOG7k1bhu6jGr+G7iyQi4bqnMlfDrOG7i+G7k+G6pzLhu55W4bqtJMOt4bqjxIPhuqlUw51o4buRVyThu4nhu4vhuqtW4buoxq/hu4vDreG7qMav4buLMOG7qMavxIPhuq3huqNXJOG6p+G7i+G7nlZWV8O0xIMw4buLw6Phu55W4bu04bu2WFZXw6MyxIPhuqPDo+G7i+G7nlbDnSPhu7JWV8Osw60g4bueVsOj4buL4buLaFQvLyIk4bqraeG7iSThuqnhuqPhu4vDrcSDw5nDteG6qS9o4bqrw63hu4sk4bqnw6wvWC/hu4rDreG7ieG6q+G6qeG6o2nhu4kk4bqp4bqjw6PEgzJoL1hZw6NYWcSDWOG7sjLhu5HDrFfhu6ZZ4bu4xajDmcOiaOG6o1Yv4buoxq8v4buLMOG7qMavL+G7i8Ot4buoxq/hu4vDreG7qMav4buLMOG7qEnhu4kk4bqp4bqjVyA/4bqpw6NXdibEg1fDo+G6vcSDV3Y/4bqp4bqjVyLhur1Xw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV+G6qcOjxINh4bqtV+G6peG7lVfDnVhZ4bu2LVfDnVjDnVhXLVdw4bqpw6NUV+G7isOD4buf4bqow4NX4buvTeG6qOG6osavL+G7izDhu6jGry/hu4vDreG7qMavL+G7iyQi4bqnMuG7qOG7sS7huqnhuqNX4bqpw6PEgznhu4lX4bqjxIM/xINXaMOjJWhX4buLw6PEgzjhu4tX4buLw6PDsiDDmlfDo8SDYeG7iVdp4buJP8OaV+G6qcOjxINh4bqtV+G6peG7lVdp4buJJFfhu7Ek4bqpV+G7isOjbuG7g+G6qeG6o1fDtWtXw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NXMTpX4bqnOuG6qcOjVzEm4bqrV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXDoyTEg1fhu4vDo8OyIFfDo8SDYeG6qVcx4bq74bqp4bqjVyLhur1Xw7XEg2EgVyBs4bqp4bqjVyDhurnDmlfhuqXEg2HhuqlX4buL4bqrKuG6qcOaV8OsLGhX4buROGhX4buLw6pXIMOjbyBXIuG6vVfhuq0l4buTw5pXICXhuqlXIuG6vVcgJSBXIOG7gVdp4buJJOG6qVcxP+G6qeG6o8OaVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpw5pX4bqtIeG7i1fhu4vDrX3huqlXw7UqVyAlIFcx4bqrKuG6qVfhu4vDo8OhV+G7i8OzV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOOG6qVcg4buBV8OsZlfhu4vDozLhuqtXw6Nu4buH4bqp4bqjV+G7i8SD4bqpw6NX4bqjZOG6qcOaV+G6qTzhuqnhuqNXICThuqtXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjVVfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1cgw6PhurNXMSbhuqvDmlfhuqXEg2HhuqlX4buL4bqrKuG6qcOaVyBs4bqp4bqjVyDhurlXICUgV+G7i8OqVyDDo28gVyDhu4FXw6xmVzE/4bqp4bqjw5pX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4buLw6pXIMOjbyBXIOG7gVfDrGZXMT/huqnhuqNXw7Xhu4/huqnhuqNX4bqtJuG6qcOjV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1fDtcSDYSBX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1fDo8SDYeG7iVfhuqfDsiBXaeG7iT/huqlX4bqn4buZw5pXMcSDOeG7iVfDoyrhuqnDo1cgbCRXIMOj4bqv4bqpw6NXaeG7ieG7kznhuqlXw7UqV8Oj4bqrJuG7i1cx4bq94bqp4bqjVyBsJFfhuq0h4buLV+G7i8OtfeG6qVfDtSpXICUgV+G7i8OqVyDDo28gVzHhuqsq4bqpV+G7i8Ojw6HDmVfhu6/hu4nhu5NX4buLw63hurFXIMOjOFcx4bq9V8OsxIPhuqnDo1fDo+G6qybhu4tXMT/huqnhuqNX4buLw6My4bqrV2nhu4nhu5NXMeG6t+G6qcOjw5pX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1cgw6M+4buLV+G6p27hu4XhuqnhuqNXw6zEg+G6qcOjV8Oj4bqrJuG7i1cxP+G6qeG6o1cgbCRXICUgVyDDo8SDVyLhur3DmlcxP+G6qeG6o1ci4bq9w5pX4buLw6PDsiBXw6PEg2HhuqlX4bqp4bqjw6PEgzfhuq1X4buLxKkgV+G7i8OyV2jDozdXIuG6seG6qcOjw5pXaMOjN1ci4bqx4bqpw6NX4buLw63huqvhuqnhuqNXID5oV2zhu5PDmlcxP+G6qeG6o1fDtcSDN+G6qVfDtSpX4bqnKuG6rVfhu4vhurnhu4tXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpVzE/4bqp4bqjV8O1xIM34bqpw5lX4buKJsSDVzEmxINXw6Phur3Eg8OaVyAlIFfhu4vDoyThuq1X4bqn4buJfeG6qVcxOlfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fDtSrhuqtX4bqp4bq9xINXMOG7ieG6qeG6o1fDtTlXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqlxIPhuqnDo1fhu4s4V+G6qcOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaMOaV+G6qcOp4bqp4bqjVzA84bqpw5pX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfDtSpX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNX4bqpw6nhuqnhuqNX4buLw6PDqeG6qVfhuq3hu4fEg1VXIMOp4bqp4bqjV+G7iyUgVyThuqlX4bqpxIPhuqnDo1cgw6Phuq/huqnDo1fhu4vDreG6t1fDtSpX4buLw6194buLV+G7i8OyVyThuqlX4buL4bqrKuG6qVfhu5E6V8Oj4bq9xIPDmlck4bqpV+G6qcSD4bqpw6NXIsSDN+G6qVfhuqPEg+G7h8SDVVfhuqPEgz/Eg1dow6MlaFcxw6FX4bqpPOG6qeG6o1cgJOG6q1cgw6M+4buLV+G6p27hu4XhuqnhuqNX4bqjxIMl4bqrVzBrIFfDtSpXMSrhuqtX4buLJuG6q8OaVzElaFdv4bqp4bqjV+G7kzfhu4lXIHvhu4lX4but4bqow4PDmlfDg3bDg1cxPuG7i1fhuqlu4buHIFVX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXMeG7g8SDV8Os4bq54bqp4bqjV8O1O+G6qVfDo2IkV2ZXIOG7gVfDrGbDmlfhuqMs4bqpV8O14buHxINXw7XEg2EgV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV8O1Kldow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfDtTvhuqlXw6NiJMOaVyDhuqvhuqlX4bqp4bqjbuG7g8SDV8OVxINh4buLV+G6qCThuq1XMSVoV2/huqnhuqNX4buTN+G7iVcge+G7iVdow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVciOeG6qVfDteG7j+G6qeG6o1cxPuG7i1fhuqlu4buHIMOZV0jDoyXhu4tXIsSDw6Hhu4lX4buLJsSDVzEmxINXw6Phur3Eg8OaVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqvV+G6qOG6o+G7ieG7k8Og4bqpV8OVO+G6qVfDg2rhuqnhuqPDmldIw6NiV+G7seG6r1fhu4vDo25X4buK4bqz4bqpw6NXbOG7k1cxOlfhuqXDoyjhuqnhuqNXMeG6t+G6qcOjV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV+G6pypXw6Phu4nhu5Nh4bqpV+G6rcSDOeG6qVfhuqnEqcSDw5pX4bqnKlcg4buNJFfhuqnhuqNlV2jDo+G6ryRX4buLPOG7k1cgbCRX4buL4bqz4bqpw6NX4bqlOOG7i1fhuqnhurnEg1fDteG7h8SDV8ODKuG6qcOjV+G6pyThuqnhuqNX4bqkxIPhuqnDo1fhu4s4V3bDqeG6qeG6oy1X4buKPOG7k8OaVzDhuqtXMWJXw6Phu4nhu5Nh4bqpV2jDoz/Eg1fhuqnhur9X4bqnw7IgV2jDoz7huqlXMT7hu4lX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXw6Phu4nhu5Nh4bqpV8ODbuG7h+G6qeG6o1fDg2IkV8Os4buH4bqtV+G7i8OtZlfhu4vDoyrhuqnDo1fDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqtxIM54bqpV+G6qcSpxINX4bqlxIPDoeG7iVfhuq1d4buJV+G7i8OjMuG6q1fhuqfhu4PEg1cgO+G6qVcwIeG6qVcgbCRX4buKw6rhuqnhuqNX4bux4bqvV+G7i8OjblfhuqY3V+G7r+G7iVvhuqnDmVfhu4rDreG6q+G6qeG6o1cxYsOaV8Oj4buJ4buTYeG6qVcge+G6qVfhu4t9aFfhu4vDreG7ieG6qeG6o1fhu4slxINXIOG7gVcgPuG7iVfhuqnhuqMq4bqpw6NX4bqpw6nhuqnhuqNX4bqp4bqjw6PEg2FoV+G6oyzhuqlXw7Xhu4fEg1cgw6nhuqnhuqNX4buLJSBXaeG7ieG7k1fDo+G6qyYgw6NXw6zhu41XMGvhuqnhuqNXMT7hu4tVVyDDo8SpV+G7i8OtZOG6qeG6o1dow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVcgJSBX4bqn4bqrJsSDVyA84buTV+G7i8Ot4bq74bqp4bqjVyBiV+G6o8SDJVfhu4vDreG6t1fhuqXEg+G6qcOjV+G7izhXICThuqtVVyDDo8SpV+G7i8OtZOG6qeG6o1fhuqPEg+G7h8SDV+G7i8OjxINh4buJV8O1Klcgw6Phu4nhu5PDoeG6qVfhuqPEgyThuqtX4buLxIM44bqpVyLhur1X4bqkw4PhuqThu4pXw7Uq4bqrV8OsP+G6qVfhu5Hhu4k+4buLV+G6qcOp4bqp4bqjV+G6qeG6o8OjxINhaFdow6NqV8Oj4buFaFfDteG7h8SDVyDDo2xX4buLw61u4buB4bqp4bqjV+G7kTzhu5NXMMOy4bqp4bqjV+G6qcOp4bqp4bqjV+G7i8Ojw6nhuqlX4bqt4buHxIPDmVfhuqwh4buLV+G6pcOjJSBX4buLw63huqvhuqnhuqNX4buR4buJV+G7i8OjOFfDo+G6vcSDV+G6qcOjfWhXw7UqV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpw5pXw6Phu4nhu5Nh4bqpVyB74bqpV2jDoyXhu4tXw6Phu4nhu5NXw7UqV+G6pcOjJMSDV+G7i8OjJSBX4buLxIM54bqtV+G6qTvhuqnhuqPDmlfhuqfhu4XEg1fhu4vDozhX4bqnKlfDteG6t1fhu4vDreG6r1dp4buJJOG6qVfhu4vDrWThuqnhuqNX4buLw6034bqpV8ODKuG6qcOjV+G6pyThuqnhuqNX4bqkxIPhuqnDo1fhu4s4V3bDqeG6qeG6oy1X4buKPOG7k8OaV+G6pMOj4buJV+G6pMSD4bqpw6NX4buLOC1X4buKw6Nu4buB4bqp4bqjV+G6rSbEg1cxISBXIsSDYeG7i1fhuqYk4bqrV+G7sT/huqtVV+G7i31oV+G7i8Ot4buJ4bqp4bqjV2jDoyXhu4tX4buLw63Eg8Oh4bqpVzDhu4lX4bqn4bq3IMOjV+G7i8OzV+G6qcOj4buP4bqp4bqjV+G6p+G7hcSDV+G7i8OjOFfDtTlXMMSDV+G7i+G6ryDDo1fhuqfhurcgw6NXw6zhu41XIMOjxIM44bqpV+G7i8OtJOG6qcOjVyAlIMOjV+G6rSbhuqnhuqPDmVfhu4rDo27hu4PhuqnhuqNX4buR4buJ4buTN+G6qVcgbOG6qeG6o1cg4bq5w5pX4bqlxINh4bqpV+G7i+G6qyrhuqlXIuG6vVfhuq0l4buTVyDDo+G6r+G6qcOjV2nhu4nhu5M54bqpV+G7i8OzV8Oj4buJ4buTYeG6qVcxOOG6qVfhu5E6V8O14buP4bqp4bqjV+G6rSbhuqnDo8OZV+G7ijvhuqnhuqNXIG7hu4PhuqnhuqNXaMOj4bq5xINXw6Phu4VoV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVfhuqnhuqMq4bqpw6NXw7UqV+G6pzrhuqnDo1fhu4vDo8OqV+G7i8Oj4buJ4bq9IFfhu4vDo1vhuq1XaeG7ieG7kznhuqlXIGwkV8Oj4buJ4buTYeG6qVfDteG7h8SDVyAlIFcg4buBV2nhu4kk4bqpV2nhu4k/4bqpV+G6p+G7mVfhuqnDoypX4bqpbuG7hyBXMWLhuqnhuqNX4buLw6034bqpVzHhurckVyIq4bqpV+G6qcOjLuG6rVfDoybhuqlXIMOjOFcgJSBXw6Phuqsm4buLVzHhur3huqnhuqNX4bqjxIMk4bqpV+G6p33huqlX4buLw6Nu4buB4bqp4bqjV+G6rSbEg8OaVyLhu4nDqeG6qVfhuqd94buJw5pXw6Mq4bqp4bqjV+G6o8SDP1fDtSpX4buLJuG6q1fhuq3DqcSDV+G7i8OtbuG7g+G6qeG6o1fhu4vDo+G7iX3huqlX4bqn4buFxINX4buLw6PEqSBXMVvhu5NXw6w/4bqpV+G7keG7iT7hu4vDmlfhuqXEg+G6qcOjVzDhuqsk4bqpw6NXaMOjJeG7i1fhu4vDrcSDw6HhuqlX4bqjLOG6qVfDteG7h8SDV+G6o8SDP8SDV2nhu4nhu5M44buLV+G7i+G6ueG7i1cgJSBXw7U+4bqpVzE5V+G7kTpXw6Phur3Eg8OaVyDDo27hu4HhuqnhuqNX4buLw63hurHhuqnDo1fhu5FiJFcxYsSDV+G6o8SDP+G6rVfhuqnhuqPDo8Oo4bqrw5pXMT/huq1XIj/huqtXSUgt4bud4bqoV8O1Klfhu4vDrX3hu4tX4buLw7JXJOG6qVfhu4vhuqsq4bqpV+G7kTpXw6Phur3Eg8OZV0nhu4kl4bqpV+G7i8OtxINh4buLV2nhu4kk4bqpVzHEg8Oh4bqtV8O1OVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1d2P+G6qeG6o1fhuqcqV+G7i8OjMuG6qVcgw6Phurnhu4vDmlcgYlfDtSTEg1fhu4vDrWNXaeG7ieG7kzjhu4tXMeG6t+G6qcOjV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G7i8OjLOG6qeG6o1fhuqfhu4XEg1cgJSBX4bqpw6PEg2Hhuq1Xw7VrVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8Ot4bq3V8O1Kldow6Ml4buLV+G7i8OtxIPDoeG6qVfhuqXEg+G6qcOjV+G7izgtV+G7kTpXw6Phur3Eg8OZV+G7isOjMuG6q1cxYsOaVyB74bqpVzE5VyAk4bqrV+G7i+G6r+G6qcOjVyDDo2xXMeG6veG6qeG6o8OaV+G7i+G6r+G6qcOjVyDDo8SDOOG6qVcxPuG7icOaV+G6pcOjLCBXaMOjayBXw6zDslfhu4vDo2tXMeG6veG6qeG6o8OaV8ahV+G6pybEg1fhu4vDreG6q+G6qeG6o1fhuqk4aFfhuqnhuqPDo+G6tcOaVyAlIMOjV+G6pyrhuq3Dmlfhu4vEgzhoV+G7i2sgV+G7i8Ojw7IgV8OjxINh4bqpV+G6reG6veG7i1fDrOG6uVfDtT7huqlXMTlXID5oVyIlIMOjV8O1OVfhu5E84buTVzDDsuG6qeG6o1d2P+G6qeG6o1fDo8SDYeG6qVfhuqkk4buTw5lXdsOqxINX4bqt4buHxINXaMOjbuG7geG6qeG6o1fhu4vDo28gV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q8OaV+G6qTzhuqnhuqNXICThuqtXIMOjPuG7i1fhuqdu4buF4bqp4bqjV+G7i8OqVyDDo28gVyDhu4FXw6xmVzE/4bqp4bqjV8O1Klcx4bq9xINX4bqp4bqjbVcxP+G6qeG6o1fDtcSDN+G6qVVX4buRPOG7k1cww7LhuqnhuqNXdj/huqnhuqNXIuG6vVfhu4vDo8OyIFfDrMOyV+G7i8Ot4bqr4bqp4bqjV8OsJiDDo8OaV8O14buP4bqp4bqjV+G6rSbhuqnDo8OaV+G6pyrhuq1X4buL4bq54buLV8O1JMSDV+G7i8OtY1fDoybhu4tX4bqpw6M84bqpV+G6pzrhuqnDo1cxJuG6q1cgbCRXw6NhV+G7i8Oj4bq54bqp4bqjVyDDo+G6r+G6qcOjV+G7i8Ot4bq3w5lXdibEg1fDo+G6vcSDVzE6VyJ74buJV+G7sSThuqlXIMOjPmhXw6Mq4bqpw6NXdj/huqnhuqNXIuG6vVfDo+G7ieG7k2HhuqlX4bqpw6PEg2Hhuq1X4bql4buVV8OdWFnhu7Ytw51Yw51YV+G6o+G6u+G6rVfhu7RYVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqvVVfhu7Ek4bqpV+G7isOjbuG7g+G6qeG6o1fDtWtXWVlXMeG6u+G6qeG6o1cgw6Phuq9VVzHhurvhuqnhuqNXIMOj4bqvV8OD4bq7V+G7isOj4bq3V+G6pmFXw4MqVzFu4buFIFfhu4vhuq/huqlX4bqpw6PEg2Hhuq1XInvhu4lX4buLJcSDV+G6o8SD4buPVyDDo28gV+G7seG6r1fhu4vDo25Xw4Phu4nhu5Nh4bqpV2zhu5NVVyAlIFcx4bq74bqp4bqjVyDDo+G6r1RXw5VlV+G7isOjJOG6qcOjw5pXdiHhuqnhuqNX4bqsxIPhuqnDo1fhuqTDoyThuqnDo1cxbuG7hSBXInvhu4lX4bqjxIPhu49XIMOjbyBXw7VrV0jDo2JX4bux4bqvV+G7i8OjblfDg+G7ieG7k2HhuqlXbOG7k8OZV3YmxINXw6Phur3Eg1cgbeG6qeG6o1cxOlcie+G7iVcx4bqrKuG6qVcxJsSDVyLEg8Oh4buJVzDDsld2JsSDV8Oj4bq9xINXdj/huqnhuqNXIuG6vVfhu4vhurPhuqnDo1fhuqd74bqpV+G7i8Ojb1fhu5DDlcSCw5lXw4PDmeG6qMOZ4bqkxq8vaOG7qA==


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả

Khai mạc Đại giới đàn Chí Khả
2015-08-03 05:24:22

(QT) - Ngày 1/8/2015, tại Tổ đình Sắc Tứ Tịnh Quang (thị trấn Ái Tử, Triệu Phong, Quảng Trị), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức lễ khai mạc Đại giới đàn Chí...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết