Cập nhật:  GMT+7
w6rhu61pZ+G7oeG7t21FReG6p2ZDMOG7r8OJ4bu3cmbhur/hu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZ+G7rOG6suG7r2fhu6BG4bq4Z+G7oeG7reG7r+G7pUFn4buf4buvQeG7rWfhu7Hhu4bhuqRB4buxZ+G7ueG7o+G6uMOqL+G7rWnhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu6xybXBm4bq/4bq7XTDhur1nLWdA4buP4bu5Z8OtaGnDrWVn4bquQeG7sWfhu6zhurZnIExnQMOA4buvZ+G6u8Sp4buJZ8OJ4bq44bq04buv4bq9ZWfDicSQ4bq6Z8OJw7Phu69nw4nhu63huq5BZ+G7oOG6vGfhu55t4buvZWdx4buG4bqo4buhZ+G7n8ah4bq4Z+G7t2/hu7ln4bug4but4bq+Z8OJeOG7oeG7rWfhu6zhurLhu69n4bugRuG6uGfhu6Hhu63hu6/hu6VBZ+G7n+G7r0Hhu61n4bq74bug4bug4bue4bq9Z8OM4buNZ+G7rOG7huG6pkHhu7Fn4bu24bubQ2Vn4but4bq44buKxalBZ+G7rOG7huG6pkHhu7Fn4busw4Btw6lnMOG7hGdxw4BnceG7pUFnQW3hu4plZ+G7teG7reG6rkHhu7Fn4buh4buteWdx4buvZ3HGoeG6uGdJ4bunZ0Phu61uw4lnw4nEkOG7r8awQWfhu7Xhu69B4butZ8OJ4bulZ+G7seG7r21ncXdB4butZWfhuq5B4buxZ0DDgOG7r2fhu6HhuqBBZ0HDgmfhu7dG4buhZ+G7oeG7reG7j+G7uWfhu7fDgWdx4bqs4buvZ0XhurBB4buxZ+G7oeG7rcOBZ+G7reG6suG7r2dJ4buvw7lBZWdE4bq4bUFnw4nhu5Xhu7lnceG7pUFnQeG7rUhB4buxZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69n4buhw4Bn4butw4FvQWfhu6HDskHhu61n4bu14butw4Bn4bu14but4buPQWVnSeG7m0FnceG6skHhu7FnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfhu63hu6/hu6VBZ3Hhu5fDiWfhu7dv4bu5Z3Hhu4bhuqxB4buxZWfhu7HDgENnReG7guG7oWdJb8OBZ+G7oeG6rkHhu7Fn4buh4bq44bqy4buhZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWdB4bquQeG7sWfDieG7reG6rkFn4bu54bqm4buvZ+G6qmdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7HigKbDqi9D4bq/w6rDiW3hu5/hu7dyZ0XDieG7iuG7t3Lhuqdm4bu5bcSQ4bux4buvQWTDrUPDjGdt4bq4w4nDgWbhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8Oq4buv4bu54buxZ0XEkOG7oeG6p2YvL+G7ocOp4bufbcOBROG6uG1B4buxw4nEkOG7r8OpSUEvcHJF4bu1w4nDgUMvQXLDjUUvaWvDrGgv4buLa3Dhu4toxKnhu4vDrGjEqcOJacOsaWvDrcOt4bu3acOp4buzQ+G7sWZnL+G6v8OqL8OJcOG6v8OqL8OJxJDhur/DqsOJxJDhur/DqsOJcOG6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8/QeG7sWfhu6zhurZnIMO9Z0DDgOG7r2fhurvhu5/DuUFnw4nEkG7hu6/hur3Dqi9D4bq/w6ovw4lw4bq/w6ovw4nEkOG6v8OqL8OJbeG7n+G7t3Lhur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/P0Hhu7FnQMOA4buvZ+G7oeG7rcOBZ+G7n+G7r+G7pcOJZWdB4buP4bu5Z2lsa8OsZ+G6rkHhu7Fnw4zhurjhu5fDiWdB4bux4buAZWfDicSQ4bqqZ0nhu6dncXhtZ0Phu63hu4bhuqRB4buxZ+G7t+G7m0Nn4bux4buvbWdxd0Hhu61lZ8OM4buV4buKZ3BGQeG7sWfhu6HhurjhurLhu6FnReG6sEHhu7HDqWfhu57DtEHhu7FnQeG7rUhB4buxZ+G7teG7r+G7pUFnw4nhu63hu4Lhu6FlZ+G7teG7r0Hhu61nQeG7seG7reG7r8Wp4bu5Z8OJduG7oeG7rWfhu7fhu4Dhu4pnceG7huG6qOG7oWfDicSQw4FB4buxZ0ThurhuZ8OJxJB3QeG7rWfhu63huqLhu6Fnw4nhu5tDZWfEkMOoQWfhu7fhurjhu4rFqUFnw4nEkMOBQeG7sWdE4bq44buVQWdB4bux4buAZWfhuq5B4buxZ25DZ3DDikHhu7FnSW/DgWfhu6FtQeG7rWfDiW7hu6FlZ0XDskFnw4zhurjhu5fDiWdB4bquQeG7sWdB4bux4but4buvxalDw6ln4buw4buvbWdxd0Hhu61n4bquQeG7sWfhu6HDgGfhu4lnRW/DgWfhu7fhurptZ0Hhu4bhuqbhu6FlZ0nhu6/FqeG7oWdxxqHhurhnw4nhu6/DuUFn4bu3b2fhuq5B4buxZ+G7reG7huG6pkHhu7FncOG7o0FnSeG6qGfhu6HDgUFnw4nhu5tDZ8OJxJDhurhB4buxZ+G7oeG7reG7j+G7uWdFw4Dhu6FlZ+G7oeG7reG6umfDicSQ4bqiQeG7sWfhu5/DgEFnQ+G7reG7lUFn4buh4butw4Fn4buh4buV4buKZ+G7t+G6um3DqWcw4buEZ3HDgGVncOG7r8WpQWfDiXbhu6Hhu61n4bu34bq6bWdB4buG4bqm4buhZ0Hhu61vZ+G6rkHhu7Fn4bu34bq44bquQWfhu6Hhu63DgWdB4buPQeG7sWdF4bq44buXw4ln4buhbcOBZ+G7reG6pEFnQeG7rUhB4buxZ+G7reG6smfhu7Xhu61u4buhZ8OJxJDhurZB4buxZ8OJ4butcsOBZ+G7teG7r8aw4bq4Z+KAnEHhu63huqxnw4nEkOG6rOG7r+KAncOpZzDhu6/hu6VDZ3HDgGVnRW3hurhn4bu14but4buvZ8OJd+G7uWfhu63hu6/GsOG6uGfDicSQw7lBZ0Vu4buh4butZ+G7n27DgWVnw4nhu69nSeG7r2Vn4bquQeG7sWfhu7dvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69nccah4bq4Z8OJ4buvw7lBZ0Thurjhu4rhu6XDiWdxeEHhu61nceG7hm1n4bux4buv4bqwQeG7sWfhu6Hhu5Xhu4pn4buf4bqs4buvZ+G7t+G6rOG7r2dxw4NnSeG7p2fDicSQ4bq2QeG7sWfDieG7rUdnQeG7seG7reG7r8Wp4bu5Z8OJxJDDuUFnSeG6vEHhu7FnceG6tuG7r2dD4butdm1nRW3hurhnQeG7rW9nSW/DgWdB4buP4bu5Z8OtaGjDrMOpZ13hurhuZ8OJxJB3QeG7rWdJ4buEbWfhu63huqLhu6Fn4butw4Phu69n4bu14buvQeG7rWdB4bux4but4buvxanhu7lnSeG7hG1nbkNncMOKQeG7sWdJb8OBZ8OJ4butRuG7oWfDieG7r+G7qUFlZ0Ft4buKZ8OtZ+G7rW1n4buf4bqs4buvZ+G7t+G6rOG7r2dxw4Nn4buh4bq+bWfhuq5B4buxZ3FtQeG7sWdF4buvQeG7rWfDicSQ4buG4bqqQeG7sWfDieG6sMOJZ0lvZ3Hhu41n4buh4butw4Fn4bu14butbeG7r2fDieG7rW7hu6HDqWdA4but4bqsZ3HDgGVn4bu14buvQeG7rWfDieG7pWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfhuq5B4buxZ0Hhu7Fv4buKZ+G7oW9B4buxZ3Hhu4bhuqjhu6Fn4buhw7Lhu69nw4nhu63hu6/FqUFlZ8OJxJDhuqpnw4nhu61vQeG7rWfhu63hurJn4bu14butbmfhu7Hhu6/DsmfDicSQw4FB4buxZ8OM4buNZWfhu6Fu4buhZ+G7ocOBQWfhu6Hhur5tZ+G6rkHhu7FnceG7huG6qOG7oWdB4bq44bqu4buvZ3DDs+G7imfDieG6sMOJZWfhu6Hhu63hu4/hu7lnQeG7scOBbUFnSW9nReG7r8O5QeG7sWdB4buPQeG7sWfhu63huqLhu6Fn4butb0Hhu63DqWdA4bux4buG4bqs4buvZ+G7ocOBQWfDicSQbeG7r2dxxqHhurhn4buh4bq+bWfhuq5B4buxZ+G7reG7r8WpQWdxbUHhu7Fn4buh4bquQeG7sWfDiW7hu6Fnw4nDs+G7r2dR4bq2QWfhu57hu6/DuUFnQ+G7reG6oEHhu7Fn4bug4bq8Z+G7nm3hu6/EkWdB4bux4buG4bqs4buvZ+G7ocOBQWfhu7Fu4buvZ+G6usOJZ+G7reG6ouG7oWfDieG6sMOJZ0Hhu7Hhu63hu6/FqUNnw4nEkOG6uEHhu7Fn4buh4buXQ2fhu7nGoeG7uWdBw4FBZWdBbeG7imdx4buNZ+G7t+G7m0Nn4bux4buvbWdxd0Hhu63DqcOqL0Phur/DqkNn4buh4bu3bUVF4bqnZkPhu57DgXDhu4pm4bq/4bqh4bqm4buvZ+G6uOG7imfDiXZBZ+G7oeG6vm1n4bu5d0Hhu61lZ0Hhu4/hu7lnaWxsamfhuq5B4buxZ0DDgOG7r2dx4buG4bqo4buhZ+G7n8ah4bq4Z+G7t2/hu7ln4bug4but4buvZ+G7reG6suG7r2fDicSQ4buG4bqqQeG7sWfhu6Dhu6Dhu55nw4nhu63huq5BZ+G7oOG6vGfhu55t4buvZ0lvZ3Hhu6VBZ0Hhu4/hu7lnw61oacOtZ+G7seG7r0hn4buh4buG4bqkQeG7sWdJeGfhu6Dhu63hur5nw4l44buh4butZ+G7rOG6suG7r2fhu6Dhu6Dhu55nw4zhu41n4bus4buG4bqmQeG7sWfhu7bhu5tDw6ln4bus4bqy4buvZ+G7oOG7oOG7nmfDjOG7jWfhu6zhu4bhuqZB4buxZ+G7tuG7m0Nn4but4buvxalBZ+G7ocOAZ2zhu4ln4but4bqy4buvZ0nhu6/DuUFnQ+G7reG7lUFn4buf4bqwZ8OJxJDDuUFn4buJZ8OJ4but4bquQcOpZ+G6oeG6puG7r2dx4buR4buhZ8OJ4but4bq8Z+G7t29nw4zhu41n4buf4buvw7lBZ+G7seG7r+G6puG7r2fhu6HhuqBBZ0Hhu63hu6/hu6fhurhn4bu14butw4Bn4bu14but4buPQWdBw7lBZ+G7rcah4bq4Z+G7reG7pcOJZ+G7seG7r21ncXdB4butZ+G7oOG7oOG7nmdx4bun4bq4Z+G7t29n4but4bqyZ0Hhu7Hhu63DqMOBZ+G7rcOB4buR4buhZ+G7oeG7m0FnQeG7seG7rcOow4Fn4bq7w4lLZ+G7t8WpZ+G7reG6smdB4bux4butw6jDgWdB4buP4bu5Z8OtaGlrZ+G7oeG7reG7r+G7peG7uWfhu7Xhu63DgcOyQeG7sWdqaOG6qeG6vcOpZzDEkMO5QWfhu6Hhu4bhuqRB4buxZ0l4Z+G7oeG6vm1n4bu5d0Hhu61lZ+G6rkHhu7FnQMOA4buvZ8OJduG7oeG7rWfhu6FG4buhZ+G7oeG7reG6vmdx4bqyQeG7sWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWVnSeG7m0FnceG6skHhu7Fn4but4bqy4buvZ0nhu6/DuUFnSW9nQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWfhu6Fu4buhZ8OJ4but4bquQWfDieG7rW3hu4pnceG6tOG7r2fDieG7m0Nnw4nDiuG7oWfhu6FtQeG7rWfDiW7hu6FlZ+G7ueG6qmfhu63hu4bhuqZB4buxZ8OJ4but4buV4bu5Z+G7oW1B4butZ+G7oeG7leG7imfhu7fhurptZWdB4bq44bqu4buvZ0Hhu63hurDDiWfhu7Hhu69tZ0Xhurrhu6FlZ+G7seG7r21n4buhxqHhu7lnSW9nw4nEkOG6tkHhu7Fn4buh4buV4buKZ+G7n+G6rOG7r2fhu7fhuqzhu69nccODZ3HGsGdB4buVQeG7sWfhu6Ftw4Fn4but4buvxanhurhnROG6uMOyZ+G7teG7r0Hhu61nw4nhu6VlZ+G7ocOy4buvZ8OJ4but4buvxalBZ8OJ4but4bq4Z0Hhu63hu5tDZ+G7oeG7rcOBZ+G7seG7r21ncXdB4but4oCmZyDDgWdJ4bqm4buvZ0Hhu4/hu7lnw61oaeG7iWVn4but4buvxalBZ0Ft4buKZ8OJS2fhu7fFqWfhu63hurJnQeG7seG7rcOow4Fn4buh4bq+bWfhu6zhurLhu69n4bug4bug4bueZ+G7rOG7huG6pkHhu7Fn4bu24bubQ2fhu7Hhu6/DsuG7uWfhu63huqRBZ8Os4bqpw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6vz9B4buxZ0DDgOG7r2fhu6Hhu4BB4buxZ8OJ4but4buG4bqsQeG7sWfDjOG6uOG7isO5QWfDieG6uOG7isO5QWfDicSQ4bq44buK4bunQWfhu6Hhu63DgWfhu6Fu4buhZ+G7reG6suG7r2dJ4buvw7lBZ0lvZ0Hhu7Hhu4bhuqzhu69ncOG7lUFnSeG7p2fhu6Hhu63hur5nw4nEkOG7huG6pEHhu7Fn4buh4bq+bWdRw7JB4buxZWfhu6Hhu612QeG7rWdFbuG7oeG7rWVnQ+G7rW5DZ+G7t+G6uOG7m8OJZ+G7oeG6vm1nQOG7rW9nQeG7huG6puG7oWVnw4l34bu5Z+G7reG7r8aw4bq4Z8OJ4buV4bu5Z8OJ4buGZ0Hhu7Hhurjhu4rFqUFnSeG6okHhu7Fn4buh4bq+bWdB4bux4buG4bqs4buvZ3Dhu5VBZ3HGsGdx4bunZ3HDs8OJZ+G7t8O5QWfhu6Hhu612QeG7rWdE4bq44buK4bunQWfhu6Fu4buhZ+G7oeG7l0PDqWdA4buxw4Fv4buvZ8SQbWVn4bu5w4Lhu69n4bu14but4buvZ8OJxJDDgUHhu7Fnw4nhu63huq5BZ+G7ocOAZ+G7n+G7l8OJZ+G7reG6oG1n4bux4buvSG1n4buhbuG7oWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfhu61t4buKZ8OJxJDDgUHhu7Fn4bu5w4Lhu69n4bux4buvbWdxd0Hhu61lZ0nhuqhn4buh4but4bq2QeG7sWfigJzhu6HhuqThu7ln4bu14but4bquQeG7sWfhu7dvQeG7rWVn4buhbUHhu61n4bu14but4bquQeG7sWdB4bux4bqiw4nigJ1lZ+G6rkHhu7Fnw4nhu63hu4bhuqxB4buxZ3Hhu6VBZ8OJ4bubQWdB4bqk4buvZ3HhurJB4buxZ0nhu6/DuUFlZ+G7reG6oG1n4bux4buvw7Lhu69nccawZ+G7n8OyQWfhu7dvQeG7sWdx4buG4bqo4buhZ8O54bu5Z+G7l+G7uWVn4buKw7lBZ0nhurjhu6/DqWdA4buP4bu5Z8OtaGlqZWfhuq5B4buxZ0Phu63hurDhu69n4but4bqoQ2dJ4bqm4buvZ+G7uOG7kcOJZ8OJxJDhu5tBZ0lvZ+G7oW7hu6FnccOBb0Fnw4nhu63GsGdxeG1nQ+G7reG7huG6pEHhu7Fnw4nhurjhu4rDuUFnw4nEkOG6uOG7iuG7p0FlZ0nhu5tBZ3HhurJB4buxZ0Hhu63hu6/hu6fhurhnQeG7seG7huG6rOG7r2dw4buVQWdJb2fhu6Fu4buhZ+G7reG6suG7r2dJ4buvw7lBZ8OJRmdB4bux4bq44buKxalBZ+G7reG7r+G7pUFn4butb0Hhu7Fnw4nEkOG7j+G7uWfhu7lzw4lnceG7l8OJZWfhu61vQeG7sWfhu6Hhu63DiuG7oWdB4buxb+G7imfhu6Hhuq5B4buxZ3HGsGfhu7dv4bu5Z3Hhu4bhuqxB4buxZ+G7t+G7r8O5QWfDieG7reG6rkFnQeG6sOG7r2fDieG7reG6rkFn4bug4bq8Z+G7nm3hu69nSeG6puG7r2fDieG7reG6rkFnMG9nW+G7j0Hhu7FncG/hu69n4buL4bu14bu5w6lnMOG7hGdB4buP4bu5Z8OtaGnhu4lnLWfDrWhpamVn4bquQeG7sWdAw4Dhu69n4buh4bqgQWdB4but4bubQWdxQmdxxqHhurhncuG7uWfhu6zhurZn4bqh4buPQWdRb0Fn4bu3b2fhu6HDgUFn4buh4bq+bWfhu7nhurLDiWfhu6Dhu6Dhu55nceG7jWfhu7nhu5fDicOpZ1Lhu7lnUW9BZ+G7reG7r8WpQWdxbUHhu7Fn4but4bqi4buhZ+G7t+G6pkNnamVnMMSQ4buG4bqsQeG7sWdD4but4bq0Z8OJ4but4bquQeG7sWdw4buVQWfDieG6suG7oWfhu59uQWfDicSQ4bq6ZzDhu6/GsOG6uGfhu63huqLhu6FnSW9nMOG7rOG7oCBn4bus4buG4bqmQeG7sWfhu7bhu5tDZWfhu7Hhu69tZ3F3QeG7rWfDieG7reG6uOG6suG7oWdw4buvxalBZ3Hhu5Hhu6Fn4buf4buvxanDiWfhu7Xhu63DgGfhu7Xhu63hu49Bw6ln4bu4w4Lhu69nQeG7j+G7uWVn4bquQeG7sWfhu63DgmfDicSQ4bqoZ2llw61nw4nEkOG7r8Wp4bq4Z3HhurZB4buxZ3HGsGdy4bu5Z+G7ueG6uG1nRcO14bu5Z0Vu4buh4butZ0nhuqplZ27DgWdE4bq4xqFBZ0lvZ+G7ocOAZ8OJ4butw7nhu7lnQeG7r+G7p+G7uWfDieG7r0FnSeG7huG6pEFn4bu3w7lBZ8OJxJDDgUHhu7Fn4buh4bq44bqy4buhZ0XhurBB4buxw6nDqi9D4bq/w6pDZ+G7oeG7t21FReG6p2ZD4buew4Fw4buKZuG6v+G6oeG6puG7r2dB4butSEHhu7FnccOAQeG7sWfhu7HDgENnw4l24buh4butZ+G7oUbhu6Fnw4nEkMOBQeG7sWfhu6Hhuq5B4buxZ8OJbuG7oWVn4bquQeG7sWdAw4Dhu69nSeG7r0Hhu61ncEZnceG7huG6qOG7oWdB4but4bubQWfhu5/DtEHhu7Fn4bu14butckFn4buh4bq+bWcwxJDhurhB4buxZ+G7huG6pEHhu7Fn4bus4bqy4buvZ+G7oOG7oOG7nmfhuqHhu6/FqcOJZ0Bt4bu5ZWfhu5/DtEHhu7Fn4bu14butckFn4buh4bq+bWfhu6zhurLhu69n4bug4bug4bueZ8OJeUHhu61nXeG6uMOyQeG7sWcwxJB4Z0lvZ+G7t29n4buh4but4buv4bulQWdFw71nw4nhu63hu69nceG6uG1n4buh4buXQ2fhu6HhuqRnReG6qmdB4but4buv4bun4bq4Z0Hhu4/hu7ln4bu34buv4bunQcOpw6ovQ+G6v8OqQ2fhu6Hhu7dtRUXhuqdmQ+G7nsOBcOG7imbhur8wxJDGoUFnMOG6uOG7iuG7p0HDqi9D4bq/


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ

Sáng mãi chiến công của những anh hùng liệt sĩ
2018-07-24 06:44:24

(QT) - Ngày 26/4/2018, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam có Quyết định số 622/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho liệt sĩ Nguyễn...

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018

Một số hình ảnh diễn tập KVPT tỉnh năm 2018
2018-07-24 06:39:32

(QT) - Cuộc diễn tập KVPT tỉnh Quảng Trị năm 2018 đã hoàn thành chương trình, nội dung và đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kết quả diễn tập đã thể hiện sự nỗ lực cố gắng, đoàn...

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm

Những công trình sâu nặng nghĩa tình ở Trấm
2018-07-23 05:47:30

(QT) - Sau ngày quê hương giải phóng, đầu năm 1977, hàng vạn nam nữ thanh niên tỉnh Bình Trị Thiên vượt bao gian khổ cùng nhau vai gánh, tay cuốc tiến về phá đồi, ngăn đập xây...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết