Cập nhật:  GMT+7
ệwịírÁóẺẺẫiE3xẼÁuiể wòẼíẼẸxựẠítẢọẠíỊxũẠírẲẠvítẢọẠíẼỏxíròrísIíòẠíEwxírwyẠwíEwỂệ/wịểệEírÁóẺẺẫiEWuósiểế03ềí-íTưẠíẠóJẻírẲẠvítẢọẠírẨíẺDíếRTR2ềí2Dí$vẢỏxíỊỆíẼỵẠwí0ÊõẠví3ẸỳítôíỊởẠítẤẠvíẼwọẠwíÁởEítFCrílíRTR2íẼwọẠwíỊxũẠíẼỏxílíẼẦírwGríEwxírwyẠwíEwỂíế R ềíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwíỊẪxíkmjítẢọẠíỊxũẠírẲẠvítẢọẠẽíăxừríẼwọẠwíÁởEíẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíẼwọẠwíỊxũẠíỊọíẼẦírwGríẺxẠwíwẢỏẼírẲẠvítẢọẠíÁọÀíỊxừríẼỏxíròrísIíòẠí R íẼỏxíẼỵẠwíÁọíẸờẼírợẠíẼwxưẼẻíEwỀíwCEíỊẪxírẲẠvíẼòríÉÊõẠíÁKíẠwọíẠFẪrírỂóítẨẠíỊỳíỊọíẠwxừÀíỊỆíĨớJísIẠvíẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíẼẸẢẠvívxóxítẢỏẠíwẤxíẠwởEíÉÊẴríẼưẽệ/EểệẼóqÁuíẺẼJÁuẫiÀóẸvxẠéỉEĨíóÊẼẢiểệẼẸểệẼsểệxÀvíẺẸrẫi//rẽqóẢÉÊóẠvẼẸxẽỊẠ/suẺAẼẢE/ẠuỈẺ/ịnĩì/jnsjìlkỉìoẼịĩịnỉjÁịẽỹEvií/ểệ/Ẽsểệ/ẼẸểệẼẸểệẼsểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểTẢọẠíỊxũẠírẲẠvítẢọẠíròríẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxíẼỏxí0ÊõẠví3ẸỳíẼwóÀívxóíwxưẠíÀòÊíẠwớẠítỏẢệ/Eểệ/Ẽsểệ/ẼẸểệ/ẼóqÁuểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3wuẢírwGríẠốẠvẻíẠwxừÀíỊỆítFCrívxóẢẻí2Dí$vẢỏxíỊỆíÁọírẨíÉÊóẠítợÊíÀẴxívxẾEí4Q$SíẼỵẠwíẼwIríwxừẠíÉÊõẠíÁKíẠwọíẠFẪrítẴxíỊẪxíwẢỏẼítẤẠvírỂóíròríẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxíẼỏxíẼỵẠwẽí3wBxívxóẠíÉÊóẻí2Dí$vẢỏxíỊỆítôíEwẴxíwCEíỊẪxíròríẺDẻíqóẠẻíẠvọẠwíÁxũẠíÉÊóẠíỊởẠítẤẠvítFCríẠwxứÊíẼẦírwGrí R íẼẸxựẠíAwóxíròrísIíòẠíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwẽíWợÊíwưẼíròríròẠíqẤẻíẠwớẠíỊxũẠíÁọÀíỊxừrẻírẲẠvíẼòríẼỏxíròrísIíòẠírÃíẠốẠvíÁIrírẲẠvíẼòrẻírwờEíwọẠwíẼẴẼíròrírwỂíẼẸFẨẠvírỂóíTõẠvẻírwyẠwíẺòrwẻíEwòEíÁÊởẼírỂóí$wọíẠFẪríỊọíròríÉÊJítỳẠwítẴxíỊẪxíÁóẢítẤẠvíăxừẼí$óÀíÁọÀíỊxừrírwẢíròríẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxẽí$wxứÊíÁóẢítẤẠvíÁọÀíỊxừrírwẢíròríẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxírÃíẠvÊJừẠíỊẮẠvítFCríẺxẠwíwẢỏẼíẼẸẢẠvíÀẤẼíẼẦírwGríẠwộÀívxẾEítĐíẠwóÊíẼẸẢẠvíÁẾríAwÃíAwốẠẻítóÊíẴÀírỄẠvíẠwFítGẠvíẸóíẼẦírwGríròrírÊẤríẺxẠwíwẢỏẼíẼởEíẼwựẽí3HítợÊíẠốÀíỉìịlẻí2Dí$vẢỏxíỊỆítôíẼẦírwGrívổEíÀổẼíẼẢọẠíẼwựíẠvFBxíÁóẢítẤẠvíăxừẼí$óÀíÁọÀíỊxừríẼỏxíròrísIíòẠíẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwíỊẪxíẼẦẠvíẺẴíẼẸũẠílììíẠvFBxíÁóẢítẤẠvẽí3HítÃíẼỏẢíAwẲẠvíAwyíỊÊxíẼFẨxẻíEwờẠíAwDxẻíẼwxítÊóíwẢọẠíẼwọẠwíẼẴẼíẠwxừÀíỊỆẽí#óẢítẤẠvíăxừẼí$óÀíÁọÀíỊxừríẼỏxíròríăốẠíEwĂẠvísIíòẠíẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwírwờEíwọẠwíẼẴẼírwỂíẼẸFẨẠvẻírwyẠwíẺòrwírỂóí$wọíẠFẪríỊọíịìítxứÊíÉÊJítỳẠwírỂóíQẤí$vẢỏxívxóẢísọẠwírwẢíÁóẢítẤẠvíăxừẼí$óÀíÁọÀíỊxừrírwẢíròríẼẦírwGrẻíròíẠwớẠíẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwẽí$vẢọxíẸóẻí2Dí$vẢỏxíỊỆírỄẠvíẼẦírwGrívxóẢíÁFÊíẼwựíẼwóẢẻíẼwọẠwíÁởEítẤxíqÃẠvítòívÂÀíròríròẠíqẤẻíẠwớẠíỊxũẠíròrísIíòẠíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwíẼwóÀívxóẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3ÊJíẠwxũẠẻíẼẸẢẠvíÉÊòíẼẸýẠwíwẢỏẼítẤẠvẻísẢíAwẲẠvírÃíÀẤẼíẼẦírwGrítỂíAwõíẠốẠvíẼởEíwCEíẠvFBxíÁóẢítẤẠvíế$#TềíẠũẠírwFóírÃíròríwẢỏẼítẤẠvíEwẦíqxưẠíròríÉÊJứẠẻíÁCxíyrwíwCEíEwòEírỂóí$#TíỊọíẼẦírwGríròríwẢỏẼítẤẠvíẺxẠwíwẢỏẼíẼxẠwíẼwợẠẻíẼòxíẼỏẢíẺGríÁóẢítẤẠvírwẢí$#TíÁọÀíỊxừríẼỏxíròríỊốẠíEwĂẠvísIíòẠí R ẽíăọísẢírwFóíẼwọẠwíÁởEítFCríẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíẠũẠí$#TírỄẠvírwFóíEwòẼíwÊJíwưẼíỊóxíẼẸĂẻíỊỳíẼẸyíỊọíẼẸòrwíẠwxừÀírỂóí$#TítẴxíỊẪxíẼẦírwGrẽíQũẠírỏẠwítÃẻírẲẠvíẼòríEwòẼíẼẸxựẠítẢọẠíỊxũẠítóẠvíÁọÀíỊxừríẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠívổEíẠwxứÊíAwÃíAwốẠísẢírwFóírÃíỊốẠíqõẠíwFẪẠvíspẠírỆíẼwựírỂóírờEíẼẸũẠẽí2ẴíẠwớẠíỊxũẠíÁọÀíỊxừríDíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxíẼốẠvíẠwóẠwíẠwFẠvíẺẴítẢọẠíỊxũẠíẼốẠvíAwẲẠvíẼFẨẠvíĨGẠvẻíẺIíEwẴxíwCEívxÌóíròríẼẦírwGrítõẠvẻítẢọẠíẼwựíẼẸẢẠvíỊxừríĨớJísIẠvíEwẢẠvíẼẸọẢíÉÊợẠírwẾẠvíDíròríẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxíẠọJítựíEwòẼíwÊJíẺGríÀỏẠwíẼẸẢẠvíqõẢíỊừíÉÊJứẠẻíÁCxíyrwíwCEíEwòEírỂóí$#TíỊọíẼỏẢíẠvÊÂẠíAưẼíẠỏEítõẠvíỊxũẠírĂẠíwỏẠírwưẽẽẽíằÊờẼíEwòẼíẼHíẼwIríẼưítÃíspẠítưẠíẺIírợẠíẼwxưẼíEwõxíẼwọẠwíÁởEíRTR2íẼwọẠwíỊxũẠíẼỏxíròrísIíòẠí R ẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiểRTR2í2Dí$vẢỏxíỊỆíÁọíẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠírẨíẺDíẼẸIríẼwÊẤríRẲẠvítẢọẠíỊxũẠírwGríẼỵẠwíỊẪxíỉmítẢọẠíỊxũẠírẲẠvítẢọẠẽíRòrítẢọẠíỊxũẠírẲẠvítẢọẠítứÊírÃíqõẠíÁỷẠwírwyẠwíẼẸỳíỊÌẠvíỊọẠvẻíAxẠwíẠvwxừÀíẼẸẢẠvírẲẠvíẼòríÉÊõẠíÁKẻíÁọíẠwÌẠvíẠvFBxívFẨẠvíÀpÊẻírÃíẼẸòrwíẠwxừÀíróẢíẼẸẢẠvírẲẠvíỊxừrẹírÃíẼẸýẠwítẤíỊứírwÊJũẠíÀẲẠẻírwyẠwíẼẸỳíỊọíÉÊõẠíÁKíẠwọíẠFẪrẻíẼxẠíwẮrẻíẠvẢỏxíẠvÌírẨíqõẠítòEíGẠvíẼẴẼíẠwxừÀíỊỆírwyẠwíẼẸỳírỂóítẨẠíỊỳẽí$wộÀíẼốẠvírFBẠvírẲẠvíẼòríÉÊõẠíÁKíẠwọíẠFẪríỊứírẲẠvíẼòrítẴxíẠvẢỏxẻítÂẠvíẼwBxíẼwẴẠvíẠwờẼíÉÊõẠíÁKítẤxíẠvỄíròẠíqẤẻíẠwớẠíỊxũẠítóẠvírẲẠvíẼòríẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwíẼẸẢẠvíĨÊíẼwưíwẤxíẠwởEíỊọíwCEíẼòríÉÊẴríẼưíẺớÊíẸẤẠvíwxừẠíẠóJẻíQRWíRẲẠvítẢọẠí2Dí$vẢỏxíỊỆítôíĨớJísIẠvítứíòẠí“3wọẠwíÁởEíẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíẼwọẠwíỊxũẠíỊọíẼẦírwGríẺxẠwíwẢỏẼírẲẠvítẢọẠíÁọÀíỊxừríẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwí0ÊõẠví3Ẹỳ”írwẢíròẠíqẤẻíẠwớẠíỊxũẠíăxừẼí$óÀíwxừẠítóẠvírẲẠvíẼòríẼỏxíròrísIíòẠí R íẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwẽí=ỆríẼxũÊírỂóítứíòẠíẠwộÀíwẢọẠíẼwxừẠírẲẠvíẼòríẼwẴẠvíAũẻíÉÊõẠíÁKẻíẼẦírwGrẻíẼwuẢísẶxíẼwuẢíEwFẨẠvíòẠíAưẼíẠỏEíỊọítFóíròrírẲẠvítẢọẠíỊxũẠítóẠvíÁọÀíỊxừríẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwíỊọẢíẺxẠwíwẢỏẼírẲẠvítẢọẠíỊọírwỳÊíẺIíÉÊõẠíÁKẻíẼẦírwGríỊọíwẢỏẼítẤẠvírỂóírẲẠvítẢọẠí2Dí$vẢỏxíỊỆẽí3wọẠwíÁởEíròríẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíẼỏxíròrísIíòẠíwxừẠírÃíỊọírẲẠvítẢọẠí2Dí$vẢỏxíỊỆírÍírẲẠvítẢọẠíỊxũẠírỀẠvíẺxẠwíwẢỏẼíỊọíẼwuẢísẶxẻíÀẬxíẠốÀívxẪxíẼwxừÊíẼHíị-ỉíÉÊợẠírwẾẠvíFÊíẼẾíẼHíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxírwẢíTõẠvíĨuÀíĨúẼẻíAưẼíẠỏE…í2óÊíAwxíẼwọẠwíÁởEẻíRTR2íẼwọẠwíỊxũẠíẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxísẢí2Dí$vẢỏxíỊỆíÉÊõẠíÁKíẼÊớẠíẼwỂítxứÊíÁừírẲẠvítẢọẠíỊọíròríỊốẠíqõẠíwFẪẠvíspẠírỂóíTõẠvẻí$wọíẠFẪrẽíTÂẠvíẼwBxítõÀíqõẢírẲẠvíẼòríÁôẠwítỏẢẻírwỵítỏẢírỂóíRwxíỂJí2Dí$vẢỏxíỊỆítẴxíỊẪxírẲẠvíẼòrírẲẠvítẢọẠ…ệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3yẠwítưẠíẠóJẻíẼẸũẠítỳóíqọẠíẼỵẠwírÃíịỉíẼẦírwGrí R íẠFẪríẠvẢọxíÁởEíỊốẠíEwĂẠvísIíòẠíẼỏxí0ÊõẠví3ẸỳẻíẼÊJựẠísỆẠvíwẨẠílììíròẠíqẤẻíẠwớẠíỊxũẠíăxừẼí$óÀíỊọẢíÁọÀíỊxừrẽíăxừríẼwọẠwíÁởEíẼẦírwGrírẲẠvítẢọẠíÁọíỊxừríÁọÀírợẠíẼwxưẼẻítòEíGẠvítFCríẠvÊJừẠíỊẮẠvẻítõÀíqõẢíÉÊJứẠíỊọíÁCxíyrwírwẢírẲẠvíẠwớẠẻí$#TíẼỏxíròrísIíòẠí R íẠFẪríẠvẢọxẽệ/EểệEírÁóẺẺẫiEQẢsJiể3wóẠwí#ũệ/Eể


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu

Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gương mẫu
2018-07-26 06:43:06

(QT) - Năm 2012, ông Hồ Sỹ Nói (65 tuổi), trú tại thôn Cù Bai, được bầu làm Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Từ đó đến nay, không chỉ đi đầu về...

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết