Cập nhật:  GMT+7
aeG7t21r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+OeG7ueG7hOG6rsawasOtOuG7ueG6tuG7t2s/RnHhurbhu4FrO+G7teG7iuG6uOG7uWvhurbhu7fhu5lr4buARuG7r2vigJzhu6Xhu7dGdeG6tmvEguG7t+G6qOG6tuG7tWvhu6Vz4bq2a+G7peG7t+G6oOG6tuG7t+KAnWkv4bu3bcOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7hu7bGsOG7keG7p2rDrWc5OeG6p0Zx4bq2aGsta+G7pOG7keG6smtt4buDw7XhurDhu4Vr4buk4buf4bq+a+G6sOG7neG7hGvhu4Lhu53hu6Vr4bqu4buV4bq24bu3a+G6tuG7t+G7iuG6tuG7tWvEguG7t+G7uWvhu6Xhu4rhurjhu7lr4buE4buG4bqo4bq24bu1a+G6ruG7leG7uWvhu4Zy4buEa+G7t+G7uXfhurbhu4VrxajhurRr4bqu4buZa3LhurZr4buE4buK4bq64bq24bu1a8O54buR4bq2a8Wpc0Zr4bqw4buZa8O54buV4bq2a+G7guG7rWvEguG7t+G6tGvhu4BG4buv4bq2a+G6tnZGa+G7teG7n+G6vmvhu6Xhu7fhu5nhurbhu7Vr4bun4bu5w73hurZrTeG7ueG7r+G6tmtNxKjhu5Fr4buE4buGw4LhurZrbsOya+G7hEZE4bu54buBazrhu7nhurbhu7drP0Zx4bq24buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrWnhu4Thu5HDueG6rsawa+G7guG7hMOT4bquxrDDqWrhurDhu5Hhu4bhu7Xhu7nhurbhu4Fu4bq+T2vhu5FG4buE4bqyasOtaeG7hOG7hsOtaeG7hOG7p8OtaeG7ueG6sOG7tWvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhuq7hu7jhurDhu5Hhu7XGsGpr4buR4bqu4buEw6lqamvhu7fhu4Lhur7hu5Hhu6XGsMOpamxqa8O54bqy4buG4bunxrDhu4bDqWptamvhurLhurbhu6Xhuq7hu7nhu6XEgsOpauG7hsaw4buERuG7huG6tmvhu4Lhu7fhurJO4bu44bqw4buR4bu1xrBn4buE4bu34bu54buC4buF4buC4buG4bulaGpr4bu3w5Phur7GsOG7huG6ruG7ueG6tsSCw6lqamvhu4Lhu4bhu6XDqWrhu7fhu4Thu4Thur7hu4EvL+G6vuG7t+G7ucaw4bq2w7nhu5Hhurbhu6VG4buF4buERuG6suG7ueG7hOG7hsaw4buFTeG6ti/hu4Thu7nhu5HhurbDk+G6suG6ti/hu7jhurDhu5Hhu7XGsMOi4bu5xrBO4buF4buR4buC4bq+T+G6vznhu7dG4bqww7nhurbhu5Hhu7nhuq7hu7jhu6bDqcOz4buPw7Vtw7PDtWovw61pL+G7hOG7p8OtaS/hu4Thu4bDrWnhu4Thu4bDrWnhu4Thu6fDrTrhu7nhurbhu7drP0Zx4bq2a03hu5lrO+G7t3Thu4RrJuG7ueG6sGvhu5Dhurbhu7dr4buE4buG4bqy4bq24bu1a+G6vuG7t+G7ueG6sGvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a8Wo4bqo4bu5a+G6sOG7neG7hGtx4bq2a+G7hMOB4bq24bu3ay3hu5bhurbhu7fhu4FrOeG7hTnhu4Xhu6bhu4VpL+G7hOG7p8OtaS/hu4Thu4bDrWkv4buE4buRw7nhuq7GsMOtOuG7ueG6tuG7t2s/RnHhurZr4buExKjhurbhu7Vrxanhu4rhurrhu6Vr4bq24bu34bu5d0Zr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G7teG6pOG7uWvhuq7hu5lr4oCcKuG7keG6tuG7tWvhu6bhurLhurbhu7Vr4bu0RuG6tuKAnWvDojvhu4Nrw7nhurzhu7lr4buR4bq24bu3a03hu5nhurJrTeG7keG7uWvDueG7k+G7pWvhu4LhuqJr4bquxqHhurbhu7Vr4buES2vhu5DhurZr4bu2SOG6tuG7tWtnTeG7keG7uWsq4buR4bq24bu1a+G7puG6suG6tuG7tWvhu7RG4bq2a+G7hMSo4bq24bu1a8Wp4buX4bqwa+G6tuG7t+G7uXjhurBoa8SC4bu34buTa+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhu6Xhuqjhurbhu7Vr4buE4buG4bqy4bq24bu1a8O5Q2vhur7hu7fhu7nhurBr4bun4buZ4bu5a29sa+G7hHThur5r4buQ4bq24bu3a8aw4bqwa+G6tuG7t+G7mWvDueG7k+G7pWvhu4LhuqLhu4VrOkPhu4Rr4buC4bqqa+G6tuG7teG7iuG6uOG7uWvhu6XDguG6tmvhu4pGa+G7k+G7uWvhu6Xhu7fhurJr4buG4buj4bq24bu1a+G6tnZGa+G7kOG6tuG7t2vGsOG6sGvhurbhu7fhu5lrw7nhu5Phu6Vr4buC4bqia8Wp4buV4buEa+G7jWzhurtr4buC4bqya03DieG7uWvhur7hu7fhu7nhu6/hurZrw7nhu5fhurZr4bu14bqq4bula+G7hOG7t8OBazrhu7nhurbhu7drP0Zx4bq2a8WpxqFr4bu14bq04bq+a+G7peG6qOG6tuG7tWvFqXbhurZrw7Ns4bq7a+G7hWkv4bq+w61p4bq+a+G7peG6ruG7keG7guG7gsOpauG6vsOZ4bqy4bunw5Nqw60m4bu34buT4bq2a+G7teG7ueG7l2vhu4Thu7dyw5NrTXTDk2vhurbhu7fhu4rhurbhu7VrTeG7keG7uWvhu6fhu7nDveG6tmvhurDhu5lrP0Zx4bq2a+G7hOG7t0Hhu6Xhu7dr4bq24bu3cuG7hGvhuq7hu5Xhu7lr4bqu4buZa03hu5Hhu7lrw6Hhu4RrOeG7iuG6uOG6tuG7tWsta+G7peG7t+G7meG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5Hhu7lr4bqw4bu5eOG7hGtN4buK4bq44bq2a+G6sOG7leG6tuG7t2vhurDhu61rTeG7mWvhu4BGw5N24buEa8Wp4bqy4buT4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvDuUNr4bq+4bu34bu54bqwa+G7psOC4bq24bu1a+G7guG6qOG6tuG7tWvFqcOA4bq24bu3a+G6sHjhurbhu7fhu4VrOeG7t+G6uOG7uWvDuUZE4bu5a+G6tuG7t+G7mWvhurbhu7fhu5lr4bqu4buZ4bqwa+G6vuG7t+G7ueG6sGvhu4Thu4ZGw5N34bq2a+G7t8OB4bq24bu3a+G7t+G7uXjhurZr4bq24buRw5Phu4NrTeG7uXjhu6Vr4buEw4HhurBrxILhu7l24bqwa+G7p+G7ucO94bq2a03hu7nhu6/hurZr4bu34bq64bq+a03hu5Hhu7lrxILhu7fhurRr4bq24bu34buK4buF4buF4buFa+KAnOG7t+G7k+G7uWvhu4Lhu5HhurJr4buE4buG4buv4bq2a+G7hOG7huG6uOG7ueKAnWvhu4Thu7fDgWtNw4nhu7lr4bqu4bqq4bu5a+G7p+G7ucO94bq2a09GcuG7hGvhurbhu5HhurBr4buEQeG6tuG7t2tN4buZa8Wpc8OTa8O54buX4bq2a+G6ruG6ouG6tuG7t+G7g2s64bu54bq24bu3az9GceG6tmvhu4Thu4bhurxr4buE4bu34buZ4bq24bu3a+KAnOG7gkpr4bquSuG7kWvhu6Xhu7fhuqThurZr4buC4bqqa23igJ1r4bulw43hu5Fr4bq24bu34bu5d0Zrxanhu5XhurJr4bun4bu5w73hurbhu4Nr4bu3xqHhurbhu7Vr4bq+4bu34bu54bqwa+G7pcOM4bq24bu1a+G6ruG7mWvFqeG7uXdGa+G7p8O9a+G7t+G7uXlG4buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDrcWoduG6tmvhu7Xhu7nhurhrP0Zx4bq2a8WpxqFr4bq24bu3dOG6tmvEguG7t+G6suG7l+G6tuG7tWtubGtN4buR4bu5a+G7p+G7ucO94bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhur7hu7fhu7nhurBr4buE4buGRsOTd+G6tmvhu7fDgeG6tuG7t+G7g2vFqcONa+G6sOG6pOG7uWvhu4RB4bq24bu3a+G7peG7k+G7peG7t+G7g2vhu6Xhu7dB4bq24bu3a+G7p+G7uXjhurbhu4Nr4bq+4bu34buX4bq2a+G7p+G7uXjhurZrTeG7mWvhu6Xhu5dr4bu34buZ4bu5a+G7t+G7isOJ4bul4oCma8OZQWvhu4BGw5N24buEa8WpeWvhu6Xhu5Phu6VrTeG7keG7uWvhu6fhu7nDveG6tmvhu6XDjeG7kWs64bu54bq24bu3az9GceG6tmvhurbhu7Xhu5nDk2vhurBD4buEa+G7gnFGa+G7guG7neG7pWvhu7dF4bq2a+G7peG7t+G6oGvFqUXhurZr4bu14bu54buX4bq2a+G6ruG7meG7gWvhu7fhuqThu6Vr4bul4buT4bul4bu3a+G7p+G7ucO94bq2a+G7hMSoa8Wp4buZ4bq2a+G7keG6tuG7t2vFqeG7meG6tmvhu6Xhu7fDgGvhu4BG4buRa+G7peG7k+G6tuG7t2vhu7Xhu5lr4buCceG6tmvEguG7t3JGa2fhu7fhu7l44bq2az9GceG6tmvFqeG7keG6tuG7tWvhu4Thu7fhu5HhurBr4bu14bu54buRa+G7p+G7ucO94bq2a8SCw4Dhu6Xhu7dr4buE4buV4bu5a+G7gnHhurZrxILhu7dyRms14bu3R2s74bu3RnThurZo4buFaz9GceG6tmvhu4Thu7fhu6Hhurbhu7Vr4buE4bu34bud4bq24buBa+KAnCbhu7l24bq2a+G7hOG7t+G7iOG7pWvhu7fhuqThu6Vr4bq8a+G7hOG7t3PDk2vhu6Xhuqhr4buE4buG4buv4bq2a+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvhu6XDguG6tmvhurbhu7fhu7l3Rmvhuq7Dkmvhu4Thu7dGw5N24buE4buDa+G7hOG7t+G7uXZGa+G7hEHhurbhu7dr4buE4bu3SuG7pWvhu4R24buFa8Oiw4Fr4buE4bu3dmvhurBG4bqq4bq2a+G6vuG7t+G7k+G7hGvhu4Thu4bhu7l54bq2a+G6tuG7teG7t3dr4bulc+G6tmvhur7hu7fhu5fhu7lr4buARuG7keG6tmvhu4Lhu5Phu4RrTeG7mWvhu6XhuqRrT+G7k+G7hGvhurbhu7XhurLhu5nhu7lrxanhurjhu7lr4buE4bu3dOG7hGvhurbhu7fhu7l3RuG7hWs64bqo4bu5a+G7hOG7huG7iuG6uOG6tuG7tWvhu4Jx4bq2a8SC4bu3ckZr4bu14bu5R+G6vmvhu4Thuqjhu7lr4buE4buG4buK4bq84bq24bu1a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhu7dF4bq2a+G7hOG7huG6suG6tuG7tWvhu6fhu7nDveG6tmtPRnLhu4TigJ3hu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4buk4bqy4bq2a8Wp4buK4bq44bq24bu1a+G6tuG7teG7t3hr4buE4bu3RnThu4Rr4bulw43hu5FrOuG7ueG6tuG7t2s/RnHhurZrxILhu7fhuqjhurbhu7Vr4buE4buG4buX4bu5a+G7t+G6suG7kWvhu7dC4bq24bu14buFaz/hu5lr4bul4bqy4bq2a+G7hOG7huG7keG7uWvhu6dGw5Nr4bq24bu3cuG7hGvhu4Thu4bhurLhurbhu7Vr4bu14bu54buRa8Wpw4Hhurbhu7dr4bul4bq0a8O54bqq4bq2a+G7keG6tuG7t2vhu6Xhu7fDgGvGsOG6sGvhuq7hu5nhurBr4bq24bqo4bq24bu1a03hu5lrw7lG4bqo4bq2a8O54buT4bq2a+G7hOG7leG7uWvFqELhurbhu7VrOeG7t+G7k+G6vuG7g2s/RnHhurZrxanGoWvhu4Thu4bhu5fhu7lr4buARuG7kWvhurbhu7fhu7l3Rmvhu6Xhuqjhurbhu7VrTeG7uXjhu6Vr4bq24bu34buKa8O54buT4bq2a0104buEa+G6ruG7uXhGa09xw5Nr4bunSuG6tuG7teG7g2vhur7hu7dJ4bula01Ja+G7gEbhu5PhurZr4bul4buZa+G6vuG7t+G7r+G7g2vhu7Xhu7lMa0/GsOG7g2vhuq7hu5nhurBr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6sMO6Rmvhu4ZC4bu5a+G7pUbhuqrhu7lr4bulSOG6tuG7tWvhu4BGw5N24buEa+G7teG7neG6tmvDueG6tGvhuq5xRmvhu6fhu5nhu7lrTcOJ4bu5a+G6tuG7teG7t3dr4bun4bu5w73hurbhu4Vr4buk4bu3QeG6tuG7t2vhu6VGQ+G7pWvhu4Lhuqrhurbhu7VrTXLhu4RrTeG7l2vFqcaha+G7hOG7leG6smvhu6Xhu7fhurJr4buR4bq24bu3a+G6ruG6quG7uWvhu4Lhuqrhurbhu7Vr4buE4bu5duG7hGvEguG7uXjhurDhu4NrxILhu7fhu6nhurJr4buE4bu3RmtN4bup4bq2a03hu5nhu4Xhu4Xhu4Vr4buE4bu3QeG7peG7t2vhurBG4buRa+G7t+G7meG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5dr4bu14bq04bq+4buDa8Wp4bu5d0ZrQeG7hGvhu4Thu7dyw5Nr4bq8a+G6tuG7t0zhurbhu7Vr4bun4bu5w73hurZrTeG7ueG7r+G6tmvhu4Thu4bhu7Frw7lxw5Nr4bu14bu54bq44buFaS/hur7DrWnhur5r4bul4bqu4buR4buC4buCw6lq4bq+w5nhurLhu6fDk2rDreG7tkPhu7lrxanDjWvFqeG7uXdGa8SC4bu5eOG6tmvFqXlr4bul4bq0a+G7hOG7t3lr4buE4buG4bq8a+G7hOG7t+G7meG6tuG7t2vhurBD4buEa+G6tuG7teG6qOG7uWvhu4Lhu5HhurLhu4Nr4bul4bq0a+G6sEPhu4Rr4bq24bu14bqy4buV4bu5a+G7t8OB4bq24bu3a+KAnOG7peG7t0Z14bq2a8SC4bu34bqo4bq24bu1a+G7pXPhurZr4bul4bu34bqg4bq24bu34oCd4buDazrhu7nhurbhu7drP0Zx4bq2a8O5ccOTa+G7teG7ueG6uGtNw7rhurZr4bul4buIa+G6tuG7t+G7imvhurBD4buEa+G7peG6suG6tmvhurLhurbhu7Vr4bul4bu34bub4bqwa+G7peG7t+G6oGtN4buZa+G7pXPhurZrxILhu7l44bqw4buFa+KAnDjhuqrhurbhu7Vr4buE4bu5duG7hGvEguG7uXjhurDhu4Nr4buEQeG7peG7t2vhu6XhurThur5r4bqu4buZa8O54buX4bq2a+G7peG7t3Lhu4Rr4bulw43hu5Fr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6sOG7uXfhurZr4buARuG7r+G7g2vhurDhu5lrP0Zx4bq2a+G6ruG7leG7uWvhuq7hu5lr4bq24bu14buK4bq44bu5a+G6sOG7uXfhurZr4buARuG7r2vhu4Thu7fhu4hr4buE4bu34bu5eOG7hOKAnWsta+G7peG7t+G7meG6tuG7tWvhu4Thu4bhu5Hhu7lr4buERkThu7lrxanhuqjhu7lr4bqw4buKReG7uWvhurbhurThu7lrTXTDk+G7g2vhu4Thu7d04buEa+G7hOG7t+G7mWvhurbhu7fhu4rhurbhu7Vr4buESmvhu4Thu7nhurbhu4VpL+G6vsOtaeG6vmvhu6Xhuq7hu5Hhu4Lhu4LDqWrhur7DmeG6suG7p8OTasOt4bu2LOG7mDvhu7RrP+G7rmkv4bq+w60=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

“Vua muỗng” Trần Quang Hải

“Vua muỗng” Trần Quang Hải
2011-02-04 11:06:23

(TTO) - Chỉ với hai chiếc muỗng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã tạo nên nhiều tiết tấu, âm thanh thú vị. Tiếng "đàn muỗng" cùng giáo sư "chu du" khắp nơi và không ngừng làm...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân
2011-02-04 11:04:01

(VnExpress) - Trước khi quay về Mỹ tiếp tục việc học, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện bộ ảnh mừng xuân Tân Mão. Khoác áo dài tươi sắc vàng, người đẹp e ấp tựa cửa ngắm bóng...

Palermo gieo sầu cho Juventus

Palermo gieo sầu cho Juventus
2011-02-04 11:03:44

(VnExpress) - Với chiến thắng trực tiếp tối thứ tư, Palermo vượt qua Juventus để vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Serie A.

Gary Neville giải nghệ

Gary Neville giải nghệ
2011-02-04 11:03:27

(VnExpress) - Hậu vệ kỳ cựu người Anh đã quyết định chia tay sân cỏ sau hơn 20 năm thi đấu cho MU và đội tuyển quốc gia, thông báo hôm thứ tư cho biết.

Nắng mới trên xóm nghèo

Nắng mới trên xóm nghèo
2011-02-03 10:52:29

(TTO) - Từ trên cầu nhìn xuống, bấc giác, một nhành mai đang cố vươn lên khoe màu vàng rực rỡ giữa bức tranh ảm đạm. Ồ, à, xuân đang về bên xóm nước đen! Chuyện của hơn mười năm trước…

Henry Cavill vào vai Superman

Henry Cavill vào vai Superman
2011-02-03 10:52:16

(TTO) - Sau gần năm năm chờ đợi, người hâm mộ sẽ được gặp lại vai diễn kinh điển Superman (siêu anh hùng) với sự diễn xuất của nam diễn viên người Anh Henry Cavill trong phần...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết