Cập nhật:  GMT+7
ểxỉìsÀòẼẼbíÉ4yÊÀúíễSẴẢwìuÃỏẢìsẪìẼĐì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwẹì4xÍsìxyựẢìsĂìxyựẾìẸẾôìsọsìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòể/xỉễểÉìsÀòẼẼbíÉXúòtíễề14ệì-ì4xCyìwyòẢìẸẾòẽìSẴẢwìuÃỏẢìsẪìẼĐìềSUS3ệì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwẽìxẾKựẢìXôyì=ồẢwìÊýsxìsÍsìÉxÂyìxDÉìỈByìsxẾKưẢìẠẴẢìÊẺyửẢìÁxòyìÊxÍsìxyựẢìxyựẾìẸẾôìsọsìsẾẦsìỈỡẢìuẦẢwẽìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòìsỄòìẢwỏẢxìWyọÃìtỂsẽìuẪẢìỈỵìỈỏìuỵòìÉxGẪẢwêì1ẾòìuĂẽìÊõÃìuyừẾìÁyựẢìuửìuÃỏẢìỈyưẢìsẴẢwìuÃỏẢìỈỏìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìÊẺÃẢwìẢxỏìÊẺGCẢwìÊẺòẾìtẤyìẢwxyựÉìỈỂẽìẢờẢwìsòÃìÊẺỳẢxìuẦìsxẾKưẢìẠẴẢẽìwĂÉìÉxởẢìJờKìtÍẢwìuẪẢìỈỵìẢwỏKìsỏẢwìÉxọÊìÊẺyửẢìÊÃỏẢìtyựẢêể/ÉễểÊòrÀúìẼÊKÀúbíẠòẺwyẢẹĩÉJìòẾÊÃíễểÊẺễểÊtễểyẠwìẼẺsbí//sêròÃẸẾòẢwÊẺyêỈẢ/túẼÁÊÃÉ/ẢúĨẼ/ỉojị/kotkịmllịjÊỉjỉoĩlÀỉêAÉwíì/ễể/Êtễể/ÊẺễểÊẺễểÊtễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẺẾKừẢìÊxẴẢwìsxẾKưẢìuừì“4ỳẠìxyửẾìỈỏìÉxẮẢwìÊẺọẢxìsọsìrựẢxìÊxGCẢwìwỗÉìĐìÀHòìÊẾẬyìxẰsìuGCẢw”ìÊõyì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwể/Éễể/Êtễể/ÊẺễể/ÊòrÀúễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSUS3ì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwìsĂìjịìuÃỏẢìỈyưẢẽìÊẺÃẢwìuĂìuÃỏẢìỈyưẢìẢỊìĩmìẢwGCyêì%wòKìÊIìuởẾìẠẨyìẢồẠìxẰsẽìsẴẢwìuÃỏẢìẢxỏìÊẺGCẢwìsxỄìuẦẢwìÉxÂyìxDÉìỈByìsxẾKưẢìẠẴẢìJờKìtÍẢwìÁứìxÃõsxẽìÉxọÊìuẦẢwìsọsìsẾẦsìỈỡẢìuẦẢwẽìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòìÊxúÃìsxỄìuừẽìsxỄìuyửẠẽìÉxỆìxDÉìỈByìÊỳẢxìxỳẢxìÊxÍsìÊứìsỄòìuẪẢìỈỵẽìuỵòìÉxGẪẢwêì#xẾKứẢìÁxýsxìsọẢìrẦẽìỈyưẢìsxHsìỈỏìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwìềSRắSẽ=UệìÊÍìwyọsìuồẢwìÁLìÊxòẠìwyòìxẰsìÊỡÉìỈỏìÀỏẠìÊxúÃìÊGìÊGĐẢwẽìuõÃìuHsẽìÉxÃẢwìsọsxìXẤìSxýì$yẢxìwộẢìỈByìÊxÍsìxyựẢì%wxỵìẸẾKứÊì4ẺẾẢwìGẪẢwìkìềÁxĂòìặYYệìsỄòìUôẢwìrổẢwìẢẦyìtẾẢwìỈỏìÊxCyìwyòẢìxÃỏẢìÊxỏẢxìsỂìÊxửẻìsọsìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxẾìuẾòì“XòyìÊÂÊ”ẻì“$ẨyìÊxởKẽìsẴìwyọÃìÀỏìẠẦÊìÊợẠìwGẪẢwìuõÃìuHsẽìÊÍìxẰsìỈỏìẼọẢwìÊõÔẽì“ặờKìtÍẢwìÊẺGCẢwìxẰsìÊxờẢìÊxyựẢẽìxẰsìẼyẢxìÊýsxìsÍs”ẻìJờKìtÍẢwìẢứÉìẼÂẢwìỈồẢìẠyẢxẽìẢxỏìwyọÃìỈồẢìxÃọẽìsẪìẸẾòẢìỈồẢìxÃọêêêìRưẢìsõẢxìuĂẽìÊẬìsxHsìsọsìrẾẬyìẼyẢxìxÃõÊìsxẾKưẢìuừìsợÉìÊẺGCẢwẽìsọsìxẦyìÊxyìwyọÃìỈyưẢìsxỄìẢxyựẠìwyẶyẽìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìÊẺGCẢwẻìuẦẢwìỈyưẢìỈỏìÊõÃìuyừẾìÁyựẢìsxÃìSRắSẽ=UìÊxòẠìwyòìẢờẢwìsòÃìÊẺỳẢxìuẦìxẰsìỈợẢ…ể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ4ẺÃẢwìÊxÍsìxyựẢìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòì“XòyìÊÂÊ”ẽìuứẢìẢòKìxởẾìxứÊìSRắSẽ=UìsỄòìÊẺGCẢwìuừẾìÊẬìsxHsìÊÂÊìsọsìxÃõÊìuẦẢwìwyọÃìtỂsẽìsĂìryựẢìÉxọÉẽìwyôyìÉxọÉìsôyìÊyứẢìẢẦyìtẾẢwẽìÉxGẪẢwìÉxọÉìwyôẢwìtõKìẢxổẠìÉxọÊìxẾKìÁxôìẢồẢwìsxỄìuẦẢwẽìẼọẢwìÊõÃìsỄòìxẰsìẼyẢxìÊẺÃẢwìẸẾọìÊẺỳẢxìxẰsìÊỡÉêì%xCìỈỡKẽìsxợÊìÀGDẢwìtõKìỈỏìxẰsìÊẺÃẢwìẢxỏìÊẺGCẢwìÁxẴẢwìẢwIẢwìuGDsìẢờẢwìsòÃêìXGĐẢwìHẢwìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòì“$ẨyìÊxởKẽìsẴìwyọÃìÀỏìẠẦÊìÊợẠìwGẪẢwìuõÃìuHsìÊÍìxẰsìỈỏìẼọẢwìÊõÔẽìỈỏÃìuởẾìẠẨyìẢồẠìxẰsẽìsẴẢwìuÃỏẢìẢxỏìÊẺGCẢwìÊẬìsxHsìsxÃìSRắSẽ=UìuồẢwìÁLì“UẬyìẠByẽìẼọẢwìÊõÃìÊẺÃẢwìtõKìỈỏìxẰs”êìXởẾìxứÊìSRắSẽ=UìÊýsxìsÍsìÊxòẠìwyòìuồẢwìÁLìẢxyừẾìÊyứÊìtõKìÊÂÊì-ìxẰsìÊÂÊẽìÊxòẠìwyòìsxẾKưẢìuừìtõKìwyọÃìọẢìuyựẢìÊÌìềẺyưẢwìÊẺÃẢwìẢồẠìxẰsìĩịỉnì-ìĩịỉoìsĂìĩìẼôẢìÉxpẠìÚ-ÀúòẺẢyẢwìuõÊìJẾợÊìẼộsìsợÉìxẾKựẢệẻìÊxGCẢwìJẾKưẢìÊẬìsxHsìÊxòÃìwyôẢwẽìtÍìwyCìxẰsìxẶyẽìÊẺòÃìuẬyìÁyẢxìẢwxyựẠìtõKìxẰsêì#ứÊìẸẾôẽìÊẺÃẢwìẢồẠìxẰsìĩịỉnì-ìĩịỉoẽìÊÃỏẢìÊẺGCẢwìsĂìjịìuừìÊỏyìsọìẢxờẢẽìmìuừìÊỏyìẢxĂẠìẢxỏìwyọÃìsỆẢwìẢxòẾìÉxọÊìÊẺyửẢẻìsĂìlìwyọÃìỈyưẢìuõÊìtòẢxìxyựẾìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìxẾKựẢẽìjìwyọÃìỈyưẢìuõÊìtòẢxìxyựẾìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìÊỷẢxêìSỆẢwìỈByìuĂẽìsẴẢwìuÃỏẢìẢxỏìÊẺGCẢwìupKìẠõẢxìỈyựsìxẰsìÊỡÉìỈỏìÀỏẠìÊxúÃìÊGìÊGĐẢwẽìuõÃìuHsẽìÉxÃẢwìsọsxìXẤìSxýì$yẢxìỈByìẢxỊẢwìẢẦyìtẾẢwìsỂìÊxửìẢxGìÊxòẠìwyòìÊẬìsxHsìwyọẠìẼọÊìsọsìÁMìÁyửẠìÊẺòìuỵẢxìÁMìÊẺÃẢwìẢồẠìxẰsìẢxổẠìuọẢxìwyọìuỀẢwìsxợÊìÀGDẢwìxẰsìẼyẢxẽìsxÂẢwìrựẢxìÊxỏẢxìÊýsxêì%xCìỈỡKẽìÊõÃìuGDsìẼÍìsxẾKửẢìryứẢìÊýsxìsÍsìỈừìÊGìsọsxẽìÊọsìÉxÃẢwìẢxỏìwyọÃẽìỈyựsìÊẺòẢwìÉxỂsẽìẼyẢxìxÃõÊẽìÁOìsGẪẢwìẢừẢìẢứÉẽìwyCìwyợsìÀưẢìÀBÉẽìÁÓìẢồẢwìwyòÃìÊyứÉẽìwGẪẢwìẠqẾìsỄòìSRắSẽ=UìÊẺÃẢwìẢxỏìÊẺGCẢwìỈỏìsẦẢwìuẤẢwìtờẢìsGêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ0xÃẢwìÊẺỏÃìJờKìtÍẢwì“4ẺGCẢwìxẰsìÊxờẢìÊxyựẢẽìxẰsìẼyẢxìÊýsxìsÍs”ìuGDsìSUS3ìẢxỏìÊẺGCẢwìÉxÂyìxDÉìỈByìsxẾKưẢìẠẴẢìÊyứÉìÊỂsìÊẺyửẢìÁxòyẽìÊẬìsxHsìÊxÍsìxyựẢìÊÂÊẽìÊẺÃẢwìuĂìsĂìÊẬìsxHsìsọsìrẾẬyìẢwÃõyìÁxĂòìwyọÃìtỂsìÊẺẾKừẢìÊxÂẢwìtờẢìÊẦsẽìỈồẢìxĂòìÀỵsxìẼÌìĐìuỵòìÉxGẪẢwìsxÃìxẰsìẼyẢxìẢxờẢìtỵÉìsọsìẢwỏKìÀữìÀBẢìsỄòìẸẾưìxGẪẢwẽìuợÊìẢGBsẻìÊẬìsxHsìsọsìxÃõÊìuẦẢwìwyọÃìtỂsẽìẺèẢìÀẾKựẢìÁÓìẢồẢwìẼÂẢwìẢxGìÉxẮẢwìsxÂẢwìÊòyìẢõẢìÊxGẪẢwìÊýsxẽìuẾÂyìẢGBsẽìJờẠìxõyẽìÉxẮẢwìsxÂẢwìÊựìẢõẢìJốìxẦyẽìsxợÉìxỏẢxì=ẾỡÊìWyòÃìÊxẴẢwìuGCẢwìrẦ…ÊxẾìxỀÊìuẴẢwìuôÃìxẰsìẼyẢxìÊxòẠìwyòêì0xÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòì“WyẶyìỈyựsìÊẺGCẢwẽìuôẠìỈyựsìẢxỏ”ẽìJờKìtÍẢwì“WyòìuỳẢxìẢxỏìwyọÃìỈồẢìxĂò”ìuGDsìuẦyìẢwFìẢỊìSRắSẽ=UìĐìÊẺGCẢwìxGĐẢwìHẢwìẼẴyìẢẬyẽìÁứÊìẸẾôìÊẺÃẢwìẢồẠìxẰsìỈIòìẸẾòìsĂìĩkìsxỵìuõÊìtòẢxìxyựẾì“WyẶyìỈyựsìÊẺGCẢwẽìuôẠìỈyựsìẢxỏ”ìsợÉìÊẺGCẢwêìSẴẢwìuÃỏẢìẢxỏìÊẺGCẢwìsFẢwìuốìẢxờẢìẺẦẢwìwGẪẢwìẢwGCyìÊÂÊẽìỈyựsìÊÂÊìÊẺÃẢwìSRắSẽ=UẽìsỂìÊxửìÊẺÃẢwìẠẨyìẸẾLìrỳẢxìsxẰẢìĩìwGẪẢwìuyửẢìxỳẢxìÊyưẢìÊyứẢìuửìryửẾìtGẪẢwẽìÀỏẠìuẦẢwìÀÍsìuửìẢxỊẢwìSRắSẽ=UìÉxợẢìuợẾìỈGẪẢìÀưẢẽìuõÊìẢxyừẾìÊxỏẢxìÊýsxìsòÃìÊẺÃẢwìsẴẢwìÊọsìỈỏìwGẪẢwìẠqẾìÊẺÃẢwìsẾẦsìẼÂẢwêìắByìẢẨìÀÍsìÁxẴẢwìẢwIẢwìỈỳìẸẾKừẢìỈỏìÀDyìýsxìsỄòìuÃỏẢìỈyưẢìsẴẢwìuÃỏẢẽìẢwGCyìÀòÃìuẦẢwẽìẢxyừẾìẢồẠìÀyưẢìÊỂsìSUS3ì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwìuGDsì=U=UìÊỷẢxìsẴẢwìẢxỡẢìÀỏìSUS3ìỈỊẢwìẠõẢxìJẾợÊìẼộsêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễSxỄìÊỵsxìSUS3ì4ẺGCẢwì4yửẾìxẰsìÊxỵìÊẺợẢìXôyì=ồẢwì4ẺởẢì4xỵìÒẢxìXỏìsxÃìryứÊẽìÊxCyìwyòẢìÊByẽìSẴẢwìuÃỏẢìẢxỏìÊẺGCẢwìÊyứÉìÊỂsìÉxÂyìxDÉìỈByìsxẾKưẢìẠẴẢìsxỷìuõÃìÊẬìsxHsìÊÂÊìsọsìsẾẦsìỈỡẢìuẦẢwẽìÉxÃẢwìÊẺỏÃìÊxyìuẾòìsỄòìẢwỏẢxẽìuẪẢìỈỵẽìuỵòìÉxGẪẢwìÉxọÊìuẦẢwêì4yứÉìÊỂsìÊxÍsìxyựẢìsẾẦsìỈỡẢìuẦẢwìuôẠìrôÃìÊýẢxìtờẢìsxỄẽìsẴẢwìÁxòyẽìsẴẢwìrổẢwìÊẺÃẢwìsọsìỈợẢìuừìÀyưẢìẸẾòẢìuứẢìẢwxỹòìỈỂẽìẸẾKừẢìÀDyìsỄòìSRắSẽ=UêìắỡẢìuẦẢwìuẪẢìỈỵẽìÊẬìsxHsẽìsọìẢxờẢìuồẢwìÁLìtòẢxìxyựẾìÊxyìuẾòẽìÉxợẢìuợẾìxổẢwìẢồẠìuẪẢìỈỵìuõÊìtòẢxìxyựẾìÀòÃìuẦẢwìJẾợÊìẼộsẽìÀòÃìuẦẢwìÊyưẢìÊyứẢẻìẼÂìwyọÃìỈyưẢìuõÊìtòẢxìxyựẾìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìÊẺGCẢwìóịdìÊẺĐìÀưẢẻìwyọÃìỈyưẢìuõÊìtòẢxìxyựẾìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìxẾKựẢìuõÊìỉịịdìẼÃìỈByìwyọÃìỈyưẢìtÍìÊxyẻìsĂìĩìwyọÃìỈyưẢìuõÊìtòẢxìxyựẾìwyọÃìỈyưẢìtõKìwyẶyìsợÉìÊỷẢxẻìỉldìwyọÃìỈyưẢìuõÊìsxyứẢìẼỹìÊxyìuẾòẻìóịdìÊẺĐìÀưẢìSRắSẽ=UìuõÊìÀòÃìuẦẢwìÊyưẢìÊyứẢìỈỏìoldìÊẺĐìÀưẢìSRắSẽ=UìuõÊìtòẢxìxyựẾìuÃỏẢìỈyưẢìÊýsxìsÍsêể/ÉễểÉìsÀòẼẼbíÉRÃtKíễ%wẰsì4ẺòẢwể/Éễ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu
2018-07-26 06:43:06

(QT) - Năm 2012, ông Hồ Sỹ Nói (65 tuổi), trú tại thôn Cù Bai, được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Từ đó đến nay, không chỉ đi đầu về...

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết