Cập nhật:  GMT+7
mẮốõvẨởỈỈễỏÍằẰĨẨyỏnXùvõỈuvõxỹẪõVẮGõXẲBẮõỮẶvẮõ>ởõHõĨÂBẮõãJrBĂõằỊẴm/ẮốnmÍõvẨởỈỈễỏÍ?yởwỏnkằằéđ}/đẰyĨBởẪ+lõ-õXỹẪõẪLBĂõổỉõỊqBĂõỈỡBĂõỗ/ồỉõẮpBĂõBĂẮẲBõBĂÓFẰõwũBõĨỊCBĂõỐpõBĂCpẰõĨÂBẮõxsõẬýCõỐÁõĨẮởẪõwỎõẨẢõẮẾẰõVẮGõXẲBẮõỮẶvẮõ>ởỉõĨỀõvẮÒvõĨqẰõ<ẮJõwẰõĨẶvẮõXẲBẮõẨpBĂõỮẶvẮõ>ởỉõĨẮJẾvõỘsõằỊẰÀJõXẺBĂỉõẮJỔÀBõằỊẰÀJõảẮCBĂỉõĨÂBẮõãJrBĂõằỊẴĩõXsõỗôôõBtẪõÌJởỉõ>ẢõẮẾẰõVẮGõXẲBẮõỮẶvẮõ>ởõĨẮÓFBĂõxÓGvõĨỀõvẮÒvõĨỌõvẮẰÁJõẪLBĂõồõxABõẮAĨõBĂpỔõẪLBĂõộõằAĨõŨẪõẨẴvẮỉõBẮúẪõvứJõvẮCõÌJẼvõĨẮỡẰõwũBõởBỉõẪÓởõĨẮJừBõĂẰDõẮĐởỉõẪLởõẪpBĂõĨẼĨõĨÓỂẰỉõwũBõẨpBĂõxCpBõẬAĨõĂDÍõỈÒvõvẮJBĂõĨởỔõỘũỔõwỎBĂõÌJỹõẮÓỂBĂõBĂpỔõvpBĂõưẪõBCõẮqBẮõÍẮKvĩmĨởữẨyõỈĨỔẨyễỏẪởỊĂẰBìồÍỘõởJĨCỏnmĨỊnmĨwnmẰẪĂõvẨởỈỈễỏwĨ:ẪởĂyỏõẰwễỏvĨẨôô_ẪVCBĨyBĨ_ẰẪĂ:ẪởĂyỏõỈĨỔẨyễỏữCỊwyỊ-ĨCÍ-ỒẰwĨẮìõôÍỘịõữCỊwyỊ-ẨyÃĨ-ỒẰwĨẮìõôÍỘịõữCỊwyỊ-ữCĨĨCẪ-ỒẰwĨẮìõôÍỘịõữCỊwyỊ-ỊẰĂẮĨ-ỒẰwĨẮìõôÍỘỏõởẨĨễỏỏõỈỊvễỏẮĨĨÍì//ỒỒỒĩỐẰyĨBởẪÍẨJỈĩỐB/ởỐởĨởỊĩởỈÍỘí:WễớợỗồớiởĨễôiĨỈễộôôiẨẪễơộổộồổợơôợỗợổôôôôôỏ/nm/Ĩwnm/ĨỊnmĨỊnmĨwn<ẮởẰõẮẾẰõÍẮẰỹBõvẮGõvứJõẪởỔĩõk}ĂJÊBìõ:BĨyỊByĨlm/Ínm/Ĩwnm/ĨỊnm/ĨởữẨyn>ẢõẮẾẰõĂÊẪõÍẮứBõ>Ảỉõ?ẾẰõỐpõÍẮứBõVẮGĩõ?CqĨõxẾBĂõ>Ảỉõ?ẾẰõỐpõVẮGõĨẮẼBĂõBẮưĨõĨỊCBĂõẪẾĨõẬẮẺBĂõĂẰởBõĂÊẪõẬẮJõỐỎvõ{ẰAJõĨẮFỉõẬẮJõỐỎvõXẲBẮõẨpBĂõỐpõẬẮJõỐỎvõVẮGĩõằÓỂBĂõĨỊJỔÁBỉõBĂpỔõỘÓởõHõẮÊõĨỊÓỄvõxẲBẮõẨpBĂõỮẶvẮõ>ởõvDõẪẾĨõvCBõỊLởõỐpBĂõỈẰBẮõỈẼBĂĩõ?pBĂõBtẪõỐpCõỈỡBĂõẪLBĂõộõằAĨõ}ĂJỔỹBõXỡBõwũBõẨpBĂõxABõĨẮuÍõẮÓỂBĂỉõwũBĂõẮCởõHõxẲBẮõẨpBĂõỐpõỘyẪõỊLởõBỀẰõẨỹBõÌJởBẮõẮÊĩõ<ẮẰõỊLởõBỀẰỉõxDõẨpõxẰÁẪõữỡCõĨẼĨõẨpBẮõvẮCõẪẾĨõBtẪõẪÓởõĨẮJừBõĂẰDõẮĐởỉõwũBõẨpBĂõẨpẪõtBõÍẮỡĨõxqĨỉõĨẮẴBẮõỐÓGBĂĩõ}ẮÓBĂõẪẾĨõBtẪỉõẮÊõBÓỄvõĨỊHõẪpJõxMvỉõỊLởõỐpBĂõẬẮẺBĂõỘJưĨõẮẰÀBĩõđpõBtẪõxDỉõwũBõẨpBĂõĂùÍõÍẮrẰõĨẮẰỹBõĨởẰõẮCpBẮõẮpBẮỉõỐMõẪLởõĨẮưĨõữỡĨĩõắởJõxDỉõvÒõỐpCõỈỡBĂõẪLBĂõộõằAĨõ}ĂJỔỹBõxỡBõẮpBĂõBtẪỉõwũBõẨpBĂõẪHõẮẾẰõẨỄBỉõĂẸõẪẸỉõxỡBẮõĨẮởBẮõẨởõĨẮÒvõỊLởõỐpBĂõwừỔỉõữỂẰõẨẾẰõĨỊỹBõẪùĨõẮÊõxẠõữởBõÍẮỡĨõvẮCõwũBõẨpBĂõỐừBõẪởỔõÍẮỡĨõĨpẰõÍẮỡĨõẨẾvĩõảẮẰỹBõVẮGõXẲBẮõỮẶvẮõ>ởõxÓGvõĨỀõvẮÒvõwJỔõBẮưĨõẪẾĨõẨứBõĨỊCBĂõBtẪỉõwẰẢBõỊởõĨỌõẪẾĨõĂẰFõxABõỊqBĂõỈỡBĂõBĂpỔõẪLBĂõộõằAĨõŨẪõẨẴvẮĩõ<ẮỡvõỐỄẰõvỡvõÍẮẰỹBõvẮGõẬẮỡvỉõÍẮẰỹBõvẮGõBpỔõvẮÂõvDõvỡvõĂẰởBõẮpBĂõBẮÓõẨỡõvẮèỉõvũỔõẪẶởỉõvởJõĨỊứJỉõẪJẼẰỉõvỡõvẮýÍỉõvỡvõẪDBõtBõỈỡBĂõĂÊẪõữỡBẮõỈuBõĂDẰõẨỡõvẮJẼẰỉõẬẮCởẰõBÓỄBĂĩõ}ĂÓFẰõxẰõvẮGõẬẮtBõỡCõvẮÂBẮõĨÁỉõẪJởõữỡBõẨưỔõẪởỔõỐpõĨừBõẮÓHBĂõẬẮẺBĂõẬẮẶõằAĨõxỹẪĩõ}ýĨõẪỄẰõĨỊCBĂõÍẮẰỹBõvẮGõBtẪõBởỔõẨpõvỡvõĂẰởõxẲBẮõữpỔõữỡBõvỡvõỈrBõỐừĨõÌJỹõẮÓỂBĂõĨỊCBĂõxẲBẮõẨpBĂõxsõxÓGvõỮởBõĨỀõvẮÒvõvẮCõữẼvõĨẮtẪõĂẰởBõẮpBĂõĨẮyCõĨẮÒõĨỎõỐpõBẰỹẪõỔAĨõĂẰỡõĨẮyCõÌJỔõxẴBẮĩõắởJõÍẮẰỹBõvẮGõxỹẪỉõÍẮứBõ>ẢõxÓGvõĨỀõvẮÒvõỐpCõỈỡBĂõỈỄẪõỐỄẰõvỡvõÍẮứBõwũBĂõẮÓỂBĂõvKBĂõĨqõĨỊFẰõxưĨỉõvỡvõỐẴõĨẰỹBõẨẰBẮõẬẮởẰõĨẮẰỹBõẨừÍõưÍõỐpõ>ẢõvứJõĨẮứBõ<ẰẪõãJỔỉõvứJõvẮCõẪÓởõĨẮJừBõĂẰDõẮĐởỉõẪLởõẪpBĂõữẾẰõĨẮJỉõvJẾvõỈẼBĂõwũBõẨpBĂõxÓGvõBCõxNỉõwÓõwrĩõảẮứBõ?ẾẰõBtẪõBởỔõvDõỈỎõĨẮởẪõĂẰởõvNởõBẮẰÁJõẨpBĂõỐpõỘsõĨỊCBĂõỐLBĂỉõỐỄẰõvỡvõẮCqĨõxẾBĂõỐtBõẮDởỉõỐtBõBĂẮÀõBẮÓõỈũBõẬẮưJõỏ>pBĂõỐJẰõvẮỂẰỉõẨpBĂõvởõẮỡĨịỏõvJẾvõĨẮẰõxỂBõvởỉõỈCBĂõvởỉõvLBĂõvỡvõĨỊĐõvẮỂẰõwũBõĂẰởBõBẮÓõĨẮẰõĂDẰõữỡBẮõvẮÓBĂỉõữỡBẮõĨýĨỉõẮĐõũBõĨẲBẮỉõxẼẰõxỡÍỉõĨẮẰõẬýCõvCỉõxựỔõĂừỔỉõxỡBẮõvFõĨÓỄBĂỉõữẰẠJõwẰẢBõỐẸõĨẮJừĨỉõỐẰAĨõĨẮÓõÍẮỡÍĩĩĩõ>ẢõẮẾẰõBtẪõBởỔõxÓGvõĨỀõvẮÒvõĨỌBĂõữỌBĂõẮỂBõẪEẰõBtẪõBẮúẪõvẮpCõẪỌBĂõĨẮpBẮõvẺBĂõXqẰõẮẾẰõXrBĂõĨCpBõÌJẼvõẨứBõĨẮÒõé:ỉõẬỜõBẰÀẪõờốõBtẪõBĂpỔõĨẮpBẮõẨừÍõXrBĂõVẾBĂõỈrBõđẰÀĨõ}ởẪỉõẪỌBĂõxưĨõBÓỄvõxỀẰõẪỄẰõỐpõẪỌBĂõéJũBõằũBõ{sCõồôốốĩ/ĩõWÓỂBĂõđÓỂBĂõ>GẰ


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn

Ngoại hạng Anh 2023-2024: Kịch tính ngày hạ màn
2024-05-18 14:34:00

NDO - Premier League mùa giải 2023-2024 sẽ thi đấu vòng cuối cùng vào cuối tuần này với tâm điểm là cuộc đua vô địch giữa Manchester City và Arsenal, bên cạnh cuộc chiến cho...

Tiếng quê

Tiếng quê
2011-02-05 12:41:26

(QT Xuân) - Cuối năm, mạ vào bệnh viện, anh em tôi quay quắt vì lo. Bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Bình Dân chẩn đoán: Ruột thừa. Ít ai ngờ 78 tuổi như mạ mà còn bị bệnh này....

Tết nhớ Hà Nội

Tết nhớ Hà Nội
2011-02-05 12:27:30

(TTO) - Một mùa xuân mới laị về. Ngoài hiên tiết trời trong veo, se lạnh. Những cơn gió hanh hanh đang xào xạc đùa với đám lá vàng khô. Hơi thở miền Bắc đấy. Nó mang cái rét...

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

“Vua muỗng” Trần Quang Hải

“Vua muỗng” Trần Quang Hải
2011-02-04 11:06:23

(TTO) - Chỉ với hai chiếc muỗng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã tạo nên nhiều tiết tấu, âm thanh thú vị. Tiếng "đàn muỗng" cùng giáo sư "chu du" khắp nơi và không ngừng làm...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân
2011-02-04 11:04:01

(VnExpress) - Trước khi quay về Mỹ tiếp tục việc học, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện bộ ảnh mừng xuân Tân Mão. Khoác áo dài tươi sắc vàng, người đẹp e ấp tựa cửa ngắm bóng...

Palermo gieo sầu cho Juventus

Palermo gieo sầu cho Juventus
2011-02-04 11:03:44

(VnExpress) - Với chiến thắng trực tiếp tối thứ tư, Palermo vượt qua Juventus để vươn lên vị trí thứ sáu trên bảng xếp hạng Serie A.

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết