Cập nhật:  GMT+7
bMSCw7Thu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4bqv4bqu4buI4bqseOG7jW3hu6Lhuqrhu6944bqsQuG7iOG7iOG6ruG7j+G7rXPhuqrhu4/huqbEgkJz4bqq4buPw5RB4buP4bqvQsOMw4x44buKbC/EgsO0bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSSZ44bujduG7jW1qZOG6qljhu5JJw4x44buK4buKa+G7jy3hu4/huq/hu6fhuqrhu4/hu63huq7huqrEguG7j+G7iMOM4bqy4buPw4Phuq7hu5/hu4/hu5XDteG7j+G7iMOM4bquw4HEqOG7j+G7rXHhuqrDg+G7j+G7r03hu6Phu4/hu67Egnjhuqzhu4p44buj4buP4buvxIJP4buj4buP4buvxIJ04buv4buP4buK4bu14buPd+G7n+G7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iMOM4bup4bqq4buPd+G6uuG6ruG7j3fGsMSo4buPd8OK4bqu4buP4butQ+G6qsOD4buP4buvTuG7jzzhuq7DlHjDjElCQuG6rOG7j0fhu4/DlEThuqrDg+G7j+G7keG7l+G7j8OD4bquceG6ruG7j3vDg0Jw4bqu4buPxIJw4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G7iOG6uuG6ruG7j+G7r8SCTeG7j+G6qsSC4bup4buI4buJbC9JbWzhu4jhu6Phu63huqx44buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG6qOG7o8OMw4Phuq7huqrDreG7kUnhu5Lhu4/hu6PEqOG7iELhu41tbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbWRE4bqqw4Phu4/hu5Hhu5dsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r8SCw5Phu4/hu61x4buY4buL4buP4buVL+G7keG7j2rhu4/hu4jEgnhC4buPw4Phuq7hu4Thu488QuG6qnZC4bqq4buL4buPK8ah4buP4butdeG6qsOD4buPw4Phuq7hu4Thu48m4buh4buPe8OK4bqu4buPa+G7j8SD4buIQuG6pnjhu4/DlOG7j8SDxKjhuqp2eMOM4bqs4buj4bqqduG7i+G7j8O04buRw63hu5nhu5Xhu4/hu6Lhu4rhu4hC4bqq4buPZOG6ruG6rOG6rOG7o+G7j8OU4buPJcSo4bqsxILhu6Phuqjhu4vhu4/DtOG7lcOtw7XDteG7j1jDlHjDjOG7iELhuqrhu4/DlOG7j+G7rOG6rOG7o+G7r+G6pklCQuG6rOG7i+G7j8O04buVw63DtcO14buPPuG7o+G6quG7j+G7ruG6ruG7iOG7mOG7j8OU4buPxJF44buK4buI4buP4busw4xC4bqo4buL4buPw7Thu5XDrcO1w7Xhu497eOG7kOG7r+G7o+G7iuG7iOG6rHjhu4/DlOG7j+G7osOM4buKeOG6quG7o+G6rOG7i+G7j8O04buVw63DtcO14buP4bqvQuG7iOG7iHjhuqrEguG7o+G6qOG7j8OU4buP4busQuG6rOG7iELhuqrhu4vhu4/DtOG7lcOtw7XDteG7j8SR4bquw4Phu6Phuqrhu4/DlOG7j+G7rOG6rOG7o+G7r+G6puG7rcSow4zhuqrhu4vhu4/DtOG7lcOtw7XDteG7j8SRQuG6rMOUeOG7iuG7j8OU4buPPuG6seG7i+G7j8O0xqHDreG7k8O14buP4buuxIJN4buP4bqqxILhu6nhu4jhu4vhu4/hu5cv4buR4buPxJF44buK4buI4buPJuG7o+G6qOG7j8OU4buP4bus4bquw4zhuqjhuq7huqrDg8SC4buj4bqo4buL4buPw7Thu5PDreG7k8O14buP4buuxIJ44bqs4buKeOG7o+G7j8OU4buPPOG6rsOUeMOMSUJC4bqs4buL4buPw7Thu5fDrcO1w7VsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbC/hu4jhu6Phu63huqx4bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcSD4bujxKjhu4/DlEzhu4/hu6/EgsSo4buYw4Dhuqrhu4/huqrEgk9G4bqqw4Phu493dOG7iOG7j8OD4bqu4buf4buP4bqqxILFqeG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqs4bqy4buvxILhu4/hu4rhu47hu4/hu61D4bqqw4Phu4934buf4buP4bui4bqqxILhu4/EguG6uOG6qOG7j+G7k8O0L8O04buL4buP4bqvQsOMw4x44buK4buPw4zFqeG7iOG7j8SC4bufQuG7j8SCw5Phu6/hu493T0bhu6/hu4934buf4buP4buvxILhurDhuqrEguG7j0fhu4/hu4jDjOG7qeG6quG7j8OM4buj4buP4bqodOG7iOG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4bqo4buhxKjhu4/hu59C4buP4bqo4buC4bqu4buP4bqmxILhuq7hu4/hu67Egnjhuqzhu4p44buj4buP4buI4bqu4bu5SeG7j+G7r8SC4bqw4bqqxILhu493w4rhuq7hu4/hu61D4bqqw4Phu4/hu69O4buP4buvTeG7o+G7j+G7o+G6qsSC4buL4buPPOG6rsOUeMOMSUJC4bqs4buJ4buP4bqvxKjhu5jhu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G7r8SC4bq04buP4bqo4buC4bqu4buP4buI4bupSeG7j+G7meG7j+G7rcSo4bq+4bqu4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6/hu5/hu6/hu4934bq84bqqw4Phu493w4rhuq7hu4/huqjhu4Lhuq7hu4vhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buP4butw4rhu4/huqbEgsSo4bqqw4Phu4/hu69O4buP4buvTeG7o+G7j+G7rsSCeOG6rOG7injhu6Phu4/DlMOS4buj4buP4buvxILhu4bhuq7hu4/DjMWp4buI4buPc+G6quG7j+G7lOG7j8OU4buh4buPw5TDkuG7o+G7j+G7r0Phu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7iMSCdOG6qsOD4buP4buIxILDk+G7j+G7reG7o+G7j+G6rOG6ruG7t+G6quG7j+G7iOG6ruG7uUnhu4/hu4hw4bqu4buPw4Phuq5x4bqu4buPe8ODQnDhuq7hu4/EgnDhuqrDg+G7j+G6psSC4bqu4buPxIJw4buPxIPEqOG6qnZ4w4zhuqzhu6Phuqp24buP4buZLeG7keG7j8SC4bq44bqo4buPw4Phuq7DleG7o+G7j+G7iMSoxrDhuqrhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJjxk4buP4bui4bqq4buveOG6rELhu4jhu4jhuq7hu4vhu4/DlOG6tuG7j+G7iMSC4bu54buL4buP4buIReG7j8OM4buj4buP4bqsT0jhuqrDg+G7j+G6rOG7jOG7j8OUQeG7j+G7r+G7n+G7r8SC4buP4buK4buO4buPdkzhuqrDg+G7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buIw4zhu6nhuqrhu4/hu6/GsMSo4buPd+G6ruG6qsSC4buPR+G7j8SD4buI4buj4bqo4bqiQsOMduG7j+G7rMOM4bqudsODeOG7j+G7r8So4bq64bqu4buP4buIxKjGsOG6quG7j+G6quG7oeG7mMOt4buP4buN4bqvQsOMw4x44buK4buPxIJC4buh4bqq4buP4buIQuG7oeG6quG7j+G6psSCRXjhu4/huqhw4bqqxILhu4/DlOG7oeG7j+G7iOG7qUnhu4/huqzEqOG7mMOB4bqq4buPw4zFqeG7iOG7j+G7iOG6uuG7iOG7ieG7j1dP4buG4bqqw4Phu4/huqrEguG6ruG7t+G6quG7j+G7r+G7qcSo4buPxanhu5jhu4/hu4rhu7Xhu4/hu69D4buP4buI4bu34bqq4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4924buj4bqqxILhu4/hu4rhu5/hu6/EguG7j3dz4bqqw4Phu4/huqbhu5Thu4/hu4jEguG6ruG7j3fFqcSo4buP4buIw4zhu6nhuqrhu4/hu4jhuq7hu7lJ4buPPOG6rsOUeMOMSUJC4bqs4buJ4buPe8SCT+G6qsOD4buP4buI4bq44bqu4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8OMw4nhu4/huqzhuq7DgcSo4buP4bqq4bu34bqq4buP4buS4bu5SeG7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j3fhu5/hu4/hu6/EguG6sOG6qsSC4buPxILhu6Phu5jhu4/hu6/EguG6tOG7j+G7iMSo4bqqw4Phu4/hu6/hu6nEqOG7j8Wp4buY4buPw5Thu6FC4buP4buK4bun4bqq4buPR+G7j+G6qMOK4buI4buP4buIxILhu4Thuq7hu4934bquw4Dhuqjhu4/hu6/GsOG6quG7j+G6quG7oULhu493Q+G7j+G7iMOMQuG6qsOD4buP4buIw4zhu6nhuqrhu493xanEqOG7ieG7j2Thuq7DgeG7r+G7j+G6quG7oeG7mOG7j+G7iuG7teG7j3ZC4buP4buI4bq44bqu4buPw43EqOG7mOG7ueG7iOG7j3fhurLhuqrEguG7jeG7iWwvSW1s4buI4buj4but4bqseOG7j+G7iuG7iOG7mOG6rHjhu4Phu43huqjhu6PDjMOD4bqu4bqqw63hu5FJ4buS4buP4bujxKjhu4hC4buNbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1s4bqu4bqow4Phu4/Egnjhuq7Dg8SC4buI4buD4buN4buT4buR4buT4buN4buP4buj4bqs4buI4buD4buN4bui4bqq4buveOG6rELhu4jhu4jhuq7hu4/hu4rhu7Xhu49JxIJx4bqu4buP4buI4bq24bqo4buP4buvxIJC4buPw4zhu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG7huG7j3fhurzhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j3fDgOG7j8OD4bquSknhu4/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4/huqrEguG7o+G6qsSC4buP4buvxIJD4bqqw4Phu4/EgkThu6Phu4/huqrEguG7qUnhu4/DlOG7oULhu4/hu67Egnjhuqzhu4p44buj4buJ4buPUeG6qsSCw63hu4/hu6Il4bqh4buJ4buN4buP4buQ4bquduG7iMSC4buD4buN4buZ4budw7Xhu43hu4/hu4rDjOG7r+G7g+G7jcSC4buI4buIScOtLy/DlOG6qnjhu5JJw4x44buK4buK4buJ4bqqeOG7iC8l4bqu4bqseOG7ii/Eg8So4but4bqkeOG7r+G7iC/hu5Phu60v4buj4buRL+G7l8O0L3jGoS/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4nhuqRJw4Phu40vbWwvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bui4bqq4buveOG6rELhu4jhu4jhuq7hu4/hu4rhu7Xhu49JxIJx4bqu4buP4buI4bq24bqo4buP4buvxIJC4buPw4zhu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7iuG7huG7j3fhurzhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j3fDgOG7j8OD4bquSknhu4/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4/huqrEguG7o+G6qsSC4buP4buvxIJD4bqqw4Phu4/EgkThu6Phu4/huqrEguG7qUnhu4/DlOG7oULhu4/hu67Egnjhuqzhu4p44buj4buJ4buPUeG6qsSCw63hu4/hu6Il4bqh4buP4buJbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWwv4buI4buj4but4bqseG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3Eg+G7huG7j3fhurzhu4/hu6/EguG6ruG7ueG6quG7j+G7iMSCxKjhu6nhu4jhu493T0bhu6/hu4/hu6Lhuqrhu6944bqsQuG7iOG7iOG6ruG7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huqrEguG6rkHEqOG7j+G6qsSCxanhu4jhu4/hu4jDkuG7j3fGsMSo4buP4bqoS+G7o+G7j+G6quG7oeG7mOG7j+G6rOG7oeG7j+G7mS3hu5Mt4buT4buPw5Thu4Lhuq7hu4/hu6Lhuqp44bqs4bqm4buj4buL4buPPuG7o+G6rELEqHbhu6Phu4/EgkLDuuG7r+G7jynhu6PhuqxCxKjhu4/hu4jDkuG7j8SC4buj4bqu4buP4but4bqu4bu34bqq4buP4bqsxKjhu6fhuqrhu49JxILhuq7hu7fhuqrhu4/EguG7gOG7j+G7iMOMRuG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j0nEgkLhuqrDg+G7j1bDjELDg+G7reG7o+G7ieG7j8SD4buM4buP4buSxKjFqeG7iOG7j8SC4bquw4Hhuqrhu4/hu69N4buj4buP4bqvQsOMw4x44buK4buP4buvxIJ04buv4buP4buvxIJ04buv4buP4buK4bu14buP4butxKjDiuG7r+G7jyY8ZOG7j+G6qsODT+G7hOG6ruG7jz/hu4jhu6Phuqzhu5jhu49JxIJx4bqu4buP4buIxILhu6Phu5jhu4934bq+4bqu4buP4buK4buG4buPd+G6vOG7j+G7iMOM4bu34bqq4buJ4buP4bqvw4xC4bqqw4Phu4/hu4jDjOG7qeG6quG7j8SCcOG7j8SDxKjhuqp2eMOM4bqs4buj4bqqduG7i+G7j+G7rsSCeOG6rOG7injhu6Phu493cuG7j+G7r0Phu4/huqjDiuG7iOG7j+G7r8SCSuG7iOG7j3fhuq5BxKjhu4/hu6/EguG6tOG6qsSC4buPLeG7jynhu6PhuqxCxKjhu493T0bhu6/hu4934bur4buY4buP4bqs4bu34bqq4buP4buvxILhu4bhuq7hu4/hu6/Duknhu4/hu4jhuq5B4bqq4buPd3BC4buP4buvcOG6qsSC4buPVsOMQsOD4but4buj4buL4buP4buvROG6quG7j+G7ouG6qnjhuqzhuqbhu6Phu4/hu4jEguG6tuG7j3bhurLhu6/EguG7j8OU4buhQuG7j+G7iMOMxKjhuqrDg+G7j+G6rMOK4buPd+G7n+G7j+G6qsSCT+G7j+G6qMOK4buI4buPxILDiuG7j+G7r+G6uOG6qsOD4buP4buvxIJC4buP4butw4rhu4934bq44bqu4buP4bqq4buh4buY4buP4buIw4xC4bqqw4Phu4/hu4rhu4bhu4934bq84buP4buZLeG7ky3DtC3hu5Hhu4nhu4/hu67hu5/hu6/EguG7j+G7inRJ4buP4buS4bu5SeG7j+G6qsSCT+G7j8OU4bup4buY4buP4buvQ+G7j+G7iMSCw4Dhu493T0bhu6/hu4/Dg+G6rsOV4buP4bqqw4PEqOG7mOG7t+G6quG7j+G6psSC4bqu4buP4buuxIJ44bqs4buKeOG7o+G7j+G7iOG6ruG7uUnhu4884bquw5R4w4xJQkLhuqzhu493w4Dhu4/huqzFqeG7mOG7j+G7r8SC4buA4buP4buvxIJC4buP4bqvQsOMw4x44buK4buJbC9JbWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7jeG6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G6psSC4bq44bqqw4Phu49JxIJx4bqu4buP4bqs4buh4buP4bqow4rhu4jhu4/hu6/GsMSo4buP4buIxIJN4buP4buvxIJw4buY4buP4buv4buf4bqqxILhu4nhu4/hu67hu6nEqOG7j8Wp4buY4buP4buKR+G7j+G7iMOMT0fhuqrDg+G7j+G6rOG7oeG7j+G7iOG6rkHhuqrhu493cELhu4/hu6904bqo4buJ4buP4buuxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu4rhu7Xhu49JxIJx4bqu4buP4buI4bq24bqo4buPw4zhu6Phu4/huqjDiuG7iOG7j8OU4bqy4buP4buIw4zhurDhu49JxIJL4buPxIJGSeG7j+G7r8SCQuG7j+G7r+G7qcSo4buPxanhu5jhu4/hu69O4bqqw4Phu4/huqrEgk/hu4/huqjDiuG7iOG7j8SCw4Hhu4/hu4jEguG6uuG6qsOD4buP4buvxILhuq7hu7nhuqrhu4/hu4jEgsSo4bup4buI4buP4bqo4buC4bqu4buPd8OA4buPScSC4buf4buI4buPxILEqOG7mOG7j+G7iOG6uuG7iOG7j+G6qsSCxanhu4jhu4/hu4rDk+G7r+G7j+G6qHDhuqrEguG7j+G7r03hu6Phu4/huqjEkOG6ruG7j+G7r8awxKjhu4/hu4jEgk3hu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j3fDiuG6ruG7ieG7j+G6r8Wp4buI4buP4buvceG7j+G7r8SCSuG6qsOD4buP4buI4buj4buPd0HEqOG7j+G7reG6ruG7ueG7iOG7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G6rOG7oeG7j+G6qMOK4buI4buP4buI4bquQeG6quG7j3dwQuG7j8OD4bquReG6ruG7ieG7j+G7ruG7qcSo4buPxanhu5jhu4/hu69D4buP4buI4buh4bqu4buP4bqqc+G6qsOD4buPw5Thu6Hhu4/huqrEgsOV4bqqw4Phu4/huqbhu5zhu4/huqpz4bqqw4Phu4/hu4pz4bqq4buP4but4buh4bqq4buP4buIxKjhu5jDgeG7iOG7j8SCcULhu4nhu497xIJP4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu4/huqjEqOG6uuG6quG7j+G7r+G7n+G7r+G7j+G7iOG6rkHhuqrhu493cELhu49H4buP4buuxIJ44bqs4buKeOG7o+G7i+G7j+G6qsODQuG7oeG6ruG7j8OU4bquw4Hhu6/hu4/hu4pz4bqq4buP4but4buh4bqq4buL4buP4buvROG6quG7j0nEgnHhuq7hu4/hu63huq7hu7nhu4jhu4/hu6/EguG7huG6ruG7j8OU4bq24buP4buI4bupSeG7j+G7iMSCw4Dhu4nhu49k4buC4bqu4buP4buIw4xP4buE4bqqw4Phu4/EgkZJ4buP4bqvQsOMw4x44buK4buL4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu4/EguG7mOG7j8OUxJDhuqrDg+G7j+G7iuG7teG7j+G6puG7ueG7iOG7j8SCRknhu4/DlOG7oeG7j0nEguG7n+G7iOG7j8SCxKjhu5jhu4/hu4jhurrhu4jhu4/huqrEgsWp4buI4buP4buI4buh4bqu4buP4bqqc+G6qsOD4buP4buvTeG7o+G7j+G7r+G7qcSo4buPxanhu5jhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G6rOG6uuG6ruG7j+G7r8SC4buG4bqu4buP4buI4bupSeG7j+G7iMSCw4Dhu4nhu4/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPScSCceG6ruG7j+G6rOG7oeG7j+G6qMOK4buI4buP4buvxrDEqOG7j+G7iMSCTeG7j+G6sOG7r8SC4buP4bqm4bua4buPw5Thu6Hhu4/hu6/EgnThu6/hu4/hu6/EgnThuqrhu4vhu4/hu6/hu6nEqOG7j8Wp4buY4buP4buK4bu14buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j8ODw7pJ4buPw5TFqeG6quG7j3dB4buP4bqmxILhuq7hu4/EgkThu6Phu4/huqjhurbhuqrEguG7j8OU4buhQuG7j+G6rOG6uuG6ruG7j+G7r8SC4buG4bqu4buP4buI4bupSeG7j+G7iMSCw4Dhu4/hu69N4buj4buP4buuxIJ44bqs4buKeOG7o+G7jeG7i+G7j+G7ouG6quG7r3jhuqxC4buI4buI4bqu4buP4bqqQ+G6ruG7j+G7iMSC4bu34bqo4buPw5RB4buP4buv4buf4buvxILhu4/hurjhuqrDg+G7j+G7iuG7teG7j+G7iuG7juG7j3ZM4bqqw4Phu4/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4lsL0ltbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bui4bqq4buveOG6rELhu4jhu4jhuq7hu4/huqbEgsO54bqqw4Phu4934bqy4bqqxILhu4/huqbEguG6uOG6qsOD4buPxIJB4buP4bqsQuG7j+G6rHThuqrDg+G7j8OUQeG7j+G6psSCQnHhuqrhu49JxILhurDhu4/hu6/EgsSo4buYw4Dhuqrhu4/huqrEgk9G4bqqw4Phu4/huqbEguG6vuG6qsOD4buP4bqs4bq84buP4buvTeG7o+G7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G7rUfhuq7hu4/hu4jEgnhC4buP4bq44bqqw4Phu4/hu43hu67Egnjhuqzhu4p44buj4buP4bqmxILhurjhuqrDg+G7j+G7iMSCw4Dhu4/hu61F4buPw43EqOG7o+G7j+G7r+G7huG7j8SCw4rhuq7hu4/hu4pH4buPxILDlcSo4buP4bqow4rhu4jhu4/hu4jhu6Hhuq7hu4/huqpz4bqqw4Phu4/huqrEgk/hu4/huq9Cw4zDjHjhu4rhu4nhu4/huq/hurjhuq7hu4/hu69L4bqqw4Phu4/hu63hu6Phuqrhu4/huqxy4bqqxILhu493cELhu4/DjcSo4buY4bu54buI4buPd+G6suG6qsSC4buP4buK4bu14buP4bqs4buh4bqo4buP4buIxanhu4jhu4/hu69x4buP4bqqxILDleG6qsOD4buPw4Phurbhu4/hu69D4buP4buIxILDgOG7j3fDgOG7j+G6puG7lOG7j8SCRknhu4934bq84bqqw4Phu4/DlOG7guG6ruG7j+G7r+G7qcSo4buPxanhu5jhu4vhu4/hu61H4bqu4buP4buvxIJK4bqqw4Phu4/hu4jhurjhuq7hu4/hu4jhuq7huqrhu4/DjHXhuqrDg+G7j+G6r0LDjMOMeOG7iuG7j+G6qnXhuqjhu4/hu4jDjELhuqrDg+G7j+G7iuG6uuG7j+G6qsSCw5XhuqrDg+G7j+G7iOG6rkHhuqrhu493cELhu4/EguG7o+G7mOG7j+G6qsSCxanhu4jhu4/hu4jEguG7ueG7j8OD4bqu4buC4bqu4buN4buJbC9JbWzhu4jhu6Phu63huqx44buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG6qOG7o8OMw4Phuq7huqrDreG7kUnhu5Lhu4/hu6PEqOG7iELhu41tbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXvDg0Jw4bqu4buPxIJw4bqqw4Phu4/hu6LhuqrEguG7j+G7kcO1w7TDtS3hu5HDtcO0w7RsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWzhu4jhu6Phu63huqx44buP4buK4buI4buY4bqseOG7g+G7jeG6qOG7o8OMw4Phuq7huqrDreG7kUnhu5Lhu4/hu6PEqOG7iELhu41tbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG6r+G6r2wvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tV8OK4bqubC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huq/DjOG7qeG6qmwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tJsSDbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW1X4bquw4DhuqhsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO0bC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0+4bqxbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7k+G7kWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buV4buZbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5FsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7osOM4buKeOG6quG7o+G6rGwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buZbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5HGoWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buZ4budbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5NsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbT7hu6Phuqrhu4/hu67huq7hu4jhu5hsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7TGoWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buZ4buXbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7rsSCeOG6rOG7injhu6NsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7mWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buVbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5nhu5lsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bqvQuG7iOG7iHjhuqrEguG7o+G6qGwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buZbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3GoWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buZw7RsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7l2wvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41txIPEqOG6qnZ4w4zhuqzhu6Phuqp2bC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7kWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buTxqFsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcahbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW084bquw5R4w4xJQkLhuqxsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buRbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Phu5VsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7m2wvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4busQuG6rOG7iELhuqpsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7k+G7k2wvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4budbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu6zhuqzhu6Phu6/huqbhu63EqMOM4bqqbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3GoWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buTw7RsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO0w7VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbXt44buQ4buv4buj4buK4buI4bqsbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7kWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buTw7VsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO0w7RsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcSD4buIQuG6pnhsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7mWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tLeG7kWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buTw7VsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO04buRbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0lxKjhuqzEguG7o+G6qGwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buVbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3DtWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4budbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3DtOG7k2wvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bqs4buj4buv4bqmSUJC4bqsbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3hu51sL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7m2wvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7Thu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7ouG7iuG7iELhuqrhu49k4bqu4bqs4bqs4bujbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3DtOG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4bubbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3DtOG7lWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tWMOUeMOM4buIQuG6qmwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buZbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0t4buTbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5HGoWwvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7Thu5dsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcSReOG7iuG7iOG7j+G7rMOMQuG6qGwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buZbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW0tw7Thu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbeG7keG7l2wvSW1sL+G7iHZtbC/hu4jDjG1s4buIw4xtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41tw7TGoWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4bus4bquw4zhuqjhuq7huqrDg8SC4buj4bqobC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5NsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3DtMO1bC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO04bubbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3EkXjhu4rhu4jhu48m4buj4bqobC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3DtMahbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbOG7iMOMbWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbcO04budbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3EkeG6rsOD4buj4bqqbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5VsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3DtOG7nWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buR4buTbC9JbWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWzhu4jDjG1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5HDtWwvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41txJFC4bqsw5R44buKbC9JbWwv4buIdm1s4buIdm1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3hu5Hhu5lsL0ltbC/hu4h2bWzhu4h2bWxJ4buP4buv4bqs4buj4buK4buK4buD4buNSeG7rEJ24buY4buNbS3DtOG7m2wvSW1sL+G7iHZtbOG7iHZtbEnhu4/hu6/huqzhu6Phu4rhu4rhu4Phu41J4busQnbhu5jhu41t4buRw7RsL0ltbC/hu4h2bWwv4buIw4xtbC/hu4jhu6Phu63huqx4bWwv4buIdm1sL+G7iMOMbWwv4buI4buj4but4bqseG1sSeG7j+G7r+G6rOG7o+G7iuG7iuG7g+G7jUnhu6xCduG7mOG7jW3huqHEgk/hu4bhuqrDg+G7jz7huq7huqrEgmwvSW0=


 {name} - {time}
{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận mới nhất

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm:

Tiếng quê

Tiếng quê
2011-02-05 12:41:26

(QT Xuân) - Cuối năm, mạ vào bệnh viện, anh em tôi quay quắt vì lo. Bác sĩ phòng cấp cứu Bệnh viện Bình Dân chẩn đoán: Ruột thừa. Ít ai ngờ 78 tuổi như mạ mà còn bị bệnh này....

Tết nhớ Hà Nội

Tết nhớ Hà Nội
2011-02-05 12:27:30

(TTO) - Một mùa xuân mới laị về. Ngoài hiên tiết trời trong veo, se lạnh. Những cơn gió hanh hanh đang xào xạc đùa với đám lá vàng khô. Hơi thở miền Bắc đấy. Nó mang cái rét...

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn

Con người minh triết trong nhạc Trịnh Công Sơn
2011-02-04 11:34:19

(QT Xuân) - Nhạc Trịnh Công Sơn lâu nay đã “chinh phục hàng triệu con tim, không chỉ ở trong nước, mà ở cả bên ngoài biên giới nữa” (Văn Cao). Người ta đã và sẽ còn tiếp cận...

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu

Sao kể chuyện Tết ngày thơ ấu
2011-02-04 11:06:41

(TNO) - Dù ở bất cứ lứa tuổi nào, ở bất cứ địa vị xã hội nào, dù giàu hay nghèo... ai ai cũng ghi đậm trong tiềm thức của mình về những ngày Tết, những mùa Tết đáng nhớ, về dư...

“Vua muỗng” Trần Quang Hải

“Vua muỗng” Trần Quang Hải
2011-02-04 11:06:23

(TTO) - Chỉ với hai chiếc muỗng, giáo sư tiến sĩ Trần Quang Hải đã tạo nên nhiều tiết tấu, âm thanh thú vị. Tiếng "đàn muỗng" cùng giáo sư "chu du" khắp nơi và không ngừng làm...

Đào nương trước tuổi trăng tròn

Đào nương trước tuổi trăng tròn
2011-02-04 11:06:09

(TTXuân) - Trong cấu trúc tam giác độc đáo của ca trù, nghệ thuật uyên bác nhất của nhạc thính phòng Việt cổ, gồm bộ ba: nhạc sĩ đàn đáy, trống chầu và đào nương hát thì ngôi...

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân

Thiên Lý thấp thoáng mai vàng đón xuân
2011-02-04 11:04:01

(VnExpress) - Trước khi quay về Mỹ tiếp tục việc học, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện bộ ảnh mừng xuân Tân Mão. Khoác áo dài tươi sắc vàng, người đẹp e ấp tựa cửa ngắm bóng...

Tin liên quan

Gợi ý

Thời tiết