Cập nhật:  GMT+7
ỡẼụúẲHvƠƠỏuỘêÊỚHẤup,ẼNÍẺúávỚƯúéẤỖỖƯổúu3LÍúỤÔú;ẤÍúVẸẸHẤẲGúỖẢỚúỚỜƯĐỚuỡ/ẼụpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ3ẤvẴupợỉÍ(ŨỘỖẤƠƠởú-úảvIúẴÊÉÍúỤÊBÍúẼxÊúẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴúỚÊCỚúHOúÍỠúẼLÍúỚỖBÍúIxÍúýÍẼúẲPvúvÍẼúỤỎÊúIÊÍẼúỚÊÍẼúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖúẺÊMÍẺúÍẼRúÂRÔẲúuỵÍúIOỚúIÊCÍẺúẶwÍẼúGẤIúÍẺĨỚúÍẺxÌuúỤxúẲẼÌúỖỹÍẺúỚxÊúỚÚú;ẤÍúVẸẸHẤẲGúÍBÍúẺẼẤÍúỤỀúÂÊDỜúÂỊớúẻỜƠƠẤHHúỤxúaẤÍÍÊẸẤỖúÂvÍẺúÂỊÍẺúẲẼỜÍẺúỚỖÌÍẺúẶOúỘẼÊIúIỎÊúẲỊúỚBÍúVỖỚẼỜỖúỤỎÊúÍẼÊDỜúẲýÍẼúỔỜvƯúHỳÍẺúIyÍớúéẼỜúỔỜẠÍúẲPvúẲvúƠỄúávỚƯúéẤỖỖƯúẼCỚúHÕÊúGẼẤÍúẲLúẶyÍúẴÊÉÍúŨÊÍẼúÂẬỘổúuaẤÍÍÊẸẤỖúẺÊMÍẺúÍẼRúIOỚúÍxÍẺúẲLÍẺúẲẼỢvúỚỖÌÍẺúỚỖỜƯĐÍúẲÓúỚẾẲẼớúạLÊúẲLúẢƯúÍẺĨỚúÍẺxÌúÍẼRúIOỚúẲẼÊCẲúẶwÍẼúGẤIớúêỖÌÍẺúÍẼÙÍẺúẲýÍẼúỚỀÍẼúẲýIơúẲLúẢƯúÂỳúỚẼUẲúƠUúẲẼÊÍẼúỘẼỠẲúỚLÊớú,ẼỢvúỌÊơúỚLÊúIxúHxú;ẤÍúVẸẸHẤẲGúỚẼỀớớớuớỡ/ỘpỡỚvẶHẤúƠỚƯHẤỏuIvỖẺÊÍổủỘŨúvỜỚÌupỡỚỖpỡỚẴpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupỡÊIẺúẼẤÊẺẼỚỏuũựủuúvHỚỏuẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴúỤxúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖúỚỖÌÍẺúỘẼÊIúuúỦÊẴỚẼỏuưữùuúẶÌỖẴẤỖỏuụuúƠỖẲỏuẼỚỚỘổ//ỤÍẤŨỘỖẤƠƠớÍẤỚ/1ÊHẤƠ/ẽỜẶFẤẲỚ/ũẶ/vủ/ừủ/ụừ/aẤÍÍÊẸẤỖ+2vỖÍẤỖ+ẴvzzHẤƠ+ẲÌ+ƠỚvỖ+ẻỜƠƠẤHH+;ỖvÍẴ+ÍƯàỔữĩàZỘ42HớFỘẺu/pỡ/Ộpỡ/ỚẴpỡ/ỚỖpỡỚỖpỡỚẴpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴúỤxúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖúỚỖÌÍẺúỘẼÊIúuVỖỚẼỜỖuớúÝÍẼổúĩvỖÍẤỖú;ỖÌƠớỡ/Ộpỡ/ỚẴpỡ/ỚỖpỡ/ỚvẶHẤpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupu,LúẢƯúŨÊÍẼúÂẬỘơúỚẼLÍẺúIÊÍẼơúẼxÊúẼRỎẲơúỚẼỢúỤỆúỤxúỖẢỚúỚMỚúẶỠÍẺớúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖúỚẼUẲúƠUúHxúIẰỜúỘẼỠúÍÙúIxúẶyÍúẲỊúỚẼEúỚỖvÌúỚAÍẺúẼxÍẺúỚỬúÂLúHvuớúêỖÌÍẺúỘẼÊIơúẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴúỚỖỐúỚẼxÍẼúIOỚúẲLÍẺúỚÚúỵÍúẲẼỌÊơúÂỳúÂẾÍẼúẼLÍúỤỎÊúẲLúẶyÍúẺwÊúŨÊÍẼúÂẬỘúẽỜƠvÍúợẴÌúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖúỚẼPúỤvÊởúÍẼRÍẺúỚỖRỎẲúÍẺxƯúẲRỎÊúHyÊúẴẾÍẼúỤxÌúHRỎÊúỚỀÍẼúẲPvúÍẼÊDỜúỘẼỠúÍÙúGẼwẲúÍẼvỜớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupêỖÌÍẺúVỖỚẼỜỖúơúÍẺÌxÊúaẤÍÍÊẸẤỖú2vỖÍẤỖơúẻỜƠƠẤHHúẲỈÍúÂỊÍẺúẲAỘúỤỎÊúÍÙúẴÊÉÍúỤÊBÍúẺyÌúẲOÊú3ẤHẤÍúạÊỖỖẤÍớú.vÍẼúẼxÊúÍẺRÕÊúVÍẼúGẼLÍẺúỚÊCỚúHOúÍẼÊDỜúỤDúẲwẲúẲýÍẼúẺÊRÕÍẺúẲẼÊCỜúỤxúẲẼỂúÍỊÊúỖỹÍẺổúuêLÊúỐúỚỖBÍúẺÊRÕÍẺúỤỎÊú3ẤHẤÍúỤxúẲLúẢƯúÂĨẲúẲẼÌúỚLÊúÍẺẼẤúÍẼÙÍẺúẲẠỜúẲẼỜƯĐÍúẲÓúỚẾẲẼúỚỖRỎẲúGẼÊúÂÊúÍẺPớúêỜƯúÍẼÊBÍơúÂÊDỜúẼxÊúẼRỎẲúHxúÍẼẠÍúỤĂỚúẲPvú3ẤHẤÍúÂỳúuẶÊCÍúỚẢỜuúẲwẲúẲẠỜúẲẼỜƯĐÍúÂỊúỚẼxÍẼúỘẼÊBÍúẶýÍúÍẺRÕÊúHỎÍúỖẢỚúGẼỌÊúẺÔÊuớỡ/ỘpỡỚvẶHẤúƠỚƯHẤỏuIvỖẺÊÍổủỘŨúvỜỚÌupỡỚỖpỡỚẴpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupỡÊIẺúẼẤÊẺẼỚỏuũụứuúvHỚỏuạOỚúẲýÍẼúỚỖÌÍẺúỘẼÊIúuúỦÊẴỚẼỏuưữùuúẶÌỖẴẤỖỏuụuúƠỖẲỏuẼỚỚỘổ//ỤÍẤŨỘỖẤƠƠớÍẤỚ/1ÊHẤƠ/ẽỜẶFẤẲỚ/ũẶ/vủ/ừủ/ụừ/Ì-ẸÊỖƠỚ-ẲHÊỘ-ÌẸ-ỖỜƠƠẤHH-ẶỖvÍẴ-ẼẤHẤÍ-IÊỖỖẤÍ-ÊÍ-vỖỚẼỜỖớFỘẺu/pỡ/Ộpỡ/ỚẴpỡ/ỚỖpỡỚỖpỡỚẴpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupạOỚúẲýÍẼúỚỖÌÍẺúỘẼÊIúuVỖỚẼỜỖuúỤỎÊúẴÊÉÍúŨỜẢỚúẲPvú3ẤHẤÍúạÊỖỖẤÍúỤxúẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴớúÝÍẼổúĩvỖÍẤỖú;ỖÌƠớỡ/Ộpỡ/ỚẴpỡ/ỚỖpỡ/ỚvẶHẤpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupẻỜƠƠẤHHú;ỖvÍẴúỤxú3ẤHẤÍúạÊỖỖẤÍúỚTÍẺúHxIúỤÊĐẲúẲẼỜÍẺúỚỖÌÍẺúẶOúỘẼÊIúêẼẤúêẤIỘẤƠỚúỤxÌúẲỜMÊúÍỵIúÍẺÌwÊớúảÙúẴÊÉÍúỤÊBÍúừứúỚỜÓÊúỚÊCỚúHOúẲLúÂỳúÍẼĂÍúÂRÔẲúIOỚúIỊÍúỔỜxúÂAẲúẶÊĐỚúỚTúÍẺRÕÊúẶyÍúẴÊÉÍúỚÊÍẼúỔỜwÊớúuêLÊúHxúẲẼPúƠỐúẼÙỜúIOỚúÂLÊúỔỜÃÍúHỊỚúIxỜúỤxÍẺúẲPvúẻỜƠƠẤHHớúêỜƯúỚẾÍẼúẲwẲẼúẲPvúvÍẼúỚvúẼỌÊúGẼwẲúỚẼRÕÍẺúÍẼRÍẺúẶỞúHyÊúẻỜƠƠẤHHúẲỊúỚỖẾúỚRỐÍẺúỚRÔÍẺúỖẢỚúỘẼÌÍẺúỘẼỢúỤxúẺÊxỜúỚẾÍẼúƠwÍẺúỚyÌuớỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupVỖỚẼỜỖúỚẼỜOẲúỚẼEúHÌyÊúẼxÊơúHỳÍẺúIyÍúỤxúÂRÔẲúHxIúHyÊúỚTúẶOúỘẼÊIúẲỞÍẺúỚBÍúỚTúÍỵIúụữửụớúéẼÊIúÂvÍẺúỚỖÌÍẺúẺÊvÊúÂÌyÍúẼĂỜúGỪúỤxúƠẪúỖvúIỷỚúGẼwÍúẺÊýúạỮúỚTúÍẺxƯúử/ướỡ/ỘpỡỘúẲHvƠƠỏuỘ;ÌẴƯupảớạớỡ/Ộp


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Có vạt nắng vàng nhẹ trôi qua phố

Có vạt nắng vàng nhẹ trôi qua phố
2011-02-06 11:40:30

(QT Xuân) - Đã qua rồi mùa đông, đã đi qua từng cơn mưa ào ạt, đã đi qua những ngày nắng nóng, tiết trời khô hanh dù đông về của thiên nhiên mỗi năm mỗi thay đổi. Nhưng mùa...

McLaren ra mắt xe mới MP4-26

McLaren ra mắt xe mới MP4-26
2011-02-05 21:01:53

(VnExpress) - Bất chấp việc các đối thủ chính đều sớm trình làng chiếc xe dành cho mùa đua mới, mãi tới hôm qua đội đua F1 nước Anh mới ra mắt chiếc xe...

Ancelotti băn khoăn về Torres

Ancelotti băn khoăn về Torres
2011-02-05 21:01:34

(VnExpress) - Tân binh trị giá 50 triệu bảng của Chelsea chưa chắc sẽ đá chính trong trận đối đầu đội bóng cũ Liverpool ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật.

Tiếng quê

Tiếng quê
2011-02-05 12:41:26

(QT Xuân) - Cuối năm, mạ vào bệnh viện, anh em tôi quay quắt vì lo. Bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Bình Dân chẩn đoán: Ruột thừa. Ít ai ngờ 78 tuổi như mạ mà còn bị bệnh này....

Tết nhớ Hà Nội

Tết nhớ Hà Nội
2011-02-05 12:27:30

(TTO) - Một mùa xuân mới laị về. Ngoài hiên tiết trời trong veo, se lạnh. Những cơn gió hanh hanh đang xào xạc đùa với đám lá vàng khô. Hơi thở miền Bắc đấy. Nó mang cái rét...

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết