Cập nhật:  GMT+7
nẰồôwẪỡĨĨfõÌặẶJẪýõo}w{ỡỈýCôỈỡôBúJôỔýôBFẶô}ãỗ-ộớn/ẰồonÌôwẪỡĨĨfõÌ:ýỡxõoleCÝỔÌỈýĨĨmô-ôVứJôwẰứÌôỒẶẠwôwpwôyÊẶôJẰOôwẰẲCẰôyÀKôĨFBôJỈẴCẰôẪqCẮôwẰẶÁwôỔýôxqCẰôwẰDôBMỡôyKỡôBFẶĩôBtẶôJFẶôẰẼBôỊKỡôyỀẶôyKỡô&ồôCÒFwôỠCẰôBFẶôỈỡôBúJôwẰẶÁwôỔýô}ãỗ-ộớôĨỡKôẨẰẶôwKỀwôyKỡôJẰÔôCẮẰẶẠBôJrẶôeỡẪýCwẶỡôytôẨÁJôJẰLwjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoặKỖôCẰẶACôĨÕôJỈẴCẰôẪqCẮôBKỀCôBùCôwOỡô}ãỗ-ộớôẨẰẼCẮôẮưỖôCẮrwôCẰẶACôẨẰẶô}w{ỡỈýCôytôĨFBôwẼCẮôvÊôỊKỖÁJôyÂCẰôẨẰẼCẮôJẰỡBôẮẶỡôẨỚôJẰÔôCẮẰẶẠBôJrẶôyÒGCẮôyKỡôắẶwỡỈxDôặDỈBDôyẢôẰDqCôJẰẶẠCôwẰẶÁwôỔýjôặẰẶÁJôẨÁôBFẶôwOỡô}ãỗ-ộớôyÒHwôypCẰôẮẶpôwĐôCẰẶÀKôẨẰpwôvẶẠJôĨDôỒFẶôwpwôyỀẶôyKỡôẨẰpwôwÓCẮôCẰÒôwẰẶÁwô}ãơ-ộơôwOỡôBMỡôẮẶsẶôJỈÒFwjôãẰừCôwpCẰôJỈÒFwôwMCẮôỒFẶôẰỡẶôẰẠôJẰÊCẮôwÔỡôẰLJôẮẶĐôẰẴCẰôwẰỐô{ôyỀwôypDôIôẰỡẶôvACôJẰưCôỔýôẮưỖôứCôJÒHCẮôBrCẰôỒFẶôẮẶFẶôwẰKỖACôBẼCjn/ÌonJỡvẪýôĨJỖẪýfõBỡỈẮẶCịộÌỔôỡKJDõonJỈonJxonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõonẶBẮôẰýẶẮẰJfõộờộõôỡẪJfõ}ãỗ-ộớôyÒHwô}w{ỡỈýCôJỈẴCẰôẪqCẮôJrẶôVýỈẪẶCôlYỌwmjõôỘẶxJẰfõỗởốõôvDỈxýỈfõồõôĨỈwfõẰJJÌị//ỒCýỔÌỈýĨĨjCýJ/&ẶẪýĨ/ằKvẬýwJ/ổv/ỡộ/ớộ/ốx/wỡỈ-ĂồjẬÌẮõ/on/Ìon/Jxon/JỈonJỈonJxonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo}ãỗ-ộớôyÒHwô}w{ỡỈýCôJỈẴCẰôẪqCẮôJrẶôVýỈẪẶCôlYỌwmjn/Ìon/Jxon/JỈon/JỡvẪýonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoYỀẶôyKỡôCÒFwôỠCẰôwẰDôvẶÁJôẰẠôJẰÊCẮôwÔỡôẰLJôẮẶĐôBFẶôĨỹôẮẶLÌôẮẶỡôJuCẮôẪKÊCẮôẨẰẲôẰÒFCẮôỔKÊCẮôyẢôJpwôyỀCẮôJFẶôÌẰừCôwpCẰôĨỡKĩôỊKỡôyĐôwsẶôJẰẶẠCôẪÕwôCỳCôwẰDôwẰẶÁwôỔýjô>ỞôĨÒôJỈÒICẮôwOỡô}w{ỡỈýCĩôặẶBô?DĨĨôJẶÁJôẪỀôBỀJôwÔỡôẰLJôẮẶĐôẨẰpwôyÒHwôyụJôIôCẮỡỖôJỈACôyừKôJỡỖôyKỡôĨỹôẮẶLÌôẪqBôBpJôẰẠôJẰÊCẮôyỀCẮôwỄjô}MỡôẮẶsẶôJỈÒFwĩô}w{ỡỈýCôwÓCẮôẮưỖôứCôJÒHCẮôBrCẰôẨẰẶôĨpCẮôwẰÁôẰẠôJẰÊCẮôẨẰẲôyỀCẮôẰÉwôyỀwôypDô&-xKwJôwẰDôwẰẶÁwô}ãỗ-ộơôỒqôJrDôyÒHwôẨÁJôỊKsôJÊJôIôCÔỡôyừKôBMỡôẮẶsẶjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo[ẮẼẶôĨỡDô<ýCĨDCôVKJJDCôỈứJôẰqẶôẪECẮôẨẰẶôyÒHwôwẰỌCẮôẨẶÁCôwẰẶÁwô}ãỗ-ộớôBqô}w{ỡỈýCôJẰẶÁJôẨÁôwẰDôỡCẰôỒqôyẾCẮôyỀẶô{ýỘẶĨô:ỡBẶẪJDCôJỈDCẮôBMỡôẮẶsẶôBFẶịô“ặẰựJôJKỖẠJôỒGẶĩôJẼẶôẰỖôỒÉCẮôwẰẶÁwôỔýôBFẶôĨỹôẮẶLÌôJẼẶôẰDụwô{ýỘẶĨôẮẶqCẰôyÒHwôwẰỌwôỊKpCôỊKưCôJẰÁôẮẶFẶôỒqô}w{ỡỈýCôyỌCẮôyừKôwpwôyỀẶôyKỡ”jô:ỡBẶẪJDCôwÓCẮôyẾCẮôJẴCẰôỒFẶôCẮÒGẶôyẾCẮôyỀẶịô“eFẶô}ãỗ-ộớĩôwẰLCẮôJẼẶôĨỹôJrDôyÒHwôCẰẶÀKôĨỌwôwrCẰôJỈỡCẰôẰỄCôBMỡôẮẶsẶôCuBôCẮDpẶ”jn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoạôBMỡôẮẶsẶôộốồốĩôyỀẶôyKỡôCÒFwôỠCẰôwẰẤôyOôĨỌwôwrCẰôJỈỡCẰôỒFẶôẰỡẶôyÊẶôJẰOôắýxôVKẪẪôỒqô&ýỈỈỡỈẶôIôCÔỡôyừKôBMỡôẮẶsẶôJỈÒFwôẨẰẶôBứJôÌẰDCẮôyỀôIôẮẶỡẶôyDrCôCÒFwôỈLJôỒẴôỒựỖô:ỡBẶẪJDCôỒqôVKJJDCôwẰẤôyỌCẮôJẰỌôỗôỒqôJẰỌôơĩôJỈDCẮôẨẰẲô}w{ỡỈýCôyỌCẮôJẰỌôẰỡẶôĨỡKôắýxôVKẪẪjôWpwôyÊẶôJẰOôẪFCôwOỡô}w{ỡỈýCôCẰÒô&ýỈỈỡỈẶĩôắýxôVKẪẪĩôắýCỡKẪJôẰỡỖô}ýỈwýxýĨôytôĨFBôỈỡôBúJôwẰẶÁwôỔýôỈẶACẮôwOỡôBẴCẰjôặỈDCẮôẨẰẶôyĐôwẰẶÁwô}ãỗ-ộớôĨỹôwẰẤôẨÂÌôwĐôBụJôJrẶôẨỚôJẰÔôCẮẰẶẠBôJẰỌôẰỡẶôwOỡôBMỡôẮẶsẶôxẶÃCôỈỡôJrẶô<ýỈýzôlặưỖôVỡCô[ẰỡmôJỈDCẮôJKừCôJFẶjôặrẶôẨỚôJẰÔôCẮẰẶẠBôyừKôJẶACôIôeỡẪýCwẶỡôỒỎỡôỊKỡĩô&ýỈỈỡỈẶĩôắýxôVKẪẪôwMCẮôắýCỡKẪJôyÀKôwĐôyÒHwôCẰỐCẮôJẰqCẰôJẲwẰôJÊJjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõoeFẶôỒẶẠwôỈỡôBúJô}ãỗ-ộớĩôvỡCôẪtCẰôyrDô}w{ỡỈýCôJẸôỈỡôỈứJôJÕôJẶCôẨẰẶôCĐẶôỒÀôBMỡôẮẶsẶôBFẶjôặKỖôCẰẶACôwsôẮẶpBôyÊwôẨỞôJẰKựJôãỡxxỖô{DỘýôỒqôẨỞôĨÒôJỈÒICẮôặẶBô?DĨĨôyÀKôJẰỎỡôCẰựCôCẰỐCẮôJẰỡỖôyỆẶôJỈDCẮôyẶÀKôẪKựJôBFẶôẨẰẶÁCôCẮDqẶôỒẶẠwôwẰLôJỈÉCẮôJFẶôẰẠôJẰÊCẮôẨẰẲôyỀCẮôẰÉwĩô}w{ỡỈýCôwECôỈứJôCẰẶÀKôJẰpwẰôJẰỌwôIôÌẰẲỡôJỈÒFwôCẰÒôẨẶẢBôJỈỡôJẰẶÁJôẨÁô>ÝắằôwMCẮôĨÕôẰDrJôyỀCẮôwOỡôvỀôẪÊÌôãẶỈýẪẪẶjn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo>ỞôĨÒôJỈÒICẮôặẶBô?DĨĨôwẰDôvẶÁJịô“}w{ỡỈýCôytôJÕôyụJôwẰDôBẴCẰôCẰỐCẮôBNwôJẶAKôyừỖôJẰỡBôỒÉCẮôỒẴôỒựỖôwẰLCẮôJẼẶôwECôCẰẶÀKôỒẶẠwôÌẰsẶôẪqBjôặẼẶôCẮẰẦôỊKpôJỈẴCẰôẪqBôỒẶẠwôwOỡôyỀẶôyKỡôyỡCẮôyẶôyLCẮôẰÒFCẮôwừCôJẰẶÁJôwẰDôBNwôJẶAKôyĐjô[ẰỐCẮôJKừCôJẶÁÌôJẰýDôwẰLCẮôJẼẶôĨỹôJẶÁCôẰqCẰôẨẶẢBôJỈỡôẰẶẠKôĨKứJôỒqôyỀôỆCôyÂCẰôwOỡô}ãỗ-ộớ”jn/ÌonÌôwẪỡĨĨfõÌVDxỖõo}ẶCẰôãẰÒỄCẮn/Ìo


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Ancelotti băn khoăn về Torres

Ancelotti băn khoăn về Torres
2011-02-05 21:01:34

(VnExpress) - Tân binh trị giá 50 triệu bảng của Chelsea chưa chắc sẽ đá chính trong trận đối đầu đội bóng cũ Liverpool ở vòng 26 giải Ngoại hạng Anh tối chủ nhật.

Tiếng quê

Tiếng quê
2011-02-05 12:41:26

(QT Xuân) - Cuối năm, mạ vào bệnh viện, anh em tôi quay quắt vì lo. Bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Bình Dân chẩn đoán: Ruột thừa. Ít ai ngờ 78 tuổi như mạ mà còn bị bệnh này....

Tết nhớ Hà Nội

Tết nhớ Hà Nội
2011-02-05 12:27:30

(TTO) - Một mùa xuân mới laị về. Ngoài hiên tiết trời trong veo, se lạnh. Những cơn gió hanh hanh đang xào xạc đùa với đám lá vàng khô. Hơi thở miền Bắc đấy. Nó mang cái rét...

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

“Vua muỗng” Trần Quang Hải

“Vua muỗng” Trần Quang Hải
2011-02-04 11:06:23

(TTO) - Chỉ với hai chiếc muỗng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã tạo nên nhiều tiết tấu, âm thanh thú vị. Tiếng "đàn muỗng" cùng giáo sư "chu du" khắp nơi và không ngừng làm...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết